ทุนธนาคารกรุงไทยประจำปี 2556


ธนาคารกรุงไทย ( http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships-detail.aspx?cid=Cn1y935mYQFv7RGU%2bsHTOw%3d%3d) ประกาศรับสมัครพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น

1. ทุนศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ  จำนวน 10 ทุน ดังนี้คือ

 • Master of Business Administration  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • IMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Science in Financial Investment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Master of Engineering Program in Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LSCSE) (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • MasterProgram in FinancialEngineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. Business Law จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ทุนศึกษาต่อปริญญาโทในทต่างประเทศจำนวน  10 ทุน โดยให้ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น และจีน ในสาขาวิขา MBA ( Finance, Marketing, Accounting, Risk Management) หรือปริญญาโทด้าน Human Resource หรือปริญญาโทด้าน Management Information System(MIS) หรือปริญญาโทด้าน Operation Research

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2556 คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีในวันปิดรับสมัคร

ผู้สนใจที่จะส่งสมัครศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้ในการสมัครได้ที่

http://www.ktb.co.th/ktb/Download/career/MediaFile_94KTBScholarshipAnnoucement_2013.pdf

ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการของธนาคารที่  งานบริหารเส้นทางความก้าวหน้า ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2208-7704, 7736, 7796 ธนาคารกรุงไทยไม่รับเอกสารสมัครที่ส่งไปทางไปรษณีย์

ผู้มีสิทธิได้รับทุนของธนาคารจะต้องสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ธนาคารกำหนดด้วยตนเองภายในเวลา 3 ปี นับจากวันที่ธนาคารประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน

รายชื่อสถานศึกษาในประเทสศหรัฐอเมริกา

กรุงไทย1

รายชื่อสถานศึกษาในประเทศอื่นๆ คือ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, จีน

กรุงไทย2

ส่วนผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษจะต้องติดต่อเพื่อให้ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาที่กำหนดภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ธนาคารประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships-detail.aspx?cid=Cn1y935mYQFv7RGU%2bsHTOw%3d%3d

กรุงไทย3

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2556


ธนาคารกสิกรไทยประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศไทยประจำปี 2556 ในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ดังนี้ คือ

Kbก . ทุนเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรในประเทศไทยมีจำนวนทุนที่จะมอบให้ทั้งหมด 5 ทุนจากจำนวนหลักสูตรที่มีให้เลือกทั้งหมด 7 หลักสูตร ดังนี้คือ

1. หลักสูตร MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

2. หลักสูตร MBA( English Program)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. หลักสูตร Master of Science in Finance Program(English Program)                     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. หลักสูตร Master of Science in Financial Engineering  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. หลักสูตร MBA(International MBA Program)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. หลักสูตร Master of Science in Fiance Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. หลักสูตร Master of Science in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข. ทุนเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศมีทั้งหมด 6 ทุนจาก 4 ประเทศ ดังนี้คือ

1. ทุนการศึกษา ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา จำนวน  3  ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การเงิน / การบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน /Financial Engineering/ Computer Science

2. ทุนการศึกษา ณ สหราชอาณาจักร จำนวน 1 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การเงิน/ การบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน / Financial Engineering

3. ทุนการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การเงิน / การตลาด

4. ทุนการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การจัดการ / การตลาด

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนทุกประเภท คือ

1. ต้องมีสัญชาติไทย เป็นโสด และมีอายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556

2. ผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หากผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

3. ต้องมีผลสอบ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนน IELTS อย่างน้อย  6.5 (สำหรับทุนต่างประเทศ หากเป็นทุนในประเทศไทย IELTS 6.0)

4. มีผลสอบ GMAT 550 คะแนน GRE อย่างน้อย 1,000 คะแนน(เฉพาะผู้สมัครสอบชิงทุนในต่างประเทศ)

