B-1 visa, B-2 visa


วีซ่าเยี่ยมเยียนชนิด B คือ วีซ่าสำหรับผู้เดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาชั่วคราว มี 2 ประเภทคือ

1. วีซ่าเยี่ยมเยียนเพื่อธุรกิจ B-1 เช่น นักกีฬา นักธุรกิจ นักลงทุน อาจารย์ ผู้บรรยาย นักวิจัย วิศวกรติดตั้งอุปกรณ์ วิศวกรขายอุปกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรม นักการตลาด ผู้เข้าร่วมประชุม หรือ ผู้ร่วมงานแสดงสินค้า โดยบุคคลประเภทต่างๆดังกล่าว ได้รับเงินเดือนจากประเทศที่ส่งไปดูงานในสหรัฐอเมริกา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://travel.state.gov/pdf/BusinessVisa.pdf
หรือ

2. วีซ่า B อีกประเภท คือ วีซ่า B-2 สำหรับผู้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน หรือไปเพื่อการรักษาสุขภาพ หรือ เพื่อศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือการเข้าร่วมการแข่งขันดนตรี กีฬา โดยไม่ได้รับของรางวัล หรือเงินค่าตอบแทนจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1262.html
หรือ

ผู้ที่ต้องการมีวีซ่าประเภท B ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรืออายุเกิน 80 ปีขึ้นไป ตามปกติสถานทูตจะไม่สอบสัมภาษณ์ผู้เดินทาง กงสุลจะสัมภาษณ์ผู้เดินทางที่มีอายุระหว่าง 14- 79 ปี ผู้เดินทางที่ต้องการขอวีซ่าประเภท B จะต้องแสดงให้กงสุลทราบถึง วัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกา การวางแผนว่าจะทำสิ่งใดบ้างในระยะเวลาที่จำกัด มีหลักฐานทางการเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในระหว่างเดินทาง หลักฐานแสดงความผูกพันทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศของผู้เดินทาง ผู้เดินทางต้องมีถิ่นพำนักอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และแสดงให้กงสุลเห็นว่า จะกลับประเทศของตนหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจการเยี่ยมเยียน

ส่วนผู้เดินทางที่ต้องการขอวีซ่า B-2 เพื่อไปรักษาสุขภาพจะต้องมีเอกสารดังนี้ประกอบด้วย คือ คำวินิจฉัยทางการแพทย์จากนายแพทย์ที่รักษาตัวอยู่ และความจำเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ในโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกา รวมทั้งรายละเอียดจากนายแพทย์ในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ วิธีการรักษา ระยะเวลานานในการรักษา ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว ค่าโรงพยาบาล และค่าใชจ่ายอื่นๆทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักฐานทางการเงินจากบุคคล หรือองค์กรที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางทั้งหมด นับตั้งแต่ค่าส่งตัวไปรักษา ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และค่าครองชีพในระหว่างพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ผู้เดินทางจะต้องกรอกฟอร์มวีซ่า DS-160 และจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไปรษณีย์จำนวน 4,200 บาท (ราคา ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554) สถานทูตจะกำหนดระยะเวลาของวีซ่าประเภทนี้ไว้ที่ 10 ปี หมายความว่า ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าและออกสหรัฐอเมริกาได้หลายครั้งในช่วงระยะเวลานาน 10 ปี แต่การจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นานเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.ที่ Port of Entry จะประทับตราวันที่เดือนปี ที่ผู้เดินทางท่านนั้นต้องเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ลงในหนังสือเดินทาง ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางท่านนั้นมีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้นานเท่าไร เช่น นาน 1 เดือน 3 เดือน หรืออย่างมากไม่เกิน 6 เดือน โดยตม.จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์เหตุผลในการเดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกา

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: