การทำ Notary Public


Notary Public คือการให้มีบุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อ หรือผู้ที่ต้องลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ เพื่อรับรองเอกสารนั้นว่า เป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือ ทำคำรับรองประเภทอื่นๆ รวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารนั้น โดยส่วนมากแล้วผู้ที่ต้องการให้ทำ Notary Public มีวัตถุประสงค์จะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือไปแสดงที่สถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial services Attorney จะพบได้ที่สำนักงานกฎหมายทั่วๆไป และทนายความผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำ คำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาต จึงจะได้ชื่อว่าเป็น Notarial services Attorney ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ Notary Public อย่างแท้จริง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandnotary.com/notary_public.php

ในที่นี้ จะกล่าวถึงการทำ Notary Public เพื่อการสมัครเรียนต่อในต่างประเทศ การส่งสมัครเรียนของบางสถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางสถานศึกษาได้กำหนดให้นักศึกษาต้องจัดส่งเอกสารที่เรียกว่า Affidavit of Support ไปให้สถานศึกษา โดยเอกสารดังกล่าวต้องทำ Notary Public หรือ Notarized ด้วย ซึ่งนักศึกษาจะบางท่านอาจเกิดความสงสัยว่า ควรจะเป็นหน่วยงานใดในประเทศไทยที่ทำ Notary Public ได้ ขอยกตัวอย่างแบบฟอร์ม Affidavit of Support ของ Biola University ในรัฐ California ที่ระบุว่าต้องมีการทำ Notary Public ตอนส่งสมัครเรียนได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเอง

http://media1.biola.edu/undergrad/downloads/form/2010/Affidavit_Support.pdf

จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้พูดถึงการทำ Notarized ไว้ดังภาพประกอบข้างล่าง คือ

ถ้านักศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐฯ จะทำการย้ายสถานที่เรียน เช่น ย้ายจากที่เรียนภาษา ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องยื่นเอกสารสมัครมหาวิทยาลัยใหม่ เมื่อมหาวิทยาลัยต้องการให้มีการรับรองเรื่องการเงินจากธนาคาร นักศึกษาสามารถนำใบรับรองหรือ Affidavit of Support Form ไปให้ธนาคารในประเทศสหรัฐฯที่นักศึกษามีบัญชีเงินฝากอยู่รับรองได้ แต่สำหรับนักศึกษาที่ยังอยู่ในประเทศของนักศึกษา ยังไม่ได้เดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐฯ นักศึกษาสามารถนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปให้หน่วยงาน เช่น สถานทูตสหรัฐอเมริกา , สำนักงานทนายความ หรือธนาคาร ทำ Notary Public ให้

  • ถ้าเป็นสำนักงานทนายความ นักศึกษาควรจะเข้าไปค้นหาข้อมูล อาทิ จากเว็บไซต์  http://www.thailandnotary.com/notary_public.php ข้างต้น
  • หากเป็นธนาคารอาจได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ธนาคารว่า ธนาคารไม่เคยเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มดังกล่าว ธนาคารจะออกให้ลูกค้าเฉพาะจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
  • คำแนะนำที่คิดว่า น่าจะดีที่สุดและมีความเป็นไปได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก คือ ไปติดต่อทำ Notary Public ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ โดยกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวให้เรียบร้อย Sponsor ไม่ต้องเซ็นต์ชื่อไว้ก่อน ให้ Sponsor ไปเซ็นต์ชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่แผนก US Citizen Services นักศึกษาโปรดศึกษาวันและเวลาที่สถานทูตสหรัฐฯให้บริการการทำ Notary Public ได้ที่                                                                                                                                                          http://bangkok.usembassy.gov/service/notarial-services.html

ก่อนเข้าไปควรนัดวันเข้าไปยื่นเอกสารออนไลน์

ในวันยื่นเอกสาร สิ่งที่ต้องนำไปคือ Affidavit of Support Form ที่กรอกแล้ว และจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารที่ Sponsor มีบัญชีเงินฝากอยู่ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯในแผนก US Citizen Services จะลงนามพร้อมตราประทับของสถานทูต และ Sponsor ของนักศึกษาก็จะลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าบริการให้สถานทูตจำนวน 30US$ (ราคาปัจจุบันจากเว็บไซต์ กรกฎาคม 2555 ขึ้นราคาค่าทำ Notary Public เป็น 50 US$ ) ถ้าไม่ได้แลกเงินเหรียญสหรัฐไว้ ให้จ่ายด้วยเงินบาทได้ อัตราแลกเปลี่ยนใช้ตามที่สถานทูตกำหนด เท่านี้เราก็จะได้เอกสาร ตามที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาต้องการ

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: