ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2556


ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาประจำปี  2556 จำนวน 17 ทุน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ

http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/Careers/Pages/default.aspx

ทุนทั้ง 17 ทุนดังกล่าว ประกอบด้วยทุนการศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศไทย (ภาคภาษาอังกฤษ) และทุนการศึกษาต่อปริญญาโทในต่างประเทศตามตารางข้างล่างนี้

ลำดับ

ประเทศ

จำนวน

ชื่อมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

1

ประเทศไทยหลักสูตร MBAภาษาอังกฤษ

4

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตร MBA  2 ปี

6

Harvard University
Stanford University
University of Pennsylvania (Wharton)
Massachusetts Institute of Technology (Sloan)
Northwestern University (Kellogg)
University of Chicago (Booth)
University of California/Berkeley (Haas)
Columbia University
Dartmouth College (Tuck)
Yale University
New York University (Stern)
Duke University (Fuqua)
University of Michigan-Ann Arbor (Ross)
University of Virginia (Darden)
University of California/Los Angeles (Anderson)
Cornell University (Johnson)
University of Texas/Austin (McCombs)
Carnegie Mellon University (Tepper)
Emory University (Goizueta)
University of North Carolina/Chapel Hill (Kenan-Flagler)

3

สหราชอาณาจักร              หลักสูตรMBA/Finance

3

London Business School (LBS)
University of Oxford (Said)
University of Cambridge (Judge)
University of Warwick
University of Manchester
City University (Cass)
Imperial College London

4

ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตร MBA

4

Peking University
China Europe International Business School (CEIBS)
Tsinghua University
Fudan University
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai University of Finance and Economics
University of Tokyo

คุณสมบัติผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายนอกจะต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปีในวันที่ 31 มีนาคม 2556  มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีหลังจากศึกษาจบปริญญาตรีแล้ว   และจะต้องได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาตามที่ธนาคารกำหนดข้างต้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ผู้สนใจในทุนธนาคารกรุงเทพสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปยัง งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานนักเรียนทุน) ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3 เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-7480,  0-2685-7842 

ประกาศสอบข้อเขียนในช่วงวันที่ 1-12 เมษายน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประมาณเดือนมิถุนายน 2556 ส่วนเงื่อนไขในการขอรับทุนจะมีปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพข้างต้น

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Advertisements

หลักสูตรมัธยมศึกษาแบบอังกฤษเป็นอย่างไร


วิชาในหลักสูตรที่เรียกว่า Pre-GCSE,  GCSE และ GCE A Level  หรือ  Sixth Form มีเนื้อหาเป็นอย่างไร

  • หลักสูตร  Pre-GCSE หรือ Year 9 เทียบได้กับชั้นเรียน ม.3 ในประเทศไทย
  • หลักสูตร  GCSE ( General Certificate of Secondary  Education) เริ่มเรียนเมื่อเด็กอายุ 14 ปี หลักสูตรจะมีเนื้อหา 2 ปี เท่ากับเด็กในช่วงอายุ 14-16 ปี จะเรียน GCSE  2 ปี ประเทศไทยก็จะตรงกับช่วงชั้นเรียน ม.4- ม.5
  • หลักสูตร  GCE A Level หรือ Sixth Form หรือ Year 12-13 ประมาณช่วงเด็กอายุ 16-17 ปี หรือไม่เกิน 18 ปี

การนับอายุเข้าชั้นเรียนของโรงเรียนในระบบโรงเรียนแบบอังกฤษแท้ๆ จะถือว่า วันที่ 1 กันยายน เป็นวันที่นักเรียนควรจะมีอายุครบตามเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียน

ผู้สนใจเนื้อหาเของหลักสูตร GCSE และ GCE A Level สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. เว็บไซต์ ของหน่วยงาน Office of Qualifications and Examinations Regulation :  http://web.aqa.org.uk/

2. เว็บไซต์ Cambridge International Examinations : http://www.cie.org.uk/

3. เว็บไซต์ OCR Oxford Cambridge and RSA Examinations : http://www.ocr.org.uk/qualifications/by-type/as-a-level-gce/

4. เว็บไซต์ Edexcel ของ Pearson : http://www.edexcel.com/iwantto/Pages/gce-learn.aspx

ในแต่ละโรงเรียนจะมีรายวิชาบังคับเรียนค่อนข้างคล้ายคลึงกัน แต่วิชาที่มีให้เลือกเรียนอาจจะมีความหลากหลายของวิชาให้เลือกเรียนแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเวลาเลือกโรงเรียนที่จะสมัครเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนบางท่านอาจจะใช้วิธีการพิจารณาจากหลักสูตรของโรงเรียนนั้นๆเป็นเกณฑ์การเลือกโรงเรียน  เช่น บางโรงเรียนเน้น การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าด้านบริหารธุรกิจ  ในขณะที่บางท่านอาจจะเลือกจากเกณฑ์มาตราฐานในการรับเข้าเรียน  เช่น เป็นโรงเรียนรับเข้าเรียนง่าย หรือรับเข้าเรียนปานกลาง หรือรับเข้าเรียนยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของนักเรียนในทางวิชาการ และคะแนนสอบที่นักเรียนทำได้ด้วย

ในการสมัครโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศอังกฤษ เมื่อนักเรียนกรอกใบสมัครเสร็จส่งไปยังโรงเรียนที่สนใจแล้ว นักเรียนจะได้รับข้อสอบกลับมาจากทางโรงเรียน โดยโรงเรียนอาจจะกำหนดให้ไปสอบในสถานที่ที่ได้รับความไว้วางใจว่า จะดูแลนักเรียนในการสอบได้ดี อาทิ เข่น อาจจะเป็นที่เอเจนซี่ที่นักเรียนยื่นสมัครด้วย หรือที่อื่น ฯลฯ ในการสมัครที่เรียนจึงไม่ควรพิจารณาเลือกสมัครเฉพาะโรงเรียนที่รับเข้าเรียนยาก หรือโรงเรียนที่อยู่ใน League Tables เพียงอย่างเดียว ควรจะสมัครโรงเรียนที่มั่นใจว่า นักเรียนจะได้รับการตอบรับสำรองไว้ด้วย เพื่อจะได้ไม่เสียเวลารออีกหนึ่งปีการศึกษา การปิดรับสมัครของบรรดาโรงเรียนชั้นนำจะปิดรับสมัครเร็วกว่าโรงเรียนที่มีเกณฑ์การรับเข้าเรียนในระดับปานกลางและระดับง่าย กล่าวคือ วันปิดรับสมัครการยื่นเอกสารจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมก่อนหน้าการเปิดภาคการศึกษาแรกในฤดูใบไม้ร่วงของปีถัดไป ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะกำหนดวันปิดรับสมัครไว้แตกต่างกันไป

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 ภาคการศึกษา  ดังนี้คือ

ภาคการศึกษา

เริ่มเรียนเดือน

สิ้นสุดเดือน

ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Term)

กันยายน

ธันวาคม

ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Term)

มกราคม

มีนาคม

ฤดูร้อน (Summer Term)

เมษายน

มิถุนายน

ตัวอย่างวิชาบังคับและวิชาเลือกของโรงเรียนแห่งหนึ่งชื่อ โรงเรียน Taunton

หลักสูตร

วิชาบังคับ

วิชาเลือก Block

รายชื่อวิชาเลือก

Pre-GCSE=Year 9 Art, Biology, Chemistry, English, Geography, History, ICT, Mathematics, Music, PSHE, Physical Education, Physics, Religious Education เลือก 1 วิชาจาก Block 1-3 Block 1 French, German, Spanish
Block 2 Business Studies, Design Technology, Drama, French, Italian
Block 3 Business Studies, Classical Civilization, Design & Technology, Drama, Mandarin, Spanish
GCSE = Year 10-11 English Language, English Literature, Mathematics, Biology, Physics, Chemistry, French, German, Spanish, Religious Education เลือกเรียนเพียง 2 Options คำแนะนำคือเลือก 1 วิชาจากแต่ละ option Option1 Humanities:  Business Studies, Classical Civilization, Geography, History
Option 2 Creative Arts:  Art, Drama, Music, Physical Education, Design & technology (Resistant Materials), Design & Technology (Graphics)
Additional  Languages French, German, Latin, Spanish, Ancient Greek
GCE A Level หรือ Sixth form = Year 12-13 เลือก 1 วิชาจากแต่ละ Block Block A Art Fine, Biology, Business Studies, Chemistry, Classical Civilization, Design & Technology, Economics, English, French, Latin, PE, Physics
Block B Art( Photography), Chemistry, Critical Thinking, EAL, Geography, German, History(Late Modern), Music Technology, Physics, Religious Studies, Spanish, Theatre Studies
Block C Art( Photography), Biology, Chemistry, Critical Thinking, Further Maths, Geography, Greek, History   (Early Modern), Maths (3 sets), Physics, Psychology
Block D Business Studies, Biology, Economics, English, Geology, History( Late Modern), ICT, Leisure Studies, Maths (2 sets), Music
Block E Chemistry, Critical Thinking, Design & Technology, English, Further Maths, Biology, PE, Physics, Psychology, Theatre Studies

เนื้อหาในชั้นเรียน GCSE นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนประมาณ 8-12 วิชาเรียน ผลสอบจะแบ่งออกเป็น 8 ระดับคือ A* (A star), A, B, C, D, E, F, G ผลสอบจะเป็นตัวชี้วัดว่า นักเรียนจะสามารถเรียนต่อไปในระดับ GCE A Level ได้หรือไม่ได้ โรงเรียนในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่จะเรียนต่อในระดับ GCE A Level จะต้องมีผลสอบระดับ B ขึ้นไป

ส่วนหลักสูตร GCE A Level นั้น ผู้เรียนจะต้องเลือกเรียนประมาณ 3-4 วิชา โดยการเรียนในปีที่1 ที่เรียกว่า AS (Advanced Subsidiary) นักเรียนอาจจะเลือกเรียนวิชาที่คาดว่า จะนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจจำนวน 4 วิชา และปีที่ 2 ของ GCE A Level ที่เป็นที่รู้จักกันว่า A2 นักเรียนอาจลดจำนวนวิชาเรียนลงเหลือเพียง 3 วิชาได้ การเลือกวิชาที่จะเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ครูที่โรงเรียนจะดูแลลูกศิษย์อย่างต่อเนืองตั้งแต่ระดับ GCSE หรือบางแห่งจะให้นักเรียนทำการทดสอบ Career Test เพื่อแนะนำการเลือกวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในระดับ GCE A Level ซึ่งจะมีผลชี้ชัดต่ออนาคตในการได้คณะเรียนที่ถูกใจในระดับอุดมศึกษา

ผลสอบในระดับ GCE A level จะมี 7 ระดับคือ A* (A Star), A, B, C, D, E, F, U คะแนนเรียนที่อยูระหว่าง A* ถึง E สามารถสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ส่วนการจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยใดนั้นขึ้นอยู่กับผลสอบและวิชาที่เรียนมา บางแห่งต้องการดูผลสอบระดับ A* 2 วิชาและ A 1 วิชา บางแห่ง A* 1 วิชา A 2 วิชา บางวิชาในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงมาก เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยระดับรับเข้าเรียนยากมาก นักเรียนอาจจะต้องสอบได้วิชาด้านวิทยาศาสตร์ A* 6 วิชาก่อนไปสอบวิชาเฉพาะทางด้านการแพทย์ เป็นต้น

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

ทุนฟุลไบร์ทประจำปี 2557


มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบร์ท)ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบร์ท 2 ประเภท ดังนี้ คือ

  •  ทุน Open Competion Scholarship Program for Master’s Degree ประจำปี 2557 หรือประจำปีการศึกษา 2014 จำนวน 9 ทุน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=674&type=application

ทุนฟุลไบร์ทที่จะได้รับนั้นจะเป็นการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นสาขาวิชาต่อไปนี้คือ  สาขาแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, พยาบาล, และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแพทยศาสตร์

ในจำนวน 9 ทุน จะมี 2 ทุนที่มีลักษณะพิเศษ คือ

  1. ทุนที่ให้แก่นักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย
  2. ทุนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับมูลนิธิฟุลไบร์ท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องการให้ผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อในด้านหนึ่งด้านใดต่อไปนี้คือ LLM in International Law and Securities Law, หรือด้าน Computer Science, IT, Computer and Network Security or Database Systems หรือด้าน MBA in Marketing or Operations Management

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนของตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับมูลนิธิฟุลไบร์ท จะต้องติดต่อให้ได้รับการตอบรับจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้างล่างนี้

Set

โดยปกติทุนฟุลไบร์ทจะเป็นทุนให้เต็มเฉพาะปีการศึกษาแรก ซึ่งประกอบด้วยค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าประกัน และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ส่วนในปีการศึกษาที่สองนั้น ผู้ได้รับทุนฟุลไบร์ทจะต้องหาแหล่งทุนอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยสนับสนุนด้วย การขอต่ออายุทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆไป

วันที่ปิดรับสมัครการยื่นเอกสารสอบชิงทุน คือวันที่ 10 เมษายน 2556 ผู้มีสิทธิ์สมัครทุนฟุลไบร์ทจะต้องเป็น ผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น, จบปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างต่ำ 3.00,  มีผลสอบ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนน ผู้สนใจสมัครทุนฟุลไบร์ทสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 และจะมีการ ประกาศผลผู้ได้รับทุนฟุลไบร์ทปลายเดือนกรกฎาคม 2556 

  • ทุน Teaching Excellence and Achievement Program(TEA) ประจำปี 2014 เป็นทุนที่ให้อาจารย์คนไทยที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี ศึกาาจบปริญญาโทแล้วและเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ หรือ สังคมศึกษา หรือ คริตสาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ มีระยะเวลาการสอนมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี มีความสามารถทางภาษาอังกฤษดีที่จะอภิปรายร่วมกับอาจารย์ชาวอเมริกัน ทุนนี้มีจำนวน 4 ทุน ระยะเวลาให้ทุนนาน 6 สัปดาห์คือระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 ปิดรับสมัครยื่นเอกสารขอรับทุนวันที่ 22 มีนาคม 2556 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=675&type=application

 

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

วีซ่าทำงานประเภท H-1B


วีซ่าทำงานประเภท H-1B เป็นวีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยมากมักจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาเฉพาะทาง อาทิ เช่น
1. ชาวต่างประทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ นักหนังสือพิมพ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักบัญชี นักวิเคราะห์การเงิน ทนายความ สถาปนิก แพทย์ ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ นักวิเคระห์ระบบ ที่ปรึกษาทางกฎหมายต่างประเทศ นักจิตวิทยา นักเขียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี่ต่างๆ ครูโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักวิเคราะห์วิจัยการตลาด รวมทั้งนักศึกษาที่จบปริญญาตรีในสาขาดังกล่าว
2.ชาวต่างประเทศที่เข้าไปทำงานด้านวิจัยและพัฒนาในโครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
3. พยาบาล และ ผู้ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับการสาธารณสุขศาสตร์
4. นางแบบที่มีชื่อเสียง
5. บริษัทในสหรัฐอเมริกาสามารถขอ H1B Visa ให้แก่ลูกจ้างระดับมืออาชีพ ที่มีความรู้ในระดับผู้เชี่ยวชาญ
H-1B Visa มีอายุของวีซ่านานเท่ากับที่บริษัทนั้นๆตกลงทำสัญญาว่าจ้าง อาจจะเป็น 2-3 ปี แต่จะจำกัดไว้ที่ระยะเวลานานไม่เกิน 6 ปี
ในแต่ละปี รัฐบาลสหรัฐฯจะกำหนดจำนวนผู้มีสิทธฺืยื่นขอวีซ่าประเภท H-1B ไว้อยู่ที่ประมาณ 65,000 คน ในจำนวนนี้อาจจะสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับพวกที่ขอวีซ่าประเภท Free Trade visa สำหรับชาวชิลีและสิงค์โปร์อีกประมาณ 6,800 คน นอกจากนี้  USCIS  ยังจะให้สิทธิ์ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท และสูงกว่าระดับปริญญาโทขอวีซ่า H-1B ได้อีกปีละประมาณ 20,000 คน ดังนั้นผู้มีสิทธิ์ขอวีซ่าประเภท H-1B ปีหนึ่งๆจะอยู่ที่ราวประมาณ 78,200 คน การประกาศจำนวนผู้มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่า H-1B จะประกาศก่อนล่วงหน้า 1 ปี เช่น การขอวีซ่า H-1Bสำหรับปี 2013 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนเมษายน 2012 ดังนั้นเดือนเมษายน 2013 จะเป็นการประกาศให้ยื่นคำร้องขอวีซ่า H-1B สำหรับปี 2014
นักศึกษาที่สนใจจะทำงานโดยถือวีซ่า H-1B ควรสมัครงานให้ได้จดหมายตอบรับเข้าทำงาน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม เพื่อจะได้ให้บริษัทที่รับเข้าทำงานขอวีซ่า H-1B ได้ทันในวันที่ 1 เมษายน ถ้าบริษัทยื่นเอกสารขอวีซ่า H-1B หลังวันที่ 1 เมษายน อาจจะหมดโอกาสเริ่มทำงานในวันที่ 1 เดือนตุลาคม ยกตัวอย่าง  นักศึกษาสาย STEM หลังจากจบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ภายหลังจากที่ได้ทำงานในช่วงที่ขอ OPT ได้แล้ว หากการทำงานของนักศึกษาท่านนั้นเป็นที่พอใจของนายจ้าง นายจ้างสามารถที่จะช่วยเหลือทำเรื่องขอวีซ่า H1 B ให้ได้ และนับเป็นความจำเป็นที่นายจ้างควรยื่นขอวีซ่า  H-1B ก่อนที่ OPT จะหมดอายุ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการต่อเนื่องในการจ้างงาน
ความหมายของคำว่า Cap-Gap คือ ช่วงระยะเวลาที่เป็นรอยต่อระหว่างการจบสิ้นสภาพวีซ่านักเรียน (F-1) และจุดเริ่มต้นของวีซ่า H-1B อนึ่ง กรณีนายจ้างไม่สามารถยื่นเอกสารขอ H-1B มากกว่า 6 เดือนให้นักศึกษา เช่น นายจ้างยื่นคำร้องวันที่ 2 เมษายน แต่การจ้างงานจะเริ่มต้นได้ในวันที่ 1 ตุลาคม และสถานภาพวีซ่านักเรียนสิ้นสุดลงก่อนหน้าวันที่ 1 ตุลาคม และนักศึกษาไม่อยู่ในสถานะที่จะขอขยายระยะเวลา Cap-Gap ได้  นักศึกษาก็จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและดำเนินการขอวีซ่า H-1B เพื่อกลับเข้าไปทำงานในสหรัฐฯใหม่ การขอวีซ่า H-1B  หากนักศึกษาได้งานในมหาวิทยาลัย International Student Office จะเป็นผู้ทำเรื่องยื่นเอกสารขอวีซ่า H-1B ให้นักศึกษา หากนักศึกษาได้งานนอกมหาวิทยาลัยก็จะเป็นนายจ้างหรือบริษัทนั้นๆเป็นผู้ทำเรื่องยื่นเอกสารขออนุมัติวีซ่า  H-1B
ขั้นตอนการขอวีซ่า H1B  นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ USCIS

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=73566811264a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD&vgnextchannel

=73566811264a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD

หรือเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา http://www.dol.gov/whd/immigration/h1b.htm

หรือเว็บไซต์ของ International Student Office ของแต่ละสถานศึกษา

ขั้นตอนที่จะกล่าวต่อไปนี้ นักศึกษาอาจจะไม่จำเป็นต้องทราบโดยละเอียด ที่นำมาเขียนไว้เพื่อนักศึกษาจะได้คำนวณเวลาคร่าวๆได้ว่า แต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาโดยประมาณเท่าไร เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนจนกระทั่งได้รับ I-797 Approved Notice นั้น ต้องใช้เวลาโดยประมาณนาน 5-7 เดือน เป็นต้น ขั้นตอนต่างๆมีดังนี้คือ

1.  นายจ้างกรอกฟอร์ม Labor Condition Application Form (LCA) ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.doleta.gov/regions/reg05/Documents/eta-9035.pdf  เพื่อส่งไปขออนุมัติที่ U.S.Department of Labor
2.  นายจ้างยื่นแบบฟอร์ม I-129 ( http://www.uscis.gov/files/form/i-129.pdf ) ที่กรอกเสร็จแล้วให้ USCIS
3.  นายจ้างยื่น LCA ในข้อ1 ที่ได้รับอนุมัติแล้วพร้อม I-129 ในข้อ 2 ให้ U.S.Department of Labor พร้อมค่าบริการประมวลผล 325US$ และค่า Fraud Prevention and Detection อีก 500 US$
4.  เมื่อแบบฟอร์ม I-129 ได้รับการอนุมัติแล้ว กรณีลูกจ้างที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถนำเอกสาร  I-797  (ได้รับหลังจาก I-129 ได้รับอนุมัติ) ไปยื่นขอวีซ่า H1B ได้ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศที่ตนถือหนังสือเดินทางได้
5.  กรณีที่ต้องการให้การดำเนินการเร็วขึ้น นายจ้างอาจใช้บริการที่เรียกว่า Premium Processing Service ซึ่งนายจ้างจะต้องยื่นแบบฟอร์ม I-907  ( http://www.uscis.gov/files/form/i-907.pdf ) พร้อมชำระเงิน 1,125 US$
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ละขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น  นักศึกษานอกจากจะศึกษารายละเอียดการขอวีซ่า H-1B จาก International Student Office ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ หากเนื้อหาไม่ชัดเจนพอ ยังมีอีกหลายเว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดมากพอที่นักศึกษาจะทำความเข้าใจได้ เช่น เว็บไซต์ของ University of North Carolina/Chapel Hill (hr.unc.edu/files/2012/11/0728_H-1Bdeptpacket.doc)  หรือ John Hopkins University
(http://oisss.jhu.edu/Presentations/Employment%20Visas.pdf) หรือเว็บไซต์ International Student Office ของ Ohio State University ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างเป็นขั้นตอน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
Ohio
=73566811264a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD   เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า H1B ต่อหน่วยงาน DOL และ USCIS มีดังนี้คือ
1. แบบฟอร์ม I-907 เพื่อใช้บริการเร่งด่วนประเภท Premium Processing Fee
2. แบบฟอร์ม G-28 (กรณียื่นโดยทนายหรือตัวแทน)ซึ่งไม่ค่อยพบกรณีนี้มากนัก
3. แบบฟอร์ม I-129
4. ฟอร์ม I-94
5. Sevis Form I-20
6. สำเนาแบบฟอร์ม LCA ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
7. จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท
เมื่อได้รับอนุมัติจาก DOL และ USCIS แล้ว หากนักศึกษามีโอกาสกลับประเทศไทย ให้ยื่นเอกสารขอวีซ่า H-1B ให้เรียบร้อยที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย
1. DS-160 Confirmation Number
2. ใบนัดวันสัมภาษณ์
3. Original I-797 Approve Notice
4. สำเนาแบบฟอร์ม I-129
5. จดหมายรับรองการทำงานของบริษัท
6. หนังสือเดินทาง
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าาทำงานจำนวน 190 US$ ชำระที่ไปรษณีย์ หรือ 5,890 บาท ( http://www.thailandpost.com/upload/service/PDF/_20130121_083612.pdf)
8. เอกสารทางการเงินของผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องแสดงให้กงสุลดู แต่ถ้าจะนำไปเป็นเอกสารเสริมเพื่อประกอบให้กงสุลเห็นว่า นักศึกษามีความผูกพันกับครอบครัวและเศรษฐกิจที่จะกลับมาอยู่ประเทศไทยก็ย่อมทำได้
ผู้สนใจอาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากบางเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของ  U.of Wisconsin (http://www.ohr.wisc.edu/ifss/imminfo/H-1B/H-1B.pdf)
Wis
Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

CollegeWeekLive จัดนิทรรศการออนไลน์ 20 กุมภาพันธ์ 2556


CollegeWeekLive จัดนิทรรศการออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 5.00-19.00น.ตามเวลาทางฝั่งตะวันออก โดยมีบูธของสถานศึกษาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 106 แห่งเข้าร่วมงาน

1. 1

2.2

3. 3

ในงานดังกล่าวมีรายการบรรยาย (http://www.collegeweeklive.com/index.cfm?ckey=CA&folder=Guest&page=CollegeWeekLive_INTERNATIONAL_DAY&lang=en) ทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้คือ

เวลา

รายการ

ผู้บรรยาย

11.00 AM.GMT(6.00AM.EST) Prepare for your Departure to USA Lorraine Usner
12.00 PM.GMT(7.00 AM.EST) Explaining the US Higher Ed System and Application Process EducationUSA Representative
12.00 PM.GMT(7.00 AM.EST) University of Rochester Video Chat
2.00 PM.GMT(9.00 AM.EST) Preparing for Undergraduate University Abroad James Montoya and Brian Hartman
2.00 PM.GMT(9.00 AM.EST) Columbia College Video Chat
2.00 PM.GMT(9.00 AM.EST) Colorado State University Video Chat
3.00 PM.GMT(10.00 AM.EST) University of Oregon Video Chat
4.00 PM.GMT(11.00AM.EST) Choosing a College or University That’s Right for You EducationUSA Representative
4.00 PM.GMT(11.00AM.EST) University College of Dublin Video Chat
5.00 PM.GMT(12.00PM.EST) UC Davis Video Chat
6.00 PM.GMT(1.00PM.EST) Financing your US Studies EducationUSA Representative
8.00 PM.GMT(3.00PM.EST) TOEFL Terry Axe
9.00 PM.GMT(4.00PM.EST) GRE Terry Axe
9.00 PM.GMT(4.00PM.EST) Clayton State University Video Chat
9.00 PM.GMT(4.00PM.EST) University of San Diego Video Chat

นอกจากนี้ยังมีการจับรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนเพื่อชิงทุนการศึกษา 1,000 US$ ให้กับผู้ log in CollegeWeekLive และเข้าเยี่ยมชมบูธอย่างน้อย 3 บูธ อีกด้วย

4

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.