ตรวจสุขภาพก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ


นักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ มักจะมีคำถามเสมอว่า ต้องตรวจโรคก่อนเดินทางไหม ในบางประเทศถือเป็นกฎที่นักศึกษาต้องมีผลตรวจสุขภาพตั้งแต่ตอนขอวีซ่าเลย คือ ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ แน่นอน โรคหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการตรวจสุขภาพ คือ โรควัณโรค หลายคนสงสัยว่า ทำไมต้องตรวจหาเชื้อวัณโรค เพราะองค์การอนามัยโรค หรือ World Health Organization ได้กำหนดให้ประเทศไทยอยู่ในประเทศที่มีระดับความเสี่ยงมากที่สุดในการติดเชื้อโรคนี้ได้ง่ายจากจำนวน 22 ประเทศ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ของไทย  http://www.ddc.moph.go.th/pnews/showimgdetil.php?id=253  กล่าวถึง  10 พื้นที่เสี่ยงสูงของประเทศไทยที่มีการติดเชื้อวัณโรค คือ นนทบุรี กาญจนบุรี ระยอง อุบลราชธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา จันทบุรี ชลบุรี เชียงราย และศรีสะเกษ ดังนั้นหลายๆประเทศจึงกำหนดให้นักศึกษาไทยจะที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาที่จะต้องศึกษานานมากกว่า 6 เดือนต้องตรวจหาเชื้อเชื้อวัณโรค ซึ่งการตรวจสุขภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานทูตประเทศนั้นๆจะกำหนดชื่อโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล รวมทั้งรายนามแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตในประเทศที่นักคึกษาต้องการเลือกไปศึกษาต่อ

1. วีซ่านักเรียนไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

http://www.vfs-uk-th.com/thai/tb.aspx ระบุว่า ผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษนานเกินกว่า 6 เดือนต้องมีผลการตรวจสุขภาพ โดยนักศึกษาต้องไปลงทะเบียนตรวจสุขภาพที่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ International Organization for Migration (IOM)

http://www.iom.int/jahia/Jahia/activities/asia-and-oceania/east-and-south-east-asia/thailand/cache/offonce;jsessionid=AA8F33E3357211509106A205120093F5.worker02/cache/offonce/

ตั้งอยู่ที่ 120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 02-234-7950-1 โทรสาร 02-234-7956 อีเมล์ bkk.tbdp.uk@iom.int เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้านถิ่นฐาน) เอกสารที่ต้อง เตรียมไปติดต่อ คือ

 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุการใช้งานนานเกินกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 11-15 ปี ต้องแนบใบสูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา)
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 รูป ขนาด 1.5 นิ้ว คูณ 2 นิ้ว อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบรับรองการตั้งครรภ์ หรือสมุดฝากครรภ์ สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจ 2,600 บาทต่อคน ทั้งนี้ต้องชำระเป็นเงินสดที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อลงทะเบียนก่อนรับการตรวจ

เวลานัดหมายการตรวจอยู่ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น. หลังจากผู้ต้องการตรวจเซ็นหนังสือยินยอมรับการตรวจ ผู้ต้องการตรวจหาเชื้อวัณโรคจะถูกส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลพญาไท2 หรือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่ใดที่หนึ่ง หลังจาการตรวจเสร็จสิ้นและสามารถนำฟิล์มกลับมาที่ IOM ได้ก่อนเวลา 15.00 น. แพทย์จาก IOM จะออกใบรับรองให้ได้ในวันเดียวกัน อนึ่งนักศึกษาที่จะเดินทางไปประเทศอังกฤษต้องลงทะเบียนรับการตรวจล่วงหน้า 8-10 สัปดาห์ หรือก่อนยื่นขอวีซ่า 3 เดือน และไม่นานเกินกว่า 6 เดือน เพราะใบรับรองแพทย์มีอายุการใช้งานนาน 6 เดือน ดังนั้นใบรับรองแพทย์ไม่ควรหมดอายุก่อนการเดินทาง

2. วีซ่านักเรียนไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

http://vfs-au.net/Thai/student.html ระบุว่า ถ้าไปเรียนนานเกินกว่า 6 เดือนต้องมีรายการตรวจสุขภาพด้วย หรือศึกษาเพิ่มเติมจากสองเว็บไซต์นี้  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1163i.pdf    และ http://www.immi.gov.au/allforms/health-requirements/ โดยเว็บไซต์หลัง เมื่อค้นไปที่หัวข้อ Supplement to form 1163i จะมีการแบ่งประเทศที่มีความเสี่ยงในเรื่องการติดเชื้อวัณโรคออกเป็น 3 ระดับ โดยประเทศไทยจะมีชื่ออยู่ในระดับ High risk countries for tuberculosis

การตรวจสุขภาพ สถานทูตออสเตรเลียได้กำหนดชื่อสถานพยาบาล โรงพยาบาลที่จะตรวจสุขภาพผู้ยื่นขอวีซ่า มีดังนี้ คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบางกอกเนอสซิ่งโฮม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและ โรงพยาบาลเอกอุดรที่จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี ดังที่อยู่ต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร

1. Medical and Raiology Clinic, Bangkok General Hospital, 2 Soi Soon Vichai 7, New Phetchburi Road 10310, Telephone: 02-310-3000 Fax: 02-310-3335 รายนามแพทย์

 • Dr.Jantana Pongsanguansin
 • Dr.Kanwar Singh
 • Dr.Sumalee Kewcharoen
 • Dr.Tanat Phaisakamas
 • Dr.Sumitra Werawatganon
 • Dr.Paiboon Siripongwishet

2. Medical and Radology Clinic, Bangkok Nursing Home(BNH) Hospital, 9/1 Convent Road, Silom, Bangkok 10500, Tel: 02-686-2700 Fax: 02-686-2849 รายนามแพทย์

 • Dr.Charan Malhotra
 • Dr.Rekha Hanvesakul
 • Dr.kessanee Oransatheinrakul
 • Dr.Jittima Thamarpirat

จังหวัดเชียงใหม่

Medical and Radiology Clinic, Chaing Mai Ram Hospital,8 Boonruangrit Road, A. Muang, Chiangmai 50200, Tel:  053-920-300 Fax: 053-224-880 รายนามแพทย์

 • Dr.Kitti Ratdilokpanich
 • Dr.Dolrithai Rabin

จังหวัดภูเก็ต

Medical and Raiology Clinic

Wellness Center Bangkok Hospital Phuket, 2/1 Hongyok-Utis Road, Taladyai, Muang, Phuket 83000, Tel: 076-25-4421 Fax:076-25-4421 ext 1351 รายนามแพทย์

 • Dr.Somsak Thiplueporn

จังหวัดอุดรธานี

Medical and Radiology Clinic, AekUdon International Hospital, 555/5 Posri Road,Amphur Muang, Udonthani 41000, tel: 042-342-555, Fax: 042-341-033 รายนามแพทย์

 • Dr.Suchart Piyaviwatana
 • Dr.Pinij Vechapanich

3. วีซ่านักเรียนไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ 

http://www.newzealandeducated.com/int/en/guide/applying/visa_requirements 

 

สำหรัยรายชื่อโรงพยาบาลที่สถานทูตนิวซีแลนด์กำหนดให้ผู้ที่จะไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์เกิน 6 เดือนต้องไปตรวจสุขภาพ คือ ที่กรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบางกอกเนอสซิ่งโฮม(บีเอ็นเอช) Global Doctor และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่จังหวัดเชียงใหม่มี 3 แห่ง และ โรงพยาบาลขอนแก่นรามที่จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดที่อยู่โรงพยาบาลและรายนามแพทย์ตามเว็บไซต์    http://www.immigration.govt.nz/templates/Content/ListsPopup.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={8FD26F37-5176-46CB-B208-574189384507}&NRORIGINALURL=%2fmigrant%2fstream%2fwork%2fworkingholiday%2fLinkAdministration%2f ToolboxLinks%2fpaneldoctors%2ehtm%3flevel%3d1&NRCACHEHINT=Guest&level=1   มีดังนี้คือ

กรุงเทพมหานคร

1. Samitvej Hospital, 133 Sukhumvit Soi 49, Bangkok 10110, Tel: 02-381-6807, Fax: 381-3490

2. Bangkok Nursing Home Hospital 9 Convent Road, Bangkok 10500, Tel:02-632-0550, Fax: 02-632-0573

3. Global Doctor, Shop 4, Ground Floor, Holiday Inn Crowne Plaza, 981 Silom Road(Corner Silom&Surasak Road), Bangkok 10500, Tel:02-236-8444 Fax: 02-236-8445, Email: bangkok.clinic@eglobaldoctor.com

4. Bumrungrad Hospital Sukhumvit Soi 3, Sukhumvit Road, Bangkok 10110, Tel: 02-667-1000, Fax: 02-667-1299

จังหวัดเชียงใหม่

1. Dr.Tassanai Wanaratwichit, M.D./Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, 110/392 Sriphat Building, Inthawarorot Road, Sriphum, Muang, Chiang Mai 50200, Tel: 053-946-700, Fax: 053-946-511, Email: twanarat@mail.med.cmu.ac.th

2. Dr.Wattana Navacharoen, 53/1 Sittiwong Road, T.Chang Moi A, A.Muang P, Chiang Mai 50300, Tel: 053-232-639, fax: 053-895-165,Email: wnavacha@mail.cmu.ac.th

3. Drs.Charas Phimphilai, Vanachantra, Phimphilai, Dr.Vanachantra-Charas Clinic, 82/1 Chai-Ya-Poom Road, T.Changmoi, Chiang Mai 50300, Tel 053-252-500, Fax: 053-225-318, Email:pcharaschan@yahoo.com

จังหวัดขอนแก่น

1. Dr.Tsanee Kovitsomboon, Khon Kaen Ram Hospital, 193 Village#1, Srichan Road, Amphur Muang, Khon Kaen, Tel: 043-333-900, Fax: 043-333-900

2. Drs.Siri Chau-In, Kusuma Chusilp, Sringarind Hospital, 123 Mitraparp Road, Khon Kaen, tel: 043-348-393, Fax: 043-348-393

ส่วนแบบฟอร์มตรวจวัณโรคพิมพ์ได้จากเว็บไซต์  http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/4F0B1B69-EDAF-4BF5-B973-566D39BF52D3/0/INZ1096November2010.pdf

4. วีซ่านักเรียนไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา 

http://www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/visas/medical-medicaux.aspx

หรือที่เว็บไซต์ http://www.cic.gc.ca/english/information/medical/medexams-temp.asp

สำหรับรายชื่อโรงพยาบาลและรายนามแพทย์ที่สถานทูตแคนาดาให้การรับรองตามเว็บไซต์  http://www.cic.gc.ca/dmp-md/medicalinfo.aspx?CountryID=2027&CountryName=Thailand   มีดังนี้ คือ

กรุงเทพมหานคร

1. Dr. Philippe C. Balankura, PSE Clinic, 1 Naraet Road, Bangkok 10500, Tel 02-236–1389

2. Dr.Peter G. Comer, BNH Hospital, 9 Convent Road( off Silom Road), Bangkok 10500, Tel: 02-632-2700

3. Dr.Kanwar T Singh Bangkok General Hospital, New Petchburi Road, 2 Soi Soonvijai 7, Bangkok 10320, Tel: 02-318-0066

4. Dr. Somruetai Painual, International Organization for Migration(IOM), 18th Floor, Rajanakarn Building, 183 South Sathorn Road, Bangkok 10120 ** FOR REFUGEES ONLY** tel: 02-343-9300

จังหวัดเชียงใหม่

1. Dr.Vanachantra Phimphilai, 82/1 Chaiyapoom Road, OPP, Sompej Market, Chiang Mai 50300, Tel: 053-252-500

2. Dr. Charas Phimphilai 82/1 Chaiyapoom Road, OPP, Sompej Market, Chiang Mai 50300, Tel: 053-252-500

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: