งาน Study UK mini exhibition 2017


Continue reading

สัมมนาอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรประจำปี2560


บริติชเคานซิลจะจัดให้มีการอบรมเตรียมตัวสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร ฟรี ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.

รายการสัมมนาเริ่มด้วย

9.30-10.00 น. ลงทะเบียน

10.00-10.05 น. ผู้บริหารบริติชเคานซิลกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

10.05-10.25 น. บรรยายเรื่องการยื่นขอวีซ่าโดย UKVI

10.25-10.40 น. บรรยายเรื่องการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ขอวีซ่าโดย IOM

10.40-11.10 น. คำแนะนำในการเข้าสู่บ้านหลังใหม่โดย Sponsor

11.10-11.25 น. รับประทานอาหารว่าง

11.25-12.00 น. คำแนะนำในเรื่องการเดินทางและการใช้ชีวิตที่สหราชอาณาจักรโดยศิษย์เก่า

นักเรียน นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีได้ที่ https://britishcouncil-vksfv.formstack.com/forms/predeparture_2017

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริติชเคานซิลได้โดยตรงที่โทร 02-657-5678 กด 3 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ระหว่างเวลา  10.00-18.00 น. หรือสอบถามไปที่อีเมล์ studyuk.thailand@britishcouncil.org

 

Copyright © 2010-2017 GoVisa All rights reserved.

ทุน Endeavour 2018 ของรัฐบาลออสเตรเลีย


รัฐบาลอออสเตรเลียเปิดรับสมัครผู้สนใจสอบชิงทุน Endeavour ประจำปี 2561 (2018) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2560 เวลา 23.59 น.

ทุนจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ คือ

1. ทุน Endeavour Postgraduate Scholarship เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 2 ปี หรือปริญญาเอก 4 ปี แล้วแต่สาขาวิชาที่เลือกเรียน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนประมาณ 15,000 ออสเตเลียนดอลลาร์ต่อเทอม หรือปริญญาโทสูงสุดประมาณ 140,500 ออสเตรเลียนะดอลลาร์ ปริญญาเอกสูงสุดประมาณ 272,500 ออสเตรเลียนะดอลลาร์

2. ทุน Endeavour Research Fellowship เป็นทุนไปทำวิจัยระยะสั้นประมาณ 4-6 เดือน เงินทุนสนับสนุนสูงถึง 24,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์

3. ทุน Vocational Education and Training Scholarship เพื่อไปศึกษาต่อวิชาชีพในระดับ Australian Diploma หรือ Advanced Diploma

4. ทุน Endeavour Executive Fellowship เป็นทุนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลาได้รับทุน 1-4 เดือน ทุนสนับสนุนที่จะได้รับสูงถึง18,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์

นอกจากนี้ผู้ได้รับทุนทั้ง 4 ประเภทจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมได้แก่

  • ค่าเดินทาง 3,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์
  • ค่าที่พัก 2,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์กรณีได้รับทุน Fellowship  และ 4,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์กรณีได้รับทุนปะเภท   Scholarship
  • เงินเดือนเดือนละ 3,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์
  • ค่าประกันสุขภาพเต็มจำนวน
  • ค่าประกันการเดินทาง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ ปีขึ้นไป
2. ถือสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นตามที่ทุนเปิดรับ
3. ูผู้ได้ทุนจะสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 และไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
4. เตรียมเอกสารให้ครบตาม Section 9
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนหรือเพิ่งได้ทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียหลังวันที่ 1 มกราคม 2016

https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Documents/2018%20Round%20Endeavour%20Applicant%20Guidelines.pdf

 

Copyright © 2010-2017 GoVisa All rights reserved.

Access MBA จัดนิทรรศการการศึกษาต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจ 1 เมษา 2560


นิทรรศการการศึกษาต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรปและเอเซียในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น.

นักศึกษาที่สนใจโปรดอ่านรายละเอียดของงานและลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีก่อนเข้าชมงาน ลักษณะงานนิทรรศการเป็นการพบปะตัวต่อตัวระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษคนละ 20 นาที  http://wwww.accessmba.com/registration/

รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมงาน มีอาทิ

1. Hong Kong University

2. Bentley University

3. Manchester Business School

4. SDA Bocconi School of Management

5. IE Business School

6. Henley Business School

7. Asia School of Business

8. ESCP Europe

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าจะได้รับสิทธิ์พิเศษลดค่าเรียน GMAT 10%

Copyright © 2010-2017 GoVisa All rights reserved.

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2560ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 23 ทุน ผู้สนใจเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

ทุนที่ให้แบ่งเป็นทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศต่างๆดังนี้ คือ

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 5 ทุน ในสาขาวิชา MBA และ Finance และสาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering

2. ประเทศสหราชอาณาจักร จำนวน 4 ทุน ในสาขาวิชา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Software Engineering, Big Data & Digital Future

3. ประเทศจีน , ฮ่องกง , สิงคโปร์รวม 4 ทุน ในสาขาวิชา MBA

4. ทุนศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 10 ทุน

รายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ธนาคารกรุงเทพกำหนดให้ผู้สมัครสอบชิงทุนธนาคารจะต้ิงได้รับจดหมายตอบรับมานั้นศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.bangkokbank.com/bangkokbankthai/aboutbangkokbank/aboutus/BBLScholarship/Pages/BBLScholarship.aspx

หากผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอกจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี เงื่อนไขในการรับทุน มีสองประเภท คือ

  1. กลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารจำนวน 2 เท่าของระยะเวลาที่ศึกษาต่อ( ทุนในประเทศ) และสามเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษาต่อแต่ไม่น้อยกว่า 4 ปี (ทุนต่างประเทศ)
  2. ชดใช้เงินคืนธนาคาร กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับทุน คือ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ธนาคารสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์ได้รับทุนในเดือนมิถุนายน2560 แบบฟอร์มการรับสมัครสอบสมารถดาวน์โหลดได้ที่

http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/Documents/Site%20Documents/Other/scholarship2017appform.pdf

สอบถามเพิ่มเติมที่โทร 0-2296-8358    Email: nantiya.anu@bbl.co.th  หรือ  anchalee.thu@bbl.co.th

 

Copyright © 2010-2017 GoVisa All rights reserved.