ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2556


ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศประจำปี 2556 โดยทุนที่ประกาศมี 2 ประเภทคือ

1. ทุนประเภทบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วยทุนสายวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล 1 ทุน และทุนการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 2 ทุน ลิงก์เว็บไซต์รายละเอียดของทุน คือ

http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/

annoucement/56announcemorplyscholarship.pdf

2. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์  เป็นทุนที่ไม่ผูกพันว่า จะต้องกลับมาทำงานชดใช้ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่มีเงื่อนไขต้องกลับมาทำงานที่ประเทศไทย เว็บไซต์รายละเอียดของทุนคือ 

http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/

HeadAnnouce/annoucement/56announcewiwatchaischolarship.pdf

BOT

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัครระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 02-283-5780 – 2

หรือ ส่งทางไปรษณ๊ย์ ที่ ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 02-283-5780 –

กำหนดการสอบคัดเลือกคือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

เอกสารที่ใช้สมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/

Scholarship/HeadAnnouce/Pages/annoucement.aspx

  • ใบสมัคร
  • หนังสือรับรองความประพฤติ
  • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: