นิทรรศการ AEO TOUR 25 กุมภาพันธ์ 2555


American Education Opportunities หรือ AEO Tour จะจัดงานนิทรรศการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ Spring และ รอบ Fall สำหรับรอบ Spring ปี 2555นี้  AEO Tour จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

โดยจะมีผู้แทนสถานศึกษาจำนวน 19 แห่งมาเปิดบูธให้คำแนะนำสถานศึกษาของตน ได้แก่ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี-โทจำนวน 6 แห่ง, ปริญญาตรี-โท-เอกจำนวน 8 แห่ง, อนุปริญญาจำนวน 5 แห่ง

ซึ่งนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองที่สนใจสามารถศึกษาชื่อสาขาวิชา และระดับการศึกษาที่สถานศึกษาเหล่านั้นเปิดสอนได้จากตารางข้างล่างนี้

สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายประจำปี 2012 ของสถาบันที่มาร่วมงานทั้งในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท,ปริญญาเอก และภาษา รวมทั้งวันปิดรับสมัคร และจำนวนนักศึกษา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตารางต่อไปนี้

ผู้สนใจยังสามารถเลือกชมข้อสรุปโดยย่อของแต่ละสถานศึกษา อีเมล์ และเว็บไซต์ของสถานศึกษาเหล่านี้ได้ที่

และ

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: