ทุนฟุลไบร์ทประจำปี 2557


มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบร์ท)ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบร์ท 2 ประเภท ดังนี้ คือ

 •  ทุน Open Competion Scholarship Program for Master’s Degree ประจำปี 2557 หรือประจำปีการศึกษา 2014 จำนวน 9 ทุน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=674&type=application

ทุนฟุลไบร์ทที่จะได้รับนั้นจะเป็นการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นสาขาวิชาต่อไปนี้คือ  สาขาแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, พยาบาล, และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแพทยศาสตร์

ในจำนวน 9 ทุน จะมี 2 ทุนที่มีลักษณะพิเศษ คือ

 1. ทุนที่ให้แก่นักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย
 2. ทุนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับมูลนิธิฟุลไบร์ท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องการให้ผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อในด้านหนึ่งด้านใดต่อไปนี้คือ LLM in International Law and Securities Law, หรือด้าน Computer Science, IT, Computer and Network Security or Database Systems หรือด้าน MBA in Marketing or Operations Management

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนของตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับมูลนิธิฟุลไบร์ท จะต้องติดต่อให้ได้รับการตอบรับจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้างล่างนี้

Set

โดยปกติทุนฟุลไบร์ทจะเป็นทุนให้เต็มเฉพาะปีการศึกษาแรก ซึ่งประกอบด้วยค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าประกัน และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ส่วนในปีการศึกษาที่สองนั้น ผู้ได้รับทุนฟุลไบร์ทจะต้องหาแหล่งทุนอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยสนับสนุนด้วย การขอต่ออายุทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆไป

วันที่ปิดรับสมัครการยื่นเอกสารสอบชิงทุน คือวันที่ 10 เมษายน 2556 ผู้มีสิทธิ์สมัครทุนฟุลไบร์ทจะต้องเป็น ผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น, จบปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างต่ำ 3.00,  มีผลสอบ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนน ผู้สนใจสมัครทุนฟุลไบร์ทสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 และจะมีการ ประกาศผลผู้ได้รับทุนฟุลไบร์ทปลายเดือนกรกฎาคม 2556 

 • ทุน Teaching Excellence and Achievement Program(TEA) ประจำปี 2014 เป็นทุนที่ให้อาจารย์คนไทยที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี ศึกาาจบปริญญาโทแล้วและเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ หรือ สังคมศึกษา หรือ คริตสาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ มีระยะเวลาการสอนมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี มีความสามารถทางภาษาอังกฤษดีที่จะอภิปรายร่วมกับอาจารย์ชาวอเมริกัน ทุนนี้มีจำนวน 4 ทุน ระยะเวลาให้ทุนนาน 6 สัปดาห์คือระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 ปิดรับสมัครยื่นเอกสารขอรับทุนวันที่ 22 มีนาคม 2556 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=675&type=application

 

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

วีซ่าทำงานประเภท H-1B


วีซ่าทำงานประเภท H-1B เป็นวีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยมากมักจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาเฉพาะทาง อาทิ เช่น
1. ชาวต่างประทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ นักหนังสือพิมพ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักบัญชี นักวิเคราะห์การเงิน ทนายความ สถาปนิก แพทย์ ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ นักวิเคระห์ระบบ ที่ปรึกษาทางกฎหมายต่างประเทศ นักจิตวิทยา นักเขียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี่ต่างๆ ครูโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักวิเคราะห์วิจัยการตลาด รวมทั้งนักศึกษาที่จบปริญญาตรีในสาขาดังกล่าว
2.ชาวต่างประเทศที่เข้าไปทำงานด้านวิจัยและพัฒนาในโครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
3. พยาบาล และ ผู้ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับการสาธารณสุขศาสตร์
4. นางแบบที่มีชื่อเสียง
5. บริษัทในสหรัฐอเมริกาสามารถขอ H1B Visa ให้แก่ลูกจ้างระดับมืออาชีพ ที่มีความรู้ในระดับผู้เชี่ยวชาญ
H-1B Visa มีอายุของวีซ่านานเท่ากับที่บริษัทนั้นๆตกลงทำสัญญาว่าจ้าง อาจจะเป็น 2-3 ปี แต่จะจำกัดไว้ที่ระยะเวลานานไม่เกิน 6 ปี
ในแต่ละปี รัฐบาลสหรัฐฯจะกำหนดจำนวนผู้มีสิทธฺืยื่นขอวีซ่าประเภท H-1B ไว้อยู่ที่ประมาณ 65,000 คน ในจำนวนนี้อาจจะสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับพวกที่ขอวีซ่าประเภท Free Trade visa สำหรับชาวชิลีและสิงค์โปร์อีกประมาณ 6,800 คน นอกจากนี้  USCIS  ยังจะให้สิทธิ์ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท และสูงกว่าระดับปริญญาโทขอวีซ่า H-1B ได้อีกปีละประมาณ 20,000 คน ดังนั้นผู้มีสิทธิ์ขอวีซ่าประเภท H-1B ปีหนึ่งๆจะอยู่ที่ราวประมาณ 78,200 คน การประกาศจำนวนผู้มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่า H-1B จะประกาศก่อนล่วงหน้า 1 ปี เช่น การขอวีซ่า H-1Bสำหรับปี 2013 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนเมษายน 2012 ดังนั้นเดือนเมษายน 2013 จะเป็นการประกาศให้ยื่นคำร้องขอวีซ่า H-1B สำหรับปี 2014
นักศึกษาที่สนใจจะทำงานโดยถือวีซ่า H-1B ควรสมัครงานให้ได้จดหมายตอบรับเข้าทำงาน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม เพื่อจะได้ให้บริษัทที่รับเข้าทำงานขอวีซ่า H-1B ได้ทันในวันที่ 1 เมษายน ถ้าบริษัทยื่นเอกสารขอวีซ่า H-1B หลังวันที่ 1 เมษายน อาจจะหมดโอกาสเริ่มทำงานในวันที่ 1 เดือนตุลาคม ยกตัวอย่าง  นักศึกษาสาย STEM หลังจากจบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ภายหลังจากที่ได้ทำงานในช่วงที่ขอ OPT ได้แล้ว หากการทำงานของนักศึกษาท่านนั้นเป็นที่พอใจของนายจ้าง นายจ้างสามารถที่จะช่วยเหลือทำเรื่องขอวีซ่า H1 B ให้ได้ และนับเป็นความจำเป็นที่นายจ้างควรยื่นขอวีซ่า  H-1B ก่อนที่ OPT จะหมดอายุ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการต่อเนื่องในการจ้างงาน
ความหมายของคำว่า Cap-Gap คือ ช่วงระยะเวลาที่เป็นรอยต่อระหว่างการจบสิ้นสภาพวีซ่านักเรียน (F-1) และจุดเริ่มต้นของวีซ่า H-1B อนึ่ง กรณีนายจ้างไม่สามารถยื่นเอกสารขอ H-1B มากกว่า 6 เดือนให้นักศึกษา เช่น นายจ้างยื่นคำร้องวันที่ 2 เมษายน แต่การจ้างงานจะเริ่มต้นได้ในวันที่ 1 ตุลาคม และสถานภาพวีซ่านักเรียนสิ้นสุดลงก่อนหน้าวันที่ 1 ตุลาคม และนักศึกษาไม่อยู่ในสถานะที่จะขอขยายระยะเวลา Cap-Gap ได้  นักศึกษาก็จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและดำเนินการขอวีซ่า H-1B เพื่อกลับเข้าไปทำงานในสหรัฐฯใหม่ การขอวีซ่า H-1B  หากนักศึกษาได้งานในมหาวิทยาลัย International Student Office จะเป็นผู้ทำเรื่องยื่นเอกสารขอวีซ่า H-1B ให้นักศึกษา หากนักศึกษาได้งานนอกมหาวิทยาลัยก็จะเป็นนายจ้างหรือบริษัทนั้นๆเป็นผู้ทำเรื่องยื่นเอกสารขออนุมัติวีซ่า  H-1B
ขั้นตอนการขอวีซ่า H1B  นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ USCIS

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=73566811264a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD&vgnextchannel

=73566811264a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD

หรือเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา http://www.dol.gov/whd/immigration/h1b.htm

หรือเว็บไซต์ของ International Student Office ของแต่ละสถานศึกษา

ขั้นตอนที่จะกล่าวต่อไปนี้ นักศึกษาอาจจะไม่จำเป็นต้องทราบโดยละเอียด ที่นำมาเขียนไว้เพื่อนักศึกษาจะได้คำนวณเวลาคร่าวๆได้ว่า แต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาโดยประมาณเท่าไร เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับ I-797 Approved Notice นั้น ต้องใช้เวลาโดยประมาณนาน 5-7 เดือน เป็นต้น ขั้นตอนต่างๆมีดังนี้คือ

1.  นายจ้างกรอกฟอร์ม Labor Condition Application Form (LCA) ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.doleta.gov/regions/reg05/Documents/eta-9035.pdf  เพื่อส่งไปขออนุมัติที่ U.S.Department of Labor
2.  นายจ้างยื่นแบบฟอร์ม I-129 ( http://www.uscis.gov/files/form/i-129.pdf ) ที่กรอกเสร็จแล้วให้ USCIS
3.  นายจ้างยื่น LCA ในข้อ1 ที่ได้รับอนุมัติแล้วพร้อม I-129 ในข้อ 2 ให้ U.S.Department of Labor พร้อมค่าบริการประมวลผล 325US$ และค่า Fraud Prevention and Detection อีก 500 US$
4.  เมื่อแบบฟอร์ม I-129 ได้รับการอนุมัติแล้ว กรณีลูกจ้างที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถนำเอกสาร  I-797  (ได้รับหลังจาก I-129 ได้รับอนุมัติ) ไปยื่นขอวีซ่า H1B ได้ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศที่ตนถือหนังสือเดินทางได้
5.  กรณีที่ต้องการให้การดำเนินการเร็วขึ้น นายจ้างอาจใช้บริการที่เรียกว่า Premium Processing Service ซึ่งนายจ้างจะต้องยื่นแบบฟอร์ม I-907  ( http://www.uscis.gov/files/form/i-907.pdf ) พร้อมชำระเงิน 1,125 US$
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ละขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น  นักศึกษานอกจากจะศึกษารายละเอียดการขอวีซ่า H-1B จาก International Student Office ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ หากเนื้อหาไม่ชัดเจนพอ ยังมีอีกหลายเว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดมากพอที่นักศึกษาจะทำความเข้าใจได้ เช่น เว็บไซต์ของ University of North Carolina/Chapel Hill (hr.unc.edu/files/2012/11/0728_H-1Bdeptpacket.doc)  หรือ John Hopkins University
(http://oisss.jhu.edu/Presentations/Employment%20Visas.pdf) หรือเว็บไซต์ International Student Office ของ Ohio State University ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างเป็นขั้นตอน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
Ohio
=73566811264a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD   เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า H1B ต่อหน่วยงาน DOL และ USCIS มีดังนี้คือ
1. แบบฟอร์ม I-907 เพื่อใช้บริการเร่งด่วนประเภท Premium Processing Fee
2. แบบฟอร์ม G-28 (กรณียื่นโดยทนายหรือตัวแทน)ซึ่งไม่ค่อยพบกรณีนี้มากนัก
3. แบบฟอร์ม I-129
4. ฟอร์ม I-94
5. Sevis Form I-20
6. สำเนาแบบฟอร์ม LCA ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
7. จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท
เมื่อได้รับอนุมัติจาก DOL และ USCIS แล้ว หากนักศึกษามีโอกาสกลับประเทศไทย ให้ยื่นเอกสารขอวีซ่า H-1B ให้เรียบร้อยที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย
1. DS-160 Confirmation Number
2. ใบนัดวันสัมภาษณ์
3. Original I-797 Approve Notice
4. สำเนาแบบฟอร์ม I-129
5. จดหมายรับรองการทำงานของบริษัท
6. หนังสือเดินทาง
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าาทำงานจำนวน 190 US$ ชำระที่ไปรษณีย์ หรือ 5,890 บาท ( http://www.thailandpost.com/upload/service/PDF/_20130121_083612.pdf)
8. เอกสารทางการเงินของผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องแสดงให้กงสุลดู แต่ถ้าจะนำไปเป็นเอกสารเสริมเพื่อประกอบให้กงสุลเห็นว่า นักศึกษามีความผูกพันกับครอบครัวและเศรษฐกิจที่จะกลับมาอยู่ประเทศไทยก็ย่อมทำได้
ผู้สนใจอาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากบางเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของ  U.of Wisconsin (http://www.ohr.wisc.edu/ifss/imminfo/H-1B/H-1B.pdf)
Wis
Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

CollegeWeekLive จัดนิทรรศการออนไลน์ 20 กุมภาพันธ์ 2556


CollegeWeekLive จัดนิทรรศการออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 5.00-19.00น.ตามเวลาทางฝั่งตะวันออก โดยมีบูธของสถานศึกษาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 106 แห่งเข้าร่วมงาน

1. 1

2.2

3. 3

ในงานดังกล่าวมีรายการบรรยาย (http://www.collegeweeklive.com/index.cfm?ckey=CA&folder=Guest&page=CollegeWeekLive_INTERNATIONAL_DAY&lang=en) ทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้คือ

เวลา

รายการ

ผู้บรรยาย

11.00 AM.GMT(6.00AM.EST) Prepare for your Departure to USA Lorraine Usner
12.00 PM.GMT(7.00 AM.EST) Explaining the US Higher Ed System and Application Process EducationUSA Representative
12.00 PM.GMT(7.00 AM.EST) University of Rochester Video Chat
2.00 PM.GMT(9.00 AM.EST) Preparing for Undergraduate University Abroad James Montoya and Brian Hartman
2.00 PM.GMT(9.00 AM.EST) Columbia College Video Chat
2.00 PM.GMT(9.00 AM.EST) Colorado State University Video Chat
3.00 PM.GMT(10.00 AM.EST) University of Oregon Video Chat
4.00 PM.GMT(11.00AM.EST) Choosing a College or University That’s Right for You EducationUSA Representative
4.00 PM.GMT(11.00AM.EST) University College of Dublin Video Chat
5.00 PM.GMT(12.00PM.EST) UC Davis Video Chat
6.00 PM.GMT(1.00PM.EST) Financing your US Studies EducationUSA Representative
8.00 PM.GMT(3.00PM.EST) TOEFL Terry Axe
9.00 PM.GMT(4.00PM.EST) GRE Terry Axe
9.00 PM.GMT(4.00PM.EST) Clayton State University Video Chat
9.00 PM.GMT(4.00PM.EST) University of San Diego Video Chat

นอกจากนี้ยังมีการจับรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนเพื่อชิงทุนการศึกษา 1,000 US$ ให้กับผู้ log in CollegeWeekLive และเข้าเยี่ยมชมบูธอย่างน้อย 3 บูธ อีกด้วย

4

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

ทุนธนาคารกรุงไทยประจำปี 2556


ธนาคารกรุงไทย ( http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships-detail.aspx?cid=Cn1y935mYQFv7RGU%2bsHTOw%3d%3d) ประกาศรับสมัครพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น

1. ทุนศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ  จำนวน 10 ทุน ดังนี้คือ

 • Master of Business Administration  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • IMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Science in Financial Investment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Master of Engineering Program in Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LSCSE) (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • MasterProgram in FinancialEngineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. Business Law จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ทุนศึกษาต่อปริญญาโทในทต่างประเทศจำนวน  10 ทุน โดยให้ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น และจีน ในสาขาวิขา MBA ( Finance, Marketing, Accounting, Risk Management) หรือปริญญาโทด้าน Human Resource หรือปริญญาโทด้าน Management Information System(MIS) หรือปริญญาโทด้าน Operation Research

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2556 คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีในวันปิดรับสมัคร

ผู้สนใจที่จะส่งสมัครศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้ในการสมัครได้ที่

http://www.ktb.co.th/ktb/Download/career/MediaFile_94KTBScholarshipAnnoucement_2013.pdf

ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการของธนาคารที่  งานบริหารเส้นทางความก้าวหน้า ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2208-7704, 7736, 7796 ธนาคารกรุงไทยไม่รับเอกสารสมัครที่ส่งไปทางไปรษณีย์

ผู้มีสิทธิได้รับทุนของธนาคารจะต้องสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ธนาคารกำหนดด้วยตนเองภายในเวลา 3 ปี นับจากวันที่ธนาคารประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน

รายชื่อสถานศึกษาในประเทสศหรัฐอเมริกา

กรุงไทย1

รายชื่อสถานศึกษาในประเทศอื่นๆ คือ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, จีน

กรุงไทย2

ส่วนผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษจะต้องติดต่อเพื่อให้ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาที่กำหนดภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ธนาคารประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships-detail.aspx?cid=Cn1y935mYQFv7RGU%2bsHTOw%3d%3d

กรุงไทย3

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2556


ธนาคารกสิกรไทยประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศไทยประจำปี 2556 ในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ดังนี้ คือ

Kbก . ทุนเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรในประเทศไทยมีจำนวนทุนที่จะมอบให้ทั้งหมด 5 ทุนจากจำนวนหลักสูตรที่มีให้เลือกทั้งหมด 7 หลักสูตร ดังนี้คือ

1. หลักสูตร MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

2. หลักสูตร MBA( English Program)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. หลักสูตร Master of Science in Finance Program(English Program)                     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. หลักสูตร Master of Science in Financial Engineering  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. หลักสูตร MBA(International MBA Program)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. หลักสูตร Master of Science in Fiance Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. หลักสูตร Master of Science in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข. ทุนเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศมีทั้งหมด 6 ทุนจาก 4 ประเทศ ดังนี้คือ

1. ทุนการศึกษา ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา จำนวน  3  ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การเงิน / การบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน /Financial Engineering/ Computer Science

2. ทุนการศึกษา ณ สหราชอาณาจักร จำนวน 1 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การเงิน/ การบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน / Financial Engineering

3. ทุนการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การเงิน / การตลาด

4. ทุนการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การจัดการ / การตลาด

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนทุกประเภท คือ

1. ต้องมีสัญชาติไทย เป็นโสด และมีอายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556

2. ผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หากผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

3. ต้องมีผลสอบ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนน IELTS อย่างน้อย  6.5 (สำหรับทุนต่างประเทศ หากเป็นทุนในประเทศไทย IELTS 6.0)

4. มีผลสอบ GMAT 550 คะแนน GRE อย่างน้อย 1,000 คะแนน(เฉพาะผู้สมัครสอบชิงทุนในต่างประเทศ)

5. ไม่เคยได้รับทุนของเครือกสิกรไทยศึกษาปริญญาโทมาก่อน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 โดยส่งเอกสารสมัครไปที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 หมายเลขโทรศัพท์ -02470-3113

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่  29 มีนาคม 2556  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 เมษายน 2556  สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อให้ได้รับการตอบรับภายในเวลา 1 ปี มิเช่นนั้นจะถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับทุน

ทุนการศึกษาในประเทศไทยอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/Annouce

CapitalDomestic2013.aspx

ทุนการศึกษาในต่างประเทศ อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/Annouace

Capitalforeign2013.aspx

สำหรับรายชื่อสถานศึกษาในต่างประเทศที่ผู้สมัครจะต้องสมัครให้ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ ศึกษารายละเอียดได้ที่

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/FAQs.aspx

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 116 other followers