คำศัพท์น่ารู้เกียวกับการเงิน


 

นักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวนหนึ่ง ที่มีความกังวลต่อการใช้ศัพท์เรื่องการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างบุคคลกับธนาคาร บุคคลกับบุคล นักศึกษาบางท่านวิตกเรื่องบทสนทนาที่ควรใช้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารในต่างประเทศเพื่อขอเปิดบัญชีธนาคาร หรือบางท่านไม่ทราบว่า ควรเปิดบัญชีธนาคารประเภทใด บางท่านคิดว่าการมีบัตร ATM จากประเทศไทยไปเพียงอย่างเดียวก็พอแล้ว หรือการมีการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตกับธนาคารในประเทศไทยอยู่แล้วจะช่วยให้นักศึกษาถอนเงินในต่างประเทศมาใช้ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีกับธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ถูกเพียงส่วนเดียว การนำบัตร ATM จากประเทศไทยไปใช้ในการกดเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักศึกษาสามารถกดเงินจากตู้ ATM ในต่างประเทศเป็นเงินสกุลในประเทศที่นักศึกษาไปพำนักอยู่ได้ โดยผู้ใช้บัตร ATM ควรศึกษาเรื่องค่าบริการที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศด้วย นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดดังกล่าวจากธนาคารในประเทศไทยและในต่างประเทศที่นักศึกษาเลือกที่จะเปิดบัญชีด้วย

การทำธุรกรรมใดๆทางอินเทอร์เน็ต เช่น การถอนเงินออกมาใช้ นักศึกษาบางท่านเข้าใจผิดว่า นักศึกษาสามารถถอนเงินสกุลๆนั้นออกมาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารในต่างประเทศ ถ้านักศึกษาไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารในเมืองที่นักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อ นักศึกษาจะทำการถอนเงินได้เพียงวิธีเดียว คือ โอนจากบัญชีหนึ่งของธนาคารในประเทศไทยไปยังอีกบัญชีหนึ่งของนักศึกษาที่มีอยู่กับธนาคารในประเทศไทย โดยบัญชีหลังมีบัตร ATM อยู่ นักศึกษาสามารถใช้บัตร ATM ไปกดเงินจากตู้ ATM ที่ตั้งอยู่ในเมืองที่นักศึกษาอยู่มาใช้ได้ แต่ถ้านักศึกษาไม่มีบัตร ATM การโอนเงินระหว่างธนาคารในลักษณะดังกล่าวจะไม่ช่วยให้นักศึกษาถอนเงินออกมาใช้ได้เลย

ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างจากตัวอย่างจากภาพและเสียงในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยข้างล่างนี้เพื่อประกอบคำอธิบายข้างต้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ควรเปิดบัญชีไว้กับธนาคารในต่างประเทศ โดยอาจจะเลือกเปิดบัญชีกับธนาคารใกล้สถานศึกษา หรือใกล้สถานที่พักของนักศึกษา แล้วแต่ความสะดวกของนักศึกษาเอง หรือแล้วแต่บริการที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นๆนำเสนอนักศึกษาและนักศึกษามีความพึงพอใจในบริการพิเศษนั้นๆ

จริงอยู่เมื่อนักศึกษาไปถึงต่างประเทศ สถานศึกษาจะมีอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับธนาคารและการเปิดบัญชีธนาคาร นักศึกษาบางท่านที่พบว่า ภาษาอังกฤษของตนเองยังไม่ดีพอ หรือบางท่านไปยังเมืองที่ไม่ค่อยมีคนไทยไปศึกษา จึงหาที่ปรึกษาคนไทยที่จะช่วยอธิบายเพื่อเพิ่มความกระจ่างไม่ได้ ขอแนะนำเว็บไซต์บทสนทนาที่น่าสนใจ ดังนี้

1. http://www.speakenglish.co.uk/phrases/at_the_bank?lang=en

2. http://esl.about.com/od/businessenglishdialogues/a/d_telbank.htm

เว็บไซต์ที่จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับการธนาคารพร้อมรูปภาพประกอบ หรือพร้อมคำบรรยายที่เป็นเสียง เช่น

1. http://www2.bot.or.th/PSServices/

2. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่สอนเรื่องเครดิตและเอกสารทางเครดิต จะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้เช็คประเภทต่างๆพร้อมรูปภาพประกอบ https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:IhGaVUQ7BhgJ:tulip.bu.ac.th/~jarin.a/MG101/ppt/final/chapter9.ppt+certified+check+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&hl=th&gl=th&pid=bl&srcid=ADGEEShaGM6-P4yterMAUmOcEJISf0CeVJuZtkzvEKHFquWC3wMX91QyeEdLKtQ_quujGquFfCosrVi8Gc_904P5oDHST35w8eaziP0pWP-KLELgESQn_IgG_q7rlOno50JZZ7B5UyqM&sig=AHIEtbQAoBeq_doNWw0XA1o2v2BOdnweFQ

อนึ่ง คำศัพท์ต่างๆที่รวบรวมไว้พอสังเขปนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา

http://www.mwcsk12.org/faculty/twilson/intro2occ/banking/bankingvocab.htm

ที่ใช้สอนนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว และเว็บไซต์ของโรงเรียนภาษา Leo  http://www.learnenglish.de/vocabulary/money.htm  ซึ่งมีประโยชน์มากต่อนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เว็บไซต์ของธนาพาณิชย์บางแห่งในประเทศไทยมีนิยามคำศัพท์ต่างๆไว้ให้ศึกษา เช่น เว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ http://www.bangkokbank.com/bangkok%20bank/web%20services/glossary/pages/default.aspx  เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะมีรวบรวมทั้งคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Others/ps_definition/Pages/ps_definition.aspx

ในโอกาสนี้ได้รวบรวมคำศัพท์จากแหล่งต่างๆมาไว้ให้นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ และไม่คุ้นเคยกับศัพท์ทางการเงินการธนาคารมากนักได้ใช้ประโยชน์จากคำศัพท์เหล่านี้

Account บัญชีเงินฝาก A record of money a person deposits into a bank
Account inquiry เช็คยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก,เงินกู้ Any inquiry into an account, whether it be a depositary account or credit account.
Affinity card บัตรที่ออกร่วมกันระหว่างธนาคารและหน่วยงานเพื่อการกุศล A type of credit card issued by a bank and a charitable organization whose logo appears on the card. Each time the card is used, a percentage of the transaction is donated to the organization.
ATM เอทีเอ็ม Automated Tell Machine. A convenient, unattended computer terminal where you use a plastic card and personal identification number (PIN) to withdraw, deposit, or transfer money from your account.  (The ATM Card is also known as a Debit Card.)
Balance ยอดคงเหลือ The amount of money you have in your account.
Balance a checkbook เช็คยอดเงิน To make sure your bank statement and your records agree.
Balance inquiry เช็ครายการเคลื่อนไหวในบัญชี An online function that lets you check the performance and balance of the subaccounts in your annuity.
Bank card (debit card) บัตรเดบิตหรือบัตรพลาสติก A plastic card that enables you to do ATM transactions.
Bank charges ค่าธรรมเนียมของธนาคาร money paid to a bank for the bank’s services etc
Banker’s draft ดราฟท์ a cheque drawn on the bank (or building society) itself against either a cash deposit or funds taken directly from your own bank account.
Barter การค้าขายที่ไม่ต้องใช้เงินตรา To trade without using money.
Bill payment การชำระค่าสินค้าและบริการ Routine payment made from a banking, brokerage or mutual fund account to vendors
Blank endorsement เซ็นต์ชื่อด้านหลังเช็คโดยไม่ระบุชื่อผู้รับแต่ระบุชื่อผู้ถือเช็ค An endorsement on a check or negotiable note that names no payee, making it payable to the bearer. Also called endorsement in blank.
Borrow ขอยืม to ask for the temporary use of money on the condition of repayment and at a set rate of interest.
Bounced check เช็คเด้ง A check that comes back to your bank for collection because you didn’t have enough money in your account.
Branch สาขา local office or bureau of a bank
Building society สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารแต่ให้บริการรับฝากเงินและให้กู้ยืมเงินได้เหมือนธนาคารทั่วไป สถาบันการเงินประเภทนี้มีสมาชิกเป็นลูกค้าเงินฝากและเป็นเจ้าของ และอาจเสนอดอกเบี้ยเงินฝากมากกว่าธนาคารทั่วไปได้ A building society is like a bank, but it is owned by its members – savers and borrowers – and not by shareholders. Its traditional purpose was to lend money to individuals to purchase or remortgage their homes. This money used to come exclusively from individual saving members who are paid interest on their deposits. Now, an increasing proportion,but still a minority of the funds are raised on the commercial money markets.
Cancelled checks ยกเลิกเช็ค ธนาคารคิดค่ายกเลิกเช็คจากบัญชีกระแสรายวัน Checks the bank has paid; they will be subtracted from your checking account.
Cash advance การกู้ผ่านบัตรเครดิต คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ A loan taken out against a line of credit or credit card, typically imposing higher than normal interest charges
Cashflow กระแสเงินสด A revenue or expense stream that changes a cash account over a given period. Cash inflows usually arise from one of three activities – financing, operations or investing – although this also occurs as a result of donations or gifts in the case of personal finance. Cash outflows result from expenses or investments. This holds true for both business and personal finance.
Cashier พนักงานรับจ่ายเงิน an employee of a bank or building society who receives and pays out money.
Cashier’s checks เช็คเงินสดที่ผู้ซื้อนำเงินสดมาซื้อที่ธนาคารเนื่องจากผู้รับเช็คมีนโยบายไม่รับเช็คส่วนตัว และเป็นเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย A check, issued by a bank, that’s sold to you for personal payments to people or businesses that won’t accept a personal check.
Certified check เช็คส่วนตัวที่ได้รับการรับรองจากธนาคารว่ามีเงินในบัญชีเพื่อรับรองการจ่ายเงินตามเช็ค Personal check that includes the bank’s certification that you have the necessary funds available.
Check คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้จ่ายเงินเข้าบัญชีบุคคลหรือบริษัท A written order to the bank that tells it to take a stated amount of money from your checking account and pay it to another person or company.
Checkbook สมุดเช็ค A handy portfolio that holds your check register, checks, deposit slips and receipts, and ATM transaction receipts.
Check clearing system ภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค According to Law, banks and other organizations have the ability to create electronic image copies of consumers’ checks. The images are then sent to the relevant financial institutions to be processed, where money from a consumer’s account is transferred to the receiving party’s account
Check register บันทึกการจ่ายเช็คใช้ตรวจสอบควบคู่กับรายการบัญชีที่ได้รับจากธนาคารในแต่ละเดือน A record that allows you to keep track of checks you have written, as well as deposits and withdrawals.  Balance it against your bank statement every month.
Check stub ต้นขั้วเช็ค The part of a check that you keep as a record of the transaction.  (May be used instead of a check register, or in addition to one.)
Clearinghouse สำนักหักบัญชี A place where account information on deposits (credits) and withdrawals (debits) is exchanged, often electronically.
Co-sign ลงนามร่วมกัน Sign jointly
Counterfeit ของปลอม fake money made in order to deceive
Credit ยอดเงินฝากทั้งหมดในบัญชี A sum of money deposited into an account.  Also, the ability to charge merchandise or borrow money.
Credit bureau ข้อมูลเครดิต An agency that researches and collects individual credit information and sells it for a fee to creditors so they can make a decision on granting loans.
Credit card บัตรเครดิต (plastic) card from a bank authorizing the purchasing of goods on credit
Currency สกุลเงิน Paper money in circulation.
Current account บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีใช้เช็ค Non interest-bearing bank account which allows the accountholder to write checks against the funds in the account. Called checking account in the US.
Debit ยอดเงินที่ถูกหักออกจากบัญชี A sum of money deducted from your account.
Debit card บัตรเดบิต you use a debit card in much the same way as a credit card but instead of receiving credit after making your purchase, the funds are automatically (within a few days usually) withdrawn from your bank account.
Debt การเป็นหนี้ the state of owing something (especially money).
Denomination หน่วยเงินตรา a number that expresses the value of a coin or bill.  A five pound note and a ten pound note represent two denominations.
Deposit ฝากเงิน an amount of money placed with a bank
Deposit account บัญชีเงินฝาก Money you put into your account.
Deposit protection คุ้มครองเงินฝาก Insurance against loss of deposits
Deposit slip ใบรับฝากเงินหรือแบบฟอร์มนำเงินเข้าบัญชี A form you fill out to credit money to your account.
Direct debit บริการหักบัญชี An instruction to a bank to allow money to be withdrawn from an account by someone other than the account holder. This is usually used to pay bills, and the amount withdrawn can vary with each payment.
Direct credit ชำระเงินเข้าบัญชีลูกค้า Preauthorized credit on the payer’s bank account which transfer to payee’s bank account initiated by the payer.
Direct-Deposit Payroll เงินฝากประเภทบัญชีเงินเดือน Your employer automatically deposits your paycheck into your account, which gives you faster access to your money.
Distrain ยึดทรัพย์ อายัด To seize the property of one person in order to compel payment of debts; distress.
Draft ดราฟท์ A check drawn by one bank against funds deposited into its account at another bank, authorizing the second bank to make payment to the individual named in the draft.
Duplicate checks สำเนาเช็ค Checks with carbon copies the account holder keeps as a record.
EFT การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Funds Transfer.  A paperless, electronic way of crediting or debiting accounts, such as ATM’s, direct deposit, pay-by-phone.
Electronic data capture จับภาพทางอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องรูดบัตร EDC The process of using computer equipment or software to read and store information from documents, credit cards, etc.
Endorse เซ็นต์ชื่อรับรองหลังเช็ค Sign the back of a check made out to you so it can be cashed or deposited.
Endorsement การเซ็นต์ชื่อรับรองด้านหลังเช็คเพื่อขึ้นเงินสดหรือเพื่อฝากเงินในบัญชี The signature of the person to whom a check is made out written on the back of a check that enables it to be cashed or deposited.
Fill in เพิ่มข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร To add written information to a document to make it complete.
Float อัตราลอยตัว(ช่วงเวลาที่ทำการโอนกับช่วงเวลาที่หักเงินในบัญชี) A period of time between a transaction and debit.
Foreign exchange การแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ Used to describe the currency of other countries and the system for dealing in such currency (often shortened to Forex).
Free checking บัญชีที่ไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่มีดอกเบี้ย An account that is provided free-of-charge and usually doesn’t pay interest.
Imaging or Imaged check clearing ระบบที่ธนาคารส่งสำเนาเช็คไปตรวจสอบ A system in which banks send mini-photocopies of checks to the account holder.
International Bank Account Number(IBAN) เลขที่บัญชีของผู้รับเงินซึ่งธนาคารในกลุ่มประเทศยุโรปใช้สำหรับธนาคารในยุโรป ในกรณีการโอนเงินระหว่างประเทศ A standard numbering system developed to identify bank accounts from around the world. It was originally developed by banks in Europe to simplify transactions involving bank accounts from other countries.
Interest ดอกเบี้ย A fee paid to you for keeping your money in the account.
Interest-bearing checking account บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีใช้เช็คที่มีดอกเบี้ย A checking account that pays interest on the money kept in it.
Interest rate อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Money paid for borrowing money, or money that a bank or building society pays a customer for putting money into their bank.
Juristic person นิติบุคคล Legal person
Joint account บัญชีร่วม An account more than one person has the right to use.
Lend ให้กู้ ให้ยืมเงิน To give the temporary use of money on the condition of repayment and at a set rate of interest.
Liquidity สภาพคล่อง The ability of an asset to be converted into cash quickly and without any price discount.
Loan เงินกู้ยืม money lent by a bank etc and that must be repaid with interest
Minimum balance ยอดคงเหลือขั้นต่ำ The balance you must keep in a checking account in order to avoid being charged a service fee.
Money order ธนาณัติ A form of check payment on which the financial institution prints the exact amount covered.  Anyone can cash it if it isn’t completely filled out.
Mortgage การจำนองด้วยสังหาริทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ Most of us do not buy our homes outright for cash – instead we borrow money to do so.
NOW บัญชีใช้เช็คที่มีดอกเบี้ย หรือบัญชีออมทรัพย์ที่เขียนเช็คได้ ขึ้นอยู่กับธนาคารว่าจะใช้สำนวนเดียวกันนี้หรือไม่ A checking account that pays interest or a savings account which allows you to write checks.  Not all banks use this term; they may have their own name for such an account.
On-line retail fund transfer บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร A development of the ATM system in which inter-bank retail funds transfer can be performed through an inter-bank network using the ATM platform.
Overdraft บัญชีประเภทเบิกเงินเกินบัญชี ในสหรัฐอเมริกา หากถอนเงินออกจากบัญชีเกินจำนวน minimum balance ถือว่าเข้าข่าย overdraft ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ๆขึ้นอยู่กับอัตราที่ธนาคารที่มีบัญชีอยู่กำหนดไว้ deficit in a bank account caused by withdrawing more money than is paid in
Overdraft protection การป้องกันเช็คคืน A line of credit that banks offer to their customers to cover their overdrafts. Overdraft protection kicks in when a customer writes a check for more than the amount in their account.
Overdraw เบิกเงินเกินบัญชี To write a check when there isn’t enough money in the account to pay for it.
Pay ชำระเงิน To give (someone) money that is due for work done, goods received, or a debt incurred.
Pay การชำระเงิน Money paid to someone for regular work. Also see salary.
Pay-by-phone ชำระค่าใช้จ่ายทางโทรศัพท์ A way to use your phone as a “computer terminal” to pay your pre-authorized (pre-arranged) bills.
Pay in ชำระเงินเข้าธนาคารเพื่อเป็นค่าสินค้าหรือค่าบริการ Deposit into an account
Payee ผู้รับเงิน One to whom money is paid
Paying-in-slip ใบนำฝากเงิน A printed form which is filled in when money is being deposited in a bank
Payslip สลิปเงินเดือน A slip of paper included with a person’s salary payment, that records how much money the person has earned and how much tax or insurance etc. has been taken out.
Pence พหูพจน์ของ “เหรียญเพนนี” A plural of penny
Pension เงินบำนาญ A sum of money paid regularly as a retirement benefit or by way of patronage.
Personal identification number(PIN) หมายเลขประจำตัว A secret number that allows only you to use your ATM card.
Petty cash เงินสดย่อยสำรองไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงินน้อยๆต้องมีหลักฐานประกอบด้วย The small amount of cash and coins that an organization uses for minor purchases and providing change to customers.
Power of attorney หนังสือมอบฉันทะ A legal document given one person the power to act for another person to make legal decision about the property and finance
Pre-authorized Bill Payment บริการชำระเงินก่อนได้รับอนุญาต Your bank automatically pays for your bills, so you don’t have to write checks.
Promissory note ตั๋วสัญญาใช้เงิน A written, dated and signed two-party instrument containing an unconditional promise by the maker to pay a definite sum of money to a payee on demand or at a specified future date.
Reconcile กระทบยอด “Balance” your checking account with your monthly statement.
Recurring payment บริการหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระค่าบริการต่างๆเป็นประจำ เช่น ค่าบริการเป็นรายเดือน Recurring payments are when the amount, day and frequency that you pay your account remain the same each month. Recurring payments are processed each month until your requested stop date, if any
Redemption การไถ่ถอนตราสารหนี้ The act of purchasing back something previously sold
Regular checking การตรวจสอบตามปกติ An account that enables you to write many checks and bases charges on your balance.
Respective endorsement รับรองลายเซ็นต์ด้านหลังเช็ค An endorsement on a check with restrictions. An endorsement is a signature on the back of a check stating that the payee has consented to receive the funds from the payer. A restrictive endorsement states the circumstances under which the payee will accept the funds under the signature.
Salary เงินเดือน A fixed regular payment, typically paid on a monthly or biweekly basis made by an employer to an employee.
Savings account บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ An account used to deposit money at a bank or credit union and earn interest on the account over time. Money can be added or removed from the account by visiting the bank. Usually you can add or withdraw funds at any time; there is no cost to do so. Banks may require a minimum to open or maintain the account.
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) รหัสของธนาคารทั่วโลกที่ใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ An internationally-recognized identification code for banks around the world. SWIFT codes are most commonly used for international wire transfers and are comprised of 8 or 11 alphanumeric characters. The International Organization of Standardization (IOS) was the authoritative body that approved the creation of SWIFT codes.
Special endorsement การรับรองลายเซ็นต์พิเศษประกอบด้วยลายเซ็นต์และคำสั่งที่ระบุว่าเช็คนั้นจ่ายให้ผู้ใด A special endorsement consists of a signature and a statement identifying the entity to which the check should be paid.
Standing order โอนเงินตามคำสั่ง an instruction to a bank to make regular payments
Statement บันทึกรายเดือนของการทำธุรกรรม, รอบบัญชี The monthly record of your account transactions sent to you by your bank.
Statement download เรียกดู Statement ย้อนหลัง Transfers statement from the server to the client.
Statement period รอบรายการบัญชี The period of time that has passed since your previous statement.
Statement of transaction บันทึกการทำธุรกรรม Document that outlines the terms and the conditions of a commercial deal.
Stop payment ระงับการจ่ายเงิน An order issued to halt payment on a check that usually results in  a bank fee to the check writer.
Time deposit บัญชีเงินฝากประจำ Savings account or CD held in a financial institution, usually a bank, for a fixed term or with the understanding that the customer can withdraw only by giving advanced notice.
Total debit amount จำนวนเงินที่ถอน The number of amount withdrawn
Total credit amount จำนวนเงินฝาก The number of amount deposited
Total number of debits จำนวนรายการที่ถอน The number of withdrawal items
Total number of credits จำนวนรายการที่ฝาก The number of deposit items
Transaction การทำธุรกรรม An activity you conduct on your account (deposit, withdrawal, transfer).
Traveller’s check เช็คเดินทาง  
Truncation ธนาคารจัดส่งรายการเช็คที่ถูกตรวจสอบว่ายกเลิกไปให้ลูกค้าเป็นรายเดือน System in which the bank keeps cancelled checks or file and sends only a list of them in each monthly statement to the account holder.
Voiled check กำกับ”โมฆะ”ที่ต้นขั้วเช็ค A check with “VOID” written across it that makes in non-negotiable.  You must keep a record of voided checks on your check stub or register.
Withdraw ถอนเงิน To take money out of a bank account
Withdrawl การถอนเงิน The act of taking out money.

หมายเหตุ : เว็บไซต์ที่รวบรวมคำศัพท์ทางการเงินที่น่าสนใจและควรศึกษายังมีอีกหลายเว็บไซต์ คำศัพท์ที่รวบรวมไว้บางส่วนในที่นี้ได้อาศัยเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้อาทิ เช่น

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: