การออกหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance)


หนังสือรับรองความประพฤติ ( Police Clearance หรือ Police Certificate ) จะออกโดยศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคารเลขที่ 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  หมายเลขโทรศัพท์ 02-205-2168-9 หมายเลขโทรสาร 02-205-1295 และ 02-205-2165  อีเมล์ pcsc@police.go.th เว็บไซต์ http://website.informer.com/visit?domain=pcscenter.sb.police.go.th

หนังสือรับรองความประพฤติใช้เมื่อไร ใครบ้างที่ต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือรับรองความประพฤติไม่ได้ใช้เป็นเอกสารในการติดต่อกับหน่วยงานเฉพาะภาครัฐบาลไทยเท่านั้น หากยังใช้เป็นเอกสารชิ้นหนึ่งในการพิสูจน์ตัวบุคคลว่า ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีคดีอาญาใดๆติดตัว และไม่มีภัยต่อความมั่นคง เพื่อยื่นต่อสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามความจำนงบางประการ เช่น การขอวีซ่านักเรียนของบางประเทศที่มีการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป, การขอวีซ่าคู่หมั้น, การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, การขออพยพไปอยู่ประเทศอื่น และ ฯลฯ

สรุปอกสารที่ใช้ในการยื่นเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติขอคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือจะศึกษาเพิ่มเติมเองจากเว็บไซต์  http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/thaipc.pdf

1. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

3. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด

4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลพร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)

5. สำหรับชายไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป แสดงหลักฐานทางทหาร พร้อมสำเนา 1 ชุด อาทิ สด.8 หรือสด.43 หรือ หนังสือรับรองการเรียนรด.หลักสูตร 3 ปี หรือ 5 ปี ส่วนชายไทยที่มีอายุ 17-19 ปี ใช้หลักฐานสด.9 พร้อมสำเนา 1 ชุด

6. ใบสำคัญการสมรส หรือทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด

7. หนังสือส่งตัวขอให้ตรวจสอบประวัติจากสถานทูตของแต่ละประเทศที่จะเดินทางไป(ถ้ามี)

8. กรณีผู้ร้องขอหนังสือความประพฤติเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองต้องเดินทางมาให้ความยินยอมด้วย

กรณีชาวต่างชาติ

1. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด

2. หลักฐานการทำงานว่า เคยทำงานหรือพำนักอยู่ในประเทศไทย

3. หนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

6. แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ 2 ชุด โดยติดต่อขอรับพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานีตำรวจในประเทศนั้นๆ หรือที่สถานทูตไทย สถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้นๆ พร้อมประทับตรารับรองจากเจ้าหน้าที่ผูืพิมพ์ลายนิ้วมือ

7. ซองจดหมายติดแสตมป์จ่าหน้าซองจดหมายถึงตนเอง

หรือ 

อนึ่ง กรณีเป็นชาวไทยพำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ให้เตรียมเอกสารในข้อ 1-ข้อ 6 เหมือนการเตรียมเอกสารของคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และเพิ่มเติมข้อ 5-ข้อ 7 เหมือนการเตรียมเอกสารของคนต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย

ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ หรือ 7 วันทำการ หากศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ พบว่าผู้ร้องขอหนังสือดังกล่าวไม่มีประวัติทางอาชญากรรม คดีอาญา หรือมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติจะออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ผู้ร้องขอ โดยผู้ร้องขอสามารถติดต่อรับหนังสือดังกล่าวได้ที่  ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 กรณีผู้ร้องขอพำนักอยู่ในต่างประเทศ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติจะจัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติไปยังที่อยู่ของผู้ร้องขอตามหน้าซองจดหมายที่ติดแสตมป์เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการติดต่อ

1. พบประชาสัมพันธ์ ตรวจหลักฐานเอกสารต่างๆ  รับใบคำร้องหรือจะ download จาก  http://www.pcscenter.sb.police.go.th/do … i_form.doc

2. ที่โต๊ะเขียนคำร้อง เขียนคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พิมพ์ลายนิ้วมือกับเจ้าหน้าที่ หากกรอกคำร้องมาร้องแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่ พร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือกับเจ้าหน้าที่

3. ถ่ายรูป (ถ้าไม่ได้นำรูปถ่ายไป)

4. พบร้อยเวร สอบปากคำ รับใบนัด

5. ใบรับรองความประพฤติ หรือผลการตรวจสอบ แจ้งผลและส่งเรื่องคืนผู้ร้องหลังจาก 7 วันทำการ

หรือศึกษาจำนวนเวลาเฉลี่ยที่ให้การบริการจากแผนภูมินี้

ส่วน หนังสือรับรองความประพฤติ ใช้เมื่อไรบ้าง

1. เพื่อการศึกษาต่อ ในบางประเทศ เช่นประเทศแคนาดา หากผู้เรียนต้องการเข้าไปศึกษาต่อนานเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติ

สถานทูตแคนาดา ข้อมูลจากเว็บไซต์  http://www.cic.gc.ca/english/study/study-how.asp#step10

” 10. Supply additional information or documents.
After the visa office receives your application, it might request more information or documents. These may include the following:

 • Medical information
  In most cases, you will need a medical examination. A visa officer will send you instructions if you need a medical examination. This may add more than three months to the processing time of your application. Find more information about medical examinations.
 • Security information
  If you want to study in Canada, you and any family members who come to Canada with you, and who are 18 years of age and over, may have to provide police certificates. Find more information about thesecurity checks.”

สถานทูตนิวซีแลนด์ กรณีเข้าไปศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์นานเกินกว่า 24 เดือนต้องแสดงหนังสือรับรองความประพฤติด้วยดังอธิบายอยู่ในเว็บไซต์ http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/8D76710A-1F4A-452F-8C5D-8663738F560A/0/INZ1013.pdf   

2. เพื่ออพยพไปอยู่ในต่างประเทศ เช่น เพื่อไปทำงาน หรือเมื่อสมรสกับชาวต่างชาติแล้ว จะเดินทางไปอยู่กับคู่สมรสในประเทศของคู่สมรส ให้ศึกษาจากเว็บไซต์ของประเทศนั้นๆ

3. เพื่อการไปทำงานที่ต้องใช้ความชำนาญในต่างประเทศ เช่น

ประเทศออสเตรเลีย  การประเมินแรงงานอาชีพที่มีทักษะ http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/485/eligibility-character.htm

4. เพื่อการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ เช่น

ประเทศสหรัฐอเมริกา  การขอวีซ่าคู่หมั้น K-1  ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_3195.html#police

หมายเหตุ  หนังสือรับรองความประพฤติมีอายุการใช้งานหลังจากศูนย์ออกหนังสือรับรองให้แล้ว 3 เดือน หากเลยกำหนดเวลา 3 เดือนถือว่า หนังสือรับรองความปะพฤติฉบับที่ออกให้หมดอายุ ต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติใหม่ ผู้ที่ต้องการขอยกเลิกการขอหนังสือรับรองความประพฤติระหว่างการยื่นเรื่องเพื่อหนังสือรับรองดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องติดต่อศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติ เพราะหากผู้ร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติไม่ไปรับหนังสือรับรองความประพฤติภายใน 3 เดือนถือว่า หนังสือรับรองความประพฤติหมดอายุไปโดยปริยาย

อนึ่ง การขอหนังสือรับรองความประพฤติแบบเร่งด่วนเพื่อให้ได้รับหนังสือรับรองความประพฤติภายในเวลา 5 วัน ผู้ร้องขอจะเสียค่าดำเนินการเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 บาท สำหรับผู้ร้องที่อยู่ต่างประเทศสามารถแสกนเอกสารทั้งหมดรวมทั้แสกนรูปถ่ายหนึ่งใบส่งไปที่อีเมล์ของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ หากผู้ร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์บริการอกหนังสือรับรองความประพฤติ จะต้องนำรูปไปติดต่อเจ้าหน้าที่จำนวน 2 ใบ

กรณีให้ผู้อื่นยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมหนังสือแสดงวัตถุประสงค์จากหน่วยงานที่ต้องการใช้หนังสือรับรองความประพฤตินี้แนบไปด้วย เพื่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติจะได้ทราบว่า ผู้ร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติต้องการนำหนังสือรับรองความประพฤติไปใช้ในโอกาสใด

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

 • natchananun  On January 30, 2013 at 6:23 pm

  เรียน ท่านพนักงานรัฐ
  ดิฉันนาง ณัฐชนานรรล อยากจะสอบถามและขอความช่วยเหลือ เนื่องจากน้าสาว ชื่อ นางแสงมณี นาคพงศ์ ได้ไปยื่นขอใบรับรองความประพฤติ 2 วันแล้ว แต่ไม่สามารถยื่นเอกสารได้ ทั้งที่มีหนังสือเชิญจากประเทศตองก้า เพื่อประกอบการทำ independence visa ทั้งที่ปีที่แล้ว 2011 นางแสงมณีได้ทำใบรับรองความประพฤติเพื่อทำ independence visa มาประเทศปาปัวนิวกินนีแล้ว เพื่อดูแลลูกให้ดิฉัน ปีนี้ดิฉัน สามี ชื่อ นาย จอห์น พอล แชบแม่น พร้อมลูก 2 คน อายุ 2 เดือนกับ 2 ปีปีย้ายไปทำงานประเทศตองก้า แต่คราวนี้ทางเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติมกว่าปีที่แล้วรวมทั้งใบการันตีความเป็นน้าหลาน ไม่ทราบว่าท่านมีข้อแนะนำดิฉันอย่างไรบ้างคะ

  • govisa  On January 30, 2013 at 8:31 pm

   เรียน คุณณัฐชนานรรล การยื่นหนังสือขอใบรับรองความประพฤติ กรุณายื่นเอกสารกับหน่วยงานราชการโดยตรงเท่านั้น คือ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 24 ใช้เวลาในการพิจารณานาน 2-3 สัปดาห์ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการรออกหนังสือรับรองความประพฤติ คือ 02-205-2168-9 ตามเว็บไซต์ http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/thaipc.pdf ขอแนะนำให้คุณ ณัฐชนานรรล สอบถามเหตุผลกับเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบในการออกหนังสือดังกล่าวตามวันและเวลาทำการของราชการโดยตรงว่า 1. ทำไมจึงไม่สามารถยื่นเอกสารได้นะคะ 2. ต้องการเอกสารใดเพิ่มหรือเปล่านะคะ

   ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
   อาคาร 24 ส านักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-2168, 0-2205-2169 แฟกซ์ 0-2205-2169
   อีเมล์: pcsc@police.go.th

   ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติเปิดให้บริการในวัน จันทร์ –ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.โดยไม่
   หยุดพักกลางวัน และประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

   • natchananun  On January 31, 2013 at 12:19 pm

    ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำ

   • govisa  On January 31, 2013 at 5:43 pm

    ขอให้คุณณัฐชนานรรลได้รับหนังสือรับรองที่ต้องการในเร็วๆนี้นะคะ

  • เจน  On June 2, 2016 at 3:04 pm

   ยื่นคำร้องขอcidกรมตำรวจทำช้ามากเรยค่ะทำวันที่4พ.ค.วันนี้ยังไม่ออกเลยค่ะเร่งให้หน่อยได้ไหมค่ะเพราะว่าccivมีอายุ2เดือนตอนนี้หมดไป1เดือน…ถ้าออกไม่ทันหนุก็โดนยกเลิกมัญญาจ้าง…เงินค่าใช้จ่ายต่างๆนาๆหมดเป็นแสนแล้วค่ะ….เห็นใจหน่อยนะค่ะ

   • govisa  On June 2, 2016 at 9:10 pm

    น้องเจนคะ เว็บไซต์ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติระบุว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจจะต้องใช้เวลา30วันตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นถ้าไม่เคยมีความผิดใดๆมาก่อน4มิถุนายนก็น่าจะได้รับหนังสือนเตะ พี่ไม่ได้ทำงานปนะจำที่ศูนย์ออกหนังสือนี้ค่ะ ต้อขอโทษด้วยค่ะ

 • สดารัล  On March 9, 2013 at 5:55 am

  เรียน จนท.ที่เกี่ยวข้อง

  ดิฉันต้องการทำหนังสือรับรองความประพฤติทั้งของตัวเอง และของสามีชาวไอริช เพื่อใช้ประกอบการขอรับบุตรบุญธรรมลูกสาวที่เกิดจากการสมรสครั้งแรกของดิฉันเอง เพราะทางโรงเรียนต้องการให้เด็กมีนามสกุลเหมือนพ่อที่นี่ ที่ประเทศนี้จะละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของเด็กมากๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเอกสารปึกใหญ่ให้ดิฉันมา รวมถึงแจ้งว่าดิฉันและสามีผู้ซึ่งเคยทำงานที่เมืองไทยมา 6 ปีนั้น ต้องมีใบรับรองประวัติอาชญากรรมด้วย ซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นหนังสือตัวเดียวกันกับรับรองความประพฤติ

  มีคำถามว่า ดิฉันสามารถเตรียมเอกสารเช่นพิมพ์ลายนิ้วมือที่สน.ตำรวจท้องถิ่นที่นี่ ใบทะเบียนสมรรส ใบหย่า ฯ ของสามีก็เช่นใบ work permit /หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เคยทำงานมาก่อน ฯ สามารถมอบอำนาจให้ใครที่อยู่ทางเมืองไทยทำให้แทนได้มั้ยคะ เพราะจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว

  อีกคำถามคือ จนท.จะแนะนำอย่างไรดีคะ ที่บชช.ของดิฉันเปลี่ยนนามสกุลแล้ว แต่ว่าพาสปอร์ตที่ใช้ปัจจุบันนี้ยังเป็นนามสกุลเดิมอยู่ จะหมดอายุอีก 2 ปีข้างหน้าแน่ะ ทุกวันนี้ติดต่อเอกสารที่นี่ดิฉันใช้ตามพาสปอร์ตค่ะ เช่นใบเสียภาษี ใบค่าแก๊ส ค่าโทรศัพท์ต่างๆ สมุดธนาคาร ควรจะแนบเอกสารเปลี่ยนนามสกุลตามสามีใหม่ไปด้วยรึป่าว

  ขอบคุณมากค่ะ

  • govisa  On March 9, 2013 at 11:26 pm

   น้องสดารัลคะ น้องสามารถขอหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณ๊ย์ได้ค่ะ ให้น้องเข้าไปอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://pcscenter.sb.police.go.th/service-3.php
   1. เตรียมเอกสารประกอบคำร้องทางไปรษณีย์ด้วยการดาวน์โหลดเอกสารที่ http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-service3.pdf
   ส าหรับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ต่างประเทศ ให้จัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
    สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (อย่างน้อยควรจะก่อนหมดอายุ 6 เดือน )
    สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ ให้นำเอกสารบันทึกสอบปากคำ ณ กงสุลไทย มาประกอบ )
    สำเนาทะเบียนบ้าน
    สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล )
    ใบสำคัญการสมรส / หย่า / ( กรณีหญิงมีการสมรส/หย่า )
    สำเนาหลักฐานทางทหารของชาย สัญชาติไทย( สด.8 , 9 , 43 ใบ รด.หรือหนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ )

   รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ

    รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวน 2 แผ่น (สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้นๆ หรือ สถานีตำรวจในประเทศที่พำนักอยู่ )
    เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์(ดูรายละเอียดในการจัดเตรียมเอกสารประกอบฯ)
    ให้ผู้ร้องกรุณาแนบซองจดหมายพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องและจัดเตรียมค่าไปรษณีย์เพื่อจัดส่งกลับโดยใช้เป็น International postage voucher จำนวน 7 ใบ ทั้งนี้ศูนย์บริการฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีการสูญหายของเอกสารที่ไม่มีผู้มารับ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ให้ท่านรีบดำเนินการแจ้งสถานที่อยู่แห่งใหม่ พร้อมจัดเตรียมซองจดหมายและค่าไปรษณีย์สำหรับจัดส่งกลับ มิฉะนั้นท่านจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอเอกสารใหม่
    จัดส่งค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติ จำนวน 100 บาท (ดูรายละเอียดใน Link งานไปรษณีย์)
    กรอกเอกสารในแบบคำร้อง โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ : http://www.pcscenter.sb.police.go.th

   จัดส่งเอกสารทั้งหมดไปที่

   ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
   ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   ถนน พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
   The Police Clearance Service Center. Building 24, Royal Thai Police,
   Rama I, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

   2.วิธีการยื่นคำร้องดาวน์โหลดได้ที่ http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/file-service-3post.pdf

   3.วิธีการชำระเงิน ดาวน์โหลดได้ที่ http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/file-service-3post.pdf
   ประกาศ “ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ มีความจำเป็นตอ้งจัดเเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน 100 บาท เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อนำข้อมูลประวัติอาชญากรรมมาประกอบในการพิจารณาออกหนังสือ
   รับรองความประพฤติ”
   ดังนั้น การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์นอกจากต้องแนบแสตมป์เพื่อใชในการส่งเอกสารกลับด้วยแล้วยังต้องส่งค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอีกจำนวน 100 บาท มาด้วย โดยวิธีการส่งผ่าน (โอนเงินในระบบ Swift) ธนาคารมาที่ :

   ชื่อธนาคาร/สาขา : ธนาคาร UOB สาขา สยามสแควร์
   Bank Code : 024 Branch code : 772
   Swift Code : UOVBTHBK
   ที่อยู่ : 410-410/1 สยามสเเควร์ ซอย 6 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
   ชื่อบัญชี : Police Clearance Service Center
   เลขที่บัญชี : 772-163-299-0”
   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

   4. วิธีการรับเอกสาร ดาวน์โหลดได้ที่ http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/file-receive-3post.pdf
   รับทางไปรษณีย์

   ให้ผู้รู้องกรุณาแนบซองจดหมายพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องและจัดเตรียมค่าไปรษณีย์พื่อจัดส่งกลับโดยใช้เป็น International postage voucher จำนวน 7 ใบ ทั้งนี้ศูนยบ์ริการฯจะไม่รับผิดชอบกรณีการสูญหายของเอกสารที่ไม่มีผู้มารับ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยใหม่ให้ท่านรีบดำเนินการแจ้งสถานที่อยู่แห่งใหม่พร้อมจัดเตรียมซองจดหมายและค่าไปรษณีย์สำหรับจัดส่งกลับ มิฉะน้้นท่านจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอเอกสารใหม่ ซ่ึงในกรณีนี้ผู้รู้้องจะตอ้งจัดเตรียมค่าไปรษณีย์และซองจดหมายพร้อมระบุที่อยู่ส่งมาพร้อมกับเอกสารประกอบคำร้องทั้งหมดในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกนัการสูญหาย

   หากน้องสดารัลมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผูอื่นยื่นแทนโปรดส่งอีเมล์ไปสอบถามที่ http://pcscenter.sb.police.go.th/contactus.php หรือจะให้ญาติโทรศัพท์ไปสอบถามที่ http://pcscenter.sb.police.go.th/contactus.php ส่วนหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลมีปรากฏคำอธิบายอยู่ในเว็บไซต์ของศุนย์ฯแล้วนะคะ

 • gaaw  On March 17, 2013 at 10:02 am

  เรียนเจ้าหน้าทีรัฐ
  ผมได้ยื่นคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ เพื่อไปทำงานที่ประเทศแคนนาดา และนัดวันไปรับวันที่ 22 นี้ แต่เจ้านายผมบอกว่าต้องไปขอใบรับรองความประพฤติจากประเทศที่เคยไปทำงานมาก่อนหน้านี้ด้วย ซึ่งคือประเทศ เกาหลีใต้ ผมอยากทราบว่าผมต้องไปขอใบรับรองความประพฤติของประเทสเกาหลีใต้ที่ไหนครับ รบกวนตอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

  • govisa  On March 18, 2013 at 5:35 am

   น้อง Gaaw คะ ก่อนอื่นพี่ขอชี้แจงว่าพี่ไม่ใช่เจ้หน้าที่ของรัฐค่ะ

   ตอนน้องไปทำงานที่เกาหลีน้องต้องขอใบรับรองความประพฤติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ และการที่น้องจะต้องไปรับเอกสารที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่ 22 มีนาคมนี้อยู่แล้วให้น้องปรึกษาท่านเจ้าหน้าที่ท่านนั้นดู อีกประการหนึ่งทางบริษัทเดิมที่ไปทำงานในเกาหลีจะสามารถออกจดหมายรับรองว่า น้องทำงานดีไม่ได้มีพฤติกรรมที่เป็นภัยได้ไหม หากน้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีได้ ลองเขียนอีเมล์ไปถามฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากบริษัทในเกาหลี เพราะบริษัททำงานทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศสามารถออกขดหมายรับรองการทำงานให้ลูกจ้างได้ เพียงแต่ถ้าต้องการจดหมายระบุพฤติกรรมว่าดีหรือไม่ดี อาจจะต้องขอให้หัวหน้าเก่าเขียนให้ค่ะ หากน้องไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีได้ ให้สอบถามจากบริษัทที่เมืองไทยที่ส่งน้องไปทำงานที่เกาหลีถึงจดหมายรับรองการทำงานฉบับนี้ค่ะ

