เปรียบเทียบระบบโรงเรียนประถมและมัธยมใน 5 ประเทศชั้นนำ


ความต้องการของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี นอกจากเหตุผลในเรื่องของการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจของผู้ปกครอง อาทิ ความไม่เห็นด้วยกับระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย, ความไม่มั่นใจในระบบโรงเรียนของประเทศไทยที่จะสามารถสร้างบุคลิกภาพของบุตรหลานตนให้มีความพร้อมในทุกด้าน อาทิ ความรอบรู้เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ทัศนวิสัย ความคิดเห็นเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ก่อนการตัดสินใจเลือกประเทศที่จะส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อ ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจกับระบบการศึกษาในประเทศนั้นๆ วิธีการสอน วิธีการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาหลังจากเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนั้น ค่าใช้จ่ายในการศึกษารวมทั้งค่ากินอยู่ ระยะเวลาในการไปศึกษาต่อ ความคาดหวังที่ผู้ปกครองต้องการได้รับหลังจากบุตรหลานจบการศึกษา

การศึกษาในต่างประเทศเป็นการลงทุนระยะยาวประเภทหนึ่ง ในสังคมไทยกระแสการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยออกมาในด้านลบมากกว่าบวก แต่มิได้หมายความว่า การศึกษาไทยไม่ได้สาระไปเสียทั้งหมด ผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาในแต่ละประเทศ ต่างก็พยายามจัดระบบการศึกษาให้รองรับกับพื้นฐานด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์หนึ่งในสังคมที่มีผลกระทบต่อระบบการศึกษาในหลายๆประเทศเป็นอย่างมากคือ การแข่งขันและการเปรียบเทียบ อาทิ การแข่งขันในระบบการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา การแข่งขันในหมู่ผู้ปกครองกันเอง การแข่งขันในเรื่องการคัดเลือกเข้าทำงานในสถาบันชั้นนำ การแข่งขันในเรื่องระบบเงินเดือน การแข่งขันเพื่อให้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบในการทำงาน และอื่นๆ ดังนั้นจึงไม่มีหลักการที่แน่นอนที่จะกำหนดได้ว่า ควรเริ่มส่งบุตรหลานไปศึกษาในต่างประเทศเมื่อไรถึงจะดีที่สุด ผู้ปกครองควรศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายและความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อประกอบการคิดคำนวณว่า ควรจะเริ่มส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในต่างประเทศในระดับชั้นเรียนใดดี

แผนผังด้านล่างแสดง ตารางการเปรียบเทียบชั้นเรียนในประเทศต่างๆ ที่ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในต่างประเทศพร้อมกับหลักสูตร International Baccalaureate หรือ IB ที่หลายโรงเรียนในหลายประเทศนำเข้าไปใช้ในเป็นตัวเลือกในการสอนในโรงเรียนตนนอกเหนือไปจากการสอนเพื่อสอบให้จบตามช่วงสุดท้ายของชั้นเรียนในระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆ  ทั้งนี้ทั้งนั้น การเตรียมสอบในขั้นตอนสุดท้ายก็เพื่อที่จะใช้คะแนนดังกล่าวในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกทีหนึ่ง

อายุ(ปี)

USA UK Canada IB Australia

New Zealand

5 Kindergarten Year1 Kindergarten Kindergarten Level1(Primary1)
6 Grade1 Year1 Grade1 PYP Year1 Level1(primary2)
7 Grade2 Year2 Grade2 PYP Year1 Level2(Standard1)
8 Grade3 Year3 Grade3 PYP Year2 Level2(Standard2)
9 Grade4 Year4 Grade4 PYP Year3 Level2-3(Standard3)
10 Grade5 Year5 Grade5 PYP Year4 Level3(Standard4)
11 Grade6 Year6 Grade6 MYP Year5 Level3-4(standard5/F.1)
12 Grade7 Year7 Grade7 MYP Year6 Level4(Ftandard6/F.2)
13 Grade8 Year8 Grade8 MYP Year7 Level4(Form3)
14 Grade9 Year9(Pre-GCSE) Grade9 MYP Year8 Level5(Form4)
15 Grade10 Year10(GCSE) Grade10 MYP Year9 Level5-6(Form5/NCEA1)
16 Grade11 Year11(GCSE) Grade11 DP Year10 Level6-7(Form6/NCEA2)
17 Grade12 Year12(Lower sixth form) Grade12 DP Year11 Level7-8(Form7/NCES3)
18  PG Year13(Upper sixth Form) Grade12+(Ontario) Year12

หากเปรียบเทียบอายุเริ่มเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของแต่ละประเทศจะไม่แตกต่างจากโรงเรียนในประเทศไทยมากนัก บางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร และประเทศนิวซีแลนด์อาจจะเริ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเด็กอายุ 5 ปีหรือ 6 ปีก็ได้ ส่วนใหญ่ผู้ปกครองจากประเทศไทยที่มีความมั่นคงทางการเงินในระดับดีจะเริ่มให้เด็กไปเข้าเรียนในต่างประเทศหลังจากบุตรหลานจบชั้นประถมศึกษาในประเทศไทยแล้ว ค่าใช้จ่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร และประเทศสหรัฐอเมริกาจะอยู่ในราวประมาณ 1,500,000 บาทต่อปี

อนึ่ง ข้อสังเกตในการเลือกไปเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทสสหรัฐอเมริกากำหนดให้นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลได้เพียง 1 ปีเท่านั้น ซึ่งผู้ปกครองไทยมักจะส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษากับโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ อาทิ AFS, Rotary เป็นต้น หากพิจารณาจากเงื่อนไขที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดไว้ คือ หลังจากจบโครงการแลกเปลี่ยน ถ้านักเรียนต้องการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา นักเรียนจำเป็นต้องย้ายที่เรียนจากโรงเรียนรัฐบาล(Public School) ไปเรียนในโรงเรียนเอกชน (Private School) และเปลี่ยนสถานภาพจากวีซ่า J-1 เป็นวีซ่า F-1 โดยกลับมาขอวีซ่าใหม่ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร ผู้ปกครองสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา      http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1269.html 

หากผู้ปกครองสนใจจะค้นหาข้อมูลเพิ่อศึกษาเรื่องโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศต่างๆในเชิงลึก หรือ ด้วยตนเอง นอกเหนือไปจากการใช้บริการจากเอเจนซี่ทางการศึกษาในประเทศไทย ขอแนะนำเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ดังนี้คือ

1. USA :  http://boardingschools.com/

2. UK:   http://www.ukboardingschools.com/

3. Canada: http://www.studycanada.ca/english/school_find.php

4. Australia: http://acaca.bos.nsw.edu.au/go/changing-schools/new-south-wales/standards-and-benchmarking/เว็บไซต์แรกนี้จะทำให้ผู้ปกครองทีสนใจทราบข้อมูลเชิงลึกได้ทราบว่า ภายในรัฐต่างๆของประเทศออสเตรเลียเองนั้น ตัวโรงเรียนมัธยมศึกษายังจะมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องการจัดลำดับชั้นเรียนและการจบการศึกษาด้วย   ส่วนเว็บไซต์ถัดไปจะใช้ในการค้นหาข้อมูลโรงเรียนประจำในรัฐต่างๆ  http://www.boardingschools.com.au/ เว็บไซต์ที่จะรวบรวมรายชื่อโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชนในประเทศออสเตรเลียที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากคือเว็บไซต์ของวิกิลีกส์     http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_schools_in_Australia

5. New Zealandhttp://www.minedu.govt.nz/Parents/AllAges/SchoolSearch.aspx

6. โรงเรียนที่มีหลักสูตร IB เปิดสอนhttp://www.ibo.org/school/search/ เช่นในหน้าที่ 90 จะพบรายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยที่มีหลักสูตร IB เปิดสอน

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

โรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร


การศึกษาระดับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในสหราชอาณาจักรนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงอายุและ 4 ระดับดังนี้คือ

อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาศึกษา
7-12 ปี ระดับประถมศึกษา (Preparatory School 6 ปี
13  ปี Pre GCSE 1 ปี
14-15 ปี GCSE 2 ปี
16-18 GCE A Level or IB 2 ปี

ช่วงอายุที่เหมาะสมในการส่งบุตรไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร คือ อายุประมาณ 13 ปี หรือหลังจากที่นักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นช่วงอายุที่โรงเรียนในสหราชอาณาจักรเริ่มทำการทดสอบ Career Test นักเรียนครั้งแรกว่า เหมาะจะศึกษาต่อปริญญาตรีด้านใด หากนักเรียนยังไม่พร้อมในทุกด้านจากประเทศไทย อาจจะไปเริ่มเข้าเรียนตอนอายุ  14 ปี หรือเรียนต่อในระดับ GCSE ซึ่งจะมีการทดสอบความเหมาะสมทางด้านความถนัดหรือ Career Test ครั้งที่ 2  หากผู้ปกครองจะรอให้นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในประเทศไทยก่อน นักเรียนจะมีเวลาเรียน GCSE เพียง 1 ปีเท่านั้น ( GCSE จะประกอบด้วยเนื้อหาวิชาทั้งหมดประมาณ 9 วิชา) ซึ่งถ้าลองค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ เช่น เว็บไซต์ British Council ของประเทศบัลแกเรีย ได้แนะนำว่าช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะเข้าไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของสหราชอาณาจักร คือ ช่วงอายุ 11-13 ปี

เว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ปกครองในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนในสหราชอาณาจักอังกฤษมีดังนี้คือ

1. http://www.educationuk.org/ เมื่อคลิกเลือกการศึกษาในสหราชอาณาจักรอังกฤษ จะพบหัวข้อ ” โรงเรียนเอกชนในสหราชอาณาจักรอังกฤษให้อ่านเพิ่มเติม ” ตามลิงก์เว็บไซต์นี้  http://www.educationuk.org/Thailand/A-UK-education/benefits-of-uk-study/THART231262429930096

2. http://www.ukboardingschools.com/  มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ปกครองทีสนใจส่งลูกไปศึกษาต่อในโรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษเป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วยข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น การเลือกโรงเรียน , การเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตในโรงเรียนกินนอน,     การเตรียมสมัครเรียน, กรณีศึกษา, การเดินทางไปถึงสหราชอาณาจักร, กิจกรรมนอกหลักสูตร, ชีวิตนักเรียนประจำ, สมาคมโรงเรียนประจำ และอื่นๆ  นอกจากนี้ยังมีรายชื่อโรงเรียนโดยแยกประเภทเป็นโรงเรียนสหศึกษา, โรงเรียนชายล้วน, โรงเรียนหญิงล้วน, โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนที่มีหลักสูตรภาคฤดูร้อน เป็นต้น

3. http://www.scis.org.uk/ เว็บไซต์โรงเรียนเอกชนในสก็อตแลนด์ จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับการเลือกโรงเรียน  ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน คุณภาพทางการศึกษา ระบบการตรวจสอบโรงเรียน รายชื่อโรงเรียนทั้งที่เป็นสหศึกษา โรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วน ข้อเท็จจริงและสถิติต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเรียน จำนวนนักเรียน ผลการสอบต่างๆ เป็นต้น ขอยกตัวอย่างรายชื่อโรงเรียนตามที่ตั้งทางภูมิศาตร์ตามลิงก์เว็บไซต์                         http://www.scis.org.uk/assets/Uploads/For-Parents/LocationmapofScottishindependentschools.pdf

4. เว็บไซต์สมาคมโรงเรียนกินนอนที่มีราคาค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก                 http://www.sbsa.org.uk/index.php

5. เว็บไซต์ British Council ของประเทศคาซัคสถานเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่กล่าวถึงการเลือกโรงเรีียนประจำในสหราชอาณาจักรไว้ได้น่าสนใจ                               http://www.britishcouncil.org/kazakhstan-study-in-uk-information-sheets-choosing-your-independent-school.pdf

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจจะทราบข้อมูลว่า สหราชอาณาจักรมีโรงเรียนที่เป็นของรัฐบาลหรือไม่นั้น ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ British Council เกี่ยวกับโรงเรียนรัฐบาลในสหราชอาณาจักร http://www.britishcouncil.org/learning-infosheets-choosing-state-funded-schools.pdf

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

นิทรรศการ QS World Grad School Tour 2012


QS World University Ranking จัดงานนิทรรศการ QS World Grad School Tour สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 15.30-20.00 น. ณ โรงแรมโฟร์ซีซัน ถนนราชดำริ เว็บไซต์ของงานนิทรรศการนี้คือ http://graduateschool.topuniversities.com/world-grad-school-tour/bangkok/details

รายละเอียดของงานมีดังนี้คือ

เวลา รายการ
15.30 น. ลงทะเบียน
16.00-17.00 น. สัมมนาเรื่องขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา ผู้บรรยายคือ University of Melbourne, IE Business School และ School of Public Policy จาก Pepperdine University
17.00-20.00 น. พบผู้แทนสถานศึกษาในงานนิทรรศการ

ผู้แทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมในงานที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่

 • Aston University (UK)
 • BI Norwegian Business School (Norway)
 • City University of Hong Kong (Hong Kong)
 • Hult International Business School (USA)
 • IE Business School (Spain)
 • Leeds Metropolitan University Business school (USA)
 • Lund University (Sweden)
 • New York University School of Continuing and Professional Studies (USA)
 • Pepperdine University (USA)
 • Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)
 • Essec Business School (France)
 • University of Kent (UK)
 • University of  Melbourne (Australia)
 • University of St Gallen (Switzerland)
 • และอื่นๆ

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

นิทรรศการ QS World MBA Tour 2012


QS World University Ranking จะจัดให้มีงานนิทรรศการ QS World MBA Tour ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 847  ถนนเพชรบุรี ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. โปรดศึกษารายละเอียดของงานก่อนเข้าชมงานได้ที่ http://www.topmba.com/qs-world-mba-tour/asia-november/bangkok?

เนื้อหาของงานมีดังนั้คือ

เวลา รายการ
17.00-17.45 น. สัมมนาเรื่องการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ผู้บรรยาย ได้แก่ Cass Business School. University of Brighton, และผู้แทนสถานศึกษาในสหราชอาณาจักร
17.45-18.30 น. สัมมนาเรื่องการรับสมัคร ผู้บรรยายได้แก่ Boston University, Sydney Business School, University of San Diego และ ESSEC
18.30-21.00 น. พบผู้แทนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในงาน QS World MBA Tour
19.00-19.30 น. สัมมนาเรื่องอาชีพและงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร MBA โดย MBA Magazine และ Jobstreet Thailand

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานจำนวน 38 แห่ง จาก 12 ประเทศ  คือ  ประเทศสหรัฐอเมริกา, และสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย

ผู้แทนมหาวิทยาลัยจากประเทศสิงคโปร์, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศไทย, ประเทศสเปน, ประเทศญี่ปุ่น และฮ่องกง

ผู้แทนมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศออสเตรเลีย

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

US Commercial Services ประกาศงานนิทรรศการการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา


แผนกพาณิชย์ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์ปฏิทินงานนิทรรศการการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาจำนวน 3 งานในเดือนพฤศจิกายน 2555 ดังนี้คือ

1. งานนิทรรศการการศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนหรือ Community College ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2555 ตามรายการดังนี้คือ

 • วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13:00 น. – 17:00 น. ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ
 • วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13:00 น. – 17:00 น. ที่ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่
 • วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 17:00 น. – 21:00 น. ที่ ห้องประชุมหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา 

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์           http://www.buyusa.gov/thailand/studyusa/index.asp

สำหรับ Lane Community College, Seattle Central Community College และ South Puget Sound Community College จะมาพบกับนักศึกษาใน งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ จัดโดยสำนักงานกพ.ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 ณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอนด้วย  http://www.ocscexpo.net/exhi_list.html หากนักศึกษาท่านใดสนใน Community College สามารถไปพบตัวแทนสถานศึกษาได้ตามวันเวลาและหมายเลขบูธของสถานศึกษาข้างล่างนี้

2.  งานนิทรรศการการศึกษาต่อในโรงเรียนประจำ (TABS) ระดับมัธยมศึกษา ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่น ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ตามเว็บไซต์  http://www.buyusa.gov/thailand/studyusa/tabs/index.asp

3. งาน Chicago Booth EMBA Program ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 19.00-21.30 น. ตามเว็บไซต์ http://www.buyusa.gov/thailand/studyusa/chicagobooth/index.asp

ณ โรงแรม Siam Kempinski เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1

รายละเอียดของงานมีดังนี้

19.00-19.30  น.  ลงทะเบียน

19.30-20.30  น.  แนะนำหลักสูตร

20.30-21.00  น.  ประสบการณ์จากศิษย์เก่า

21.00-21.30   น.  ตอบข้อซักถาม

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers