CollegeWeekLive จัดนิทรรศการออนไลน์ 20 กุมภาพันธ์ 2556


CollegeWeekLive จัดนิทรรศการออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 5.00-19.00น.ตามเวลาทางฝั่งตะวันออก โดยมีบูธของสถานศึกษาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 106 แห่งเข้าร่วมงาน

1. 1

2.2

3. 3

ในงานดังกล่าวมีรายการบรรยาย (http://www.collegeweeklive.com/index.cfm?ckey=CA&folder=Guest&page=CollegeWeekLive_INTERNATIONAL_DAY&lang=en) ทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้คือ

เวลา

รายการ

ผู้บรรยาย

11.00 AM.GMT(6.00AM.EST) Prepare for your Departure to USA Lorraine Usner
12.00 PM.GMT(7.00 AM.EST) Explaining the US Higher Ed System and Application Process EducationUSA Representative
12.00 PM.GMT(7.00 AM.EST) University of Rochester Video Chat
2.00 PM.GMT(9.00 AM.EST) Preparing for Undergraduate University Abroad James Montoya and Brian Hartman
2.00 PM.GMT(9.00 AM.EST) Columbia College Video Chat
2.00 PM.GMT(9.00 AM.EST) Colorado State University Video Chat
3.00 PM.GMT(10.00 AM.EST) University of Oregon Video Chat
4.00 PM.GMT(11.00AM.EST) Choosing a College or University That’s Right for You EducationUSA Representative
4.00 PM.GMT(11.00AM.EST) University College of Dublin Video Chat
5.00 PM.GMT(12.00PM.EST) UC Davis Video Chat
6.00 PM.GMT(1.00PM.EST) Financing your US Studies EducationUSA Representative
8.00 PM.GMT(3.00PM.EST) TOEFL Terry Axe
9.00 PM.GMT(4.00PM.EST) GRE Terry Axe
9.00 PM.GMT(4.00PM.EST) Clayton State University Video Chat
9.00 PM.GMT(4.00PM.EST) University of San Diego Video Chat

นอกจากนี้ยังมีการจับรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนเพื่อชิงทุนการศึกษา 1,000 US$ ให้กับผู้ log in CollegeWeekLive และเข้าเยี่ยมชมบูธอย่างน้อย 3 บูธ อีกด้วย

4

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Advertisements

ทุนธนาคารกรุงไทยประจำปี 2556


ธนาคารกรุงไทย ( http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships-detail.aspx?cid=Cn1y935mYQFv7RGU%2bsHTOw%3d%3d) ประกาศรับสมัครพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น

1. ทุนศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ  จำนวน 10 ทุน ดังนี้คือ

 • Master of Business Administration  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • IMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Science in Financial Investment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Master of Engineering Program in Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LSCSE) (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • MasterProgram in FinancialEngineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. Business Law จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ทุนศึกษาต่อปริญญาโทในทต่างประเทศจำนวน  10 ทุน โดยให้ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น และจีน ในสาขาวิขา MBA ( Finance, Marketing, Accounting, Risk Management) หรือปริญญาโทด้าน Human Resource หรือปริญญาโทด้าน Management Information System(MIS) หรือปริญญาโทด้าน Operation Research

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2556 คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีในวันปิดรับสมัคร

ผู้สนใจที่จะส่งสมัครศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ใช้ในการสมัครได้ที่

http://www.ktb.co.th/ktb/Download/career/MediaFile_94KTBScholarshipAnnoucement_2013.pdf

ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการของธนาคารที่  งานบริหารเส้นทางความก้าวหน้า ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2208-7704, 7736, 7796 ธนาคารกรุงไทยไม่รับเอกสารสมัครที่ส่งไปทางไปรษณีย์

ผู้มีสิทธิได้รับทุนของธนาคารจะต้องสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ธนาคารกำหนดด้วยตนเองภายในเวลา 3 ปี นับจากวันที่ธนาคารประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน

รายชื่อสถานศึกษาในประเทสศหรัฐอเมริกา

กรุงไทย1

รายชื่อสถานศึกษาในประเทศอื่นๆ คือ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, จีน

กรุงไทย2

ส่วนผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษจะต้องติดต่อเพื่อให้ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาที่กำหนดภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ธนาคารประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships-detail.aspx?cid=Cn1y935mYQFv7RGU%2bsHTOw%3d%3d

กรุงไทย3

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2556


ธนาคารกสิกรไทยประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศไทยประจำปี 2556 ในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ดังนี้ คือ

Kbก . ทุนเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรในประเทศไทยมีจำนวนทุนที่จะมอบให้ทั้งหมด 5 ทุนจากจำนวนหลักสูตรที่มีให้เลือกทั้งหมด 7 หลักสูตร ดังนี้คือ

1. หลักสูตร MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

2. หลักสูตร MBA( English Program)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. หลักสูตร Master of Science in Finance Program(English Program)                     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. หลักสูตร Master of Science in Financial Engineering  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. หลักสูตร MBA(International MBA Program)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. หลักสูตร Master of Science in Fiance Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. หลักสูตร Master of Science in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข. ทุนเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศมีทั้งหมด 6 ทุนจาก 4 ประเทศ ดังนี้คือ

1. ทุนการศึกษา ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา จำนวน  3  ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การเงิน / การบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน /Financial Engineering/ Computer Science

2. ทุนการศึกษา ณ สหราชอาณาจักร จำนวน 1 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การเงิน/ การบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน / Financial Engineering

3. ทุนการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การเงิน / การตลาด

4. ทุนการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ทุน ด้านบริหารธุรกิจ เน้น การจัดการ / การตลาด

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนทุกประเภท คือ

1. ต้องมีสัญชาติไทย เป็นโสด และมีอายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556

2. ผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หากผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

3. ต้องมีผลสอบ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนน IELTS อย่างน้อย  6.5 (สำหรับทุนต่างประเทศ หากเป็นทุนในประเทศไทย IELTS 6.0)

4. มีผลสอบ GMAT 550 คะแนน GRE อย่างน้อย 1,000 คะแนน(เฉพาะผู้สมัครสอบชิงทุนในต่างประเทศ)

5. ไม่เคยได้รับทุนของเครือกสิกรไทยศึกษาปริญญาโทมาก่อน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 โดยส่งเอกสารสมัครไปที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 หมายเลขโทรศัพท์ -02470-3113

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่  29 มีนาคม 2556  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 เมษายน 2556  สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อให้ได้รับการตอบรับภายในเวลา 1 ปี มิเช่นนั้นจะถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับทุน

ทุนการศึกษาในประเทศไทยอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/Annouce

CapitalDomestic2013.aspx

ทุนการศึกษาในต่างประเทศ อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/Annouace

Capitalforeign2013.aspx

สำหรับรายชื่อสถานศึกษาในต่างประเทศที่ผู้สมัครจะต้องสมัครให้ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ ศึกษารายละเอียดได้ที่

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Pages/FAQs.aspx

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2556


ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศประจำปี 2556 โดยทุนที่ประกาศมี 2 ประเภทคือ

1. ทุนประเภทบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วยทุนสายวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล 1 ทุน และทุนการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 2 ทุน ลิงก์เว็บไซต์รายละเอียดของทุน คือ

http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/

annoucement/56announcemorplyscholarship.pdf

2. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์  เป็นทุนที่ไม่ผูกพันว่า จะต้องกลับมาทำงานชดใช้ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่มีเงื่อนไขต้องกลับมาทำงานที่ประเทศไทย เว็บไซต์รายละเอียดของทุนคือ 

http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/

HeadAnnouce/annoucement/56announcewiwatchaischolarship.pdf

BOT

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัครระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 02-283-5780 – 2

หรือ ส่งทางไปรษณ๊ย์ ที่ ทีมทุนการศึกษา อาคาร 1/3 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 02-283-5780 –

กำหนดการสอบคัดเลือกคือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

เอกสารที่ใช้สมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/

Scholarship/HeadAnnouce/Pages/annoucement.aspx

 • ใบสมัคร
 • หนังสือรับรองความประพฤติ
 • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

นิทรรศการ Study USA AEO Tour 16 มีนาคม 2556


The AEO Tour จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคมระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ห้อง Ball Room โรงแรมพลาซ่า แอทธินี  เลขที่ 61 ถนนวิทยุ

AEO2

ในงานจะมีตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานทั้งหมด 13 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 15 แห่ง

AEO1

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เข้าร่วมในงานที่กรุงเทพมหานคร คือ Indiana University at South Bend (IN) และ Wichita State University (KS)

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานพร้อมเว็บไซต์และอีเมล์ มีดังนี้  คือ

University Name

Website

Email/Fax

1.Academy of Art U.(CA) www.academyart.edu info@academyart.edu
2.College of Southern Nevada (NV) www.csn.edu iss@csn.edu
3.DePaul University (IL) www.depaul.edu intlapp@depaul.edu
4.Edmonds Community College (WA) www.international.edcc.edu Iss_desk@edcc.edu
5.El Camino College www.elcamino.edu isp@elcamino.edu
6.Foothill & De Anza Colleges www.international.fhda.edu fhinternational@fhda.edudainternational@fhda.edu
7.Linfield College (OR) www.linfield.edu fschrock@linfield.edu
8.Missouri Western State U. (MO) www.missouriwestern.edu cwashburn@missouriwestern.edu
9.North Seattle Community College (WA) www.isp.northseattle.edu Fax: 206-934-3794
10.U. of San Francisco www.usfca.edu international@usfca.edu
11.U. of Wisconsin-Eau Claire (WI) www.uwec.edu intladm@uwec.edu
12.U. of Wisconsin-Green Bay www.uwgb.edu uwgb@uwgb.edu
13.Southwestrn Academy www.southwesternacademy.edu admissions@southwesternacademy.edu

นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถเข้าชมงานได้ฟรี โดยไม่ต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.