 • gaaw  On March 18, 2013 at 9:47 am

  งานเข้าแล้วละคับ เพราะร้านที่ผมไปได้ข่าวมาจากเพื่อนว่าเลิกกิจการไปแล้ว อีกอย่างผมไม่ได้ไปกับบริษัท คือ ติดต่อไปด้วยตนเองอ่ะคับ ตอนไปเกาหลีสมัยนั้นไม่ได้เอาใบรับรองความประพฤตินะคับ ทำไงดี เครียดดดดดดดดดดดดด

  • govisa  On March 19, 2013 at 5:29 am

   น้อง Gaaw คะ ให้น้องบอกความจริงกับเจ้านายใหม่น้องไปว่า น้องเคยไปทำงานที่บริษัทชื่อ…..ตั้งอยู่ที่เลขที….ถนนน….เป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไร ได้รับเงินเดือนเท่าไร ทำกับเขาตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร และพยายามค้นหาข้อมูลว่า บริษัทนี้ปิดกิจการลงเมื่อไรอย่างเป็นทางการ ปิดเพราะอะไร เช่น เพราะปัญหาเศรษฐกิจและอื่นๆ อย่างน้อยให้เจ้านายใหม่เห็นว่า น้องมีความพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเก่าที่เคยไปทำงานด้วย แต่ปัจจุบันบริษัทได้ปิดกิจการลงแล้ว น้องจึงไม่สามารถขอจดหมายรับรองการทำงานแล้ว อย่างน้อยบริษัทใหม่คงจะเเห็นความซื่อสัตย์ของน้องที่ไม่ปลอมเอกสารขึ้นมาหลอกเขาว่า น้องเคยทำงานที่ไหนมาก่อน ซึ่งน่าจะเป็นความดีของในตัวของน้องให้เขาอยากรับน้องเข้าทำงานค่ะ

 • อนงค์  On March 24, 2013 at 5:40 am

  เคยมีคดีปืนไว้ครอบครอง หากจะขอใบรับรองความประพฤติจะผ่านไหม กรุณาให้ข้อมูลด้วย

  • อนงค์  On March 24, 2013 at 5:43 am

   เพราะว่าต้องการขอวีซ่าเพือ่ไปอยู่ต่างประเทศ รู้สึกกังวลเรื่องนี้มากค่ะ

   • govisa  On March 24, 2013 at 11:22 pm

    ได้ตอบไปแล้วนะคะ น้องอนงค์ หากน้องพิจารณาจากเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจที่ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นหนังสือเพื่อขอใช่ในแต่ละกรณี http://www.royalthaipolice.go.th/downloads/downloads/1/clearance.pdf ไม่ได้เอ่ยถึงการมีอาวุธปืนในครอบครองนะคะ ดังนั้นให้น้องอดทนรอคอยคำตอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติดีกว่านะคะ ถ้าน้องจะถามทางสำนักงานตำรวจไปเพราะอยากทราบผลเร็วๆ น้องก็อาจจะยิ่งไม่สบายใจหรือเปล่าถ้าจะทำให้ case ของน้องเพิ่มประเด็นความน่าสงสัยและถูกตรวจสอบพฤติกรรมเพิ่มหรือเปล่าค่ะ

  • govisa  On March 24, 2013 at 11:14 pm

   น้องอนงค์คะ คำถามที่น้องถามมาเป็นคำถามที่ควรได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญในสำนักงานตำรวจโดยตรงมากว่า อย่างไรก็ตาม พี่เชื่อมั่นว่า หากน้องไม่ได้นำปืนนั้นไปใช้ในความผิดร้ายแรงใดๆ น้องคงจะไม่ต้องพบกับปัญหาในการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติค่ะ

 • Supapis  On March 31, 2013 at 10:49 pm

  ถ้าเรายังอยุ่ที่ไทย แต่ไม่ได้อยุ่กทม ไม่ทราบว่าสามารถขอทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ อย่างไร

  • govisa  On April 1, 2013 at 12:19 pm

   น้อง Supapis คะ น้องคงต้องเดินทางเข้ามาขอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กรุงเทพมหานครได้วิธีเดียวถ้าน้องอยู่ในประเทศไทยค่ะ เพราะน้องต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ 02-205-2165 หรือ 02-205-2168 ค่ะ

 • new  On April 6, 2013 at 4:59 pm

  ผมจะขอวีซ่าแต่งงานกับชาวเกาหลี คือที่จิงแล้วผ่านการจดทะเบียนและรับรองจากทั้งสองประเทศ ผมสงสัยว่าถ้าตัวเองไม่ได้อยู่ในประเทศไทยสามารถให้คนอื่นขอให้ได้หรือไม่ครับ เพราะผมต้องใช้หนังสือนี่ยื่นที่สถานทูตเกาหลีในไทยประกอบการพิจารณาออกวีซ่าคู่สมรสให้ผมได้อยู่ได้ในประเทศเกาหลี ผมมีเวลาในประเทศไทยราวๆ 1 เดือน เพราะต้องกลับมาเข้ามหาวิทยาลัย และต้องใช้เวลาในการดำการขอวีซ่า 3-4 สัปดาห์ กลัวเวลาจะไม่ทัน จึงอยากทราบว่าจะให้คนอื่นดำเนินการรอไว้ได้หรือไม่ครับ

  • govisa  On April 9, 2013 at 9:55 am

   น้อง New คะ ขอโทษที่พี่เข้ามาตอบช้าค่ะ ถ้าอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย http://tha.mofat.go.kr/worldlanguage/asia/tha/visa/issuance/index.jsp คำตอบคือ ตอนยื่นเอกสารสามีหรือภรรยาสามารถยืนเอกสารคนเดียวได้ แต่ในวันสัมภาษณ์นั้นต้องมาสัมภาษณ์ทั้ง 2 คน ให้น้อง New สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขดทรศัพท์ของสถานทูต 02-247-7540-41 ต่อเบอร์ 324 สำหรับคนเกาหลี และต่อเบอร์ 326 สำหรับคนไทยค่ะ

   ในเว็บไซต์ของสถานทูต http://tha.mofat.go.kr/worldlanguage/asia/tha/visa/issuance/index.jsp จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ

   1. ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวเกาหลีทั้งในไทยและในเกาหลี
   2. การขอวีซ่าแต่งงาน

   อนึ่ง พี่ได้ลองอ่านประสบการณ์การจดทะเบียนสมรสและการยื่นขอวีซ่าเกาหลีของคุณมาศวดี เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้อง คุณมาศวดีเขียนบล็อกไว้มีด้วยกัน 3 ตอน น้อง New ลองเข้าไปอ่านดูนะคะ http://www.bloggang.com/view diary.php?id=maswadee หรือ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=maswadee&month=09-2011&date=06&group=3&gblog=5 เธอเขียนไว้เมื่อปี 2554 หากน้องต้องการข้อมูลที่อัพเดทควรสอบถามจากสถานทูตเกาหลีประจำกรุงเทพอีกครั้งเพื่อจะได้วางแผนเดินทางกลับไปเรียนต่อได้ถูกหรืออาจจะต้องวางแผนเดินทางกลับมาเพื่อสอบสัมภาษณ์อีกครั้งค่ะ ทั้งนี้เพราะสถานทุตของประเทศต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนกฎบ้างนิดหน่อยเมื่อเวลาผ่านไปนานๆค่ะ พี่ขอแนะนำให้ปศึกษาประเภทวีซ่าต่างๆโดยเฉพาะวีซ่าประเภท F-2 หรือ Resident Visa ที่ทางการเกาหลีออกให้แก่คู่สมรสของชาวเกาหลีได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยคือ

   1. เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศเกาหลี http://www.mofat.go.kr/ENG/help/faq/index.jsp?menu=m_60_30
   2. เว็บไซต์สำหรับชาวต่างชาติในเกาหลี http://www.korea4expats.com/article-point-system-to-obtain-F2-visa.html

 • supadee  On April 11, 2013 at 3:24 pm

  ขณะนี้ลูกอยู่หัวเมืองชนบทที่อังกฤษ มีงานที่เรียกสัมภาษณ์ แต่มีเงื่อนไขขอหนังสือรับรองความประพฤติ ซึ่งไม่ได้ขอมาก่อนจากเมืองไทย ในช่วงปี 2552 ก่อนเข้าทำงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ได้มีการขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อเข้าทำงานไปแล้ว ซึ่งได้พิมพ์ลายนิ้วมือไปในครั้งนั้น ขอเรียนถามว่า ถ้าจะมอบอำนาจให้คุณแม่ซึ่งอยู่เมืองไทย ดำเนินการขอหนังสือให้โดยอ้างอิงจากข้อมูลลายนิ้วมือของกรมตำรวจ ครั้งก่อน ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่คะ

  • govisa  On April 11, 2013 at 9:33 pm

   คุณ Supadee คะ ถ้าผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติพำนักอยุ่ต่างประเทศ ต้องขอหนังสือดังกล่าวจากต่างประเทศมาค่ะ โดยน้องสามารถไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานทูตไทยในลอนดอนได้ค่ะ อ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สถานทูตไทยในลอนดอนค่ะ http://www.thaiembassyuk.org.uk/?q=node/85

   อย่างไรก็ตามหากคุณ Supadee ต้องการสอบถามข้อมูลที่ละเอียดและเป็นส่วนเฉพาะปัญหาของลูกชาย คุณ Supadee สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามโดยตรงที่ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์ 02-205-2168-9 การที่คุณ Supadee สอบถามเรื่องการมอบฉันทะให้ผู้ปกครองไปทำแทนให้นั้น ไม่คิดว่า ลุกชายคุณ Supadee จะทำได้ค่ะ เท่าที่อ่านจากเว็บไซต์ ทางศูนฯย์มีบริการพิเศษเพิ่อให้ผู้ต้องการหนังสือรับรองความประพฤติได้รับหนังสือดังกล่าวภายใน 14 วัน แต่อาจจะต้องชำระค่าบริการแพงขึ้นเป็น 4,500 บาท โปรดศึกษาข้อมูลดังกล่าวจากเว็บไซต์ของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ http://pcscenter.sb.police.go.th/news-detail.php?newskey=12 หรือ http://www.pol-lt.blogspot.com/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-641-0269, 090-659-7852, 02-991-9626 เอกสารที่ใช้ในการขอใบรับรองความประพฤติ

   สำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย ที่พำนักอยู่ต่างประเทศ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ มีดังต่อไปนี้

   1. สำเนาหนังสือเดินทางไทย (ควรมีอายุมากกว่า 6 เดือน)
   2. สำเนาบัตรประชาชนไทย
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน
   4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล)
   5. ใบสำคัญการสมรส/หย่า (กรณีมีการสมรส/หย่า)
   6. สำเนาหลักฐานทางทหารของชาย สัญชาติไทย (สด.๘,๙,๔๓ ใบ รด. หรือหนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ)
   7. รูปถ่ายสี 2 รูป (ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว /passport photo size)
   8. ใบพิมพ์ลายนิ้วมือ 2 ชุด จากสถานีตำรวจในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ หรือพิมพ์จากสถานกงสุลไทย

   หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านมีคดี หรือประวัติอาชญากรรม ท่านจะต้องนำเอกสารสำเนาคำพิพากษา และ หนังสือรับรองผลคดีถึงที่สุดจากศาลมาแสดงเพิ่ม หรือ หนังสือยืนยันผลคดี จากสถานีตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีมายืนยันเพิ่ม

   บริการขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม ส่งให้ทั่วโลก ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท ( All fees included)

   เนื่องจากที่อยู่ของหน่วยงานเอาท์ซอร์สนี้อยู่ที่เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ คนละจุดกับที่ตั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนะนำให้โทรศัพท์สอบถามไปที่ศูนย์บริการออกหนังสือเดินทางของสำนักง่านตำรวจแห่งชาติก่อนว่า หน่วยงานดังกล่าวใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าค่ะ

 • new  On April 11, 2013 at 5:13 pm

  ขอบคุณมากครับผมสำหรับข้อมูล ^_^

  • govisa  On April 11, 2013 at 9:07 pm

   หากน้อง New มีเวลา ช่วยเขียนมาบอกเกี่ยวกับบรรยากาศหรือการสอบสัมภาษณ์วีซ่า F-2 ของสถานทูตเกาหลีด้วยนะคะ ขอให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นค่ะ

 • Arunee Sumrit  On May 12, 2013 at 7:26 pm

  ดิฉันอรุณี สัมฤทธิ์์ อยากทราบว่าการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ในกรณีที่ยังไม่มีใบทะเบียนสมรสประกอบในหลักฐานนั้นได้หรือไม่ เพราะดิฉันตั้งใจจะไปแต่งงานที่นิวซีแลนด์ และหนังสือส่งตัวขอให้ตรวจสอบประวัติ ทางสถานทูตนิวฯ ไม่แจ้งหรือแนะนำในตอนที่เข้าไปขอแบบฟอร์มวีซ่า ก็คงไม่ต้องใช้หรือเปล่าคะ ขอความรบกวนด้วยนะคะ

  • govisa  On May 12, 2013 at 11:38 pm

   น้องอรุณีกรุณาเข้าไปอ่านรายละเอียดเรื่องการแต่งงานกับชาวนิวซีแลนด์ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศนิวซีแลนด์ คล้ายกระทรวงมหาดไทยของเมืองไทย ว่าด้วยการแต่งงาน http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Services-Births-Deaths-and-Marriages-Marriages?OpenDocument

   ส่วนเว็บไซต์นี้ http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Services-Births-Deaths-and-Marriages-Marriages-Frequently-Asked-Questions?OpenDocument#twentyone จะมีตัวอย่างคำถามเกี่ยวเนื่องกับการแต่งงาน พี่ไม่ทราบว่า กรณีของน้องตรงกับคำถามข้อใดนะคะ

   ” What if I’m applying for the marriage licence from outside of New Zealand?
   หรือ Can I register my overseas marriage in New Zealand?”

   พีได้ลองค้นหาดูเว็บไซต์ของคนไทยที่ต้องการใช้ทะเบียนสมรสที่จดกันในเมืองไทยให้ทางการนิวซีแลนด์รับรอง http://www.weddingsquare.com/forum_posts.asp?TID=59098 ซึ่งมีเนื้อหาคล้ายกับบางส่วนในคำถามคำตอบของเว็บไซต์กระทรวงกิจการภายในประเทศนิวซีแลนด์ที่ให้ไว้ข้างต้นค่ะ เท่าที่พี่อ่านดู ดูเหมือนว่า จะไม่ได้ใช้หนังสือรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจตามที่น้องเขียนถามมานะคะ

 • Cherry  On May 17, 2013 at 2:53 pm

  เรียน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
  คือ..หนูอยู่ต่างประเทศ แล้วทำเรื่อง(วีซ่า)family แล้วทางนี้เค้าขอ หนังสือรับรองความประพฤติ
  หนูได้เตรียมเอกสารและพิมพ์ลายนิ้วมือจากสถานีตำรวจที่นี่เรียบร้อยแล้ว
  คำถามคือ..หนูให้ตำรวจที่นี่ส่งไปเลย รึว่าจะให้แม่ส่งทางไปรษณีย์จากที่ไทยไปค่ะ(แม่จะกลับวันอาทิตย์นี้) แต่ที่สงสัยคือ เค้าบอกว่าต้องโอนค่าธรรมเนียม 100 บาท หนูต้องโอนยังไงค่ะ?

  แล้วตอนส่งเอกสารกลับ ไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่จะส่งกลับไปที่บ้าน ที่ไทยได้รึป่าวค่ะ ต้องเสียค่าใช้จ่ายรึป่าว??

  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On May 18, 2013 at 5:14 pm

   น้อง Cherry คะ น้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ หากมีปัญหา พี่ขออนุญตคัดลอกมาเฉพาะข้อที่ 2 และ 3 อยู่ข้างล่างของคำตอบค่ะ น้อง Cherry ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้คุณแม่มาทำแทนค่ะ และส่งจดหมายให้คุณแม่ทางไปรษณ๊ย์โดยใช้ที่อยู่คุณแม่ (อาจจะเป็นที่อยู่ของญาติคุณแม่ที่ประเทศไทยก็ได้ค่ะ) ที่ประเทศไทย เพื่อให้คุณแม่นำทั้งซองไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือจะใช้วิธีการที่ 3 คือส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ควรจะเป็นน้องส่งไม่ใช่ตำรวจในต่างประเทศส่งค่ะ

   ส่วนการโอนเงินทาง Telegraphic transfer คือการโอนเงินทางโทรเลข หรือเทเล็กซื (Telex )ในบางแห่งที่มีการให้บริการทาง Swift ใช้แล้วก็มักจะใช้บริการโอนเงินประเภท Swift เพราะสะดวกรวดเร็วกว่า ซึ่งในการโอนเงินแบบ Swift ธนาคารในเมืองที่น้องอยู่ต้องทราบชื่อธนาคารของผู้รับเงินคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอะไรในเมืองไทย ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้กำหนดให้ผู้ขอหนังสือรับรองความประพฤติใช้บริการการโอนเงินแบบ Swift สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลือกใช้วิธีการโอนเงินทางโทรเลขค่ะ น้องควรสอบถามทางธนาคารสาขาที่น้องมีบัญชีเงินฝากในเมืองที่น้องอยู่ในต่างประเทศก่อนว่า จะโอนเงินทางโทรเลขไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เมืองไทยได้ไหมค่ะ

   ลองเข้าไปอ่านคำจำกัดความของการโอนเงินทางโทรเลขจากเว็บไซต์ธนาคาร Standard Charter ในเมืองไทยดูค่ะ http://www.standardchartered.co.th/bank-announcements/th/terms_outward_telegraphic_transfer.html

   ส่วนวิธีการขอหนังสือรับรองความประพฤติของผู้ที่อยู่ในต่างประเทศ อ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ http://pcscenter.sb.police.go.th/ourservice.php

   2. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (กรณีผ้รู้องพำนักอยู่ต่างประเทศเท่าน้้น )
   – ให้ผู้ร้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่จะมาดำเนินการให้ โดยแนบสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องท้้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ ในหนังสือมอบอำนาจ จำนวน 10 บาท )
   – จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องท้้งหมด(ดูรายละเอียดที่เว็ยบไซต์ http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-ourservice-2.pdf ว่าด้วยเรื่องการจัดเตรียมเอกสารประกอบคำร้อง )
   ส่งไปรษณีย์มาให้ผู้รับมอบอำนาจ เพื่อมาดำเนินการแทนผู้มอบอำนาจ ณ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ อาคาร 24 ช้นั 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันและเวลาราชการ
   – ชำระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบประวัติ จำนวน 100 บาท
   – รับใบนัดรับเอกสาร หลังจากส่งมอบเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

   3.ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์(กรณีผู้ร้องพำนักอยู่ต่างประเทศเท่าน้้น)
   – จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องท้งัหมด (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-service3.pdf ว่าด้วยเรื่อง
   การจัดเตรียมเอกสาร การขอหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณีย์ )
   – ให้ผู้ร้องกรุณาแนบซองจดหมายพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องและจัดเตรียมค่าไปรษณีย์เพื่อจัดส่งกลับโดยใช้เป็น International postage voucher จำนวน 7 ใบ ท้้งนี้ศนูย์บริการฯจะไม่รับผิดชอบกรณีการสูญหายของเอกสารที่ไม่มีผู้มารับหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ให้ท่านรีบดำเนินการแจ้งสถานที่อยู่แห่งใหม่ พร้อมจัดเตรียมซองจดหมายและค่าไปรษณีย์สำหรับจัดส่งกลับ มิฉะน้้น ท่านจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอเอกสารใหม่ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ร้องจะต้องจัดเตรียมค่าไปรษณีย์และซองจดหมายพร้อมระบุที่อยู่ส่งมาพร้อมกับเอกสารประกอบคำร้องท้้งหมดในคราวเดียวกันเพื่อป้องกันการสูญหาย
   – จัดส่งค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบประวัติ จำนวน 100 บาท ทางระบบ Telegraphic Transfer
   – จัดส่งเอกสารท้้งหมดมาที่ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือ The Police Clearance Service Center. Building 24, Royal Thai Police,Rama I, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

 • rose  On May 24, 2013 at 10:59 am

  เรียนเจ้าหน้าที่
  หนูมีความจำเป็นต้องขอใบรับรองความประพฤติเพื่อย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามี แต่ตอนนี้พาสปอตร์ตัวจริงหนูใช้ในการยื่นวีซ่าไป ที่ถืออยู่ตอนนี้คือสำเนา ไม่ทราบว่าเราสามารถใช้สำเนาพาสได้มั้ยคะ ใบเปลี่ยนชื่อกับทะเบียนสมรสก็มีแต่สำเนา พำนักอยู่ประเทศไทยตอนนี้อยู่ในช่วงรอวี ซึ่งตอนนี้มาทำธุระที่กทม.เลยอยากจะขอใบรับรองไว้เลยเมื่อมีโอกาส
  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On May 24, 2013 at 3:14 pm

   น้อง Rose คะ อันที่จริงเมื่อน้องได้วีซ่าไปอยู่ต่างประเทศกับสามีแล้ว น้องสามารถส่งเอกสารต่างๆของน้องมาในรูปของสำเนาเอกสารประจำตัวน้องทางไปรษณีย์เพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติได้ค่ะ น้องลองเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ เรื่องการขอหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณีย์เมื่อผู้ขออยู่ในต่างประเทศค่ะ http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-service3.pdf

   อย่างไรก็ตาม ถ้าน้อง Rose ยืนยันจะขอหนังสือรับรองความประพฤติตอนทีน้องยังอยู่ที่เมืองไทย เนื่องจากวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคมนี้เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ทำให้ติดต่อศูนย์บริการการออกหนังสือรับรองความประพฤติไม่ได้ค่ะ ให้น้อง Rose ลองโทรศัพท์ไปสอบถามด้วยตนเองที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ที่ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์คือ 02-205-2168-9 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม เพื่อสอบถามเรื่องการจะใช้เอกสารทุกอย่างต่อไปนี้เป็นฉบับสำเนาโดยไม่มีตัวจริงประกอบจะได้ไหมนะคะ เอกสารต่างๆ คือ หนังสือเดินทาง,ใบเปลี่ยนชื่อ และใบทะเบียนสมรส โดยให้เหตุผลเจ้าหน้าที่ที่ออกหนังสือรับรองความประพฤติว่า น้องได้นำเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วไปใช้ยื่นขอวีซ่าติดตามสามีที่สถานทูตประเทศ…. และน้องต้องเดินทางไปที่ประเทศนั้นในวันที่เท่าไร ทำให้น้องมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติตอนนี้ พี่คิดว่าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านอาจจะเข้าใจน้อง โดยเฉพาะน้องลองเรียนปรึกษาท่านเจ้าหน้าที่ดูว่า น้องมีเอกสารต่อไปนี้เป็นตัวจริงคือ 1. บัตรประชาชน 2. หนังสือรับรองพร้อมเอกสารประจำตัวคู่สมรสหรืออาจจะเป็นวีซ่าคู่หมั้นหรือเอกสารการขอสมรสจากสถานทูตประเทศที่น้องจะเดินทางไป ขอให้น้องโชคดีค่ะ

   หมายเหตุ ได้สอบถามไปยังศูนย์บริการการออกหนังสือรับรองความประพฤติให้น้อง Rose แล้วว่าใช้สำเนาเอกสารได้ไหม คำตอบคือได้นะคะ และให้เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องโดยตัวเองค่ะ

 • วิศรุตา  On May 28, 2013 at 1:51 am

  เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  ดิฉันได้ขอหนังสือรับรองความประพฤติโดยการมอบอำนาจให้แม่ทำการให้สถานทูตไทยที่สวิสเป็นผู้ออกหนังสือมอบอำนาจให้ตอนที่ยื่นเอกสารของดิฉันก็ผ่านตอนนี้ถึงแม่ดิฉันแล้ว
  แต่เอกสารที่ส่งไปสำเนาของดิฉันดิฉันเซนต์สำเนาถูกต้องด้วยปากาสีแดงยากทราบว่าได้ไหมค่ะเพราะตอนทำหนังสือมอบอำนาจเจ้าหน้าที่ไม่ได้ว่าอะไร

  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On May 28, 2013 at 5:20 am

   น้องวิศรุตาคะ เวลาเซ็นต์เอกสารรับรองเป็นทางการนั้น การใช้สีของน้ำหมึกที่ทำให้ดูเป็นทางการ สีดำกับสีน้ำเงินจะดูสุภาพเรียบร้อยเป็นทางการมากกว่าสีแดงค่ะ อย่างไรก็ตาม พี่คิดว่า ศูนย์บริการการออกหนังสือรับรองความประพฤติคงอนุโลมให้ผ่านไปได้ค่ะ เนื่องจากทุกหน่วยงานทราบดีว่า การส่งเอกสารกลับไปกลับมาระหว่างต่างประเทศกับเมืองไทยใช้เวลาพอสมควรค่ะ

 • วิศรุตา  On May 28, 2013 at 12:44 pm

  ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบ หนูจะจำเอาไว้ไม่ใช้ปากาสีแดงอีก

  • govisa  On May 28, 2013 at 9:05 pm

   น้องวิศรุตาคะ ลองนับวันตั้งแต่วันที่คุณแม่ยื่นเอกสารแทนน้องจนกระทั่งน้องได้รับหนังสือส่งกลับไปที่สวิสเซอร์แลนด์ใช้เวลานานกี่วัน น้องเขียนมาส่งข่าวให้พี่ทราบบ้างนะคะ ท่านที่อยู่ต่างประเทศและต้องการได้หนังสือรับรองความประพฤติจะได้กะระยะเวลาของตนเองได้ถูก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการหนังสือนี้ด่วนจะได้ไม่รู้สึกว่าต้องรอนานค่ะ

 • พัชริน  On May 30, 2013 at 4:45 pm

  เรียน พนักงานรัฐ
  ต้องการใช้ใบรับรองความประพฤติ แต่บัตรประชาชนหมดอายุ
  และไม่สามารถกลับมาทำบัตรใหม่ได้ ควรทำอย่างไรค่ะ

  • govisa  On May 30, 2013 at 11:01 pm

   น้องพัชรินคะ พี่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของของรัฐค่ะ พี่ได้ทราบมาว่าปัจจุบันสามารถต่ออายุบัตรประชาชนได้ในต่างประเทศ น้องลองสอบถามไปที่สถานทูตไทยในประเทศที่น้องอยู่หรือจะลองเข้าไปศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์ของกรมการกงสุล สังกัดกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยค่ะ http://www.consular.go.th/main/th/faq/2556

 • M  On May 31, 2013 at 3:49 pm

  รบกวนขอปรึกษาเรื่องการขอใบรับรองความประพฤติที่แผนกสันติบาลของออสเตรเลียคะคือตอนนี้ลูกจะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียคะ ไปอยู่กับพี่สาว พี่สาวจะต้องไปทำใบรับรอบที่สัตติบาลแต่ทำไม่ถูกคะจะทำยังไงดีคะ

  • govisa  On May 31, 2013 at 9:22 pm

   คุณ M คะ ถ้าพี่สาวเป็นคนไทยที่อยุ่ในประเทศออสเตรเลียและต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance) โปรดให้พี่สาวปฺบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ของ Australia Federal Police (AFP): http://www.afp.gov.au/what-we-do/police-checks/national-police-checks.aspx หรืออ่านคำแนะนำในการขอหนังสือในรูป file pdf. ที่ https://afpnationalpolicechecks.converga.com.au/ ถ้าต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นี้ค่ะ https://afpnationalpolicechecks.converga.com.au/static/images/afp/npc_offline_form.pdf ใบสมัครพี่สาวคุณ M สามารถเลือกกรอกประเภทออนไลน์หรือดาวน์โหลดใบสมัครออกมาแล้วกรอกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ เมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย ให้ส่งเอกสารไปที่ Australian Federal Police, Criminal Records, Locked Bag 8550, CANBERRA CITY ACT 2601

   พี่สาวคุณ M น่าจะต้องรอการอนุมัติประมาณ 15 วัน ถ้ามีการแสกนนิ้วด้วยจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน หากมีข้อสงสัยโปรดให้พี่สาวคุณ M โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ AFP Criminal Records ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามเว็บไซต์คือ Ph:(02) 6140 6502

   ส่วนการที่ลูกจะต้องไปเรียนนานเป็นปี ถ้าจำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติจากศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติในประเทศไทย ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติจะตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้อมูลอยู่ที่เว็บไซต์นี้ค่ะ http://pcscenter.sb.police.go.th/service-1.php

 • Kanyarat  On June 4, 2013 at 11:09 pm

  สวัสดีค่ะ///
  รบกวนขอปรึกษาgovisaดังนี้ค่ะ แฟนดิฉันถือสัญชาติchadแต่เกิดและโตในSaudi Arabia มีความประสงค์จะมาเรียนที่ไทย ได้ทำการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยในการขอวีซ่านักเรียนอย่างครบถ้วน แต่เนื่องจากถือพาสปอร์ตchad ทางเจ้าหน้าที่immigration ไทยจึงร้องขอประวัติอาชญากรรมเพิ่มเติม ทั้งจากประเทศตามพาสและไทย ดิฉันมีความกังวลอย่างมากและหาทางออกไม่ได้ว่าจะขอจากchadได้อย่างไร เนื่องจากเขาไม่เคยอยู่ในประเทศนี้เลย หากร้องขอทางสน.ตำรวจแห่งชาติและได้ใบรับรองจากที่นี่ที่เดียวจะเพียงพอหรือไม่คะ หรือทางgovisa พอจะมีข้อแนะนำอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งประวัติอาชญากรรมบ้างหรือไม่
  ขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง และขอชื่นชมในการตอบคำถามของคุณเป็นอย่างมาก

  • govisa  On June 5, 2013 at 11:46 pm

   น้อง Kunyarat คะ จากคำถามที่น้องเขียนมาพี่เข้าใจว่า แฟนน้องต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นระยะๆเพราะได้วีซ่าช่วงสั้นๆให้อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะ พี่ได้ลองค้นดูในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย ทำให้ได้ทราบข้อมูลว่า ประเทศไทยยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐชาด อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่วีซ่าที่แฟนน้องได้จึงเป็นเพียงวีซ่าให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น อาจจะเป็นประมาณ 3 เดือน ต้องทำเรื่องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครั้งหนึ่งค่ะ อนึ่งหากประเทศไทยมีสถานทูตตั้งอยู่ในสาธารณรัฐชาด น้องอาจจะเขียนอีเมล์ไปขอคำแนะนำจากท่านเจ้าหน้าที่ในเรื่องการขอหนังสือรับรองความประพฤติของพลเมืองในสาธารณรัฐชาดได้ค่ะ

   พี่ไม่สามารถตัดสินใจแทนหน่วยงานราชการไทยได้ว่าจะขอใช้เฉพาะหนังสือรับรองอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยเพียงอย่างเดียวได้ไหม เพราะรัฐบาลไทยก็คงจะมีนโยบายคล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆที่ต่างก็จะมีมาตราการในการกำหนดดูแลคนต่างชาติที่จะเข้ามาอยู่อย่างชั่วคราวในประเทศนั้นๆตามวิถีทางของตนเองเพื่อปกป้องผลประโยชน์และดูแลความปลอดภัยให้กับคนในชาติของตนเองค่ะ อยากให้น้องลองดูตัวอย่างระยะเวลาที่ประเทศอื่นๆอนุญาตให้พลเมืองจากสาธารณรัฐชาดเข้าไปเรียนหนังสือว่าได้นานกี่เดือน เมื่อได้ค้นหาข้อมูลให้น้องทำให้ได้พบเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้พลเมืองจากสาธารณรัฐชาดถือวีซ่านักเรียน(F-1) มีอายุนานเพียง 3 เดือน (http://travel.state.gov/visa/fees/fees_5455.html?cid=8946) หลังจากนั้นพี่สันนิษฐานว่า ก็คงต้องขอขยายเวลาขออายุวีซ่ากันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเรียนจบหรือเปล่าตรงนี้พี่ก็ไม่ทราบชัดเจนนักค่ะ

   ถ้าถามว่าการขอหนังสือประวัติอาชญากรรมของสาธารณรัฐชาดจะขอได้ที่ไหน เท่าที่พี่สืบค้นจากหลายเว็บไซต์ พอจะได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของสถานทูตแคนาดาว่า การขอหนังสือรับรองความประพฤติของสาธารณรัฐชาดต้องขอที่ Judiciaire Commissaire (http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/africa/chad.asp) แต่ถ้าได้เข้าไปอ่านที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่องการขอหนังสือรับรองจากตำรวจของกลุ่มประเทศในอาฟริกากลางกลับพบพบว่า ไม่สามารถขอหนังสือรับรองจากศาลหรือตำรวจในสาธารณรัฐชาดได้ (http://travel.state.gov/pdf/pk3_supplements/YDE-PK3-ENGL-0711.pdf)

   พี่เลยขอให้คำแนะนำดังนี้ คือ
   1.ครอบครัวของแฟนน้องยังมีอยู่ในสาธารณรัฐชาดหรือเปล่าคะ ถ้ามีลองไปสอบถามที่ Police Station ที่เมือง N’Djamena ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐชาดดูดีไหมคะ (http://www.chadnow.com/chad_travel_guide_information/chad_place.php?)articleID=10&category2=ndjamenaplaces หรือ
   2.ลองคุยกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยว่า จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้หนังสือรับรองความประพฤติจากราชอาณาจักรซาอุเดียอาระเบีย เพราะแฟนน้องเกิดและเติบโตที่ซาอุเดียอาระเบียอย่างต่อเนื่องมานาน ไม่เคยเดินทางๆไปพำนักอยู่ที่สาธารณรัฐชาดเลยค่ะ และแฟนน้องอยู่ในราชอาณาจักรซาอุเดียอาระเบียถือวีซ่าอะไรคะ หรือว่าถือวีซ่า Residency Permit(Iqama) ที่ต้องต่ออายุเป็นระยะๆ มีหลักฐานดังกล่าวนั้นไหม หรือรัฐบาลซาอุเดียอาระเบียจะออกหลักฐานยืนยันว่าแฟนน้องอยู่ในประเทศนั้นมาตลอดได้หรือไม่คะ หรือ
   3.ลองคุยกับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ที่อาจจะมีหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติชของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้ตอบรับแฟนน้องเข้าศึกษาต่อว่า มีประสบการณ์เคยรับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศแอฟริกากลางไหม มีวิธีการที่จะแนะนำหรือดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับเข้ามาเรียนต่ออย่างไรบ้างค่ะ หรือจะสามารถออกหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยได้ไหมนะคะ

   ได้ผลอย่างไร เขียนมาเล่าบ้างนะคะจะได้เก็บไว้เป็นกรณีศึกษาแก่ผู้อื่นค่ะ พี่ขอขอบคุณที่เขียนให้กำลังใจเรื่องการตอบคำถามมาค่ะ พี่ต้องขอโทษด้วยที่ตอบช้า เพราะใช้เวลาค้นหาข้อมูลให้น้องพอสมควรค่ะ

 • Thitiya  On June 19, 2013 at 8:32 pm

  เรียนเจ้าหน้าที่
  ดิฉันอยากเรียนสอบถามเกี่ยวกับการตรวจประวัติอาชญากรรมค่ะ ตอนนี้ดิฉันอาศัยอยู่ที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลียค่ะ และในอีกสามเดือนข้างหน้าก็จะมีสิทธิ์ที่จะขอเป็นประชากรของประเทศออสเตรเลียได้ แต่ในการขอต้องมีเอกสารการตรวจประวัติอาชญากรรมจากประเทศไทย ดิฉันควรทำอย่างไรบ้างคะเพื่อขอเอกสารนี้ และมีการออกเอกสารให้เป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ ระยะเวลาในการทำเอกสารนานเท่าไหร่คะ รบกวนสอบถามด้วยค่ะ
  ฐิติญา

  • govisa  On June 19, 2013 at 9:29 pm

   น้อง Thitiya คะ น้องสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นขอหนังสือรับรองความประพพฤติได้ที่เว็บไซต์ http://pcscenter.sb.police.go.th/service-2.php หากน้องต้องการส่งแบบฟอร์มมาทางไปรษณีย์จากเมืองเพิร์ธ ให้น้องอ่านเพิ่มเติมที่ื http://pcscenter.sb.police.go.th/service-3.php ค่ะ

   • ฐิติญา  On June 23, 2013 at 5:30 pm

    ขอบคุณสำหรับข้อมูลและคำแนะนำค่ะ ฐิติญา

 • Sompop  On June 27, 2013 at 4:45 pm

  สวัสดีครับคุณผู้เชี่ยวชาญ ผมเคยมีคดีเรื่องการไม่ไปเกณฑ์ทหารตามกำหนด แต่หลังจากนั้นผมก็ไปขึ้นศาลและทำการเกณฑ์คัดเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีใบจบคดี ต้องการทำวีซ่านักเรียนไปอยู่ประเทศอังกฤษ ผมจะมีปัญหากับการขอใบ รับรองความประพฤติมั้ยครับ (ซึ่งคิดว่ามี) ผมควรทำยังไงครับ

  • govisa  On June 27, 2013 at 8:33 pm

   น้อง Sompop น่าจะขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่อยู่นี้ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ The Police Clearance Service Center, ช้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระรามที่ 1, เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2205-2168- 9 โทรสาร 0-2205-1295 เว็บไซต์ psccenter.sb.police.go.th ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพอช่วยอะไรได้บ้างไหมค่ะ น้องตั้งใจจะไปเรียนหนังสือจริงๆ ไม่อยากเสียอนาคตค่ะ

   น้องบอกมาว่า น้องไปขึ้นศาลและทำการเกณฑ์คัดเรียบร้อยแล้วปัญหาก็น่าจะลดลงนะคะ เพราะน้องไม่ได้ไปก่อคดีลักทรัพย์หรือมีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงค่ะ เอาใจช่วยนะคะ ได้ผลเป็นอย่างไรส่งข่าวกันบ้าง รีบติดต่อหน่วยงานออกหนังสือรับรองความประพฤตินะคะ เพราะเลยวันพรุ่งนี้ก็จะติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อาจจะยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจหนักขึ้นค่ะ

 • Bang_on  On July 25, 2013 at 10:10 pm

  เรียนเจ้าหน้าที่
  ดิฉันต้องการขอคำแนะนำด้วยค่ะ คือ ดิฉันต้องการขอใบรับรองความประพฤติ แต่ว่าเอกสารของดิฉันมีไม่ครบ
  คือว่าดิฉันวางแผนจะแต่งงานในเดือนกันยายนเสร็จแล้วจะยื่นขอวีซ่าติดตามสามี(สามีเป็นชาวเยอรมันค่ะ) แฟนบอกว่าดิฉันจำเป็นต้องใช้ใบรับรองความประพฤติและแฟนต้องการให้ดิฉันไปยื่นขอใบรับรองความประพฤติ และนำไปแปลให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปยื่นขอวีซ่า คำถามคื
  ดิฉันยังไม่ได้ทำหนังสือเดินทาง และ ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ดิฉันจะสามารถขอใบรับรองความประพฤติได้ใหมค่ะ
  และเอกสารที่ดิฉันต้องใช้เพื่อยื่นขอใบรับรองความประพฤติมีอะไรบ้างค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำนะค่ะ
  Bang_on

  • govisa  On July 26, 2013 at 5:21 am

   น้อง Bang คะ ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า ต้องใช้หนังสือเดินทาง น้องควรไปทำหนังสือเดินทางก่อนค่ะ การขอหนังสือรับรองความประพฤติต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า วัตถุประสงค์ที่ต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติคืออะไร เช่น ต้องการขอหนังสือนี้เพื่อการสมรส ก็ต้องแนบหนังสือรับรองพร้อมเอกสารประจำตัวคู่สมรส /วีซ่าคู่หมั้น หรือ เอกสารการขอสมรสจากสถานทูต หรือ ถ้าต้องการใช้ติดตามคู่สมรสไปอยู่ต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารประจำตัวคู่สมรสและสำเนาทะเบียนสมรส พร้อมเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของคู่สมรส (แปลเป็นไทย กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ )

   ส่วนเอกสารที่ใช้ (ตามที่พี่คัดลอกจากเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-ourservice-1.pdf) มี ดังนี้คือ
   1. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (อย่างน้อยควรจะก่อนหมดอายุ 6 เดือน )
   2. บัตรประจำตัวประชาชน
   3. ทะเบียนบ้าน
   4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
   5. ใบสำคัญการสมรส หย่า กรณีหญิงมีการสมรส/หย่า
   6. หนังสือส่งตัวขอตรวจสอบประวัติจากสถานทูต หรือเอกสารที่แสดงว่าได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจากสถานทูตแล้ว เช่น Request for Record check ,checklist for case Number ,ใบสมัครที่เจ้าหน้าที่สถานทูตได้รับเรื่องไว้แล้ว หรือเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ฯลฯ)
   7. เอกสารประกอบอื่นๆเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การขอหนังสือรับรองนี้ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นค่ะ
   หากมีข้อสงสัย กรุณาโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักตำรวจแห่งชาติได้ที่โทร.0-2205-2168- 9

   • Bang_on  On July 26, 2013 at 10:54 am

    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะค่ะ
    Bang_on

 • kittisal  On July 26, 2013 at 5:53 pm

  วัตถุประสงค์ที่ต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติของผมคือ ไปใช้ในการทำงานคือว่า มีบริษัทเป้นบริษัทต่างประเทศมาจ้างผมให้ดูแลวางระบบคอมพิวเตอร์ในเมืองไทย และบริษัทนี้ได้ให้ผมไปขอ หนังสือรับรองความประพฤติ กับสำนักงานตำรวจ ซึ่งจะต้องเป็นภาษา อังกฤษครับ เพื่อให้เขาอ่านรู้เรื่องใช้ไหมครับ วันที่ 26 ก.ค.56 ผมก็ไปติดต่อที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปุทมวัน ตึก 24,25 ตอนแรกไปตึก 24 พนักงานตำรวจถามแบบเสียงไม่เป็นมิตรนัก ถามว่า จะขอไปเพื่อ ผมเลยตอบไปว่าจะเอไปเกียวกับการทำงาน พนักงานตำรวจถามอีกว่า จะไปประเทศไหน ผมเลยตอบว่าไม่ได้ไปไหนทำที่เมืองที่แต่บริษัทที่จ้างผม อยู่ อเมริกา พนักงานตำรวจตอบว่า ออกให้ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ไปเมืองนอก ให้ไปติดต่อตึก 25 ผมเริ่มงงงกับตำรวจล่ะ ok ไปก็ไป พอไปถึงตึก 25 พนักงานตำรวจตึก 25ถามว่ามาทำอาไร ผมตอบมาขอ หนังสือรับรองความประพฤติ เลยบอกเขาต่ออีกว่าขอหนังสือเป็นภาษา อังกฤษครับ พนักงานตำรวจตึก 25ตอบว่าตึกนี้ออกแต่ภาษาไทยเทานั้น ให้ผมไปตึก 24 อ่าวเริ่มงงไปใหญ่ล่ะ ผมกลับไปตึก 25 อีกครั้งเจอพนักงานตำรวจตึก 24 เดิมเห็นหน้าผมชักจะไม่ซบอารม และ ผมก้อธิบายว่าผมต้องการจะขอหนังสือรับรองความประพฤติ ที่เป็นภาษา อังกฤษ เพื่อไปให้บริษัทที่จ้างผมดูว่าผมไม่มีประวัติอาชกรรมเพราะ สิ้นค้าที่ทางบริษัทจะส่งมาเมืองไทยค่อนข้างจะมีมูลค่าสูง เขาก็กลัวผมเชิดหนี้ใช้ไหม แต่พนักงานตำรวจตึก 24 ก็ยังยืนยันว่าออกให้ไม่ได้ ภาษาอังกฤษ เพราะคุณจะต้องไปต่างประเทศเท่านั้น ผมเลยงงเลยว่าถ้าบริษัทในเมืองไทยที่เป็นบริษัททางต่างเขาต้องการขอหนังสือฉบับนี้และพนักงานเขาทำในเมืองไทยจะออกให้เป็นภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเขาจะอ่านอย่างไงเพราะเขาอ่านภาษาไทยไม่ออก งงกับตำรวจ สรุปผมโต้เถียงอยู่นั้นได้บทสรุงว่า ให้ผมกลับไปตึก 25 แล้วให้ไปขอเป็นภาษาไทยและหลังจากนั้นให้ผมไปคัดแปลเป็นภาษาอังกฤษเอาเองและแนบตัวต้นฉบับที่เป็นภาษาไทยกับฉบับที่ผมแปลส่งไปให้บริษัทที่จ้างผมที่เมืองนอกเอา ยังไม่จบนะครับผมเลยถามต่อถ้าผมแปลแล้วกลับเอามาให้เซนต์หรือประทับตราได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ อืมผมเลยถามว่าแล้วบริษัทที่จ้างเขาเชื่อมั่นได้อย่างไง สรุปขอเป้นไทยแล้วแปลเอาแนบกันไป รอ 6 ก.ย.56 นานมาก บริษัทที่จ้างผมรอจนหายอยากเลย55 ผมว่าออกให้ผมเป็นภาษาอังกฤษล่ะก็จบล่ะ หรือว่ามันมีปัญหาอาไรผู้รู้ช่วยไข่ปัญหาที

  • govisa  On July 26, 2013 at 9:21 pm

   น้อง Kittisal คะ จากเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-ourservice-1.pdf พูดถึงเอกสารที่ใช้ในการขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อไปทำงานว่า ควรจะมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้จ้างงานในต่างประเทศ หรือหนังสือสัญญาการจ้างงาน ประกอบการไปยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองความประพฤติด้วย ดังนั้น พี่คิดว่า หากน้องมีหนังสือชี้แจงจากบริษัทต่างประเทศดังกล่าวว่า บริษัทนั้นจ้างน้องให้เป็นผู้ดูแลวางระบบคอมพิวเตอร์ ทางสำนักตำรวจจะได้รับทราบในระดับหนึ่งได้ว่า เป็นการจ้างงานจากบริษัทต่างชาติในต่างประเทศ ไม่ใช่บริษัทในเมืองไทย พี่ไม่ทราบว่า น้องมีหนังสือชี้แจงหรือสัญญการว่าจ้างไปแสดงด้วยหรือเปล่า ถ้าหนังสือของบริษัทดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ มีที่อยู่เป็นที่อยู่ในต่างประเทศ น่าจะทำให้การดำเนินการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ที่ออกจดหมายดูมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและตรงตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ แม้จะเป็นการทำงานในประเทศไทย แต่มีหนังสือขอเอกสารดังกล่าวจากผู้จ้างงานในต่างประเทศค่ะ

   อย่างไรก็ตาม เมื่อทางสำนักงานตำรวจจะออกมาเป็นภาษาไทยและต้องนำไปแปล ให้นำไปแปลและรับรองโดยกรมการกงสุล ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศ จะดูดีกว่าไหมในเรื่องของความเป็นทางการค่ะ ลองเข้าไปอ่านเรื่องการแปลและรับรองเอกสารที่เว็บไซต์ http://www.consular.go.th/main/th/services/1303

 • จิดาพา  On July 28, 2013 at 8:00 am

  ต้องการทราบวิธียกเลิก หนังสือเซ็นรับรองความประพฤติชาวต่างชาติ

  • govisa  On July 28, 2013 at 3:13 pm

   น้องจิดาพาคะ โปรดอีเมล์ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติที่ pcscenter@royalthaipolice.go.th หรือ pcsc.thaipolice@gmail.com หรือ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามเว็บไซต์นี้ค่ะ http://pcscenter.sb.police.go.th/contactus.php หรือโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตามวันและเวลาราชการที่หมายเลข 02-205-2168-9

   อย่างไรก็ตามหากการโทรศัพท์ไม่ได้ผล น้องจิดาพาลองอ่านในกระทู้ของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ จะพบว่า ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแนะนำให้ส่งคำถามไปถามทางอีเมล์มากกว่าทางโทรศัพท์ค่ะ http://pcscenter.sb.police.go.th/webboard/Answer1.php?WqCode=38

 • เดชา  On August 20, 2013 at 11:37 am

  ขอเรียนถามหน่อยนะครับคือว่าหลานชายซึ่งเป็นคนไทยแต่ไปเป็นหมออยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย อยู่มาได้ 3-4 ปีแล้ว มีการเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยบ้าง ตอนนี้ได้รับ Invitation จากทาง Immigration Department ของประเทศออสเตรเลียให้ยื่นขอ Green Card ได้ และจำเป็นต้องใช้ Police Check อยากขอคำแนะนำครับว่าต้องทำอย่างไร ยื่นติดต่อด้วยตัวเองที่สถานฑูตไทยในออสเตรเลีย หรือว่าให้มารดาซึ่งอยู่ในประเทศไทยรับมอบอำนาจทำการแทน ใช้เอกสารอย่างบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางอะไรพวกนี้ต้องส่งตัวจริงจากประกอบการยื่นหรือไม่อย่างไร รบกวนขอคำแนะนำด้วย ขอบคุณมากครับ ผมพยายามโทรหมายเลข 02 2052168-9 มาหลายวัน รวมเป็นร้อยครั้งแล้วแต่ไม่สามารถโทรได้สำเร็จเลยครับ

  ขอบคุณมากครับ

  • govisa  On August 20, 2013 at 10:21 pm

   คุณเดชาคะ หลานชายสามารถขอ Police Clearance Certificate ได้ทั้ง 2 วิธีคือ
   I.สถานกงสุลไทยในออสเตรเลีย ยกตัวอย่างรายละเอียดการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากบรรดาสถานกงสุลไทยในประเทศออสเตรเลีย เช่น

   1. สถานกงสุลไทยในเมืองบริสเบน รัฐ Queensland ระเบียบวิธีการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติสามารถอ่านได้จากเว็บไซต์: http://www.thaiconsulate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=119
   2. สถานกงสุลไทยในเมลเบิร์น รัฐ Victoria : http://www.thaiconsulatemelbourne.com/policecheck-non-thai.php
   3. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ : http://www.thaiconsulatesydney.org/english/registration-services

   II. ให้ผู้ปกครองที่ประเทศไทยขอแทนก็ได้ค่ะ โดยยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติที่ออกให้ผู้ที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ http://pcscenter.sb.police.go.th/service-2.php จากศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ

 • เดชา  On August 21, 2013 at 10:56 am

  ขอบคุณมากมายครับ

  • govisa  On August 21, 2013 at 8:28 pm

   ถ้าหลานชายตกลงใจจะขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสถานกงสุลไทยในออสเตรเลีย ขอความกรุณาเล่ามาให้ฟังด้วยนะคะคุณเดชาว่า ใช้เวลานานไหมค่ะ

 • Bee  On August 30, 2013 at 12:01 pm

  ขอหนังสือรับรองความประพฤติให้สามีชาวออสเตรเลีย(สามีเคยอยู่ไทย5ปี)ตอนนี้ย้ายมาอยู่ออสเตรเลีย(เมืองเพิร์ธ) ต้องทำยังไงค่ะ

  • govisa  On August 30, 2013 at 8:32 pm

   น้อง Bee คะ น้องสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตไทยที่เมืองแคนเบอร์ราในประเทศออสเตรเลียได้ค่ะ http://canberra.thaiembassy.org/consular.html กรณีที่ชาวต่างชาติพำนักอยู่นอกประเทศไทยจะขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กรุงเทพต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและส่งเอกสารกลับไปที่เมืองไทยอย่างไรนั้น อ่านที่หัวข้อที่ 2 มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษที่สามีชาวออสเตรเลียของน้องจะเข้าใจได้ไม่ยากค่ะ http://canberra.thaiembassy.org/doc/info/Police%20clearance_foreign2.pdf

   หากมีข้อสงสัยมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตไทยในแคนเบอร์ราอยู่ที่เว็บไซต์ http://canberra.thaiembassy.org/doc/info/Police%20clearance_foreign2.pdf

   อนึ่งพี่ได้ทราบมาว่า สถานกงสุลไทยในเมืองเพิร์ะจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง พี่ไม่แน่ใจว่าจะเปิดให้บริการแล้วหรือยัง พี่ลองค้นที่อยู่มาได้ดังข้างล่างค่ะ หากมีข้อผิดพลาดเช่น เปลี่ยนชื่อและที่อยู่หรือยังไม่เปิดบริการส่งข่าวมาให้ทราบกันบ้างนะคะ
   Consul: Mr Reuben Isor Kooperman
   Address: Ground Floor, 28-42 Ventnor Ave West Perth
   Phone: (+61) 418 906 945
   Email: rkooperman@kpm.net.au
   Office Hours: 09.30 – 14.30

 • Bee  On August 30, 2013 at 12:34 pm

  ขอเพิ่มเติมค่ะ(ลืมค่ะ) หนูจะยื่นวีแต่งงานที่ออสเตรเลีย ช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะ แล้วเพื่อนบอกว่า ถ้าสามีหนูเขาเคยอยู่ไทยมา มากกว่า1ปี ต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติที่ไทยด้วย หนูลองโทรไปเบอร์ 022052168-9หลายครั้งแล้วแต่ไม่มีใครรับสาย ตอนนี้หนูกับสามีอยู่เพิร์ธค่ะ ช่วงที่สามีอยู่ไทย5ปีไม่ได้ทำงานค่ะ ช่วยตอบหนูด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • Decha  On August 30, 2013 at 10:49 pm

  ขอบคุณครับ ตกลงยื่นขอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในไทยนี่ครับ ส่วนการยื่นขอเอกสารเดียวกันนี้ที่ออกให้โดยสำนักงานตำรวจของออสเตรเลีย (ใช้ทั้งของที่ออกโดยไทยและออสเตรเลีย) ได้รับเลยในวันเดียวกันกับที่ยื่นขอนั้นเองครับ

  • govisa  On August 31, 2013 at 10:00 pm

   ขอบคุณมากค่ะคุณเดชาที่กรุณาส่งข่าวมาให้ทราบเรื่องการทำหนังสือรับรองความประพฤติของทั้งประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียค่ะ ทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นว่าการจะขอสิทธิ์อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียจะต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจของทั้งสองประเทศ และประเทศออสเตรเลียออกหนังสือรับรองความประพฤติได้เร็วมากค่ะ ข้อมูลนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามาอ่านข้อมูลเรื่องการขอหนังสือรับรองความประพฤติในต่างประเทศด้วยค่ะ

 • Bee  On August 31, 2013 at 12:59 pm

  ขอบคุณมากๆค่ะ

  • govisa  On August 31, 2013 at 10:02 pm

   ด้วยความยินดีค่ะน้อง Bee ได้ผลเป็นอย่างไรเขียนมาส่งข่าวกันบ้างนะคะ

 • Bee  On September 5, 2013 at 7:18 pm

  ค่ะ ได้ผลยังไงจะส่งข่าวไปบอกค่ะ

  • govisa  On September 5, 2013 at 8:19 pm

   ขอบคุณค่ะน้อง Bee

   • น้อง  On September 14, 2013 at 1:10 pm

    รบกวนสอบถามค่ะ คือเมื่อประมาณ4-5ปีก่อน น้องได้ถูกจับค้าประเวณีที่พัทยาเพราะทำงานในบาร์ ตั้งแต่นั้นมาน้องก็เลิกทำงานนั้นโดยเด็จขาด แล้วตอนนี้น้องได้แต่งงานกับสามีต่างชาติ ประเทศออสเตรเลียได้ประมาณ5 เดือนแล้ว และน้องได้ทำวีซ่าท่องเที่ยวมาอยู่ออสครั้งที่สอง เป็นเวลา6เดือน จะกลับเมืองไทยประมาณปีหน้า และสามีอยากจะให้ยื่นวีซ่าพาสเนอร์ เรื่องมีอยู่ว่าถ้าน้องไปขอใบรับรองความประพฤติกับกรมตำรวจแห่งชาติ จะผ่านไหมคะ น้องกังวลใจมาก รบกวนด้วยค่ะ

   • govisa  On September 14, 2013 at 2:01 pm

    น้อง namphet คะ พี่ไม่ได้ทำงานที่ศูนย์ออกหนงสือรับรองความประพฤติค่ะ จึงไม่ทราบวิธีการพิจารณาการออกหนังสือรับรองความประพฤติหลังจากที่เรายื่นเอกสารให้ศูนย์ไปแล้วค่ะ ในเมื่อเอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าของน้อง น้องคงต้องสวดมนต์และทำใจลุ้นจนกว่าจะทราบผลจากศูนย์ค่ะ ขอโทษจริงๆที่พี่ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนไปกว่านี้ได้ค่ะ โชคดีนะคะ

 • jenney  On October 10, 2013 at 12:25 pm

  คือการขอใบคุมประพฤติไปสมรสกะชาวต่างชาติที่สวิส หนูเคยมีประวัติ คดีแพ่ง มาก่อน เยาวชน อายุ14ปี แต่เรื่องได้จบลงแล้ว คดีเกี่ยวกับลักทรัพย์ ผ่านมาแล้ว10ปี การขอใบคุมประพฤติ หนูพอรู้ต้องไปคัดคำพิพากษา จากศาลเยาชนเด็ก แต่หนูกังวลว่าเรื่องจะไม่ผ่านเกี่ยวกับวีซ่า พี่พอชี้แนะได้ไหมคะ ว่า จะผ่านไหม สำหรับคนมีประวัติแบบนี่ และหนูโทรไปสอบถามกับคุนตำรวจ มา เค้าบอก คนมีประวัติออกใบยาก ต้องเสียเงินให้เค้า ไม่เกิน3000!!!แล่วแต่คดีที่เคยมี ความคิดหนูการขอ ไม่ต้องใช้ตังนิคะ

  • govisa  On October 11, 2013 at 10:46 pm

   น้อง jenny คะ การที่ต่างประเทศขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพราะหน่วยงานในประะเทศนั้นๆต้องการทราบว่า บุคคลที่จะขอเข้าไปอยู่ในประเทศของเขาด้วยวีซ่าถาวรเคยมีคดีความต้องโทษอะไรในประเทศที่ตนเองเคยอยู่ไหม ดังนั้นถ้าตำรวจไทยออกหนังสือรับรองความประพฤติให้น้องได้ น่าจะแปลว่าน้องพ้นมลทินในด้านคดีความต่างๆแล้ว น้องก็ไม่น่าจะกังวลมากนักเรื่องขอวีซ่าไปสวิสค่ะ แต่ถ้าตำรวจไทยออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ไม่ได้ เพราะถือว่าต้องรายงานความผิดของน้องตรงตามความเป็นจริง ตรงนี้พี่ก็จนใจที่จะบอกว่าน้องต้องทำใจรับสภาพ ดังนั้นคำถามเรื่องเงินพี่ขอไม่ออกความเห็น น้องคงต้องตัดสินใจเองค่ะ

 • Ben  On October 16, 2013 at 7:41 am

  สวัสดีครับอยากเรียนถามเกี่ยวกับ เวป http://www.pcscenter.sb.police.go.th/‎ เวลาเข้าเวปมีการเตือนจาก google ตลอดว่าเป็นเวปอันตรายอาจโดยแฮกได้ ไม่ทราบว่า อันจะอันตรายอยู่หรือเปล่าครับ ไม่กล้ากดเข้าไป

  • govisa  On October 16, 2013 at 8:10 pm

   น้อง Ben คะ ถ้าน้องเสิร์ชจาก google ดูเหมือนเว็บไซต์แรกที่ขึ้นจะได้รับคำเตือนแบบเดียวกันกับที่น้องได้ค่ะ แต่ถ้าลองอันที่สองคือ http://www.pcscenter.sb.police.go.th/activity.php?activitykey=PA001&txtkey=1 จะเข้าไปดูได้ค่ะ

 • รัฐวรรณ ลุนปัดถา  On October 24, 2013 at 7:02 pm

  เรียนเจ้าหน้าที่รัฐ ดิฉัน รัฐวรรณ ขออนุญาติสอบถามค่ะ ถ้าดิฉันจะทำวีช่าเยี่ยมเยียน 3 เดือน ดิฉันสามารถที่จะ ทำหนังสือรับรองความประพฤติใหมค่ะ เพื่อเป็นหลักฐานขอวีช่า

  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On October 24, 2013 at 10:15 pm

   น้องรัฐวรรณคะ ถ้าสถานทูตประเทศที่น้องจะไปยื่นขอวีซ่าระบุมาว่า ต้องการใช้หนังสือรับรองความประพฤติเป็นเอกสารชิ้นหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า น้องก็มีสิทธิ์ไปขอหนังสือรับรองความประพฤติที่ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติค่ะ

   • รัฐวรรณ ลุนปัดถา  On October 27, 2013 at 1:23 pm

    ขอบคุณค่ะ

 • จอย  On January 14, 2014 at 5:13 am

  เรียนเจ้าหน้าที่
  ดิฉันมีข้อสงสัยค่ะ ว่าการขอหนังสือรับรองความประพฤติตอนนี้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ2500บาทแล้วเหรอค่ะ เพราะก่อนดิฉันมาแคนาดาเคยไปขอมาแล้วครั้งนึงเสียค่าดำเนินแค่100บาท แต่ตอนนี้ทางสถานฑูตต้องการหนังสือรับรองความประพฤติอีก ดิฉันจึงให้น้องชายโทรไปถามว่าสามารถมอบอำนาจให้น้องไปทำแทนได้หรือไม่ แต่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าต้องเสียค่าใช้จ่าย2500นะค่ะ

