โรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร


การศึกษาระดับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในสหราชอาณาจักรนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงอายุและ 4 ระดับดังนี้คือ

อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาศึกษา
7-12 ปี ระดับประถมศึกษา (Preparatory School 6 ปี
13  ปี Pre GCSE 1 ปี
14-15 ปี GCSE 2 ปี
16-18 GCE A Level or IB 2 ปี

ช่วงอายุที่เหมาะสมในการส่งบุตรไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร คือ อายุประมาณ 13 ปี หรือหลังจากที่นักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นช่วงอายุที่โรงเรียนในสหราชอาณาจักรเริ่มทำการทดสอบ Career Test นักเรียนครั้งแรกว่า เหมาะจะศึกษาต่อปริญญาตรีด้านใด หากนักเรียนยังไม่พร้อมในทุกด้านจากประเทศไทย อาจจะไปเริ่มเข้าเรียนตอนอายุ  14 ปี หรือเรียนต่อในระดับ GCSE ซึ่งจะมีการทดสอบความเหมาะสมทางด้านความถนัดหรือ Career Test ครั้งที่ 2  หากผู้ปกครองจะรอให้นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในประเทศไทยก่อน นักเรียนจะมีเวลาเรียน GCSE เพียง 1 ปีเท่านั้น ( GCSE จะประกอบด้วยเนื้อหาวิชาทั้งหมดประมาณ 9 วิชา) ซึ่งถ้าลองค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ เช่น เว็บไซต์ British Council ของประเทศบัลแกเรีย ได้แนะนำว่าช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะเข้าไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของสหราชอาณาจักร คือ ช่วงอายุ 11-13 ปี

เว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ปกครองในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนในสหราชอาณาจักอังกฤษมีดังนี้คือ

1. http://www.educationuk.org/ เมื่อคลิกเลือกการศึกษาในสหราชอาณาจักรอังกฤษ จะพบหัวข้อ ” โรงเรียนเอกชนในสหราชอาณาจักรอังกฤษให้อ่านเพิ่มเติม ” ตามลิงก์เว็บไซต์นี้  http://www.educationuk.org/Thailand/A-UK-education/benefits-of-uk-study/THART231262429930096

2. http://www.ukboardingschools.com/  มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ปกครองทีสนใจส่งลูกไปศึกษาต่อในโรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษเป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วยข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น การเลือกโรงเรียน , การเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตในโรงเรียนกินนอน,     การเตรียมสมัครเรียน, กรณีศึกษา, การเดินทางไปถึงสหราชอาณาจักร, กิจกรรมนอกหลักสูตร, ชีวิตนักเรียนประจำ, สมาคมโรงเรียนประจำ และอื่นๆ  นอกจากนี้ยังมีรายชื่อโรงเรียนโดยแยกประเภทเป็นโรงเรียนสหศึกษา, โรงเรียนชายล้วน, โรงเรียนหญิงล้วน, โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนที่มีหลักสูตรภาคฤดูร้อน เป็นต้น

3. http://www.scis.org.uk/ เว็บไซต์โรงเรียนเอกชนในสก็อตแลนด์ จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับการเลือกโรงเรียน  ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน คุณภาพทางการศึกษา ระบบการตรวจสอบโรงเรียน รายชื่อโรงเรียนทั้งที่เป็นสหศึกษา โรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วน ข้อเท็จจริงและสถิติต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเรียน จำนวนนักเรียน ผลการสอบต่างๆ เป็นต้น ขอยกตัวอย่างรายชื่อโรงเรียนตามที่ตั้งทางภูมิศาตร์ตามลิงก์เว็บไซต์                         http://www.scis.org.uk/assets/Uploads/For-Parents/LocationmapofScottishindependentschools.pdf

4. เว็บไซต์สมาคมโรงเรียนกินนอนที่มีราคาค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก                 http://www.sbsa.org.uk/index.php

5. เว็บไซต์ British Council ของประเทศคาซัคสถานเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่กล่าวถึงการเลือกโรงเรีียนประจำในสหราชอาณาจักรไว้ได้น่าสนใจ                               http://www.britishcouncil.org/kazakhstan-study-in-uk-information-sheets-choosing-your-independent-school.pdf

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจจะทราบข้อมูลว่า สหราชอาณาจักรมีโรงเรียนที่เป็นของรัฐบาลหรือไม่นั้น ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ British Council เกี่ยวกับโรงเรียนรัฐบาลในสหราชอาณาจักร http://www.britishcouncil.org/learning-infosheets-choosing-state-funded-schools.pdf

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: