โครงการพัฒนา Young Global Leaders ของมหาวิทยาลัย Yale ประจำปี 2556


มหาวิทยาลัย Yale เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ Young Global Leaders เป็นเวลานานสองสัปดาห์ในช่วงฤดูร้อนปีค.ศ. 2013 หรือ พ.ศ.2556 โครงการดังกล่าวดำเนินการมานาน 12 ปีแล้ว วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การพูดที่มีพลัง ตลอดจนการเขียนที่สามารถจูงใจได้ ซึ่งทักษะทั้งสามประการมีความสำคัญต่อความท้าทายในโลกแห่งศตวรรษที่ 21

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการดังกล่าวสามารถหาได้จากเว็บไซต์หน้าข่าวการศึกษาของมหาวิทยาลัย Yale  http://news.yale.edu/2012/12/05/yale-seeks-young-global-leaders-high-school-summer-program 

Yale4

โครงการ Young Global Leaders ประกอบด้วย 2 โครงการๆละ 2 สัปดาห์

 http://globalscholars.yale.edu/program-description  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเพียงหนึ่งโครงการ หรือทั้งสองโครงการก็ได้

โครงการที่ 1 ชื่อ โครงการ Politics, Law and Economics (PLE) ระหว่างวันที่ 13-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013)

โครงการที่ 2 ชื่อ  โครงการ Grand Strategy (GS) ระหว่างวันที่ 3-16 สิงหาคม พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013)

Yale2

วันปิดรับสมัครของแต่ละโครงการ ตามภาพข้างล่างนี้

Yale5

ค่าใช้จ่ายต่อโครงการ คือ 4,500 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะรวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร

เอกสารที่ใช้ในการส่งสมัคร คือ

1. High School Transcript

2. เงินค่าสมัครจำนวน 50 ดอลลาร์สหรัฐในรูปของดราฟท์สั่งจ่าย Yale University

2. จดหมายแนะนำตัวนักเรียนจากอาจารย์จำนวน 2 ฉบับ

3. เรียงความจำนวน 1,000 คำ อธิบายเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้

4. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ไม่ได้ระบุว่า ผู้สมัครจะต้องแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS  หากเว็บไซต์ของโครงการนี้อธิบายเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนต่างชาติไว้คร่าวๆว่า นักเรียนจะต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ดีพอเพื่อจะได้จะอ่านนิตยสารประเภท The Economist ได้

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่  http://globalscholars.yale.edu/sites/default/files/Prospectus&App11.21.12.pdf

Yale3

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

ทุนชีฟนิ่ง (Chevening ) ประจำปี 2556-2557


เว็บไซต์สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพมหานคร  http://ukinthailand.fco.gov.uk/th/news/?view=PressR&id=829875282   ประกาศข่าวเรื่อง การสมัครสอบชิงทุนชีฟนิ่งประจำปี 2556-2557 ทุนชีฟนิ่งเป็นทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักรเป็นเวลานาน 1 ปี

ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน Chevening สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการสมัครทุน ตลอดจนคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ http://www.chevening.org/thailand/ แม้ว่า การสมัครขอรับทุนจะเปิดกว้างให้ผู้สนใจหลากหลายสาขาวิชา แต่ทางทุน Chevening จะให้การต้อนรับเป็นพิเศษกรณีผู้สมัครมีภูมิหลังจบการศึกษาหรือให้ความสนใจเพื่อไปศึกษาต่อด้านต่อไปนี้ คือ

 • Climate Change
 • Human Rights
 • Anti-corruption
 • Foreign Policy
 • Finance/Business Management

สำหรับวันที่ปิดรับสมัครการยื่นเอกสารเพื่อสอบชิงทุน คือ วันที่ 2 มกราคม 2556

จากคำแนะนำในการสมัครสอบชิงทุน http://www.chevening.org/apply/guidance  ระบุไว้ว่า ทุนชีฟนิ่งจะพิจารณาการมอบทุนให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นผู้นำในประเทศบ้านเกิดของตนเอง และผู้สมัครที่มีแรงจูงใจจะกลับมาพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างตำแหน่งความเป็นผู้นำในประเทศของผู้สมัครภายในระยะเวลา 10 ปีที่สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร 

คุณสมบัติด้านอื่นที่ผู้สมัครต้องมี คือ

1.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเทียบเท่ากับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร

2.  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

3.  เป็นพลเมืองของประเทศที่มีสิทธิในการขอทุนชีฟนิ่ง

4.  มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL iBT, IELTS  ดังปรากฏคะแนนตามข้อกำหนดที่ 9 (English Language Requirement) ของเว็บไซต์  http://www.chevening.org/apply/guidance

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

เว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา


นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ 3.0 ขึ้นไป ย่อมมีความใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสได้เข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่า เข้าเรียนยากที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยประเภทนี้นอกจากจะมีเกณฑ์มาตราฐานในการรับเข้าศึกษาต่อยากแล้ว ยังมีการแข่งขันสูงจากบรรดาผู้ส่งสมัครที่จบมาจากสถานศึกษาชั้นนำของประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องแข่งจันกับผู้สมัครคนอื่นๆเป็นจำนวนตัวเลขหลักหมื่นราย ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมที่สุดกับมหาวิทยาลัยแห่งนั้น ซึ่งอัตราการตอบรับของบางสถานศึกษาอาจจะมีจำนวนสูงสุดประมาณ 1,000 คน  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้สมัคร นับตั้งแต่การเตรียมตัวส่งสมัคร การสร้างแฟ้มประวัติให้ดูน่าสนใจ ผลคะแนนแบบทดสอบมาตราฐานอยู่ในเกณฑ์ หรือมีความสามารถเหนือเกณฑ์การพิจารณาการรับเข้าเรียน แบบทดสอบมาตราฐานต่างๆอาทิ  ผลคะแนนจากข้อสอบมาตราฐานทางภาษาอังกฤษ TOEFL iBT หรือ IELTS , ผลทดสอบการคิดวิเคราะห์และความถนัด เช่น GRE หรือ GMAT เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท, หรือผลสอบ SAT สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี,บางสาขาวิชาในระดับปริญญาโทเน้นให้ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีมาก่อนการสมัครเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น ขบวนการพิจารณาที่ท้าทายทำให้ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าเรียนในสถานศึกษาชั้นนำเหล่านี้เกิดความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นว่า หลังจากศึกษาจบจะมีอนาคตที่สดใสในการหางานทำ ตลอดจนได้รับเงินเดือนที่พึงพอใจ

หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ได้รับการตอบปฏิเสธจากสถาบันชั้นนำเหล่านี้ มิได้หมายความท่านเป็นคนไม่เก่ง แต่เนื่องจากมีการแข่งขันสูง และแต่ละสถานศึกษาไม่สามารถรับนักศึกษาได้ทั้งหมด ขอให้นักศึกษาพยายามใช้หลักการเบื้องต้นในการพิจารณาส่งสมัครเข้าศึกษาต่อด้วยวิจารณญาณ , ความเป็นเหตุเป็นผล , ความเหมาะสมของตัวผู้สมัคร , เนื้อหาหลักสูตร , และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับฐานะของครอบครัว 

เว็บไซต์ยอดนิยมที่ผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทสสหรัฐอเมริกาในสถาบันชั้นนำให้ความสนใจ ได้แก่

1. US NEWS http://www.usnews.com/education  เว็บไซต์ USNews จะแบ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยออกเป็นระดับปริญญาตรี และระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในระดับปริญญาตรี ผู้สนใจที่จะส่งสมัครสถานศึกษาเหล่านี้สามารถเข้าไปค้นคว้ารายชื่อมหาวิทยาลัยได้ที่ http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges

สำหรับเว็บไซต์การจัดอันดับในระดับปริญญาโทขึ้นไปของ USNews คือ  http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools จะแสดงจำนวนเงินเดือนที่ผู้จบสถาบันนี้จะได้รับ จำนวนผู้ได้รับการตอบรับเข้าทำงาน นอกเหนือไปจากเกณ์เฉลี่ยการรับเข้าศึกษาต่อ และค่าใช้จ่ายในการเรียน เว็บไซต์ USNews ยังจะมีวิชาอื่นๆให้เลือก นอกเหนือจากวิชาบริหารธุรกิจ อาทิ เช่น วิชาศึกษาศาสตร์ กฎหมาย แพยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ เป้นต้น

2. Business Week : http://www.businessweek.com/bschools/rankings/  เว็บไซต์ Bloomberg Business Week จะเน้นการจัดอันดับวิชาบริหารธุรกิจตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาโท  โดยระดับปริญญาตรีประจำปีค.ศ.2012สามารถศึกษารายชื่อมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.businessweek.com/interactive_reports/ugtable_3-20.html

การจัดอันดับวิชาบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโทของ Bloomberg Business Week

3. Financial Times  http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings-2012 เน้นไปที่การจัดอันดับวิชาบริหารธุรกิจต่างทั่วโลก ไม่ได้เจาะจงเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์ Financial Times จะเน้นการจัดอันดับไปที่คุณวุฒิ 6 ด้าน ได้แก่ Global MBA, Executive Education, Masters in Finance, Masters in Management, EMBA, European Business Schools และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับหากจบจากสถานศึกษาแห่งนั้นๆนับตั้งแต่ ปีค.ศ.1999-2012

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

เนื้อหาหลักสูตร International Baccalaureate Diploma


หลักสูตร International Baccalaureate Diploma (IB) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อม ให้นักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งทางด้านภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์ นอกจากนี้หลักสูตรยังกำหนดให้นักเรียนเรียนวิชา Theory of Knowledgeโดยเน้นโครงงานทำวิจัย  และร่วมทำกิจกรรมในแนวสร้างสรรค์ และ กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ (CAS)

หลักสูตร IB จะประกอบด้วยวิชาที่ต้องเรียนทั้งหมด 6 หมวด โดยอาจจะเรียนในระดับ SL หรือ Standard Level ซึ่งมีชั่วโมงเรียนอย่างน้อย 150 ชั่วโมง จำนวน 3  วิชา และเลือกจาก HL หรือ High Level ซึ่งผ่านชั่วโมงการเรียนอย่างต่ำวิชาละ 240 ชั่วโมง อีก 3 วิชา เป็นต้น วิชาทั้ง 6 หมวด จากเว็บไซต์ของ IB เอง http://www.ibo.org/diploma/curriculum/ มีดังนี้คือ

Group Subjects
Group1 (Language and Literature) มีทั้งหมด 16 ภาษาให้เลือกเรียน จำนวนเวลาที่ต้องเรียนทั้งหมด 240 ชั่วโมง เช่น English A; Chinese A; French A; German A; ในส่วนของวรรณคดี  จะต้องผ่านจำนวนชั่วโมงการเรียนอย่างน้อย 150 ชั่วโมง
Group 2 (Language Acquistion) แบ่งเป็น 3 ระดับ

 • Language ab initio (ระดับ SL) คือ ผู้เรียนไม่เคยเรียนภาษานั้นมาก่อน เช่น Spanish ab initio; Italian ab initio; Mandarin ab initio
 • ผู้เรียนเคยมีประสบการณ์เรียนภาษานั้นมาบ้างแล้ว (Language B)  อาจจะเป็นระดับ SL หรือ HL(High Level) เช่น French B; German B; Mandarin B
 • Classical Languages ทั้งในระดับ SL หรือ HL เช่น ภาษา Latin หรือ ภาษา Greek
Group 3 (Individuals and Societies) มีทั้งหมด 9 วิชา แล้วแต่ต่ละสถานศึกษาใดจะมีเปิดสอนวิชาใดบ้าง เช่น Business and Management, Economics, Geography, History, Information Technology in a global society, Philosophy, Psychology, Social and Cultural Anthropology, World Religions (มีเฉพาะระดับ SL เท่านั้น) ส่วนวิชา Global Politics เพิ่งมีเปิดสอนในปี 2012 และจะเป็นวิชาหลักในปี 2015 ( ดูเพิ่มเติม http://www.ibo.org/diploma/curriculum/group3/)
Group 4(Experimental Science) Biology, Chemistry, Design Technology, Physics, Environmental Systems and Societies (Remark: Sport, Exercise and Health Scienceเริ่มเปิดสอนระดับ SL เมื่อปี 2012 และจะเปิดให้มีสอบครั้งแรก 2014 และในอนาคต วิชาในกลุ่มที่ 4 ที่จะมีเพิ่มเข้ามาคือ New Computer Science)
Group 5(Mathematics and Computer Science) Mathematics จะมีทั้งระดับ SL และ HL; Computer Science
Group 6 (The Arts) Dance, Music, Film, Theatre, Visual Arts

เพื่อให้การเรียนหลักสูตร IB จบครบเนื้อหาหลักสูตรเพื่อรับ IB Diploma ผู้เรียนจะต้องผ่านเนื้อหาหลักอีก 3 วิชาคือ

ชื่อวิชา

เนื้อหา

 • Extended Essay
ผุ้เรียนจะต้องเขียนเรียงความขนาดความยาว 4,000 คำโดยมีหัวข้อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชาใน 6 หมวดที่ผ่านมาวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ เรียงความนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมหลักการวิจัยขั้นสูง ฝึกการใช้ทักษะความชำนาญในการเขียนระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังจะเป็นการให้โอกาสนักเรียนเลือกหัวข้อที่ต้องการเขียนเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • Theory of Knowledge (TOK)
หลักสูตรนี้ต้องการพัฒนาการเชื่อมโยงการเรียนรู้ และส่งเสริมมุมมองด้านวัฒนธรรม ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิวัติดิจิตอลและข้อมูลทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น และเชื่อมต่อความรู้ที่ได้เรียนมาใน 6 หมวด ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และการวิจัยด้วยการเขียนเรียงความ
 • Creativity, Action, Services
ความคิดสร้างสรรค์ การทำกิจกรรมที่คู่ขนานไปกับการเรียนทางวิชาการ CAS เป็นการเน้นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเดี่ยว หรือกิจกรรมที่ทำเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการพัมนาส่วนบุคคล และระหว่างบุคคล

เว็บไซต์หน้าถัดไปนี้  http://www.ibo.org/diploma/curriculum/examples/  จะกล่าวถึงตัวอย่างการเลือกวิชาเรียนตามความถนัดของผู้เรียน ซึ่งผลการเลือกวิชาเรียนนอกจากจะบ่งบอกถึงความถนัดของผู้เรียนแล้ว ผลคะแนนในวิชาต่างๆที่เลือกเรียนยังจะหมายถึงการเลือกคณะที่ควรจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย  มีมหาวิทยาลัยมากกว่า 1,800 แห่งทั่วโลกที่ยอมรับ  IB Diploma ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

สำหรับเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบว่ามีสถานศึกษาใดบ้างที่ยอมรับให้ใช้ IB Diploma ในการส่งสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี คือ http://www.ibo.org/universities/listalluniversities.cfm

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

เว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร


ในปัจจุบันทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองมักจะนิยมใช้อันดับของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกสมัครสถานศึกษาในต่างประเทศ ด้วยมีความเชื่อมั่นว่า หากจบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำแล้วจะทำให้มีโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง ได้รับเงินเดือนที่ดีหรือมีโอกาสในการสร้างแฟ้มประวัติส่วนตัวที่ดีเพื่อต่อรองกับบริษัทแห่งใหม่ หรือเพื่อให้ได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นกับนักศึกษาไทยเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในอีกหลายๆประเทศ โดยเฉพาะในทวีปเอเซีย ในขณะเดียวกันนักศึกษาที่มีคุณสมบัติยังไม่พร้อมที่จะส่งสมัครในมหาวิทยาลัยที่ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว มักจะใช้เว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ส่งสมัครไปยังสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงดังกล่าว ด้วยเกรงว่า จะเสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการส่งสมัครมากกว่าจะได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาแห่งนั้น

หมายเหตุ การเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนมีความสบายใจระหว่างไปเรียน และเรียนได้บรรลุเป้าหมาย

แต่ละเว็บไซต์ของการจัดอันดับจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดอันดับหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการเน้นแตกต่างกันไป อาทิ เช่น สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร , ความพึงพอใจที่มีต่อการสอน , ความพึงพอใจจากผลสะท้อนกลับหรือคำติชม, อัตราส่วนของอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา, ความสามารถในการได้งานหลังจากเรียนจบได้หกเดือน, ปริมาณงานวิจัย และอื่นๆ

เว็บไซต์ของหน่วยงานจัดอันดับสถานศึกษาในสหราชอาณาจักรที่เป็นที่นิยม คือ

1. หนังสือพิมพ์ The Guardian    http://www.guardian.co.uk/education/universityguide

2. หนังสือพิมพ์ The Independent                http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings

3. หนังสือพิมพ์ The Times  หากไม่ได้เป็นสมาชิกของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว การเข้าไปค้นหาข้อมูลอาจจำเป็นต้องใช้เว็บไซต์อื่นเพื่อลิงก์เข้าไปดูรายชื่อมหาวิทยาลัย เช่น ใช้เว็บไซต์ http://www.university-list.net/uk/rank/univ-0000.htm

4. หนังสือพิมพ์ The Sunday Times   http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/University_Guide/ ซึ่งการจะเข้าไปศึกษาข้อมูลทางออนไลน์ จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 98 other followers