5. ไม่เคยได้รับทุนของเครือกสิกรไทยศึกษาปริญญาโทมาก่อน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 โดยส่งเอกสารสมัครไปที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 หมายเลขโทรศัพท์ -02470-3113

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่  29 มีนาคม 2556  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 เมษายน 2556  สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อให้ได้รับการตอบรับภายในเวลา 1 ปี มิเช่นนั้นจะถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับทุน

ทุนการศึกษาในประเทศไทยอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/Annouce

CapitalDomestic2013.aspx

ทุนการศึกษาในต่างประเทศ อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/Annouace

Capitalforeign2013.aspx

สำหรับรายชื่อสถานศึกษาในต่างประเทศที่ผู้สมัครจะต้องสมัครให้ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ ศึกษารายละเอียดได้ที่

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/FAQs.aspx

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2556


ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศประจำปี 2556 โดยทุนที่ประกาศมี 2 ประเภทคือ

1. ทุนประเภทบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วยทุนสายวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล 1 ทุน และทุนการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 2 ทุน ลิงก์เว็บไซต์รายละเอียดของทุน คือ

http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/

annoucement/56announcemorplyscholarship.pdf

2. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์  เป็นทุนที่ไม่ผูกพันว่า จะต้องกลับมาทำงานชดใช้ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่มีเงื่อนไขต้องกลับมาทำงานที่ประเทศไทย เว็บไซต์รายละเอียดของทุนคือ 

http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/

HeadAnnouce/annoucement/56announcewiwatchaischolarship.pdf

BOT

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัครระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 02-283-5780 – 2

หรือ ส่งทางไปรษณ๊ย์ ที่ ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 02-283-5780 –

กำหนดการสอบคัดเลือกคือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

เอกสารที่ใช้สมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/

Scholarship/HeadAnnouce/Pages/annoucement.aspx

 • ใบสมัคร
 • หนังสือรับรองความประพฤติ
 • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

นิทรรศการ Study USA AEO Tour 16 มีนาคม 2556


The AEO Tour จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคมระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ห้อง Ball Room โรงแรมพลาซ่า แอทธินี  เลขที่ 61 ถนนวิทยุ

AEO2

ในงานจะมีตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานทั้งหมด 13 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 15 แห่ง

AEO1

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เข้าร่วมในงานที่กรุงเทพมหานคร คือ Indiana University at South Bend (IN) และ Wichita State University (KS)

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานพร้อมเว็บไซต์และอีเมล์ มีดังนี้  คือ

University Name

Website

Email/Fax

1.Academy of Art U.(CA) www.academyart.edu info@academyart.edu
2.College of Southern Nevada (NV) www.csn.edu iss@csn.edu
3.DePaul University (IL) www.depaul.edu intlapp@depaul.edu
4.Edmonds Community College (WA) www.international.edcc.edu Iss_desk@edcc.edu
5.El Camino College www.elcamino.edu isp@elcamino.edu
6.Foothill & De Anza Colleges www.international.fhda.edu fhinternational@fhda.edudainternational@fhda.edu
7.Linfield College (OR) www.linfield.edu fschrock@linfield.edu
8.Missouri Western State U. (MO) www.missouriwestern.edu cwashburn@missouriwestern.edu
9.North Seattle Community College (WA) www.isp.northseattle.edu Fax: 206-934-3794
10.U. of San Francisco www.usfca.edu international@usfca.edu
11.U. of Wisconsin-Eau Claire (WI) www.uwec.edu intladm@uwec.edu
12.U. of Wisconsin-Green Bay www.uwgb.edu uwgb@uwgb.edu
13.Southwestrn Academy www.southwesternacademy.edu admissions@southwesternacademy.edu

นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถเข้าชมงานได้ฟรี โดยไม่ต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

นิทรรศการ Hobsons Virtual Fair มีนาคม 2556


นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาออนไลน์จัดโดยบริษัท Hobsons Virtual Student Fairs  วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 14.00-20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ดังเว็บไซต์  http://www.hobsonsevents.com/new-asia?AffiliateKey=13982&AffiliateData=

Asia1

มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งในรัดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 62 แห่งจาก 24 มลรัฐ เข้าร่วมในงานดังต่อไปนี้คือ

State

University

Level

1.Arizona A merican English & Culture Program, Arizona State University

UG,G

Arizona State University

G

2. California Alliant International University

UG,G

California State University/Northridge

G

Claremont Graduate University

UG,G

University of San Diego

UG,G

University of Southern California Graduate School of Social Work

G

3.Connecticut Post University

UG

Sacred Heart University

UG,G

4.Florida University of South Florida

UG

St.Thomas University

UG

Stetson University

UG

5.Georgia Georgia State University Robinson College of Business

G

Mercer University

UG

6.Illinois Adler School of Professional Psychology

UG

Illinois State University

UG,G

Southern Illinois University/Carbondale

UG,G,ESL

7.Indiana Huntington University

UG

Marian University

UG

8.Kentucky University of Kentucky

UG

9.Maine Colby College

UG

10.Maryland Carey Business School: John Hopkins Carey School of Business

UG

11.Massachusetts Fisher College

UG

School of the Museum of Fine Arts

UG

12.Missouri Park University

UG

13.Michigan Eastern Michigan University

UG,G

Saginaw Valley State University

UG

14.New Hampshire Colby-Sawyer College

UG

15.New Jersey Caldwell College

UG,G

Felician College

UG,G,ESL

Monmouth University

UG,G

Rutgers University, New Brunswick

UG

16.New York Alfred State College SUNY College of Technology

UG

Clarkson University-School of Business

G

CUNY Borough of Manhattan Community College

UG

Brooklyn College CUNY

UG,G

Hofstra University

UG,G

Iona College

UG

Long Island University/Brooklyn Campus

UG,G

Long Island University/CW Post Campus

UG,G

Manhattanville College

UG

New York Institute of Technology

UG,G

Pratt Institute

UG

St.John’s University

UG,G

Stony Brook University, SUNY

UG

17.North Carolina Appalachian State University

UG

Elon University

UG

University of North Carolina/Charlotte

G

18.Ohio Cleveland State University

UG

Miami University

UG,G

The University of Findlay

UG,G

University of Cincinnati

UG,G,ESL

19.Oregon Willamette University

MBA

20.Pennsylvania Harrisburg Area Community College

UG

La Salle University

UG

University of Pittsburgh, Katz School of Business

UG

21.South Carolina Presbyterian College

UG

University of South Carolina/Columbia

UG,G

22.South Dakota Dakota State University

UG

22.Texas The University of Texas/Tyler

G

23.Washington Highline Community College

UG

24.West Virginia West Liberty University

UG

หมายเหตุ :  UG= ระดับปริญญาตรี  G= ระดับปริญญาโทขึ้นไป

ผู้สนใจเข้าชมงานต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนล่วงหน้าที่     https://vts.inxpo.com/scripts/Server.nxp 

ภายในงานนักศึกษาจะมีโอกาสได้สอบถามผู้แทนมหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าเรียนต่อ และได้มีโอกาสสนทนากับนักศึกษาปัจจุบันที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ

อนึ่ง หลักการชมงานนิทรรศการศึกษาที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการออนไลน์หรือนิทรรศการที่มีบูธให้นักศึกษาซักถามจากตัวแทนมหาวิทยาลัยจริงๆ นักศึกษาควรค้นคว้าหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งนั้นๆไว้ก่อน อาทิ มีวิชาที่ต้องการเรียนเปิดสอนหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบว่าควรซักถามมหาวิทยาลัยอย่างไร ถ้าไม่ได้เตรียมการค้นคว้าไว้ก่อนล่วงหน้า จะทำให้การชมงานนิทรรศการเป็นความน่าเบื่อ เมื่อต้องพบกับตัวแทนมหาวิทยาลัยจำนวนมาก และรับข้อมูลที่มากเกินไป

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 112 other followers