  • govisa  On January 15, 2014 at 5:25 am

   น้องจอยคะ พี่พยายามโทรไปที่ศูนย์บริการออกหนังสือความประพฤติให้น้อง แต่ไม่มีผู้รับสาย พี่คิดว่า ค่าบริการยังคงเท่าเดิมอยู่คือ 100 บาท แต่ที่แพงขึ้นนั้นพี่ไม่ทราบว่าเป็นการขอใช้บริการเร่งด่วนให้เอกสารเสร็จเร็วขึ้นภายในวันสองวันหรือไม่ค่ะ ถ้าพี่ติดต่อศูนย์ได้แล้วจะแจ้งให้น้องทราบอีกครั้งค่ะ ส่วนตัวน้องอยู่ที่แคนาดา น้องสามารถขอผ่านสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในแคนาดาได้นะคะ น้องไม่ได้แจ้งมาว่าน้องอยู่ที่เมืองชื่ออะไร พี่ให้น้องอ่านจากลิงก์เว็บไซต์เหล่านี้ และลองโทรศัพท์ไปสอบถามดูว่า จะต้องใช้เวลานานไหมในการได้รับเอกสารดังกล่าวค่ะ ข้อมูลจากสถานกงสุลไทยในแวนคูเวอร์: http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=102 ถ้าน้องไม่ได้อยู่ใกล้เมืองนี้ พี่แนะนำให้น้องสอบถามเจ้าหน้าที่ไปว่าจะพอแนะนำได้ไหมว่า ถ้าจะขอหนังสือรับรองความประพฤติผ่านสถานกงสุลไทยที่เมืองอื่นในแคนาดาทำได้ไหม และติดต่อใคร หรือน้องจะโทรศัพท์ไปสอบถามสถานทูตและสถานกงสุลที่เมืองอื่นๆในแคนาดาด้วยตนเองจากเว็บไซต์ทีมประเทศไทยในแคนาดาก็ได้ค่ะ http://www.thaiembassy.ca/th/royal-thai-embassy-ottawa/thai-government-representatives-canada

   หมายเหตุ: พี่ได้รับทราบข้อมูลจากศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติว่า ถ้าน้องต้องการได้รับการพิจารณาด่วนหรือพูดง่ายๆว่าต้องการได้รับเอกสารภายใน 5 วันทำการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 บาทค่ะ และน้องสามารถแสกนเอกสารรวมทั้งแสกนรูปถ่าย 1 ใบส่งให้เจ้าหน้าที่ทางอีเมล์และแจ้งว่าต้องการด่วนด้วยนะคะ แต่ถ้าให้ผู้อื่นมายื่แทนต้องการรูปสองใบพร้อมหนังสือมอบอำนาจและหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ว่าต้องการนำไปใช้ทำอะไร เช่น ถ้าสถานทูตต้องการตามที่น้องบอกมา น้องแนบหนังสือสถานทูตที่น้องมีไปด้วยเท่านั้นเองค่ะ

 • กชมน เฟลเลอร์  On February 10, 2014 at 8:01 pm

  สวัสดีค่ะ ดิฉันขอเรียนถามว่าถ้าจะขอใบรับรองความประพฤติ ทะเบียนบ้านจะใช้แต่สำเนาได้หรือไม่ค่ะ เพราะบ้านดิฉันอยู่ไกล หรือไม่ถ้าจะย้ายทะเบียนบ้าน จะต้องกำหนดเวลานานใหมค่ะว่าจะต้องย้ายกี่เดือนขึ้นไป หรือว่าย้ายแล้วจะ ขอเอกสารใบรับรองความประพฤติได้เลย ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On February 10, 2014 at 9:35 pm

   น้องกชมน เฟลเลอรืคะ น้องสามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านได้ และจากเว็บไซต์ของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ http://www.pcscenter.sb.police.go.th/news-detail.php?newskey=11 ได้มีประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2556 ว่า

   เนื่องจากศูนย์บริการออกหนังสือรับรองฯ มีปริมาณงานที่ต้องบริการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การดำเนินการอาจเกิดความล่าช้า ไม่สะดวกในการขอรับบริการ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯทางไปรษณีย์ ศูนย์บริการจึงอนุมัติให้บริษัทตัวแทน ( Out source) มาดำเนินการรับเอกสาร พร้อมจัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ Fed-ex ไปให้ท่านเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว และเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่ง ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและขอใช้บริการได้ที่เว็บไซด์ http://www.a-plusservice.com หรือ โทรศัพท์ 02 991 9626 มือถือ 08 1641 0269, +668 442 6014aa.

   เมื่อพี่ลองเข้าไปในเว็บไซต์ตัวแทนการขอหนังสือรับรองความประพฤติ จะมีบริการออกหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ต่างประเทศ และบริการออกหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีเอกสารที่ต้องนำไปแสดงและค่าบริการซึ่งจะแพงกว่าการที่เราไปดำเนินการด้วยตนเองพอสมควรค่ะ ถ้าน้องไม่สะดวกดำเนินการเองและต้องการความเร็วก็อาจจะต้องพึ่งหน่วยงาน a-plusservice ค่ะ

 • ทินกร  On March 12, 2014 at 9:24 pm

  สวัสดีครับ คือผมจะไปทำงาน ตปท. แต่ทาง จนท.แจ้งมาว่าไม่สามารถออกหนังสือรับรองฯได้ เนื่องจากผมเคยมีคดีอาญา เมื่อ ปี2540(17ปีที่แล้ว)คดียาเสพติด(มีกัญชาไว้ในครอบครอง 1.37กรัม) ผมควรต้องทำอย่างไรบ้างครับ

  • govisa  On March 12, 2014 at 11:28 pm

   น้องทินกรคะ ลองหาเพื่อนที่รู้จักทนายเพื่อน้องจะได้ปรึกษาทนายความได้ว่า พอจะมีทางผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมค่ะ

   บังเอิญพี่ได้เข้าไปลองอ่านกระทู้ของเว็บไซต์สำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่ง มีคำถามที่เหมือนกับคำถามของน้องทินกร น้องลองอ่านดูและถ้ามีเพื่อนเรียนกฎหมาย อาจจะลองปรึกษาเพื่อนดูอีกครั้งก็ดีค่ะ http://www.lawyerthai.com/forum2/4265.html

   • ทินกร  On March 20, 2014 at 7:22 pm

    แล้ว พรบ.นิรโทษกรรม ปี50 ไม่มีผลหรือครับ คือผมมองตอนนี้ จนท.เขาต้องการปัจจัยอย่างเดียว ถ้านิดหน่อยผมก็ไม่คิดมากหรอกครับ แต่ผมต้องทำงาน4+5เดือนถึงจะเก็บเงินได้ขนาดนั้น แต่ จนท.บอกผมว่ามันติดที่สำนวน แต่กลับบอกผมว่า จะทำก็ได้แต่ต้องเท่านี้นะ แบบนี้ก็หมายความว่ายังงัยครับ ผมเลยมองว่าถ้าเขาาจะออกหนังสือรับรองให้เรา เขาก็คงทำได้ แต่กลับมาแสวงหาประโยชน์ กับคนระดับแรงงาน

   • govisa  On March 20, 2014 at 10:42 pm

    เห็นใจคุณทินกรค่ะ แนะนำให้ปรึกษากฎหมายกับทนายความดีกว่าค่ะ พี่ขอออกตัวว่าไม่มีความรู้ด้านกฏหมายดีมากพอที่จะช่วยได้ค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะ

 • Jan  On May 17, 2014 at 7:57 pm

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามด้วยนะคะ พอดีมีวีซ่านักเรียนที่สวิสมา3ปีแล้วค่ะ แล้วเมื่อต้นปีได้แต่งงานกับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่ เค้ามีวีซ่าทำงานที่นี่ค่ะ จดทะเบียนที่สวิส โดยไม่ได้แจ้งกะสถานฑูตไทย แล้วพอขอยื่นต่อวีซ่าอีกรอบอำเภอของที่นี่ขอใบรับรองความประพฤติค่ะ เราจะแจ้งวัตถุประสงค์ในแบบฟอร์มว่า ติดตามคู่สมรสใช่มั้ยคะ แล้วจะมีปัญหากะที่ไทยมั้ยคะเพราะไม่ได้แจ้งกะสถานฑูต ที่ไทยยังสถานะโสดค่ะ แล้วเอกสารสมรสก็ต้องแปลเป็นไทยใช่มั้ยคะ ขอบคุณนะคะ

  • govisa  On May 18, 2014 at 10:29 pm

   น้อง Jan ลองปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักเรียนต่างชาติในสถานศึกษาที่น้องเรียนด้วยค่ะ เรื่องจะต้องขอเปลี่ยนสถานะภาพจากวีซ่านักเรียนไปเป็นวีซ่าติดตามสามีที่ไปทำงานที่สวิสไหมนะคะ เพราะพี่ไม่แน่ใจว่าวีซ่าติดตามสามีสามารถเรียนหนังสือด้วยได้ไหม กรณีถ้าน้องยังเรียนไม่จบค่ะ หรือถ้าจะยังคงสถานะวีซ่านักเรียนต่อไป เมื่อเรียนจบแล้วจึงค่อยขอเปลี่ยนสถานะจากวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าติดตามสามีที่ไปทำงานค่ะ ขณะเดียวกันลองสอบถามเจ้าหน้าที่ canton ที่น้องอยู่ด้วยนะคะ พี่คิดว่าเรื่องขอใบรับรองความประพฤติไม่น่าจะมีปัญหาที่เมืองไทยค่ะ พี่จะขอบคุณน้องมากถ้าเล่ามาให้ฟังในภายหลังด้วยนะคะ

   คำถามที่น้องถามมาว่า ต้องแปลเอกสารทะเบียนสมรสเป็นไทยด้วยไหม พี่ไม่แน่ใจว่าน้องถามเพื่อจะนำเอกสารชิ้นนี้ไปยื่นที่สถานทูตไทยในสวิสใช่ไหมคะ อย่างไรก็ตามพี่ขอให้น้องลองอ่านเว็บไซต์นี้ดูนะคะ เป็นเรื่องราวของคนไทยที่แต่งงานในสวิสค่ะ เพื่อประสบการณ์ของ case ต่างๆจะเป็นประโยชน์กับน้องนะคะ http://www.pallswiss.com/boards/index.php?topic=1396.0;wap2

   • jan  On May 20, 2014 at 12:12 am

    ขอบคุณมากๆนะคะ คือจะต้องยื่นขอใบรับรองความประพฤติที่ไทยอ่ะค่ะ แล้วจะต้องระบุเหตุผลที่ขอค่ะ คิดว่าน่าจะระบุเป็นอื่นๆ แล้วให้เหตุผลว่าติดตามสามี แล้วทีนี้ ต้องยื่นเอกสารประกอบคือ ทะเบียนสมรส กับเหตุผลของคู่สมรสว่าทำมัยต้องเอาเราไปอยู่ด้วย อะไรอย่างงี้อ่ะค่ะ เท่าที่อ่านดู เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าจำเป็นต้องแปลเป็นไทยมั้ย แล้วก็กลัวมีปัญหาว่าทำมัยไม่แจ้งที่ไทยว่าแต่งงานอ่ะค่ะ เอกสารไม่ได้เอาไปยื่นที่สถานฑูตค่ะ ยื่นแค่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ ส่วนเรื่องวีซ่าอันอื่นไม่มีปัญหาค่ะติดที่ใบรับรองความประพฤติตัวเดียวค่ะ ขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ช่วยหาข้อมูลให้

   • govisa  On May 20, 2014 at 5:31 am

    ข้อมูลที่น้อง jan ให้มาละเอียดขึ้นทำให้เข้าใจสถานการณ์ของน้องเพิ่มขึ้น ที่จริงควรจะแปลทะเบียนสมรสที่จดในต่างประเทศไปด้วยค่ะ แต่เพื่อความมั่นใจ พี่เคยตอบคำถามเรื่องหนังสือรับรองความประพฤติให้น้องๆไม่ได้ในบางเรื่องและได้ลองโทรศัพท์ไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่หมายเลข 02-205-2168 ถึง 9 ได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนดีจึงได้มาเขียนโพสต์ตอบน้องๆค่ะ น้องจะลองโทรเข้าไปสอบถามท่านเจ้าหน้าที่ดูก่อนก็ได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแปลและต้องนำเอกสารที่แปลแล้วไปรับรองเอกสารการแปลด้วยค่ะ

 • jan  On May 21, 2014 at 1:10 pm

  ขอบคุณค่ะ^^

  • govisa  On May 21, 2014 at 11:29 pm

   ยินดีค่ะน้อง jan ได้ผลเป็นอย่างไรเขียนมาให้อ่านกันอีกนะคะ

 •  On May 25, 2014 at 9:44 pm

  สวัสดีค่ะ อยากทราบกรณีขอใบรับรองความประพฤติเพื่อสอบใบขับขี่รถป้ายเหลืองนะค่ะ อยากทราบว่ากี่วันถึงจะได้ค่ะ

  • govisa  On May 26, 2014 at 5:14 am

   น้อง Nong คะใช้เวลาขอนานประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะ

 • Kate  On June 21, 2014 at 10:46 am

  อยากทราบว่า ถ้าจะขอหนังสือใบรับรองความประพฤติแบบด่วนนี้จะไปติดต่อหรือถามใครในสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ หรือมีวิธีแบบไหน เห็นอ่านในคอรั่มข้างบน บอกว่าสามารถขอแบบด่วนได้ภายใน5วันแต่ต่องจ่าย1,500 อยากทราบว่าจะต้องไปติดต่อส่วนไหนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On June 22, 2014 at 10:41 am

   น้อง kate คะ แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตอนยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติเลยว่า ถ้าต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติแบบเร่งด่วนจะต้องชำระเงินค่าบริการให้เจ้าหน้าที่ที่โต๊ะไหนค่ะ หรือจะโทรสอบถามศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติที่ 02-205-2165 หรือ 02-205-2168 ค่ะ พี่เคยโทรไปที่ศูนย์ให้ผู้ตั้งคำถามทำนองเดียวกันนี้หนึ่งท่าน คำตอบของศูนย์เค้าให้ติดต่อต่อเจ้าหน้าที่ชื่อ ….. และให้เป็นหมายเลขมือถือของเจ้าหน้าที่มา แต่พี่ไม่กล้าที่จะโพสต์ข้อความนั้นไป เพราะเกรงว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์บุคคลมากว่าประชาสัมพันธ์หน่วยงานค่ะ และอีกประการหนึ่ง พี่ไม่แน่ใจว่า เจ้าหน้าที่ท่านนั้นยังรับผิดชอบงานด้านนี้อยู่หรือถูกย้ายให้ไปทำหน้าที่อื่นหรือยังนะคะ เพราะหลายที่ทำงานอาจจะมีระบบการเปลี่ยนย้ายหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้หลายๆอย่างค่ะ

 • chutima  On July 31, 2014 at 11:05 pm

  ขออนุญาตสอบถามเรื่องขอใบรับรองพฤติกรรมเพื่อไปทำงานที่ สาธารณรัฐ เซเซลล์ค่ะ คือทางบริษัทแจ้งว่าจะต้องใช้ในการขอ work permit และเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องแปลเอกสารสัญญาหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีจะสามารถยื่นขอได้มั้ยคะ

  • govisa  On August 1, 2014 at 5:38 am

   น้อง chutima คะ ใช้แค่หนังสือรับรองจากที่ทำงานว่ารับเราเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง สัญญาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอะไรถ้าเป็นภาษาไทยหมายความว่า น้องติดต่อผ่านนายหน้าคนไทยใช่ไหมคะ ลองถามนายหน้าคนไทยว่าต้องแปลไหม หรือจะลองไปยื่นที่ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติก่อนถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องแปลค่อยเอาไปแปลเพิ่มและนำไปส่งที่หลังส่วนเอกสารตัวอื่นยื่นเข้าไปก่อนได้ค่ะ หมายเลขโทรศัพท์ศูนยืออกหนังสือรับรองความประพฤติคือ 0-2205-2168-9

 • khunchuti  On August 1, 2014 at 10:43 am

  ขอบคุณมากค่ะ สัญญาเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ได้ผ่านนายหน้า ทางแผนกบุคคลที่โน่นต้องการเพื่อเป็นเอกสารขอ work permit

  ขอเรียนก่อนนะคะว่าที่จริงที่ทำงานเดิม กับที่ทำงานใหม่อยู่องค์กรเดียวกันแต่คนละบริษัทค่ะ ถ้าเราเอาเอกสารย้ายที่ทำงานเดิมไปที่ใหม่จะได้มั้ยคะ

  • govisa  On August 2, 2014 at 1:33 pm

   ถ้าเอกสารสัญญาเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็สะดวกค่ะ ไม่ต้องแปลเอาติดตัวไปที่ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติได้เลยหากเจ้าหน้าที่ต้องการขอเก็บไว้ให้ถ่ายสำเนาเตรียมไปด้วย 1 ชุดค่ะ และถ้าเป็นองค์กรเดียวกันเเพียงเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ให้ลองขอเอกสารรับรองจากที่ทำงานใหม่อธิบายสถานะของบริษัทได้ไหมคะ

 • tawan  On August 7, 2014 at 5:07 pm

  สอบถามครับ ผมเคย ไปอยู่ ประเทศ จีน มาครับ วีซ่า นักธุรกิจ ไปมา 3 เดือน ครับ
  ตอนนี้ ขอวีซ่า เข้า แคนาดา แต่ทางสถาณทูต บอกว่า ให้ ไปขอใบ รับรอง จาก กรม ตำรวจ ประเทศจีน ด้วย ผมเลย งง ว่า จะต้องขอที่ไหน ทำอย่างไรครับ

  • govisa  On August 8, 2014 at 5:42 am

   น้อง tawan เท่าที่ค้นหาให้ทางตำรวจของจีนจะไม่ออก Police Clearance อย่างเป็นทางการค่ะ เพราะจีนไม่ได้เซ็นต์สัญญาว่าเป็นสมาชิกในHague Convention Participating Countries น้องต้องมีเอกสารใบรับรองเกี่ยวกับการขอวีซ่าธุรกิจไปจีน เช่นถ้าน้องเคยไปทำงานก้ใบรับรองจากที่ทำงาน เป็นต้น วีซ่าที่เข้าออกจีนช่วงนั้น แล้วนำไปให้สถ่านกงสุลจีนหรือกระทรวงการต่างประเทศจีนรับรองเอกสารว่าถูกต้องของจริงค่ะ ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาในการดำเนินเรื่องประมาณ 3-4 อาทิตย์ค่ะ พี่แนะนำให้น้องลองศึกษาจากเว็บไซต์เหล่านี้และทำตามคำแนะนำของเขาดีกว่านะคะ

   http://www.beijingesc.com/china-no-criminal-record-certificate-service-in-beijing.html
   http://www.visainchina.com/nocriminal.htm
   http://www.cn-visa.com/no_criminal_record_certificate_in_beijing.asp

 • Koy  On August 25, 2014 at 3:33 pm

  รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการขอใบรับรองความประพฤติค่ะ! คือจะไปทำเรื่องจดทะเบียนสมรสที่รัสเซียค่ะ. แล้วค่อยกลับมาจดทะเบียนสมรสที่ไทย สอบถามทางการที่โน่น เขาก็บอกว่าจะต้องมีใบรับรองโสด และใบรับรองความประพฤติ คืออยากจะถามว่าการขอใบรับรองความประพฤติ จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ (ยังไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนค่ะ)

  • govisa  On August 26, 2014 at 5:38 am

   น้อง koy คะ เนื่องจากการเดินเข้าไปในฐานะวีซ่าท่องเที่ยวในรัสเซีย ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือ ไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวและอยู่ได้เป็นเวลานาน 30 วัน ดังนั้น ถ้าน้องจะเอาหลักฐานว่าน้องมีวีซ่าเข้ารัสเซียเพื่อจะไปสมรสให้สำนักงานตำรวจดูคงไม่ได้ พี่แนะนำ
   1.ให้น้องโทรศัพท์ไปสอบถามสำนักงานตำรวจ 0-2205-2168- 9 ก่อนว่า จะขอใบรับรองนี้เพื่อไปจดทะเบียนสมรสที่รัสเซียได้ไหมคะ
   2. หรือให้เตรียมเอสารให้ครบทุกอย่างยกเว้นไม่มีใบทะเบียนสมรส แต่ให้หาหลักฐานเรื่องการแต่งงานกับคนรัสเซียเป็นต้นว่า จากเว็บไซต์สถานทูตรัสเซีย ว่า ผู้จะสมรสกับชาวรัสเซียต้องมีใบรับรองความประพฤติ print ออกมา และนำไปยื่นเอกสารที่ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติ หากถูกซักถามจากเจ้าหน้าที่ที่เข้มงวดว่า ทำไมไม่มีใบทะเบียนสมรสของไทยมาก็แจ้งเลยว่า ต้องการใบรับรองความประพฤติเพื่อไปจดทะเบียนสมรสที่รัสเซีย ตามที่สถานทูตรัสเซียกำหนด หรือตามที่กฎหมายรัสเซียกำหนด เราได้ print เอกสารของทางการรัสเซียภาษาอังกฤษนะคะน้องมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูด้วยแล้ว น้องก็ยื่นเอกสารชิ้นนั้นเข้าไปประกอบค่ะ

 • Ple  On August 27, 2014 at 11:09 am

  สวัสดีคะ ตอนนี้อยู่ต่างประเทศถ้าขอใบรับรองความประพฤติส่งทางไปรษณีย์จากต่างประเทศแต่ต้องให้ทางสำนักงานตำรวจส่งกลับที่อยู่เมืองไทยจะได้มั้ยคะ ?
  การโอนเงินค่าธรรมเนียมให้พี่ที่อยู่ในประเทศไทยโอนให้แล้วแนบสลิปจะได้มั้ย?
  ใบรับรองความประพฤติจำเป็นต้องรับรองเอกสารจากกงสุลและสถานทูตประเทศนั้นๆในประเทศไทยที่จะยื่นเอกสารหรือเปล่าคะ? หรือสามารถรับรองจากสถานทูตไทยในประเทศที่อยู่ได้คะ
  รบกวนด้วยนะคะ
  ขอบคุณคะ

  • govisa  On August 28, 2014 at 5:35 am

   น้อง Ple ให้คนที่อยู่ที่เมืองไทยนำเอกสาไปแปลที่กรมกงสุลและรับรบรองเอกสารที่กรมกงสุล ส่วนเงินค่าธรรมเนียมให้ญาติที่เมืองไทยออกไปก่อนแล้วใช้คืนญาติที่เมืองไทยก็คงได้นะคะ ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ 100 บาท ดูได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติ http://pcscenter.sb.police.go.th/news-detail.php?newskey=16

   ส่วนที่อยู่ที่ส่งใช้ที่อยูในต่างประเทศก็ได้ค่ะ ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติมีบริการส่งหนังสือรับรองกลับทาง Fedex (http://pcscenter.sb.police.go.th/news-detail.php?newskey=18 )” เนื่องจากศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ มีปริมาณงานที่ต้องบริการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การดำเนินการอาจเกิดความล่าช้า ไม่สะดวกในการขอรับบริการ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯทางไปรษณีย์ ศูนย์บริการจึงอนุมัติให้บริษัทตัวแทน ( Outsource) มาดำเนินการรับเอกสาร พร้อมจัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ Fed-ex ไปให้ท่านเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว และเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่ง ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและขอใช้บริการได้ที่เว็บไซด์ http://www.a-plusservice.com หรือ ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ โทรศัพท์ 02-205-2168-9 ในวันและเวลาราชการ ”

   หรือถ้าน้อง ple อยากสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อความมั่นใจอาจจะโทรไปสอบถามตามหมายเลขที่ให้ไว้ หรือให้คนที่ไปทำเรื่องให้ถามเจ้าหน้าที่ที่ทำเอกสารว่า ถ้าต้องการให้บริการแบบเร่งด่วนเพื่อส่งเอกสารให้น้องในค่างประเทศต้องชำระค่าธรรมเนียมเท่าไร น้องจะได้โอนเงินเข้าบัญชีญาติคนนั้นได้ถูกต้องค่ะ

   กรณีอยู่ต่างประเทศและต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติผ่านสถานทูตก็ย่อมทำได้ค่ะ ลองดูเว็บไซต์สถานทูตไทยบางแห่งในต่างประเทศ เช่น ในอังกฤษ http://www.thaiembassyuk.org.uk/?q=node/85

 • Koy  On August 27, 2014 at 12:55 pm

  ขอบคุณมากค่ะ!!

 • สวัสดีครับตอนนี้รอไปทำงานที่ประเทศ ออสเตรเลีย แล้วทำการตรวจร่างกายแล้ว รอใขคัดประวัติ ใช้เวลาประมาณกี่วัน ตอนนี้ยื่นแบบธรรมดา แล้ว มีแบบ 3 วัน 5 วัน หรือเปล่าครับ แล้ว ถ้าเอกสารทุกอย่างสมบูรณ์ เมื่อไร่วีซ่าจะออก แล้วสามารถเดิน ทางได้ ประมาณกี่วัน นานเหลือเกิน ทำเรื่องมาตั้งแต่ ต้นไป จนป่าน นี้ยังไม่ได้เดิน ทางเลย ครับ

  • govisa  On September 2, 2014 at 7:49 pm

   คุณธีระศักดิ์หมายถึงการขอหนังสือรับรองความประพฤติใช่ไหมคะว่าต้องรอนานกี่วันภายหลังยื่นเอกสาร ถ้าคุณต้องการเอกสารเร่งด่วนภายใน 5 วันคุณธีระศักดิ์สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติ เพราะการขอเร่งด่วนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากราคาปกติค่ะ สำหรับเรื่องราคาพิเศษจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทแต่ถ้ามีการปรับราคาขึ้นก็อาจจะลองโทรศัพทืไปสอบถามที่ศูนยืออกหนังสือรับรองความประพฤติก่อนได้ที่หมายเลข 0-2205-2168-9 ค่ะ

   ส่วนระยะเวลาในการขอวีซ่าไปทำงานที่ออสเตรเลียโดยประมาณ 2-3 เดือน คุณธีระศักดิ์ลองเข้าไปดูตารางบอกระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่าไปทำงานที่ออสเตรเลียได้ที่ http://www.immi.gov.au/about/charters/client-services-charter/visas/3.0.htm

 • ขอโทษครับ ตอนนี้ตรวจร่างกายผ่านแล้ว รอใบคัดประวัติไปยื่นเพิ่มเติม ถ้าเอกสารครบ จะประมาณได้หรือไม่ว่าจะวีซ่า จะสมบูรณ์ และสามารถเดินทางได้เมื่อไรครับ

  • govisa  On September 3, 2014 at 9:48 pm

   ตามที่ได้แจ้งคุรธีระศักดิ์ว่า การที่จะรู้ผลว่าจะได้วีซ่าเมื่อไหร่อยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลียที่มีหน้าที่ในการอนุมัติวีซ่า แต่ตามหลักการของ Department of Immigration and Border Protections ของรัฐบาลออสเตรเลียได้กำหนดไว้คร่าวๆว่า การขอวีซ่าไปทำงานจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ตามตารางอธิบายที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลียค่ะ http://www.immi.gov.au/about/charters/client-services-charter/visas/3.0.htm

   ส่วนคนที่อาจจะต้องนานกว่า 3 เดือนนั้น สันนิษฐานว่าทางสถานทูตอาจจะมีเหตุผลอื่นๆ เช่น เอกสารยังไม่ครบ หรือมีข้อสงสัยบางประการ บุคคลภายนอกคงจะไม่สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นตรงนี้ได้มากนักค่ะ เพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติวีซ่าค่ะ ต้องขออภัยถ้าไม่สามารถให้คำตอบแบบยืนยันระยะเวลาที่แน่นอนค่ะ

 • wanchai  On September 10, 2014 at 4:20 pm

  ผมเคยไปทำงานที่อิสราเอล ไปทำใบตำรวจที่อิสราเอลก่อนกลับเมืองไทย แต่ทางสถานทูตอเมริกาบอกใช้ไม่ได้ ทั้งที่อิสราเอลบอกใช้ได้ ผมทำวีซ่าคู่หมั่นครับ ผมกลุ่มใจมากจะทำอย่างไรดีครับ

  • govisa  On September 10, 2014 at 10:57 pm

   แล้วสถานทูตให้คำแนะนำอะไรบ้างหรือเปล่าคะ น้องลองขอหนังสือรับรองความประพฤติจากศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติของสำนักงานตำรวจที่เมืองไทยประกอบด้วยดีไหมคะน้อง wanchai

 • จีรวรรณ เปียกระโทก  On September 29, 2014 at 11:46 pm

  เรียนเจ้าหน้าที่หนูจะไปขอใบรับรองพฤติกรรมคือหนูไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านจริงมีแต่ที่ถ่ายเอกสารมาสามารถนำไปยื่นได้ไหมค่ะ

  • govisa  On September 30, 2014 at 5:19 am

   น้องจิราวรรณคะ น้องยังอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหม ถ้าใช่ ลองไปให้ที่ว่าการเขต หรือ ที่อำเภอที่บ้านน้องอยู่รับรองด้วยได้ไหมคะ

 • Bamboo  On October 14, 2014 at 2:55 am

  เรียนพี่ๆgovisa รบกวนสอบถามเรื่องการขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีเคยถูกจับคดีเมาแล้วขับ เมื่อปี2554 ศาลให้เสียค่าปรับเป็นเงิน8000บ. และไม่ต้องบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจากปริมาณแอลกอฮอล์ไม่สูง รายงานตัวที่สำนักคุมประพฤติแล้วค่ะ จะได้รับการรับรองไหมคะ เพราะจะเตรียมไว้สำหรับขอวีซ่านักเรียน(ประเทศเนเธอร์แลนด์) เพิ่งยื่นเรื่องที่ สตช ไปวันนี้ แต่ค่อนข้างกังวลมากค่ะ ไม่มั่นใจว่าจะมีผลต่อการออกวีซ่า หรือไม่อย่างไร พอจะมีคำแนะนำ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีกรณีตัวอย่างไหมคะ รบกวนพี่ๆด้วย ขอบพระคุณมากค่ะ

  • govisa  On October 14, 2014 at 5:34 am

   น้อง Bamboo คะ คดีเมาแล้วขับมีอายุความประมาณ 5 ปี http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=7655 ส่วนจะได้หนังสือรับรองความประพฤติไหม อยู่ที่ดุลยพินิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ พี่คิดว่า ถ้าปริมาณแอลกอฮอลล์ไม่สูง ไม่ต้องบำเพ็ญประโยชน์ ให้ทำใจดีๆไว้ก่อน น้องได้ยื่นขอหนังสือรับรองไปแล้ว คิดว่าเราไปศึกษาต่อ น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีพอสมควรก็น่าจะไๆด้รับหนังสือนะคะ อย่างไรก็ตามพี่จะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะ

   • Bamboo  On October 14, 2014 at 4:04 pm

    ขอบคุณมากค่ะพี่ๆ 🙂 ไว้คืบหน้าอย่างไรน้องจะมาโพสต์ให้ทราบด้วยค่ะ

   • govisa  On October 15, 2014 at 5:20 am

    ขอบคุณมากเช่นเดียวกันค่ะ น้อง Bamboo

   • Bamboo  On November 27, 2014 at 1:24 pm

    เรียน พี่ๆ govisa
    ตอนนี้น้องได้รับหนังสือรับรองความประพฤติเรียบร้อยแล้วค่ะ กรณีที่เคยมีประวัติมาก่อนจะยุ่งยากกว่าเพื่อนๆคนอื่น ตรงที่เราต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม (หลังจากที่รอมาประมาณ2อาทิตย์) คือต้องไปขอ หนังสือรับรองการสิ้นสุดคดี (ใบสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุด) จากห้องเก็บสำนวนคดีของศาลที่เราเคยขึ้นค่ะ ของน้องได้ขอสำเนาคำพิพากษามาเผื่อไว้ด้วย ใช้เวลารอศาลประมาณ1สัปดาห์ค่ะ ค่าบริการไม่เกินยี่สิบบาท เราสามารถสอบถามเลขที่คดีจาก สตช. หรือ แจ้งชื่อนามสกุล ปีที่ศาลตัดสิน กับเจ้าหน้าที่ศาลได้ค่ะ เมื่อได้แล้วเราก็นำเอกสารตัวจริง ทำสำเนาไว้เลย 2 ชุด ไปยื่นที่กองออกหนังสือรับรองความประพฤติที่เดิม (ตึก24 สตช) เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบตามขั้นตอน ใช้เวลารออีกประมาณ2สัปดาห์ ระหว่างรอก็กังวลมากค่ะ โทรถามคุณตำรวจทุก2วัน จนเขาจำได้ คุณตำรวจแผนกนี้ใจดีทุกคน คอยให้กำลังใจดีมากค่ะ และโทรมาแจ้งให้ทราบว่าได้หนังสือแล้ว น้องก็ไปรับ หนังสือออกมาเรียบร้อยดีค่ะ ไม่มีประวัติใดๆแสดง เพราะเป็นคดีเล็กน้อย สำหรับคนที่มีประวัติถ้าเตรียมเอกสารสิ้นสุดคดีได้ก่อนจะเร็วขึ้นมากค่ะ
    ตอนนี้น้องก็รอวีซ่าต่อไปค่ะ ลุ้นทีละขั้นตอนจริงๆ สุดท้ายขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี ขอบคุณพี่ๆมากด้วยนะคะ สำหรับกำลังใจ

   • govisa  On November 27, 2014 at 8:59 pm

    ขอบคุณมากๆค่ะน้อง Bamboo ที่ช่วยอธิบายความหมายหนังสือรับรองการสิ้นสุดคดี มาให้เพื่อนๆได้เข้าใจค่ะ ขอให้น้องผ่านวีซ่าได้ง่ายๆค่ะ และขอบคุณสำหรับกำลังใจที่น้องส่งมามอบให้พี่ๆค่ะ

 • กอล์ฟ  On October 17, 2014 at 9:43 am

  เรียนพี่ๆgovisa รบกวนสอบถามเรื่องการขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีเคยถูกจับคดีความผิดต่อพระราชบัยญัติรับราชการทหารเมื่อปี54 แต่คดีสินสุดแล้วจะได้รับการรับรองไหมคับ เพราะจะเตรียมไว้สำหรับขอยื่นเรื่องไปทำงานต่างประเทศ เพิ่งยื่นเรื่องที่ สตช ไปวันนี้ แต่ค่อนข้างกังวลมากคับ เพราะโทรไปสอบถามพี่ๆ สตช เค้าบอกต้องรอตรวจสอบเรื่องต้นสังกัดและรอคัดคำพิพากษา เลยรบกวนจะถามว่าผมต้องทำอะไรบ้างคับ ขอบคุณมากครับ

  • govisa  On October 19, 2014 at 1:33 pm

   ตอนนี้น้องกอล์ฟยังไม่ต้องทำอะไรค่ะ รอตามที่เจ้าหน้าที่ สตช. แจ้งค่ะ ถ้าคดีสิ้นสุดแล้วก็น่าจะได้รับการรับรองค่ะ

 • กอล์ฟ  On October 20, 2014 at 4:54 pm

  ขอบพระคุณมากครับ

  • govisa  On October 26, 2014 at 9:43 pm

   ยินดีค่ะน้อง กอล์ฟ

 • ออมสิน  On October 27, 2014 at 1:22 pm

  เรียนท่านเจ้าหน้าที่ครับ
  ผมต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อที่จะไปช่วยงานที่ประเทศออสเตรเลีย แต่ติดปัญหาตรงที่ผมไม่มีใบเอกสารเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารเลย เนื่องจากไม่ได้ไปคัดเลือกทหารแล้วก็ปล่อยไปเลยครับ ตอนนี้ผมอายุ 38 ปี แล้วไม่ทราบว่าจะมีปัญหาในการขอใบรับรองหรือป่าวครับ แต่ผมมีเล่มพาสปอตร์แล้วนะครับ ไปมาหลายประเทศแล้ว ออสเตรเลียก็เคยไปอยู่แล้วเป็นเดือนโดยทำวีซ่าแบบท่องเที่ยวครับ รบกวนช่วยให้คำปรึกษาด้วยครับ

  • govisa  On October 27, 2014 at 9:17 pm

   น้องออมสินคะ คงต้องเสี่ยงรอฟังผลว่าจะได้หนังสือรับรองความประพฤติไหมนะคะ พี่ขอโทษที่ตอบตรงนี้ให้ไม่ได้ค่ะ ถ้าน้องอายุ 40 ปีขึ้นไปพ้นเกณฑ์ทหารปลดประจำการแล้วน่าจะไม่มีปัญหา แต่ตอนนี้น้องอายุ 38 ปียังไม่พ้นเกณฑ์ทหารปลดประจำการเลยทำให้พี่แจ้งว่า น้องคงต้องรอฟังผลจากศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติค่ะ

   การที่น้องมีหนังสือเดินทางหลายเล่มและไปเที่ยวหลายประเทศไม่เกี่ยวกับหลักฐานการขอหนังสือรับรองความประพฤติ หากน้องจะสมรสกับชาวต่างชาติหรือจะไปทำงานน้องต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติค่ะ ส่วนวีซ่าไปเที่ยวไม่ได้ใช้หนังสือรับรองความประพฤติค่ะ

 • ออมสิน  On October 28, 2014 at 5:07 am

  ขอบคุณครับผม ก็คงต้องชดใช้สิ่งที่ทำไว้ก่อนแล้วกันครับแต่ถ้าหลัง 40 แล้วน่าจะโอเคนะครับ ตอนนี้ก็คงใช้วีซ่าท่องเที่ยวไปก่อน ขอบคุณอีกครั้งครับ

  • govisa  On October 30, 2014 at 9:41 pm

   ขอบคุณค่ะที่น้อออมสินเข้าใจและทำใจได้ค่ะ

 • joy  On December 4, 2014 at 5:50 am

  สวัสดึค่ะ หนูอยากเรียนถามคะ หนูต้องการขอสัญชาคิฝรั่งเศส ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ ในการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ขอบคุณค่ะ

 • เรียน ท่านพนักงานรัฐ ดิฉันมีเรื่องจะสอบถาม ดิฉันอาศัยอยู่ที่ ญี่ปุ่นตอนนี้ดิฉันต้องการขอใบรับรองใบคุมประพฤติเพื่อใช้ในการขอกรีนการด์และอาจจะขอวีซ่าไปอเมริกาแต่ดิฉันไม่มีเวลาที่จะกลับประเทศไทยเพื่อทำเพราะดิฉันกำลังตั้งท้องไกล้คลอดไม่สามารถไปได้แต่ดิฉันต้องทำเรื่องเพื่อย้ายตามสามีดิฉันอ่านเจอสามารถสแกนเอกสานเพื่อส่งและทำใบรับรองความประพฤติและเสียค่าใช้จ่าย1500บาท. ไม่ทราบว่าดิฉันต้องส่งเอกสานยังไงจ่ายค่าทำยังไงรบกวนตอบคำถามด้วยค่ะขอบพระคุณ

  • govisa  On January 9, 2015 at 10:08 pm

   เรียนคุณปรียาพรไฮโซลคะ ให้คุณลองให้ญาติที่เมือไทยโทรสอบถามศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2052168-9
   พี่ได้ลองโทรหาข้อมูลให้คุณ เจ้าหน้าที่ที่รับสายชื่อคุณณัฏฐ์เธอแจ้งว่าถ้าคุณปรียาพรมีข้อสงสัยในเรื่องการขอหนังสือรับรองงความประพฤติแบบด่วนให้โทรสอบถามไปที่คุณณัฏฐ์ได้ที่ 081-8599-457 หรืออีเมล์ thanyanat-nut@hotmail.com

   คุณปรียาพรสามารถแสกนเอกสารส่งได้ทางอีเมล์ ส่วนเรื่องการชำระเงิน 1500 บาทชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสยามสแควร์ หมายเลขบัญชี. 052-1138-167 คุณอาจจะให้ญาติที่ไทยลองโทรสอบถามก่อนอีกทีดีไหมคะ

   อนึ่งคุณต้องพิมพ์ลายนิ้มือส่งมาด้วยหากอยู่ต่างประเทศ ให้คุณไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานทูตไทยประจำประเทศที่ขณะนี้คุณพักอยู่ค่ะหรือไปทำที่สถานีตำรวจในประเทศที่คุณพักอยู่ก็ได้ค่

   • ปริยาพร พลพงษ์  On January 10, 2015 at 2:00 am

    ดิฉันปริยาพรมีเรื่องจะสอบถามถึงการส่งเอกสารกลับกับการส่งเงิน
    ดิฉันไม่สามารถส่งเงินทางธนาคารที่ไทยได้ ดิฉันสามารถส่งเป็นทาง Western Union
    แล้วดิฉันส่งเงินเรียบร้อยดิฉันจะส่งอีเมล์และสแกนใบเสร็จส่งเงินทางอีเมล์ไปบอกได้ไม่ค่ะ??
    แล้วเรื่องเอกสารค่าจัดส่งเอกสารกล้บมายังประเทศญี่ปุ่นรวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะที่ดิฉันต้องส่งเพื่อทำ
    ขอความกรุณาเขียนอธิบายค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการดำเนินการด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ.

   • govisa  On January 10, 2015 at 9:45 pm

    เรียนคุณปรียาพรคะเนื่องจากคำถามที่สอบถามเพิ่มเติมมาเป็นคำถามที่ถามลงลึก ต้องขอรบกวนคุณปรียาพรโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ครั้งแรกเลยค่ะ

 • Downy  On January 22, 2015 at 2:04 pm

  ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย VFS บอกว่าต้องแนบหนังสือรับรองความประพฤติของผู้ที่ดูแลระหว่างที่เรียนอยู่ต่างประเทศ ซึ่งผู้ดูแลเป็นชาวต่างชาติและอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศอยู่แล้ว หากต้องการให้ไปขอหนังสือรับรองความประพฤติที่ออสเตรเลียเองต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ และที่ต่างประเทศเรียก Police Clearace เหมือนกันไหมค่ะ

 • yaioun  On January 28, 2015 at 5:19 pm

  สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า แบบพิมพ์ลายนิ้วมือมีอายุการใช้งานกี่เดือนหรือกี่ปีคะ คือตอนนี้อยู่ต่างประเทศค่ะอยากจะขอประวัติอาชญากรรม ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่ไหนค่ะ บางคนบอกพิมพ์เองได้ แค่ใช้หมึก จริงรึป่าวคะ ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On January 29, 2015 at 9:09 pm

   น้อง yaioun คะไปขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประทศ หรือสถานีตำรวจในประเทศที่พำนักอยู่ได้ค่ะ น้องลองอ่านเว็บไซต์สถานทูตไทยที่ Canberra http://canberra.thaiembassy.org/doc/info/info_police_clearance.pdf
   ส่วนอายุการใช้งานน่าจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ 3-6 เดือน ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตไทยหรือที่สถานีตำรวจที่น้อง yaioun ไปขอพิมพ์ลายนิ้วมือเรื่องอายุการใช้งานที่แน่นอนอีกทีนะคะ
   อนึ่ง พี่ได้โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติท่านพูดว่า อายุการใช้งานของลายพิมพ์นิ้วมือคือหกเดือนค่ะ

 • Riding  On February 23, 2015 at 6:15 pm

  พี่ครับถ้าผมจะไปทำงานมาเก๊าแต่ติดคดีหนีทหาร. ซึ่งตอนนี้ได้จัดการเปนที่เรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังแสดงอยู่ในตัวประวัติอยู่ดี ผมอยากทราบว่ามันจะมีผลรึป่าวครับเมื่อผมไปยื่นเอกสารให้กับทางมาเก๊า. แล้วทราบมาว่าถ้ามีคดีติดตัวนี่ถ้าจะขอใบประวัติต้องเสียเงินเพิ่มคดีละ3000บาท ขอบคุณครับ

  • govisa  On February 26, 2015 at 9:09 pm

   น้อง Riding ลองทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วกันค่ะ ไม่มีใครเปลี่ยนอดีตได้ค่ะ

 • Suphin  On February 27, 2015 at 2:55 am

  สวัสดีค่ะคือว่าดิฉันได้แต่งงานกับชาวสวิสเมื่อวันที่15/05/56ค่ะที่สวิสแต่ว่าตอนนี้มาเท่ียวเมืองไทยแต่อยู่เมืองไทยเกิน6เดือนแล้วค่ะคือว่าดิฉันต้องทำวีซ่าเข้าสวิสใหม่ดิฉันต้องไปขอหนังสือหรับรองความประพฤติอีกหรือเปล่าค่ะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะไปขอได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เดียวหรือไปขอที่อื่นได้ค่ะอย่างเช่นที่อำเภอใกล้บ้านค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • Suphin  On February 28, 2015 at 10:25 pm

  ถ้าทำใบรองความประพฤติใช้เวลานานไหม

 • วาย  On March 20, 2015 at 12:22 pm

  สวัดดีครับกระผมมีเรื่องสอบถามครับ กระผมเคยถูกตัดสินให้ผิดในคดีปลอมแปลงเอกสาร ศาลตัดสินให้จำคุก 1 ปี แต่รอลงอาญาไว้ 1 ปี กระผมได้ทำครบขั้นตอนแล้วครับคือการรายงานตัวทุกๆ3 เดือน เรื่องจบไปปนะมาณ 2 ปีแล้วครับ ไม่ทราบว่าจะมีปัญหากับการขอใบรับรองความประพฤติไหมครับ

  • govisa  On March 21, 2015 at 5:57 am

   ไม่น่าจะมีค่ะน้องวาย จะอย่าไรก็ตามการพิจารณาการออกหนังสือรับรองควาประพฤติเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละคนที่ยื่นคำร้องขอ ดังนั้นพี่คงตอบให้แบบเด็ดขาดไปเลยไม่ได้ ถ้าน้องมีใบแจ้งว่า น้องหลุดพ้นคดีแล้วก็อย่าลืมนำติดตัวไปด้วยเผื่อทางศูนย์ขอดูค่ะ ขอให้น้องโชคดีนะคะ ได้ผลเป็นอย่างไรเขียนมาบอกกันบ้างเพื่อเป็นความรู้ให้คนที่เข้ามาอ่านนะคะ

 • Anusorn  On April 9, 2015 at 9:36 am

  สวัสดีค่ะ จะทำเรื่องนำลูกชายอายุ22 ปีย่าง23 ปี ไปอยู่ที่อดมริกาอย่างถาวร ต้งมีใบรับรองความประพฤติ ลูกชายไม่ได้เรียน รด ยังไม่ได้เกณฑ์ทหาร แต่ขอผ่อนผันมา เนื่องจากยังเรียนอยู่ ในกรณีนี้จะเป็นปัญหาในการขอใบรับรองความประพฤติหือเปล่าค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะ ลูกชายมีใบขอผ่อนผันเป็นหลักฐานชัดเจนค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
  อนุสรณ์

  • govisa  On April 9, 2015 at 9:56 pm

   คุณอนุสรณ์ให้ลูกชายขอผลการเรียนที่มหาวิทยาลัยเผื่อไว้ด้วยก็ดีค่ะ

 • sirita  On April 27, 2015 at 12:39 pm

  สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ สิริตา คือดิฉันกำลังจะขอวีซ่าไปอยู่กับสามีที่แคนาดาค่ะแต่สามีขอที่แคนาดาค่ะ
  แต่ดิฉันต้องส่งใบรับรองความประพฤติไปให้สามีที่แคนาดา
  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับขอใบรับรองความประพฤติมีอะไรบ้างค่ะ
  แล้วถ้าเกิดไม่มีสำเนาหนังสือเดินทางของสามีจะสามรถยื่นขอได้ป่ะค่ะ
  รบกวนทางเจ้าหน้าที่ตอบด้วยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On April 27, 2015 at 10:00 pm

   น้องสิริตาคะ เอกสารที่ต้องใช้สมัครถ้าเป็นของน้องอยู่ที่ไทยให้ดาวน์โหลดออกมาจากเว็บไซต์ของศูนย์ออกหนังสือรับรองความประกาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://pcscenter.sb.police.go.th/ourservice.php. จะไม่มีเรื่องของสำเนาหนังสือเดินทางของสามีค่ะ

 • sirita  On May 1, 2015 at 1:23 pm

  สวัสดีค่ะคือตอนที่หนูโทรไปถามทางสำนักงานเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องมีเอกสารของสามีคือสำเนาหนังสือเดินทางของสามีด้วยค่ะ พอดูในเว็ปใชร์ไม่เหมือนกันหนูเลยงงค่ะ. เเล้วระยะในการขอกี่วันค่ะถึงจะได้
  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On May 2, 2015 at 9:22 pm

   น้อง saritaคะ อ่านเว็บไซต์ http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-ourservice-1.pdf ดูหน้า 4 ข้อ 4 ให้แนบเอกสารรับรองและเอกสารประจำตัวคู่สมรส และทะเบียนสมรส

   คำว่าเอกสารประจำตัวคู่สมรส เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ความหมายกับน้องว่าคือสำเนาหนังสือเดินทางค่ะ

 • สวัสดีค้ะ พอดีจะขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อจะยื่นวีซ่าแต่งงาน ประเทศออสเตรเลีย มีใบทะเบียนสมรสแล้ว ต้องทำยังไงบ้างค้ะ

  • govisa  On June 15, 2015 at 9:55 pm

   น้องดวงฤทัยคะ พี่เขียนไว้อยู่ในบล็อกเหนือคำถามที่หลายๆคนถามทิ้งไว้ แต่ถ้าน้องจะอ่านจากเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ น้องสามารถอ่านได้ที่ http://pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-ourservice-1.pdf ค่ะ

 • วาย  On June 20, 2015 at 10:31 pm

  สวัสดีครับพี่ ขอเกริ่นเรื่องเดิมก่อนครับ สวัดดีครับกระผมมีเรื่องสอบถามครับ กระผมเคยถูกตัดสินให้ผิดในคดีปลอมแปลงเอกสาร ศาลตัดสินให้จำคุก 1 ปี แต่รอลงอาญาไว้ 1 ปี กระผมได้ทำครบขั้นตอนแล้วครับคือการรายงานตัวทุกๆ3 เดือน เรื่องจบไปประมาณ 2 ปีแล้วครับ ไม่ทราบว่าจะมีปัญหากับการขอใบรับรองความประพฤติไหมครับ
  หลังจากได้คำแนะนำจากพี่ไปตอนนี้ผมได้ใบรับรองความประพฤติแล้วครับ ขอบคุณมากครับ แต่…. ในใบรับรองความประพฤตินั้นระบุว่าเคยทำความผิดไว้ด้วยครับ หากเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะขอใบรับรองความประพฤติกี่ครั้งในกรณีที่ (วีซ่าตัวนี้หมดแล้วจะขอใหม่) ก็ต้องระบุเช่นนี้ตลอดไปหรือไม่ครับ

  • govisa  On June 22, 2015 at 9:19 pm

   มันลบจุดนั้นออกไปไม่ได้ค่ะน้องวาย เป็นข้อเตือนใจเราว่า ครั้งต่อไปจะทำอะไรต้องระวังเรื่องผลกระทบที่จะตามมาด้วยค่ะ

 • Nan  On July 15, 2015 at 5:28 pm

  สวัสดีค่ะ คือแนนมีเรื่องรบกวนถามค่ะ คือว่าหนูไปขอหนังสือรับรองความประพฤติแบบเร่งด่วนค่ะเอาเอกสารให้เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์มเสร็จจ่ายเงิน1500บาทกับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งแต่ไม่มีใบเสร็จให้น่ะค่ะและเจ้าหน้าที่ก็ไม่พิมลายนิ้วมือด้วยค่ะพอถามก็บอกว่าทำแบบเร่งด่วนไม่ต้องพิมเเล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นบอกว่าอีก5วันจะส่งไปให้ เเล้วเขาก็เอาเบอร์โทรให้. มันจริงอย่างที่เจ้าหน้าคนนี้บอกป่ะค่ะช่วยตอบหนูทีค่ะเพราะตอนนี้กังวนมากค่ะกลัวไม่ได้หนังสือรับรองค่ะ.
  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On July 15, 2015 at 9:55 pm

   น้อง Nan คะ ถ้าน้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็น่าจะถูกต้องแล้วค่ะ

 • Surasak Srisuchan  On July 21, 2015 at 10:26 am

  สวัสดีครับพี่ อยากสอบถามว่า คือตอนนี้ ผมทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดหนองคาย และกำลังดำเนินการทำเรื่องเปลี่ยนวีซ่าให้กับครูต่างชาติในโรงเรียน จากวีซ่า tourist เป็น non-B ซึ่งในการขอ Non-B จะต้องมีใบตรวจสอบประวัติอาชญากรหน่ะครับ ผมเลยสงสัยว่า 1. หนังสือรับรองความประพฤติ และ ใบตรวจสอบประวัติอาชญากร เหมือนกันมั้ยครับ
  2. เนื่องจากทีแรกผมคิดว่าสองอย่างนี้เหมือนกัน ผมก็เลยได้ติดต่อตามเบอร์ที่ได้ให้ไว้ของศูนย์บริการออกหนังสือรังรองความประพฤติ แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ติดต่อที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร ครับ สรุปคือ ผมต้องติดต่อที่ไหนครับ
  3. ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ

  ช่วยรบกวนไขข้อข้องใจด้วยน่ะครับ ขอบคุณมากครับ

  • govisa  On July 22, 2015 at 10:25 pm

   น้อง Surasak คะ ชาใต้างชาติคนนั้นต้องขอ criminal record จากตำรวจบ้านเค้าไม่ใช่บ้านเราค่ะ criminal record กับ Police Cearance เหมือนกัน ทีนี้ชาต่าชาติคนนี้จะขอเปลี่ยนสถานะวีซ่าก็ต้อไปขอหนัสือรับรองส่าไม่เคยทำผิดจากตำรวจที่ประเทศเค้าๆก็ต้อง search จาก Google ถึกรรมิธีหรือขั้นตอนพร้อมเอกสารที่ต้ช้จากหน่วยงานตำรจนประเทศเค้าค่ะ

 • ภูมรพี  On July 24, 2015 at 10:47 am

  เรียนท่านเจ้าหน้าที่คับ ผมมีเรื่องรบกวนอยากถามคับ คือผมเคยโดนศาลตัดสินจำคุกคดีปล้นทรัพย์มาเมื่อพ.ศ.2550ตอนนี้ผมพ้นโทษออกมาแล้วได้ประมาณ1ปีถ้าผมจะขอยื่นทำหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อที่จะขอวีซ่าย้ายตาม
  มารดาไปที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ผ่านมั้ยคับถ้ามีสิทธิ์ผม
  ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคับ รบกวนท่านเจ้าหน้าที่ช่วยอธิบายผมหน่อยน่ะคับ
  ขอบพระคุณคับ

  • govisa  On July 25, 2015 at 3:58 am

   คุณภูมรพีคะเอกสารที่ใช้ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤคิเขียนไว้ในบล็อกอยู่แล้วค่ะ ส่วนจะได้หนังสือรับรองความประพฤติไหมคำตอบคือได้ค่ะ ถ้าถามว่านหนังสือจะมีเรื่องที่ว่าด้วยการเคยทำตวามผิดไหม มีค่ะ ส่วนจะได้วีซ่าไหมตอบไม่ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตสวิสเองค่ะ

 • บุญนี  On July 27, 2015 at 12:49 pm

  สวัสดีค่ะ ดิฉันมีสามีต่างชาติ อยู่ไทยมา3 ปีแล้ว ออกไปลาวแล้วกลับมาไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว เรากำลังจะดำเนินการขอวีซ่าอุปการะภรรยาไทย อยากทราบว่ากรณีนี้ สามีดิฉันต้องไปยื่นเรื่องขอใบรับรองความประพฤติที่ สนง.ตำรวจแห่งชาติหรือไม่

  ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On July 27, 2015 at 8:36 pm

   คุณบุญมีคะ สามีต้อขอใบรับรองความประพฤติจากประเทศที่เค้าถือสัญชาติอยู่ค่ะ ลองเข้าไปอ่านเรื่องเอกสารของคนที่จะขอวีซ่าอุปการะภรรยาหรือวีซ่าอุปการะสามีของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยดูนะคะ http://bangkok.immigration.go.th/doc/residence/residence_th_sponser_th.pdf หากเข้าไปเว็บไซต์ดักล่าไม่ได้ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://bangkok.immigration.go.th/base.php?page=residence อ่านข้อ 6 คลิกไปที่คำว่า กรณีให้ความอุปการะหรืออยู่ในความอุปการะของบุคคลมีสัญชาติไทยค่ะ

   • ธนิสร หลักมาก  On August 13, 2015 at 7:07 pm

    สวัสดีครับ
    กระผม ธนิสร หลักมาก เคยต้องคดีและถึงที่สุดแล้ว เมื่อครั้งเป็นเยาวชน บัดนี้ผ่านมาสิบกว่าปีแล้ว กระผมมีความประสงค์ที่จะไปทำงานที่ประเทศใต้หวัน แต่เนื่องจากเป็นคนมีประวัติ จึงขอหนังสือรับรองความประพฤติไม่ได้ พอจะมีแนวทางใหนที่ช่วยได้หรือไม่ครับ

   • govisa  On August 13, 2015 at 9:44 pm

    น้องธนิสรได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงแล้วและเค้าไม่สามารถออกให้ได้ใช่ไหมคะ ถ้าเจ้าหน้าที่เค้าพูดเองว่า ออกให้ไม่ได้ก็คงต้องยกเลิกกการเดินทางดังกล่าว ที่พี่ต้องถามให้แน่ชัด เพราะปกติเจ้าหน้าที่เค้าจะออกจดหมายรับรองความประพฤติแต่ความผิดที่น้องเคยทำก็จะมีระบุในจดหมายด้วยค่ะ

 • jikkeeh  On August 13, 2015 at 8:34 am

  ขอโทษนะคะ ปกติที่เรามีจดหมายนัดรับหนังสือรับรองความประพฤติทางไปษณีย์ อยากถามว่าเราต้องรอจากวันนัดรับประมาณกี่วันคะ นัดรับเอกสารทางไปรษณีย์วันที่ 11 สิงหาคม 25588 ค่ะ

  • govisa  On August 13, 2015 at 9:49 pm

   น้อง Jikkeeh คะน้องลองเข้าไปอ่านที่ http://pcscenter.sb.police.go.th/checkdocument.php เพื่อตรวจสอบว่า ชื่อน้องได้รับอนุมัติแล้วยัง โดยทั่วไปไม่น่าเกิน 7 วันค่ะ

 • sakolwan  On September 10, 2015 at 11:59 am

  สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า ใบตรวจประวัติอาชญากรรมของเรายังไม่หมดอายุ แต่ได้เอาใบไปยื่นให้ทางวีซ่าแล้ว เมื่อ2เดือนที่แล้ว ทีนี้เราโดนปฏิเสธวีซ่าและไม่ได้ขอเอกสารคืน แต่จะยื่นวีซ่าใหม่อีกครั้ง และต้องการใบตรวจประวัติอาชญากรรมตัวจริงที่จะไปยื่นครั้งใหม่ จะขอใบตัวจริงได้วิธีไหนบ้างคะ หรือต้องทำเอกสารใหม่ทั้งหมดคะ

  • govisa  On September 15, 2015 at 9:47 pm

   น้อง Sakolwan ขอใบแรกที่ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหม ถ้าใช่ก็คือขอหนังสือนับรองความประพฤติที่เดิมพร้อมจ่ายเงินค่าออกหนังสือใหม่ด้วยค่ะ

 • chutha  On January 6, 2016 at 8:46 pm

  สวัสดีค่ะ สอบถามการรับครูต่างชาติเข้าทำงาน สัญชาติแคเมอรูน ต้องการขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าทำงาน ไม่ทราบว่าควรติดต่อเพื่อขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่ไหน และเอกยื่นเอกสารอะไรบ้างค่ะ รบกวนแนะนำด้วยนะค่ะ

  • govisa  On January 10, 2016 at 8:56 pm

   น้อง Chutha คะถ้าเพื่อนน้องอยู่เมืองไทยมาปีหนึ่งแล้วก็ไปขอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ถ้ามาจากแคเมอรูนเลยก็ไปขอที่สำนักงานตำรวจท้องถิ่นในแคเอมรูน ให้เพื่อนน้องอ่านเว็บไซต์นี้ดูค่ะ http://www.wikiprocedure.com/index.php/Cameroon_-_Police_Clearance_Certificate(Extrait_duCasier_Judicaire)

 • Audy  On March 3, 2016 at 5:22 am

  สวัสดีค่ะ ตอนนี้ดิฉันอยู่ ตปท ต้องการหนังสือตรวจประวัติอาชญากรรม แต่เนื่องจากไม่ได้กลับประเทศไทยมาเป็นเวลา 5 ปีแล้วเลยทำให้บัตรประชาชนหมดอายุไป ไม่ทราบว่าสามารถใช้หนังสือเดินทางแทนบัตรประชาชนได้หรือเปล่าคะ

  • govisa  On March 8, 2016 at 10:37 am

   ่คุณ Audy คงต้องไปต่ออายุบัตรประขาชนค่ะ พี่ลองโทรไปสอบถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ยืนยันว่าต้องใช้บัตรประชาชนค่ะ

 • Jiraporn  On April 28, 2016 at 4:11 pm

  อยากสอบถามว่าดิฉันมีความประสงค์ยื่นของใบรับรองความประพฤติผ่านทางไปรษณีย์เพื่อนำมาประกอบหลักฐานในการแต่งงานซึ่งตอนนี้ดิฉันอาศัยอยู่ประเทศออสเตรเลียแต่มีข้อสงสัยรบกวนสอบถามคือ
  1.ดิฉันต้องการนำใบรับรองความประพฤติมาใช้ในการแต่งงานแต่อยากทราบว่าต้องใช้หลังฐานอะไรของแฟนบ้าง(ดิฉันกับแฟนยังไม่ได้แต่งงานตอนนี้มีแค่การจองวันที่จะแต่งงาน)
  2.ดิฉันไม่เข้าใจเรื่องการเขียนซองจดหมายและการซื้อแสตมป์เพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องใช้เพื่อส่งกลับมาให้ดิฉันที่ประเทศออสเตรเลียขอบ
  คุณมากค่ะ.

  • govisa  On April 30, 2016 at 5:35 am

   น้อง Jiraporn คะ
   1. ถ้าเข้าไปอ่านเว็บไซต์ขแงศูนย์ออกคำร้อง http://www.pcscenter.sb.police.go.th/filedownload/infomation-service3.pdf มีวงเล็บแจ้งว่าหากสมรสแล้วจึงจะใช้ทะเบียนสมรสค่ะ
   2. หน่วยงานราชการจะให้น้องซึ่งเป็นคนยื่นรับผิดชอบเรื่องค่าส่งเอกสารกลับเองซึ่งน้องก็ไปซื้อซองจดหมายเปล่าในออสเตรเลียมาเขียนชื่อและที่อยู่ของน้องพร้อมกับไปที่ไปรษณีย์ที่เมืองที่อยู่ขอซื้อ International postage voucher 7 ใบเพื่อเป็นค่าแสตมป์ส่งกลับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการประเมินของเจ้าหน้าที่ไทยว่า7ใบน่าจะพอกับค่าส่ง หากน้องคิดว่ายุ่งยาก พี่แนะนำให้ญาติที่ไทยไปขอแทนและส่งกลับไปให้น้องที่ออสเตรเลียเองค่ะ

 • Prasert  On May 16, 2016 at 11:01 pm

  สวัสดีคับ ในกรณีโดนโทษขับเสพ ตอนนี้รอบงอาญาไว้ 2ปี และควบคุมความประพฤติ ผมกะลังจะขอวีซ่าไปเที่ยวฝรั่งเศส10วัน เราต้องไปขอใบรับรองความประพฤติ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใหมคับ

  • govisa  On May 17, 2016 at 3:15 pm

   น้อง Prasert คะ เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไปฝรั่งเศสไม่ได้ระบุว่าต้องใช้หนีงสือรีบรองความประพฤติค่ะ https://www.tlscontact.com/th2fr/page.php?pid=procedure

 • Narakon  On July 11, 2016 at 6:59 pm

  สวัสดีค่ะ ท่านพนักงานรัฐ
  คือดิฉัน เป็นสาวประเภท 2 คะ
  ต้องการไปแต่งงานที่เยอรมันคะ ไม่ทราบว่าดิฉันต้องขอใบความประพฤติคู่กับเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าไหมคะ ช่วยตอบด้วยนะคะ

 • Fah  On September 19, 2016 at 6:40 pm

  ถ้าต้องการขอหนังสือรับรองฯเพื่อนำไปประกอบการขอวีซ่าติดตามคู๋สมรส แต่ทะเบียนสมรสเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ไม่ทราบว่านำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวได้หรือว่าต้องแปลเป็นไทยคะ และจะต้องรับรองเอกสารด้วยรึเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ

  • govisa  On September 20, 2016 at 9:25 pm

   น้อง Fah คะ ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติเป็นหนวยงานราชการไทย ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาไทยด้วยค่ะ ถ้าจะรับรองเป็นทางการต้องไปรับรองที่กองสัญชาติแะนิติกรณ์ตั้อยู่ในกรมกงสุล ถ้ารับรองไม่ป็นทางการก็ให้สำนักงานแปลเอกสารรับรองให้ค่ะ

 • สายหยุด  On October 3, 2016 at 10:53 am

  สวัสดีคะgovisa ขอรบกวนคุยเรื่องใบรับรองความประพฤติคะดิฉันสายหยุดคะคือลองได้เข้าไปในเวปบอร์ดเกี่ยวกับการเช็ครายชื่อเวปนี้มีการปรับปรุง
  ดิฉันได้เ้ข้าไปทำเรื่องส่งเอกสารเมื่อวันทึ14กันยา59นี้คะเจ้าหน้าที่นัดรับเอกสาร26 ตุลา59ฮือนานมากคะไม่ใช้แค่หนึ่งหรือสองอาทิตมัน40กว่าวันเลย
  ดิฉันส่งเอกสารทำเรื่องขอกับทางตำรวจของออสเตรเลียพร้อมกันนะแต่เอกสารองออสซี่มาตั้งแต่อาทิตที่แล้วละตอนแรกลืมคิดและหาข้อมูลไว้ว่ามันมีช่องทางด่วนๆได้งานนี้พลาดมากๆๆช้ามากๆอยากเล่าสู้ให้ฟังนะคะ
  ขอบคุณมากคะ

  • govisa  On October 3, 2016 at 11:00 am

   ขอบคุณมากค่ะคุณสายหยุดที่ช่วย update ข้อมูล

 • ประพันธ์  On November 22, 2016 at 11:25 am

  รบกวนสอบถามข้อมูลหน่อยครับ
  คือผมต้องการไปทำงานที่ไต้หวัน
  แต่บริษัทจัดหางานต้องการใบCDI
  ปัญหาของผมคือ ผมเคยโดนจับคดีร่วมครอบครองกัญชา ปี43ซึ่งศาลตัดสินแล้วภายในปีเดียวกันโดยตัดสินแค่สั่งปรับ2000บาท
  ผมสามารถไปขอใบรับรองความประพฤติได้ไหมครับ หรือเราเคยมีคดีจะใช้เวลานานกว่าปกติ
  ตอนนี้ทุกข์ใจมากครับ ทำเรื่องไปทำงานแต่มาติดตรงนี้ เงินทองที่เตรียมใว้หมดลงทุกวันๆ

  • govisa  On November 23, 2016 at 9:50 pm

   คุณประพันธ์คะ ตอบยากมากค่ะ แนะนำให้คุณโทรถามศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติก่อนไปพบเจ้าหน้าที่ ถ้าคำตอบมีความเป็นไปได้น้อยคงไปทำงานในต่างประเทศไม่ได้ค่ะ ที่จริงควรปรึกษาทนายน่าจะช่วยคุณได้แต่เกรงว่าคุณอาจจะไม่พร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะ

  • govisa  On November 25, 2016 at 10:45 am

   คุณประพันธ์คะ คุณมีสิทธิ์ไปขอหนังสือรับรองความประพฤติได้ค่ะ แต่คุณต้องมีเอกสารสองอย่างนี้แนบไปพร้อมเอกสารอื่นๆตามที่ปราฏอยู่บนเว็บไซต์ของศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติค่ะ เอกสารสองอย่างนั้นคือ
   1. ใบสิ้นสุดคดี
   2. คำพิพากษาศาลจากศาลเดิมที่คุณเคยถูกพิจารณาคดีบอกให้เจ้าหน้าที่คัดลอกข้อความผลการตัดสินคดีให้ค่ะ
   ทางศูนย์ฯเค้าจะออกหนังสือรับรองความประพฤติเป็นภาษาไทยให้กรณีเคยทำความผิดร้ายแรงมา แต่ถ้าไม่ใช่คดีร้ายแรงเค้าสามารถออกเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้
   หลังยื่นเอกสารครบ 30 วันคุณจะได้รับหนังสือรับรองความประพฤติ หากเป็นภาษาไทย คุณต้องไปจ้างแปลและให้กรมกงสุลตรงแจ้งวัฒนะรับรองการแปลถูกต้องด้วยค่ะ

 • Candy  On November 23, 2016 at 11:12 am

  รบกวนถามหน่อยคะ จะย้ายไปอยู่กับคุณแม่ที่ไต้หวัน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

  • govisa  On November 25, 2016 at 11:04 am

   น้อง Candy คะ น้องเตรียมเอกสารในส่วนของน้องดังนี้คือ
   1. หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนพร้อมสำเนา
   2. สำเนาบัตรประชาชน
   3. สำเนาตั๋วเครื่องบิน
   4. จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารพร้อมสำเนา statement หรือสำเนาบุ๊คบัญชีเงินฝากกรณีน้องทำงานแล้ว
   5. จดหมายรับรองจากที่ทำงาน
   6. ทะเบียนบ้านพร้อมแปลกากเคยมีชื่อคุณแม่อยู่ทัเบียนบ้านในไทยหลังเดียวกับน้องยิ่งดีค่ะ
   ส่วนเอกสารจากคุณแม่คือ
   1. จดหมายชี้แจงว่าน้องจะเข้าไปอยู่กับท่านเพราะอะไร และจะอยู่นานเท่าไร
   2. จดหมายรับรองการทำงานของแม่จากนายจ้าง
   3. หลักฐานการได้ work permit ของแม่กรณีแม่ไปทำงาน แต่ถ้าเป็นสมรสกับคนไต้หวันและเป็นแม่บ้านก็ต้องมีหลักฐานทะเบียนสมรส
   4.สูติบัตรพร้อมแปลเพื่อแสดงว่าน้องเป็นลูกของคุณแม่
   5.หลักฐานเรื่องที่พักของคุณแม่ เช่น มีจดหมายรับรองจากผู้ให้เช่าบ้าน แต่ถ้าเป็นกรณีสมรสกับคนไต้หวันแสดงหลักฐานว่ามีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านในไต้หวัน
   6. หลักฐานทางการเงิน เช่นสมุดบัญชีฝากธนาคารในไต้หวันของคุณแม่
   การขอวีซ่าจะเป็นวีซ่าประเภท resident visa หากกงสุลเห็นว่าเอกสารนั้นเหมาะที่จะได้รับ resident visa น้องจะได้วีซ่ายาวแต่ถ้าไม่เหมาะอาจจะได้เป็นวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแทนค่ะ
   ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 1700บาทแต่เถาเป็นresident visa 2200บาทค่ะ
   อ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.tteo.org.tw/main/th/services/5202

 • ์Noo I  On January 4, 2017 at 5:14 pm

  สอบถามหน่อยค่ะ Cid มีอายุ อยุ่ได้กี่เดือนค่ะ พอดี จะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ แต่ทางนายจ้างยังไม่เลือกมา กลัวว่า Cid จะหมดอายุก่อน เพราะว่า ต้องใช้เวลาในการทำ Cid ถึง 30 วัน

 • อันปัน  On January 12, 2017 at 12:54 pm

  เคยมีคดีอาวุธปืน พกพาอาวุธปืนไปในเขตเมืองหมู่บ้าน ตอนอายุ13ปี อยากทราบว่าจะยื่นเรื่องทำวีซ่าไปทำงานต่างประเทศผ่านไหมครับ

  • govisa  On January 22, 2017 at 8:55 pm

   น้องอันปันคะ ถัาไม่เคยถูกตำรวจจับก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ

 • Pleng  On January 22, 2017 at 9:41 am

  ขอโทดนะค่ะคือขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ คือฉันจดทะเบียนสมรสกับสามีชาวอเมริกาแร้วที่ประเทศไทยแต่ต้องการขอใบรับรองความประพฤติเพื่อทำวีซ่าแต่งงานแต่ฉันมีเวลาแค่1อาทิตย์มีวิธีไหนที่จำทำแบบเร่งด่วนไหมค่ะ

  • govisa  On January 22, 2017 at 8:45 pm

   คุณ Pleng ลองโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติที่เบอร์ 02-205-2168 หรือหากอยู่ในกรุงเทพมหานครลองไปพบเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งบชาติปรึกษาเจ้าหน้าที้ค่ะ

  • govisa  On February 14, 2017 at 6:09 am

   ไปติดต่อกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เป็นสถานที่ออกจดหมายด้วยตัวเองและถามเจ้ากน้าที่ว่ามีบริการด่วนไหมนะคะคุณ Pleng

 • phongsathon  On March 16, 2017 at 3:12 am

  ในกรณี ที่ อยู๋ต่างประเทศ จะขอใบรับลอง ต้องทำยังไงบางครับ

  • govisa  On March 16, 2017 at 5:48 am

   น้อง phongsathon ไปติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศที่น้องอยู่ก่อนบางประเทศก็มีให้คิดต่อผ่านสถานกงสุลไทยได้ค่ะ แต่กรณีที่น้องไปทำงานสมมติประเทศ A แล้วจะเปลี่ยนใจไปทำงานประเทศอื่นหรือมีการแต่งงานโยกย้ายไปอยู่ประเทศอื่น น้องต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจในประเทศA ที่นัองไปทำงานไม่ได้ขอจากสำนักงานตำรวจเมืองไทยค่ะ

 • Nuttida  On March 20, 2017 at 10:34 am

  ค่าใช้จ่ายในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ต้องชำระเงินที่ธนาคารก่อนเข้าไปติดต่อ ใช่หรือไม่คะ

  • govisa  On March 20, 2017 at 12:09 pm

   น้อง Nuttida คะ น้องลองเข้าไปอ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูนะคะ www. pcsccenter.sb.police.go.th/filedownload/Document-3.pdf เค้าจะบอกให้น้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร UOB สาขาสยามแสควร์ค่ะ

   • Nuttida  On March 20, 2017 at 12:19 pm

    เห็นรายละเอียดการชำระเงินผ่านทาง UOB แล้วคะ
    แต่ไม่เข้าใจ ขั้นตอน ว่าต้องดำเนินการอย่างไรคะ
    ที่ถามคือ ชำระเงินที่ธนาคาร การไปดำเนินเรื่องได้เลยใช่ไหมคะ

   • govisa  On March 20, 2017 at 12:27 pm

    พี่คิดว่าน้อง Nuttida ไปที่ธนาคารที่ใกล้บ้านน้องและกรอกสลิปโอนเงิน ถ้าน้องทำไม่ได้หรือมีอะไรติดขัด พิมพ์หรือจดรายละเอียดธนาคาร UOB ไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารที่น้องจะไปโอนเงิน เมื่อโอนเสร็จธนาคารจะมีสำเนาการโอนให้น้องๆก็ไปติดต่อศูย์ออกหนังสือนี้ได้เลยค่ะ

 • wanat  On May 6, 2017 at 8:34 pm

  ขออนุญาติสอบถามนะครับ คือผมมีนัดรับใบรับรองความประพฤติในวันที่ 12 พฤษภาคม นี้ครับ แล้วผมไม่สะดวกไปรับเอง ถ้าจะให้คนอื่นไปรับแทน เช่น คุณพ่อของผม หรือเพื่อน ผมต้องเตรียมเอกสารมอบอำนาจแทนอะไรบ้างครับ นอกจากใบนัดรับหนังสือรับรองความประพฤติ
  ขอบคุณครับ

  • govisa  On May 8, 2017 at 5:52 am

   น้อง wanat คะ เข้าไปอ่านเว็บไซต์ของศูนย์ ให้ดาวน์โหลดใบมอบฉันทะที่จะให้ผู้อื่นไปรับแทนกรอกฟอร์มดังกล่าว และปฎิบัติตามคำแนะนำของศูนย์ค่ะ
   http://www.pcscenter.sb.police.go.th/service-1.php

 • wanat  On May 10, 2017 at 5:37 pm

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดทำการหรือเปล่าครับ พอดีผมต้องรับใบรับรองความประพฤติในวันดังกล่าว ขอบคุณครับ

  • govisa  On May 11, 2017 at 10:13 am

   น้อง Wanat ตะ ราชการหยุดค่ะ พี่ไม่ได้ทำงานที่ศูนย์นี้แต่ได้โทรไปเช็คให้แล้วค่ะว่าเค้าจะไม่นัดใครมารับวันหยุดค่ะ
   อย่างไรก็ตามเค่าให้น้องไปที่เบอร์ของศูนย์ 02-205-2168-9 ถ้าหมายเลขเอกสารน้องเสร็จทันวันนี้ 11 พฤษภาคม เค้าจะได้บอกให้มารับได้เลยวันนี้ค่ะ

 • Noina  On May 16, 2017 at 12:29 pm

  สวัสดีค่ะ
  ต้องจะเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่าต้องเที่ยว 3 เดือน และจะขอวีซ่าระยะยาวที่ต่างประเทศเพื่ออาศัยอยู่กับคู่สมรส จากที่ดูในเว็บไซต์ของสถานฑูตนั้น ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติด้วย เลยอยากทราบว่าเราสามารถขอหนังสือรับรองไปก่อนจากที่ประเทศไทยเลยได้ไหมค่ะ

  • govisa  On May 18, 2017 at 5:48 am

   น้อง Noina คะ น่าจะได้ค่ะ ลองติดต่อกับศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูค่ะ

 • Panita hansakulwat  On June 24, 2017 at 3:09 am

  อยากถามว่าผู้ขอใบรับรองความประพฤติเคยเล่นไพ่ดรัมมี่แล้วโดนจับเมือ่28ปีผ่านมาแล้วสามารถขอใบรับรองความประพฤติได้มั้ยคะ?

  • govisa  On June 24, 2017 at 6:12 am

   น้อง Panita คะ น้องมีสิทธิ์ขอใบรับรองความประพฤติได้ค่ะ ส่วนการที่จะลงไปในใบรับรองว่าน้องเคยมีปัญหาไหมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์ออกหนังสือค่ะ

 • NiPa  On August 9, 2017 at 3:04 pm

  เคยต้องโทษคดียาเสพติดแล้วจะขอใบรับรองได้ไหม

  • govisa  On August 9, 2017 at 3:55 pm

   น้อง Nipa คะ ทุกคนมีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองความประพฤติแต่เนื้อความที่ระบุในหนังสือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ค่ะ

  • NiPa  On August 9, 2017 at 5:30 pm

   คือตอนนี้ได้มีการบรรจุงานแต่เราไม่ผ่านเพราะมีประวัติเรื่องยาแล้วถ้าเราไปขอหนังสือรับรองให้ว่าตอนนี้เราไม่ได้ยุ่งแล้วจะมีผลอะไรมั่ยค่ะ

   • govisa  On August 9, 2017 at 8:00 pm

    น้อง Nipa คะ พี่เคยโทรไปสอบถามศูนย์ออกหน้งสือเค้าก็ให้คำตอบไม่ชัดเจนนะคะ พูดทำนองว่าเค้าก็คงมีการพูดถึงประวัติในอดีตด้วยอะไรทำนองนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่น้องสมัครและชื่อบริษัทที่น้องสมัคร ถ้าเป็นบริษัทที่มีการคัดกรองคนที่ยากน้องอาจจะไม่ได้งานค่ะ
    ลองขอหนังสือรับรองดู และสมัครงานหลายๆแห่งเข้าไว้ พี่ให้กำลังใจน้องให้สู้นะคะคงมีสักแห่งที่ให้โอกาสน้องค่ะ

 • Sirimas Arunchaipong  On September 15, 2017 at 2:39 pm

  รบกวนขอคำแนะนำค่ะ ลูกจะไป exchange program กับ yes ที่ Spain 9 เดือนค่ะ จึงต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ สตช กำลังจะไปยื่นเรื่องวันจันทร์นี้ค่ะ แต่ในระเบียบการของสถานทูตสเปนเขียนว่า ‘ ใบรับรองความประพฤติฯต้องระบุว่าไม่มีประวัติทำความผิด และรับรองลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ’
  อันนี้หมายถึงว่าอย่างไรคะ พอจะบอกได้ไหมคะ

  ได้พยายามหาดูในเว็ปของศูนย์บริการออกหนังสือถึงกรณีขอด่วน แต่ไม่มีพบข้อมูลค่ะ พอจะมีคำแนะนำไหมตะ

  • govisa  On September 16, 2017 at 6:16 am

   คุณ Sirimas คะ พี่เคยโทรไปที่ศูนย์ถามเรื่องบริการขอด่วน เค้าบอกว่ามีนะคะ แต่แพง อาจจะด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าเค้าจึงไม่ใส่ไว้ในหน้าเว็บไซต์ คุณคงต้องเดินทางไปที่ศูนย์ กรอกฟอร์มคำร้องยื่น และแจ้งว่ายินดีจ่ายค่าบริการด่วนถ้ามีนะคะ
   ส่วนในเรื่องประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศ ก็อาจจะสอบถามจากศูนย์ขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือถามจากหน่วยงานที่จะให้ลูกไป exchange program เพราะเมือ่ปีก่อนหน้าโครงการของเค้าคงจะมีเด็กไปสเปนกันบ้าง ดังนั้นเค้าคงจะมีประสบการณ์ว่า หนังสือรับรองความประพฤติที่ออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอไหม หรือต้องนำหนังสือที่ออกมานั้นไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองเพิ่มอีกด้วย และถ้าเป็นเช่นนั้น ต้องติดต่อหน่วยงานชื่ออะไรในกระทรวงการต่างประเทศค่ะ

 • Ton  On October 21, 2017 at 2:43 pm

  สวัสดีครับ ขอสอบถามขอหนังสือรับรองความประพฤติ แบบเร่งด่วน
  เข้าใจว่าต้องจ่ายเพิ่ม 1500 บาท และนำรูป ไป 2 ใบ

  อยากทราบว่าหนังสือที่ได้เป็นของจริง ใช้ได้จริง ตรวจสอบได้ ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ
  เคยมีท่านใดมีปัญหาบ้างรึป่าว

  เกรงว่าถ้านำไปใช้แล้วจะมีปัญหาครับ

  ขอบคุณครับ

  • govisa  On October 21, 2017 at 8:38 pm

   คุณ Ton คะ พี่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะหนังสือ ออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าไปรับด้วยตนเองก็ต้องเข้าไปรับในสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: