วีซ่าเชงเกน


วีซ่าเชงเกน (Schengen Visa) เป็นความตกลงของบรรดาประเทศสมาชิกในเขตเชงเกนที่อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเกนไม่ต้องขอวีซ่าจากทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของเขตเชงเกน อาทิ ผู้เดินทางสามารถเลือกที่จะขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศประเทศแรกที่ผู้เดินทางมีวัตถุประสงค์จะเดินทางเข้าไปก่อนประเทศอื่น หรือขอวีซ่าจากประเทศที่ผู้เดินทางจะใช้เวลาอยู่ในประเทศแห่งนั้นนานกว่าประเทศอื่นๆ ผู้เดินทางจะได้รับวีซ่านานไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลานาน 6 เดือน และสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว (Single Entry) หรือเดินทางเข้า-ออกหลายครั้ง(Multiple Entry) ก็ได้

ประเทศสมาชิกในเขตเชงเกนมีอยู่ทั้งหมด 26 ประเทศ  ศึกษาเพิ่มเติมได้จากแผนที่ในเว็บไซต์ของสหภาพยุโรป http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm

 • สมาชิกในปัจจุบันที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีทั้งหมด ดังนี้  คือ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี ไอซแลนด์ อิตาลี กรีซ ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน สวิสเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย และ โรมาเนียซึ่งต่างเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเกน

วีซ่าเชงเกนมีทั้งหมด 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1. วีซ่าประเภท A  หรือ วีซ่าสนามบิน (Airport Transit Visa) ตามคำจำกัดความในหน้าเว็บไซต์การขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส  https://www.tlscontact.com/th2fr/help.php?id=airport_transit_visa&l=th

วีซ่าสนามบิน คือ วีซ่าการเดินทางผ่านพื้นที่นานาชาติของเขตท่าอากาศยาน(วีซ่าสนามบิน) นั้นจำเป็นสำหรับผู้เดินทางบางสัญชาติ ซึ่งใช้ในการอนุญาตให้เข้าถึง หรือ การรอ อยู่ในเขตพื้นที่นานาชาติของเขตท่าอากาศยาน แต่วีซ่าดังกล่าวนั้นไม่ได้รวมถึงการมีสิทธิในการเข้าพำนักในเขตเชงเกน ประเทศในเขตเชงเกน

2. วีซ่าประเภท B  หรือ วีซ่าทรานซิท (Transit Visa)  คือ วีซ่าที่อนุญาตให้คนเดินทางผ่านประเทศนั้นๆเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศที่สามตามรายละเอียดของการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง วีซ่าประเภทนี้มีอายุไม่เกิน 5 วัน หมายถึง ผู้เดินทางต้องการจะเดินทางไปยังประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกเชงเกน แต่จำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้าไปในประเทศเชงเกน ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ ทางเครื่องบิน ผู้เดินทางจะต้องขอมีวีซ่าทรานซิส

3. วีซ่าประเภท C (Short-Term Stay Visa)  วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น เช่น วีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว วีซ่าประเภทนี้อยู่ในสหภาพยุโรปได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน (ซึ่งหมายความว่า จะใช้เวลาเข้าไปท่องเที่ยวกี่ครั้งก็ได้ใน 6 เดือน แต่จะต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน)

4. วีซ่าประเภท D (Long Stay Visa) เป็นวีซ่าที่อยู่ได้นานเกินกว่า 3 เดือน ได้แก่ วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน หรือวีซ่าสำหรับคนที่เกษียณแล้ว  เป็นต้น

หลักฐานทั่วๆไปในการยื่นขอวีซ่าของแต่ละสถานทูตจะมีลักษณะคล้ายๆกัน อาจจะมีบ้างที่บางสถานทูตจะต้องการเอกสารอื่นเพิ่มเติมเป็นพิเศษ อาทิเช่น สำหรับการขอวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อในประเทศนั้นๆ เอกสารทั่วไปได้แก่

1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า ซึ่งผู้ขอต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นประเทศนั้นๆ

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการเดินทาง (Appendix B)

3. ใบแสดงถึงสมาชิกในครอบครัว (Appendix D)

4. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

5. สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุ/การเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

6. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก หรือบางสถานทูตอาจจะกำหนดขนาด  2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ศึกษาลักษณะรูปถ่ายจากเว็บไซต์ที่แต่ละสถานทูตกำหนด เช่น เว็บไซต์สถานทูตเยอรมนีกำหนดเรื่องรูปถ่ายไว้ที่

http://www.bangkok.diplo.de/contentblob/3431148/Daten/2062571/Fotomustertafeldownloaddatei.pdf

7. แบบฟอร์มหนังสือเชิญจากผู้รับรอง (Reference Bilaga E/ Appendix E) ซึ่งระบุชื่อผู้ได้รับเชิญ 1 คน  ต่อ 1 แบบฟอร์ม

8. หลักฐานการทำงานที่ระบุรายได้ของผู้ที่เป็น Sponsor หรือหลักฐานทางการเงินของ Sponsor เช่น จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารและสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการเคลื่อนไหวทางการเงินย้อนหลังสามเดือนหรือหกเดือนแล้วแต่แต่ละสถานทูต พร้อมสำเนา

9. หลักฐานการทำงานที่ระบุรายได้และระบุว่าจะกลับมาทำงานที่เดิม

10.หลักฐานการประกันการสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร ก่อนที่จะซื้อประกันจากบริษัทประกัน จะต้องแน่ใจว่าบริษัทนั้นจะคืนเงินให้หากวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ

11. หลักฐานการสำรองเที่ยวบิน ระบุวันเดินทางทั้งไปและกลับ

12.ค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยทั่วไป 60 ยูโร แล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน และบางสถานทูตอาจจะมีค่าดำเนินการให้กับหน่วยงานกลาง เช่น VFS , TLS Contact ที่เป็นผู้รับเอกสารวีซ่า หรือมีค่าจัดส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ EMS หรือ บริการ SMS ติดตามใบสมัคร เป็นต้น รายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ของแต่ละสถานทูต

*หากผู้ขออายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องนำสำเนาใบสูติบัตร สำเนาใบอุปการะบุตร และหนังสือยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองที่ระบุว่าให้บุคคลนั้นเดินทางไปต่างประเทศได้มาแสดงด้วย*

เว็บไซต์คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในเรื่องที่อยู่ของสถานทูตแต่ละประเทศในสหภาพยุโรป หากมีข้อสงสัยในเรื่องการเตรียมเอสารวีซ่า อาจจะใช้วิธีการโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลก่อน         http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/eu_travel/embassies/index_th.htm

eeas

 ตารางข้างล่างจะแสดงเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหารายละเอียดเรื่องการทำวีซ่าของแต่ละประเทศสมาชิกกลุ่มเชงเกน

 

ชื่อประเทศ

เว็บไซต์

1 Austria http://www.bmeia.gv.at/th/botschaft/bangkok/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/visa-informationen.html
2 Begium http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/thai/allaboutyourvisas.html
3 Czech http://www.mzv.cz/bangkok/th/x2005_09_20/index.html
4 Denmark http://vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/index.html
5 Estonia http://www.finland.or.th/public/default.aspx?nodeid=35097&contentlan=25&culture=th-TH
6 Finland http://www.finland.or.th/public/default.aspx?nodeid=35097&contentlan=25&culture=th-TH
7 France https://www.tlscontact.com/th2fr/help.php?id=schengen_area&l=th
8 Germany http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/04/Schengen/0-Schengenvisa-seite.html
9 Greece http://www.vfsglobal.com/Greece/uae/allaboutyourvisas.html
10 Hungary http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/TH/th/th_konzuliinfo/th_visa_information.htm
11 Iceland http://vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/iceland_boyfriendgirlfriend.html
12 Italy http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/index.html
13 Latvia http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/TH/th/th_konzuliinfo/detailed_rules_of_applying_for_a_schengen_visa.htm
14 Lichtenstein https://www.tlscontact.com/th2ch/help.php?l=th
15 Lithuania http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/04/Schengen/0-Schengenvisa-seite.html
16 Luxembourg http://bangkok.mae.lu/en/Visa-to-Luxembourg   ใช้โปรแกรม Internet Explorer only
17 Malta http://www.bmeia.gv.at/th/botschaft/bangkok/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/vertretungsregeln-fuer-malta-slowenien.html
18 Netherlands http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/thai/allaboutyourvisas.html
19 Norway http://www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai/
20 Poland http://bangkok.msz.gov.pl/en/consular_information/visa_information/visa_requirements;jsessionid=A220C13FFD403BC514ACE8F2300F1FAD.cmsap2p ใช้โปรแกรม Internet Explorer only
21 Portugal  ไม่ปรากกเว็บไซต์ของสถานทูตโดยตรงในเรื่องวีซ่า
22 Slovakia http://www.slovakia.org/visainfo.htm
23 Slovenia http://www.bmeia.gv.at/th/botschaft/bangkok/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/vertretungsregeln-fuer-malta-slowenien.html
24 Spain http://www.vfsglobal.com/spain/thailand/Thai/allaboutyourvisas.html
25 Sweden http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand/thai/index.html
26 Switzerland https://www.tlscontact.com/th2ch/login.php?l=th

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

ทุนกพ.ประจำปี 2556


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.)ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในต่างประเทศ จำนวน 150 ทุน ประกอบด้วยทุนต่างๆ ดังนี้คือ

 • ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  85   ทุน
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน  15   ทุน
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)  จำนวน   26    ทุน
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)   จำนวน   21    ทุน
 • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (GUCAS) จำนวน  3 ทุน

กำหนดการปิดรับสมัครวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2556  ผู้สนใจเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่

1. เว็บไซต์สำนักงาน กพ.  http://scholar.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=Jy7pup2uqA0%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d

หรือ http://scholar.ocsc.go.th

ชิงทุนกพ.

2. เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  http://stscholar.nstda.or.th

natsda

3. อ่านรายละเอียดได้ ที่ศูนย์ขข่าวสำนักงาน ก.พ. 47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ที่ต้องการสมัครสอบแข่งขันควรมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.75-3.00 และสามารถเลือกวิชาตามความถนัดและความสนใจในหน่วยงานที่จะต้องกลับมาทำงานใช้ทุน

ส่วนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก

ระดับ

ประเทศที่ให้ไปศึกษาต่อ

จำนวน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ Applied Economics Applied Economics

โท

USA, China

1

กรมส่งเสริมสหกรณ์ Creative Economy Creative Economy

โท

USA, UK

1

กรมการขนส่งทางบก Road Safety Transport and Road Safety

โท

Australia

1

กรมการขนส่งทางบก International Law International Transport Law

โท

USA, UK

1

กรมการขนส่งทางบก Economics Transport Economics or International Economics

โท

USA, UK

1

กรมการขนส่งทางบก Mechanical Engineering Automotive Engineering

โท

UK

1

กรมทางหลวงชนบท Civil Engineering Geotechnical Engineering

โท

USA

1

กรมทางหลวงชนบท Public Affairs Public Policy Analysis, Strategic Planning (more in OCSC website)

โท

USA, UK, Japan

1

สำนักงานประกันสังคม Financial Engineering, Financial Mathematics (more in OCSC website) Risk Management

โท

USA, Europe

1

สำนักงานประกันสังคม Financial Management Finance, Financial Management

โท

USA, Europe

1

สำนักงานประกันสังคม Actuarial Science

โท

USA, Canada, Europe

1

สำนักงานปลัดกระทรวงศกิการ Law

โท

ต่างประเทศ

1

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Public Affairs

โท

ต่างประเทศ

1

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Translation and Interpretation Translation and Cross Cultural Communication

โท

UK

1

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม Southeast Asian Studies ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของภเอเวียตะวันออกเฉียงใต้

โท

UK

1

สำนักงานกพ. Human Resource Management

โท

USA, Canada, UK, Europe, Australia, New Zealand

1

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Economics Economics Modeling

เอก

USA, Canada, UK, Europe, Australia, New Zealand

1

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Agricultural Economics Food and Agriculture Security

เอก

USA, UK, Europe, Australia

1

กรมสรรพากร Accounting Accounting and Information Technology

โท

USA, UK, Australia, New Zealand

1

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง International Development Policy

เอก

USA, UK, Germany, France, Australia

1

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Public Finance, Public Policy

เอก

USA, UK, Germany, France, Australia

1

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Information Technology Information Technology, Security Management

เอก

USA, Europe, Australia, New Zealand, India

1

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Economics Applied Economics

โท

USA, Europe, Australia, New Zealand, Japan

1

กรมทางหลวง Civil or Transportation Engineering Road Safety Management

โท

USA, Canada, UK, Australia

1

กรมทางหลวง Civil Engineering Engineering Materials

โท

USA, UK, Canada, Australia

1

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ธรณีวิทยา Hydrogeology

โท

USA

1

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รรีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

โท

USA

1

กรมการค้าต่างประเทศ Accounting Cost Accounting, Forensic  Accounting

โท

USA

1

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Law กฎหมายมหาชน

โท

UK

1

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Development Studies การพัฒนาท้องถิ่น

โท

UK

1

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Public Policy การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โท

UK, Australia

1

กรมพํฒนาฝีมือแรงงาน Economics Labor Economics and Human Resource Management

โท

USA

1

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน International Relations

โท

UK

1

กรมคุมประพฤติ Marriage and Family Therapy

โท

USA

1

กรมคุมประพฤติ Human Resource Development

โท

USA

1

กรมราชทัณฑ์ Criminology, Criminal Justice

โท

UK

1

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Pharmaceutics Cosmetics

เอก

USA

1

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Economics, Natural Resources and Environmental Economics Natural Resources and Environmental Economics

เอก

USA, Europe, Australia, New Zealand

1

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Economics Applied Economics

โท

USA, Europe, Australia, New Zealand

1

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา International Relations

โท

USA, UK

1

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา International Relations

โท

Russia

1

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา International Relations

โท

Italy

1

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ Technology Management or Innovation Management Science Park

เอก

USA

1

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ International Law กฎหมายการค้าหรือพาณิชย์หรือธุรกิจระหว่างประเทศ

โท

UK

1

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Law International Law

โท

USA, UK, Europe, Australia

1

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การสื่อสาร, การคโทรคมนาคม, การพลังงาน, สิ่งแวดล้อม

โท

USA, UK, Europe, Australia

1

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Public Administration

โท

USA, UK, Singapore

1

สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถิติการวัดการประเมินสำหรับทางการศึกษา การวัดผลทางการศึกษา/สถิติ/การออกแบบการวิจัย/การประเมินผล

เอก

USA

1

สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการศึกษา

เอก

USA

1

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ English English Language and Literature/Linguistics and English Language

เอก

USA, UK

1

สำนักงานศาลปกครอง Law Administrative Law, Public Law

เอก

Europe

1

สำนักงานศาลปกครอง Law Public Law special emphasis: Environmental Law

โท

Europe, Asia

1

สำนักงานป.ป.ช. Law Public International Law

โท

UK

1

สำนักงานป.ป.ช. Law International and Comparative law

โท

Australia

1

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Chemical Metrology Inorganic Analysis

เอก

USA, Europe, Australia, Japan

1

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Chemical Metrology Organic Analysis

เอก

USA, Europe, Australia, Japan
Remote Sensing, Space Technologyและอื่นๆ

โท

โท-เอก

เอก

Graduate U. of Chinese Academy of Sciences

1

1

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMITL วิศวกรรมการผลิต หรือ  วิศวกรรมความปลอดภัย

โท-เอกหรือ เอก

USA, Canada, Australia, New Zealand, Asia, Europe

1

ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Industrial Engineering กระบวนการผลิต วิศวกรรมการผลิต

โท-เอก หรือ เอก

USA, Canada, Japan, China, Korea, Switzerland

1

คระวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร Nuclear Engineering Severe Accident and Probabilistic Safety assessment

โท

Japan, China, Korea

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร Nuclear Physics/Particle physics

โท-เอก

USA, Canada, Switzerland

1

สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ Materials Science Chemical Metallurgy

โท-เอก

USA, Canada, Europe

1

ม.พะเยา Materials Science

เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand,

1

ม.เทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา) Materials Science

โท-เอก

Same as above

1

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ Bio-Materials Science Cells and Tissues Bio-Materials Interaction

โท-เอก

Same as above

1

คระวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร Mechatronics

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง Mechanical Engineering Railway Engineering

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT Mechanical or Energy Engineering Computer-Aided Design

โท-เอกหรือเอก

USA, Japan, Europe

1

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Mechanical Engineering กลศาสตร์ประยุกต์

โท-เอกหรือเอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

KMUTNB Mechanical or Automotive Engineering

เอก

USA, UK, Germany

1

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เทคโนโลยีพลังงาน

โท-เอกหรือเอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี Textile Chemistry Dyeing and Finishing

โท-เอก

Same as above

1

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ Wood Science Engineering Wood Modification, Material Improvement and Utilization

โท-เอก

USA, Japan, Europe

1

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ Biomedical Engineering Medical Rapid Manufacturing

โท-เอก

USA, Australia, Germany

1

KMITL Biomedical Engineering Bio-Materials

โท-เอก

USA, Japan, Russia, Australia, New Zealand, Korea, China, Europe

1

KMUTT Biomedical Engineering Biomechanics

โท-เอก

USA, UK, Japan, Europe

1

ม.เชียงใหม่ Biomedical Engineering Bio-materials/ Biomechanics

โท-เอก

USA, Australia, Europe

1

KMUTT Biomedical Engineering Neuroimaging

โท-เอก

USA, UK, Japan, Europe

1

ม.เชียงใหม่ Biomedical Engineering Medical Imaging

โท-เอก

USA, Australia, Europe

1

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ Biomedical Engineering Medical robotics/ Biological Modeling and Simulation

โท-เอก

USA, Europe

1

KMITL Computer Science

โท-เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

ม.บูพาวิทยาเขตสระแก้ว Information Technology Computer Network and Communications

โท-เอก

Same as above

1

สถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ Astronomy Astrophysics

โท-เอก

USA, Japan, Australia, Europe

1

KMITL วิศวกรรมสารสนเทศ Next Generation Network

โท-เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ Bioinformatics

โท-เอกหรือเอก

Same as above

1

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน Sciences/Engineering ประโยชน์แสงซินโครตรอน/ระบบเครื่องเร่งอนุภาค

โท-เอก

USA,UK, Japan, Australia, Korea, Europe

3

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Multimedia Technology/Interactive Multimedia

โท-เอก

Australia

1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Museum Informatics/ Advanced Computer Science

โท-เอก

USA, UK Germany, Australia, New Zealand

1

NECTEC วิศวกรรมเครือข่ายโทรคมนาคม Optical New Generation Network

โท-เอก

USA, Europe

1

NECTEC Telecommunications Engineering Optical/Visible Light Communications

โท-เอก

USA, Japan, Europe

1

โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง Railway Engineering ระบบรถไฟ

โท-เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ Image Processing

โท-เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia

1

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ Nuclear Rector Design

โท

USA

1

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ Radiochemistry/ Nuclear Chemistry Radiopharmaceuticals

โท-เอก

USA, Japan, Korea, Europe

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ Biology/ Biological Science Animal Physiology

โท-เอก หรือเอก

USA, UK, Canada, Australia, New Zealand

1

คณะวิทยาศาสตร์  ม. มหิดล Bioprocess Engineering Downstream Process of Pharmaceutical Bioproducts

โท-เอก

USA, Europe

1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ม. เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร

เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช Environmental Science พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, ระบบสารสนเทศทาง, ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม. แม่โจ้ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา

เอก

Same as above

1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล Occupational Health, Industrial Hygiene, Safety Engineering, Safety Science

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ Plant Science Plant Physiology in Crop Science

เอก

USA

1

คณะวิศวกรมศาสตร์ม. ธรรมศาสตร์ Chemical Engineering Biotechnological Engineering

โท-เอก

USA, Canada, Europe, Australia

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์  KMITL วิศวกรรมเกษตร Energy Technology

โท-เอก หรือเอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร Microbial Enzyme Technology

โท-เอก หรือเอก

USA, Canada, Europe, Australia, New Zealand

1

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ Molecular Breeding Statistical Genomic and Genome Wide Selection

โท-เอก

USA, Canada, Europe

1

ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช ชีววิทยาโมเลกุล ชีววิทยาโมเลกุล/ พันธุวิศวกรรม

โท-เอก หรือเอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ Molecular Genetic

เอก

USA, UK, Netherlands

1

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Biotechnology/ Biochemistry Microbiology/ Molecular Biology

โท-เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ม. มหาสารคาม Animal Ecology and Systematics

เอก

Same as above

1

ม. เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Veterinary Surgery

โท-เอก

Australia, New Zealand, Europe

1

ม. เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Veterinary Medicine

โท-เอก

Australia, New Zealand, Europe

1

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ Chemical Biology/ Organic Chemistry Natural Product

โท-เอก

USA, Canada, Europe

2

คณะวิทยาศาสตร์ ม. อุบลราชธานี ฟิสิกส์/ ฟิสิกส์‑ประยุกต์/ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม Experimental Physics

โท-เอก หรือเอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฟิสิกส์ Simulation

เอก

Same as above

1

ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ฟิสิกส์ Nanoscience and Technology

เอก

USA, Australia

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม .แม่โจ้ ฟิสิกส์/ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

NECTEC Applied Physics Quantum Communications/ Crytography

เอก

Austria, France, Switzerland, Germany, Japan

1

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ KMUTNB Physical Chemistry/ Inorganic Chemistry

โท-เอก หรือ เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ Inorganic Chemistry Application

เอก

Same as above

1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Biology Genetics and Evolutionary Biodiversity

โท-เอก

Japan

1

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม .วลัยลักษณ์ ชีววิทยาเชิงคำนวณ Bioinformatics

โท-เอก หรือเอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ชีววิทยา สรีรวิทยาของพืช

เอก

Same as above

1

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เคมี การวิเคราะห์ก๊าซ

โท-เอก

Same as above

2

คณะวิทยาศาสตร์ม.ศรีนทรวิโรฒ เคมีเชิงฟิสิกส์

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

คณะวิทยาศาสตร์ม.อุบลราชธานี เคมีวิเคราะห์ Mass Spectroscopy

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

ม. ราชภัฏนครสวรรค์ Chemistry Biochemistry

เอก

Same as above

1

คณะวิทยาศาสตร์ม. ศรีนครินทรวิโรฒ คณิตศาสตร์ศึกษา/ สถิติ

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์บริสุทธิ์/ คณิตศาสตร์ประยุกต์

โท-เอก หรือ เอก

USA, Canada, Europe, Australia, New Zealand

1

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ Development Studies

เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand, China, Korea, India, Singapore,

1

คณะโลจิสติกส์ม. บูรพา การจัดการโลจิสติกส์

เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia

1

ม. ราชภัฏกาญจนบุรี การประยุกต์เทคโนโลยี/ การพัฒนาประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยี/ การใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ/การควบคุมและการเข้าใจถึงความต้องการ/ เทคโนโลยีในอนาคต

เอก

USA, Japan, Singapore, Europe

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม. ขอนแก่น นาโนเทคโนโลยี

โท-เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี Biomedical Engineering  Nanocosmeceuticals

โท-เอก

USA, Japan, Australia, China, Korea, Europe

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ม. มหิดล วิศวกรรมเคมี Process Control/ Microdevice/ Nanomaterials/Nanoelectronics

โท-เอก

USA, Canada

1

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ Nanotechnology/ Chemical Engineering/ Chemistry Nanocatalysis and Functional Nanomaterials

โท-เอก หรือเอก

USA, Japan, Australia, China, Korea, Europe

1

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ Nanomaterial Nanotechnology for Functional Fibers/ Polymer Science and Engineering

โท-เอก หรือเอก

USA, Japan, Australia, China, Korea, Europe

1

โดยเริ่มกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บมจ. ธนาคารกรุงไทย หน่วยละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมของธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตอีก 30 บาท  กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 4 – 18 ธันวาคม 2555

 

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

นิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 2556


บริติชเคานซิล กรุงเทพมหานครประกาศจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรประจำปี 2556 ใน วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556  ณ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พบกับรายละเอียดของงานได้ที่

http://www.britishcouncil.org/th/thailand-student-education-uk-exhibition-2013.htm

British1

ผู้สนใจไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรจะมีโอกาสได้พบกับตัวแทนสถานศึกษาจำนวน 85 แห่ง ดังต่อไปนี้

Institution Name

Address

Website

1. University of Aberdeen Aberdeen, Scotland http://www.abdn.ac.uk/
2. Aberystwyth University Aberystwyth, Ceredigion, Wales http://www.aber.ac.uk/en/
3. University of the Arts London London, England http://www.arts.ac.uk/
4. Aston University  Aston Triangle, Birmingham, England http://www1.aston.ac.uk/
5. Bangor University Bangor, Gwynedd, Wales http://www.bangor.ac.uk/
6. University of Bath Bath, England http://www.bath.ac.uk/
7. Birbeck, University of London Bloomsbury, London http://www.bbk.ac.uk/
8. The University of Birmingham Birmingham, England http://www.birmingham.ac.uk/index.aspx
9. Birmingham City University Birmingham, England http://www.bcu.ac.uk/
10.Bournemouth University Poole, Dorset, England http://home.bournemouth.ac.uk/
11. Bradford College Bradford,  West Yorkshire http://www.bradfordcollege.ac.uk/
12. University of Brighton Brighton, England http://www.brighton.ac.uk/
13. University of Bristol Bristol, England http://www.bris.ac.uk/
14. Brunel University Uxbridge, Middlesex, England http://www.brunel.ac.uk/
15. Cambridge Education Group Cambridge, England http://www.ceg-uk.com/
16. Cardiff University Cardiff, Wales http://www.cardiff.ac.uk/
17. University of Central Lancashire Preston, Lancashire, England http://www.uclan.ac.uk/
18. City University London, England http://www.city.ac.uk/
19. Coventry University Coventry, England http://wwwm.coventry.ac.uk/Pages/index.aspx
20. University for the Creative Arts 3 campuses in Kent, 2 campuses in Surrey, England http://www.ucreative.ac.uk/
21. University of Cumbria Carlisle, England http://www.cumbria.ac.uk/Home.aspx
22. De Montfort University Leicester, England http://www.dmu.ac.uk/home.aspx
23. University of East Anglia Norwich, England https://www.uea.ac.uk/
24. Institute of Education London, England http://www.ioe.ac.uk/
25. EF Education First Co. Ltd. Bangkok, Thailand http://www.ef.co.th/about-ef/
26. University of Essex Wivenhoe Park,Colchester, England http://www.essex.ac.uk/
27. University of Exeter Exeter,England http://www.exeter.ac.uk/
28. University of Glamorgan Pontypridd,Wales http://www.glam.ac.uk/
29. University of Gloucestershire Cheltenham, Gloucestershire, England http://www.glos.ac.uk/Pages/default.aspx
30. Goldsmiths, University of London London, England http://www.gold.ac.uk/
31. University of Greenwich (London) London, England http://www2.gre.ac.uk/
32. Harrow House International College Swanage, Dorset, England http://www.harrowhouse.com/
33. Heriot-Watt University Edinburgh, Scotland http://www.hw.ac.uk/
34. University of Hertfordshire Hatfield,Hertfordshire, England http://www.herts.ac.uk/home-page.cfm
35. University of Huddersfield Queensgate, Huddersfield, England http://www.hud.ac.uk/
36. The University of Hull Hull, England http://www2.hull.ac.uk/
37. Kaplan International London, England http://www.kaplaninternational.com/
38. University of Kent Canterbury, Kent, England http://www.kent.ac.uk/
39. Kingston University Kingston upon Thames ,Surrey, England http://www.kingston.ac.uk/
40. Lancaster University Bailrigg, Lancaster, England http://www.lancs.ac.uk/
41. University of Leeds Leeds, England http://www.leeds.ac.uk/
42. Leeds Metropolitan University Leeds, England http://www.leedsmet.ac.uk/
43. University of Leicester Leicester, England http://www.le.ac.uk/
44. The University of Liverpool Liverpool, England http://www.liv.ac.uk/
45. London School of Business and Finance London, England http://www.lsbf.org.uk/
46. London South Bank University London, England http://www.lsbu.ac.uk/
47. Loughborough University Leicestershire, England http://www.lboro.ac.uk/
48. The University of Manchester Manchester, England http://www.manchester.ac.uk/
49. Manchester Metropolitan University Manchester, England http://www2.mmu.ac.uk/
50. Middlesex University London, England http://www.mdx.ac.uk/
51. Newcastle University Tyne and Wear, England http://www.ncl.ac.uk/
52. University of Nottingham Nottingham, England http://www.nottingham.ac.uk/
53. Northumbria University Newcastle upon Tyne, England http://www.northumbria.ac.uk/
54. Nottingham College Interantional Nottingham, England http://www.snc.ac.uk/international/
55. The University of Nottingham Nottingham, England http://www.nottingham.ac.uk/
56. Nottingham Trent University Nottingham, England http://www.ntu.ac.uk/
57. Oxford House College London, Oxford, Stratford, England http://www.oxfordhousecollege.co.uk/
58. Plymouth University Plymouth , Devon, England http://www.plymouth.ac.uk/
59. University of Portsmouth Portsmouth, Hampshire, England http://www.port.ac.uk/
60. Queen Mary, University of London London, England http://www.qmul.ac.uk/
61. The University of Reading Reading , Berkshire, England http://www.reading.ac.uk/
62. Ravensbourne London, England http://www.rave.ac.uk/
63. Regent’s College London London, England http://www.regents.ac.uk/
64. Roehampton University London, England http://www.roehampton.ac.uk/home/
65. Royal Holloway Egham Hill, Egham, England http://www.rhul.ac.uk/home.aspx
66. The Royal Wolverhampton School Wolverhampton, West Midlands, England http://www.theroyalschool.co.uk/
67. Ruthin School Ruthin, Denbighshire, England http://www.ruthinschool.co.uk/
68. Rydal Penrhos School Colwyn Bay, Conwy, England http://rydalpenrhos.com/
69. The University of Sheffield Western Bank, Sheffield, England http://www.shef.ac.uk/
70. Sheffield Hallam University Sheffield, England http://www.shu.ac.uk/
71. Sherborne International College Sherborne,  Dorset, England http://www.sherborne-ic.net/
72. University of Southampton Southampton, England http://www.southampton.ac.uk/
73. Staffordshire University Stoke-on-Trent, Staffordshire, England http://www.staffs.ac.uk/
74. University of Sterling Stirling, Scotland http://www.stir.ac.uk/
75. University of Strathclyde Glasgow, Scotland http://www.strath.ac.uk/
76. University of Sunderland Sunderland, England http://www.sunderland.ac.uk/
77. University of Surrey Guildford, Surrey, England http://www.surrey.ac.uk/
78. University of Sussex Brighton, England http://www.sussex.ac.uk/
79. Teesside University 1. Tees Valley2. Darlington http://www.tees.ac.uk/
80. University of Warwick Coventry, England http://www2.warwick.ac.uk/
81. University of West London London, England http://www.uwl.ac.uk/
82. University of the West of England Bristol, England http://www.uwe.ac.uk/
83. University of Westminster London, England http://www.westminster.ac.uk/
84. The University of York Heslington, York, England http://www.york.ac.uk/
85. York St. John University Lord Mayor’s Walk, York, England http://www.yorksj.ac.uk/

หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริติชเคานซิล ตามหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้ คือ  02 657 5678   หรืออีเมล์ : educationuk@britishcouncil.or.th

นอกจากนี้ในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล  iPhone5 จำนวน 2 รางวัล สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าออนไลน์ที่ http://th.edukexhibitions.org/visitor_reg.php

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

โครงการพัฒนา Young Global Leaders ของมหาวิทยาลัย Yale ประจำปี 2556


มหาวิทยาลัย Yale เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ Young Global Leaders เป็นเวลานานสองสัปดาห์ในช่วงฤดูร้อนปีค.ศ. 2013 หรือ พ.ศ.2556 โครงการดังกล่าวดำเนินการมานาน 12 ปีแล้ว วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การพูดที่มีพลัง ตลอดจนการเขียนที่สามารถจูงใจได้ ซึ่งทักษะทั้งสามประการมีความสำคัญต่อความท้าทายในโลกแห่งศตวรรษที่ 21

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการดังกล่าวสามารถหาได้จากเว็บไซต์หน้าข่าวการศึกษาของมหาวิทยาลัย Yale  http://news.yale.edu/2012/12/05/yale-seeks-young-global-leaders-high-school-summer-program 

Yale4

โครงการ Young Global Leaders ประกอบด้วย 2 โครงการๆละ 2 สัปดาห์

 http://globalscholars.yale.edu/program-description  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเพียงหนึ่งโครงการ หรือทั้งสองโครงการก็ได้

โครงการที่ 1 ชื่อ โครงการ Politics, Law and Economics (PLE) ระหว่างวันที่ 13-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013)

โครงการที่ 2 ชื่อ  โครงการ Grand Strategy (GS) ระหว่างวันที่ 3-16 สิงหาคม พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013)

Yale2

วันปิดรับสมัครของแต่ละโครงการ ตามภาพข้างล่างนี้

Yale5

ค่าใช้จ่ายต่อโครงการ คือ 4,500 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะรวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร

เอกสารที่ใช้ในการส่งสมัคร คือ

1. High School Transcript

2. เงินค่าสมัครจำนวน 50 ดอลลาร์สหรัฐในรูปของดราฟท์สั่งจ่าย Yale University

2. จดหมายแนะนำตัวนักเรียนจากอาจารย์จำนวน 2 ฉบับ

3. เรียงความจำนวน 1,000 คำ อธิบายเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้

4. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ไม่ได้ระบุว่า ผู้สมัครจะต้องแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS  หากเว็บไซต์ของโครงการนี้อธิบายเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนต่างชาติไว้คร่าวๆว่า นักเรียนจะต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ดีพอเพื่อจะได้จะอ่านนิตยสารประเภท The Economist ได้

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่  http://globalscholars.yale.edu/sites/default/files/Prospectus&App11.21.12.pdf

Yale3

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

ทุนชีฟนิ่ง (Chevening ) ประจำปี 2556-2557


เว็บไซต์สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพมหานคร  http://ukinthailand.fco.gov.uk/th/news/?view=PressR&id=829875282   ประกาศข่าวเรื่อง การสมัครสอบชิงทุนชีฟนิ่งประจำปี 2556-2557 ทุนชีฟนิ่งเป็นทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักรเป็นเวลานาน 1 ปี

ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน Chevening สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการสมัครทุน ตลอดจนคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ http://www.chevening.org/thailand/ แม้ว่า การสมัครขอรับทุนจะเปิดกว้างให้ผู้สนใจหลากหลายสาขาวิชา แต่ทางทุน Chevening จะให้การต้อนรับเป็นพิเศษกรณีผู้สมัครมีภูมิหลังจบการศึกษาหรือให้ความสนใจเพื่อไปศึกษาต่อด้านต่อไปนี้ คือ

 • Climate Change
 • Human Rights
 • Anti-corruption
 • Foreign Policy
 • Finance/Business Management

สำหรับวันที่ปิดรับสมัครการยื่นเอกสารเพื่อสอบชิงทุน คือ วันที่ 2 มกราคม 2556

จากคำแนะนำในการสมัครสอบชิงทุน http://www.chevening.org/apply/guidance  ระบุไว้ว่า ทุนชีฟนิ่งจะพิจารณาการมอบทุนให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นผู้นำในประเทศบ้านเกิดของตนเอง และผู้สมัครที่มีแรงจูงใจจะกลับมาพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างตำแหน่งความเป็นผู้นำในประเทศของผู้สมัครภายในระยะเวลา 10 ปีที่สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร 

คุณสมบัติด้านอื่นที่ผู้สมัครต้องมี คือ

1.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเทียบเท่ากับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร

2.  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

3.  เป็นพลเมืองของประเทศที่มีสิทธิในการขอทุนชีฟนิ่ง

4.  มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL iBT, IELTS  ดังปรากฏคะแนนตามข้อกำหนดที่ 9 (English Language Requirement) ของเว็บไซต์  http://www.chevening.org/apply/guidance

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 99 other followers