EducationUSA International Virtual College Fair 13 พฤศจิกายน 2555


EducationUSA ร่วมกับ CollegeWeek Live จัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาออนไลน์ในรูปแบบเสมือนจริงที่เรียกว่า Virtual College Fair ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนชมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/EducationUSA_Event

จากเว็บไซต์ CollegeWeek live ข้างต้นเมื่อคลิกที่ Agenda จะได้รายการที่จะจัดให้มีแต่ละเวลาเพื่อเลือกเข้าไปร่วมรับฟังและรับชม 9 รายการดังนี้คือ  http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/EducationUSA_Event

ในงานมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการออกบูธประมาณ 150 แห่ง ดังนี้คือ

ผู้สนใจเข้าชมงานนิทรรศการแบบเสมือนจริงของ CollegeWeek Live มีโอกาสชิงทุนการศึกษาเดือนละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐจากเว็บไซต์ CollegeWeek Live นอกเหนือไปจากทุนการศึกษาจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมการจัดงานครั้งนี้อีกกว่า 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

ทุนการศึกษา Franco-Thai ประจำปี 2555


นักศึกษาที่กำลังมองหาทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศสกำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มสมัครทุน online ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.francothai-science.org/scholarships/home.php?t_id=1209000001

ทุน Franco-Thai เป็นทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่ได้มีข้อกำหนดระบุชัดเจนเรื่องจำนวนทุน หากในปี 2555 (ค.ศ.2012) มีผู้ได้รับทุนจำนวน 30 คน

ลักษณะการได้รับทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. ทุนประเภท Bourse de Couverture Sociale หรือ Social Protection Scholarship เป็นทุนที่ร่วมจ่าย (cost-sharing) ระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสและหน่วยงานอื่น เช่น รัฐบาลฝรั่งเศสรับผิดชอบค่าที่พักและค่ากินอยู่ ส่วนหน่วยงานอื่นรับผิดชอบค่าเล่าเรียน เป็นต้น

2. Full Scholarship จะเพิ่มเงินเบี้ยเลี้ยงรายเดือนและค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับนอกเหนือไปจากที่ได้รับจาก Bourse de Couverture Sociale นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หากมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการสอบชิงทุน Franco-Thai โปรดติดต่อหน่วยงาน Campus France http://www.thailande.campusfrance.org/th/node/148129

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

ทุนการศึกษาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา


มีนักศึกษาจำนวนมากที่ต้องการได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับทุนการศึกษา หากแต่ว่าทุนการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาในระดับภาครัฐบาลหรือทุนการศึกษาของหน่วยงานเอกชน ต่างมุุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับดี เพื่อให้ทรัพยากรที่คัดสรรแล้วได้เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงหรือยอดเยี่ยมในสาขาวิชานั้นๆ เพราะหน่วยงานที่ต้องการให้ทุนมีความคาดหวังว่า ผู้ได้รับทุนจะต้องประสบความสำเร็จในการศึกษาสูงสุดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำตามระยะเวลาทีกำหนดไว้  เพื่อผู้ได้รับทุนจะได้นำความรู้กลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศ หรือหน่วยงาน หรือ องค์กรนั้นๆต่อไป

สำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับปานกลางจนถึงระดับพอผ่าน แต่ต้องการได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ต้องแสวงหาทุนการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความนิยมของผู้ไปศึกษาต่อต่างประเทศบ้าง หรือได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ไม่ได้รับความนิยมจากผู้ต้องการไปศึกษาต่อ เช่น เป็นเมืองในชนบทของประเทศยอดนิยม หรือเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ เพื่อความเข้าใจในการมองหาทุนการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพอจะแบ่งออกได้เป็น  5 ประเภทหลักๆ คือ

 1. Need-based scholarships พิจารณาจากรายรับของผู้ปกครอง เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาสัญชาติอเมริกัน
 2. Merit-based scholarships พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความสำเร็จด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรบางประเภท มีชื่อเรียกต่างๆมากมาย เช่น Presidential Scholarship, Trustee Scholarship เป็นต้น
 3. Athletic Scholarship เป็นทุนที่พิจารณาให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศทางด้านกีฬา และเป็นนักกีฬาให้กับสถานศึกษานั้นๆ
 4. Student-Specific Scholarship  พิจารณาให้แก่นักศึกษาบางกลุ่ม มีหลากหลายชื่อเรียก เช่น Hispanic scholarship, International student Scholarship, Alumni Network Scholarship เป็นต้น
 5. Career-Specific Scholarship  เป็นทุนการศึกษาที่ให้กับบางสายวิชาชีพ เช่น Nursing Scholarship, Music Scholarship

ขอแนะนำเว็บไซต์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาแหล่งทุนการศึกษาจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้คือ

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี    http://sitesearch.collegeboard.org/?q=scholarship&searchType=site

หรือ   https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search

2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  http://www.petersons.com/graduate-schools/searchresults.aspx?q=scholarship&subs=&progs=&locs=&degs=&c=GR&pg=15

3. ทุุนการศึกษาทุกระดั   http://www.educationusa.info/financial-aid

นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และกำลังมองหาทุนการศึกษา เมื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดของสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งจะมีคำศัพท์มากมายเกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา ขอยกตัวอย่างบางคำศัพท์ไว้ดังนี้คือ

ชื่อประเภททุนการศึกษา

ความหมายทุนการศึกษา

Association-Based Scholarship ทุนที่ขึ้นอยู่กับองค์กรต่างๆเป็นผู้ให้ อาจจะเป็นหน่วยงานในประเทศของผู้สมัคร, บริษัทที่ผู้ปกรองทำงานอยู่ หรือเป็นองค์กรทางศาสนา เป็นต้น
Award ทุนการศึกษา
Career Scholarship คือทุนที่ให้กับบางอาชีพที่มีความจำเป็นอย่างสูง เช่น พยาบาล
College Specific เป็นทุนที่ให้โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิืทางการเรียน
Fellowship ทุนการศึกษาเฉพาะทาง เช่น แพทยศาสตร์ หรือทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกขึ้นไป อีกนัยหนึ่งเป็นทุนจัดสรรให้โดยภาควิชา, คณะ, รัฐบาลเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพในระดับสูงทางด้านการทำวิจัย จัดเป็น Merit-Based ประเภทที่มีการแข่งขันสูงมาก
Graduate Assistantship เป็นทุนที่จัดสรรให้โดยภาควิชา แบ่งออกเป็น Graduate Teaching Assistantsซึ่งนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นให้จ่ายค่าเล่าเรียนเพียงครึ่งเดียวพร้อมรับเงินเดือนเต็ม กับ Graduate Research Assistants ที่นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนพร้อมได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนหรือได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
Loan เงินกู้ ที่อนุญาตให้จ่ายหลังจากจบการศึกษาไม่ค่อยมีเงินทุนประเภท Loan ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ในกรณีที่มี Loan ให้นักศึกษาต่างชาติกู้ยืม นักศึกษาต่างชาติผู้นั้นจะต้องมีบุคคลร่วมค้ำประกันเป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกันร่วมลงนามในหนังสือขอกู้ด้วย
Merit-Based  Scholarship ทุนที่ให้แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีเยี่ยม หรือ นักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปะ การกีฬา หรืออื่นๆ โดยพิจารณาจากคะแนนเรียนหรือ GPA ที่เรียนจบจากโรงเรียนมัธยมศึกษามา, ผลสอบ SAT หรือ ACT อย่างไรก็ตามมีบางสถานศึกษาในประเทศสหรัฐฯได้นำปัญหาทางการเงินของครอบครัวนักเรียนเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาขอรับทุนประเภทนี้ด้วยทุนนี้ยังมีที่มาได้จากหลายแหล่ง เช่น มหาวิทยาลัย ภาควิชา หรือคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น โครงการทุนการศึกษาในรัฐนั้น หรือการให้รางวัลพิเศษแก่บุคคลที่ทำประโยชน์
Minority Scholarship เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาโดยพิจารณาจากเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง
Need-Based Scholarship การขอรับทุนนี้พิจารณาจากประวัติการเงินของครอบครัวนักศึกษา ทุนประเภทนี้จะให้กับนักศึกษาชาวอเมริกันเท่านั้น เรียกว่า The Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)
Pell Grant เป็นทุนที่มอบให้นักศึกษาอเมริกันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
Research Assistantship ผู้ช่วยวิจัย ซึ่งมาจากนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ ซึ่งงานวิจัยนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนและอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจำ
Scholarship ทุนการศึกษาที่จัดสรรให้นักศึกษาจากภาควิชา หรือคณะ โดยนักศึกษามีผลการเรียนดี ส่วนใหญ่ใช้เป็นคำศัพท์ที่หมายถึงทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
Teaching Assistantship นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับผิดชอบในการสอนร่วมกับอาจารย์หรือศาสตราจารย์ที่สอนประจำวิชานั้นๆ โดยนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนจากสถานศึกษาแห่งนั้น

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 27-28 ตุลาคม 2555


สำนักงานกพ.จะจัดให้มีงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ (OCSC International Expo 2012) ประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย(17 แห่ง);  แคนาดา(2 แห่ง);  จีน(4 แห่ง);  ฝรั่งเศส(2แห่ง);   อินเดีย(1 แห่ง);   นานาชาติ(1 แห่ง);   เกาหลีใต้(4 แห่ง);   สิงคโปร์(1 แห่ง);   สวิสเซอร์แลนด์(4 แห่ง);   ประเทศไทย(หน่วยงานแนะแนวเอกชน17 แห่ง);   สหราชอาณาจักร(74 แห่ง);   สหรัฐอเมริกา (26 แห่ง)  ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที 28 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 12.00-19.00 น.ณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน ติดตามข่าวได้ที่เว็บไซต์ http://www.ocscexpo.net/index.html

สำหรับรายการในงานประกอบด้วย

1. เทคนิคการเข้ามหาวิทยาลับชั้นนำ

2. เทคนิคการสอบ IELTS และ TOEFL

3. การขอทุนการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส

4. ข้อมูลศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์และไอทีจากประเทศฝรั่งเศส

5. การขอสินเชือเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

6. เทคนิคการเลือกโรงเรียน มหาวิทยาลัย และโรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษ

7. Work and Study ในประเทศออสเตรเลียและประเทศแคนาดา

8. กลยุทธ์การสมัครเรียนปริญญาเอกที่ประเทศออสเตรเลีย

นอกจากนี้ในงานทั้งสองวันยังมีรายการสัมมนาระหว่างวัน ตามตารางวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555

ตารางรายการสัมมนาวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555

ประเทศที่มีผู้แทนสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานมากที่สุดคือประเทศอังกฤษจำนวน 74  แห่ง ศึกษาเพิ่มเติมจากหน้าเว็บไซต์  http://www.ocscexpo.net/exhi_list.html

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

เชิญพบ 6 ตัวแทน Community College ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555


ในช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายก่อนอำลาเดือนกันยายน 2555 ท่านผู้ปกครองที่สนใจหาข้อมูลให้บุตรหลานเตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะมีความสับสนในงานนิทรรศการที่จัดต่างวันและต่างสถานที่กันว่า ควรจะไปชมงานไหนดี แต่ละงานมีจุดเด่นด้านใดกันบ้างนั้น ในงานวันเสาร์ที่ 22 กันยายน2555  AEO Tour หรือ Study the U.S.A. จะจัดให้มีการพบตัวแทนทั้ง High School, Community College, Four Year College และ University โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.

สำหรับท่านผู้ปกครองที่มองหาวิทยาลัยสองปีหรือวิทยาลัยชุมชน ( Community College) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยสองปีก่อนที่บุตรหลานจะโอนย้ายหน่วยกิตเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Community College ที่มาร่วมในงานได้แก่

 1. Edmonds Community College  เมือง Lynnwood รัฐ Washington
 2. El Camino College เมือง Torrance รัฐ California
 3. Foothill College เมือง Los Altos Hills รัฐ California
 4. De Anza College เมือง Cupertino รัฐ California
 5. North Seattle Community College เมือง Seattle รัฐ Washington
 6. Shoreline Community College เมือง Seattle รัฐ Washington

ในขณะที่งาน US Higher Education Fair ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. จะมี  Community Colleges เข้าร่วมในงานจำนวน 3 แห่ง Four Year College จำนวน 3 แห่ง ที่เหลือจะเป็นสถาบันระดับ University สำหรับ Community College ที่มาในงาน U.S.Higher Education มีดังนี้คือ

 1. Foothill College
 2. De Anza College
 3. Santa Ana College  เมือง Santa Ana รัฐ California

นอกจากในงาน U.S.Higher Education 2012 จะมีรายการทดสอบ TOEFL ฟรีแล้ว ยังมีรายการสัมมนาและอภิปรายระหว่างเวลา 9.30-16.45 น. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายการสัมมนากันได้ที่ http://www.iiethai.org/web/advising.php?subsection=2

ไฮไลท์ของรายการสัมมนาน่าจะเป็นเรื่องของ เทคนิคการขอวีซ่านักเรียน การมองหาโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษา และประสบการณ์จากนักศึกษาที่เคยไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา แถมท้ายด้วยการจับรางวัลซึ่งจากสถิติปีที่ผ่านๆมา คือการจับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-สหรัฐอเมริกา

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers