การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 2 )


การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off Campus Employment)

การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off Campus Employment) จะต้องได้รับการอนุญาตจาก International Student Office ของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย มี 2 ประเภท คือ

1. Curricular Practical Training (CPT) เป็นการทำงานในบริษัท หรือ หน่วยงาน ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ อยู่ในช่วงระหว่างภาคการศึกษา หรือปิดภาคการศึกษา งานประเภท CPT เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน บางกรณีนับเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ได้ หากเป็นการทำงานในช่วงปิดภาคการศึกษา เรียกว่า Internship ถ้าทำระหว่างภาคการศึกษา เรียกว่า Cooperative Education Program (Co-op) การทำงานประเภท CPT มีลักษณะ ดังนี้ คือ

1.1 นักศึกษาต้องได้รับอนุญาตจาก International Student Office

1.2 มีจดหมายตอบรับการเข้าทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร

1.3 นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Full-time มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา (9 เดือน) และยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ตอนสมัครขอ CPT

1.4 แสดงให้เห็นว่า งานที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับปริญญาบัตรในสาขาวิชานั้นๆ

1.5 นักศึกษาได้ลงทะเบียนชั่วโมงการฝึกงาน internship course กับภาควิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่

1.6 กรอกแบบฟอร์ม I-538 แล้วนำไปติดต่อที่ International Student Office หรือถ้านักศึกษาต้องการเห็นแบบฟอร์ม I-538 หน้าตาเป็นอย่างไร ให้ลองเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทกฎหมายในสหรัฐอเมริกาแห่งหนึ่ง http://www.visapro.com/US-INS-Forms/Form-I-538.asp คำแนะนำให้นักศึกษาติดต่อ International Student Office โดยตรง จะได้ไม่ต้องเสียเงินแพงๆ

1.7 ระยะเวลาดำเนินเรื่องขอ CPT คือ 10 วันทำการ ดัง power point ในเว็บไซต์ของ University of California at Davis :   http://siss.ucdavis.edu/cpt.cfm  ที่ชี้แจงความหมายของ CPT, วิธีขออนุญาต และขั้นตอนการขออนุญาต พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตทำ CPT

หรืออ่านข้อมูลที่เป็นทางการจากเว็บไซต์ของ U.S. Immigration and Customs Enforcement ได้ที่   http://www.ice.gov/sevis/students/cpt.htm

อนึ่ง หากนักศึกษาใช้ CPT เกิน 12 เดือน จะไม่มีสิทธิ์ขอ OPT หลังจากเรียนจบแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ใช้ CPT เกินเวลา 12 เดือน นักศึกษายังมีสิทธิ์ใช้ OPT ได้

2. Optional Practical Training (OPT) นักศึกษาที่ต้องการยื่นเรื่องขอ OPT จะต้องติดต่อกับ INS ผ่านหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า International Student Office เพื่อขออนุมัติจาก INS ในการทำงานเกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนจบมา อ่านต่อในตอนที่ 3

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: