Q++Studio ช่วยค้นหาวันหยุดของประเทศต่างๆ


นักศึกษาที่เตรียมตัวจะไปศึกษาต่อที่ประเทศต่างๆ คงอยากจะทราบเรื่องวันหยุดของประเทศที่ตนกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อ เพื่อจะได้วางแผนการได้ล่วงหน้าว่า ควรเตรียมทำสิ่งใดก่อนหรือหลังในการติดต่อกับสถานศึกษาประเทศต่างๆ และไม่ควรเลือกวันที่จะไปติดต่อหน่วยงานราชการในประเทศนั้นๆที่ตรงกับวันหยุด 

ขอแนะนำเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ชื่อ  Q++Studio เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เเผยแพร่ไดอารี่ทั่วโลก ตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 (ค.ศ.1997) ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะแสดงวันหยุดราชการสำหรับประเทศต่างๆจำนวน 195 ประเทศทั่วโลก โดยเผยแพร่เป็นภาษาต่างๆจำนวน 50 ภาษา นอกจากจะนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจด้านดาราศาสตร์ คำขวัญและคำพูดประจำวัน ไดอารี่ชั้นนำทั่วโลกแล้ว ผู้ผลิคปฏิทินทั่วโลกยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Q++Studio ในการพิมพ์และเผยแพร่ไดอารี่ทั่วโลก เพื่อแสดงวันหยุดราชการ ปฏิทินมุสลิม วันข้างขึ้น ข้างแรม เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้น เวลาทีดวงอาทิตย์ตก เวลาละหมาดและอื่นๆ  ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์   http://www.qppstudio.net/footnotes/philosophy.htm

นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการพิมพ์เผยแพร่ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆทางธุรกิจโปรดติดต่อ Q++Studio ทางอีเมล์โดยตรงเอง ดังปรากฏข้อความอยู่ที่เว็บไซต์

http://www.qppstudio.net/coord.htm หากมีวัตถุประสงค์ที่จะดูปฏิทินในประเทศต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงวันหยุดในการติดต่อกับหน่วยงานในประเทศนั้นๆ สามารถเข้าไปดูปฏิทินได้ที่เว็บไซต์ http://www.qppstudio.net/publicholidays.htm

ยกตัวอย่างเช่น คลิกเลือกประเทศไทยจะได้วันหยุดดังภาพบางส่วน ซึ่งถ้าต้องการดุทั้งหมดคงต้องเขียนอีเมล์ขออนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

ค้นหา Swift Code ของธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ


ระบบการชำระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้นิยาม S.W.I.F.T (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ว่าหมายถึง ระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก ที่ให้บริการโดย Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication  SWIFT Code เป็นรูปแบบมาตราฐานของรหัสธนาคาร (Bank Identifier Codes-BIC) ที่ใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารที่ใช้รหัส SWIFT มีมากกว่า 7,500 แห่งทั่วโลกและเมื่อรวมกับธนาคารพันธมิตรที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย BIC จะมีจำนวนธนาคารที่ใช้รหัส SWIFT ในการโอนเงินระหว่างประเทศอีกมากกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก
จากเว็บไซต์ http://www.theswiftcodes.com/ อธิบายว่า รหัส SWIFT Code ประกอบด้วยตัวอักษร 8- 11 ตัวอักษร โดย 8 ตัวแรกจะหมายถึง สำนักงานใหญ่ ความหมายของตัวอักษรและตัวเลขจำนวน 8-12 ตัวมีดังนี้ คือ
 • อักษร 4 ตัวแรกหมายถึงรหัสของธนาคารนั้นๆ
 • อักษร 2 ตัวถัดมา คือ รหัสประเทศ หรือ รหัส ISSO 3166-1 alpha-2
 • อักษร 1 ตัวและตัวเลข 1 ตัวถัดมา คือ รหัสบอกตำแหน่ง
 • 3 ตัวสุดท้ายหมายถึงรหัสบอกสาขาและสาขาย่อย ถ้าเป็น XXX อยู่ข้างท้ายตัวอักษร 8 ตัว หมายถึงสำนักงานใหญ่
ในการโอนเงินจากธนาคารในประเทศหนึ่งไปยังธนาคารอีกประเทศหนึ่ง ให้ผู้โอนเงินนึกถึงหลักการง่ายๆในการโอนเงินระหว่างธนาคารในประเทศไทยว่า ผู้โอนเงินต้องแจ้งรายละเอียดของผู้รับเงิน หมายเลขบัญชี และธนาคารของผู้รับเงิน เมื่อจะโอนเงินไปต่างประเทศ ผู้โอนเงินจำเป็นต้องมีข้อมูลของผู้รับเงินในทำนองเดียวกัน เพื่อแจ้งให้ธนาคารในประเทศที่ผู้โอนเงินมีถิ่นฐานอยู่ ได้มีรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเงินปลายทาง รายละเอียดหรือข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ต้องการโอนเงินพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ เพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร หากการโอนเงินไปมีปัญหา เจ้าหน้าที่ธนาคารจะได้มีที่อยู่ในการติดต่อกับผู้โอนเงินได้
 2.  หมายเลขบัญชีของผู้รับเงินโอนปลายทาง
 3. ชื่อธนาคารและที่อยู่ของธนาคารของผู้รับเงินโอนปลายทาง
 4.  รหัส SWIFT  Code  ของธนาคารปลายทาง ในบางครั้งผู้รับเงินปลายทางไม่มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ หรือไม่กล้าสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารในต่างประเทศ  หรือไม่มีความเข้าใจถึงความสำคัญของรหัส SWIFT ฯลฯ เบื้องต้นผู้ต้องการโอนเงินสามารถตรวจสอบรหัส SWIFT Code ของธนาคารแห่งนั้นได้จากเว็บไซต์ของ SWIFT Code  คือ http://www.theswiftcodes.com/
ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นรายชื่อธนาคารในประเทศไทยว่า ใช้รหัส SWIFT ว่าอย่างไร ให้คลิกเลือกอักษร T ภายใต้หัวข้อ By Countries ทางซ้ายมือ จะพบรายชื่อธนาคารในประเทศพร้อมรหัส SWIFT Code ดังนี้

ตัวอย่าง SWIFT Code ของธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาจากเว็บไซต์ http://www.theswiftcodes.com/united-states-5/

อย่างไรก็ตาม เพื่อความถูกต้องในการโอนเงินให้ผู้รับปลายทาง ผู้รับเงินปลายทางควรนำรหัสนั้นติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ตนมีบัญชีเงินฝากอยู่ว่า ถุกต้องหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง แจ้งให้ผู้โอนเงินไปติดต่อกับธนาคารเพื่อขอโอนเงินมายังผู้รับปลายทางได้

หากผู้โอนเงินได้ทราบชื่อ ที่อยู่ธนาคารหรือ SWIFT Code มาผิด ทำให้โอนเงินเข้าบัญชีผิด ผู้โอนเงินต้องการให้ธนาคารที่ทำการโอนแก้ไขใหม่ให้ถูก ผู้โอนเงินจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าตรวจสอบกับธนาคารปลายทางให้ธนาคารในประเทศไทยจำนวนหนึ่งขึ้นอยู่กับค่าบริการของแต่ละธนาคาร และค่าขอแก้ไขคำสั่งที่ผิดให้เป็นชื่อและที่อยู่ของธนาคารที่ถูกต้องจากธนาคารปลายทางในต่างประเทศอีกประมาณ 25-30 เหรียญของสกุลเงินประเทศนั้นๆ

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

EducationUSA International Virtual College Fair 13 พฤศจิกายน 2555


EducationUSA ร่วมกับ CollegeWeek Live จัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาออนไลน์ในรูปแบบเสมือนจริงที่เรียกว่า Virtual College Fair ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนชมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/EducationUSA_Event

จากเว็บไซต์ CollegeWeek live ข้างต้นเมื่อคลิกที่ Agenda จะได้รายการที่จะจัดให้มีแต่ละเวลาเพื่อเลือกเข้าไปร่วมรับฟังและรับชม 9 รายการดังนี้คือ  http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/EducationUSA_Event

ในงานมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการออกบูธประมาณ 150 แห่ง ดังนี้คือ

ผู้สนใจเข้าชมงานนิทรรศการแบบเสมือนจริงของ CollegeWeek Live มีโอกาสชิงทุนการศึกษาเดือนละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐจากเว็บไซต์ CollegeWeek Live นอกเหนือไปจากทุนการศึกษาจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมการจัดงานครั้งนี้อีกกว่า 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

ทุนการศึกษา Franco-Thai ประจำปี 2555


นักศึกษาที่กำลังมองหาทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศสกำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มสมัครทุน online ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.francothai-science.org/scholarships/home.php?t_id=1209000001

ทุน Franco-Thai เป็นทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่ได้มีข้อกำหนดระบุชัดเจนเรื่องจำนวนทุน หากในปี 2555 (ค.ศ.2012) มีผู้ได้รับทุนจำนวน 30 คน

ลักษณะการได้รับทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. ทุนประเภท Bourse de Couverture Sociale หรือ Social Protection Scholarship เป็นทุนที่ร่วมจ่าย (cost-sharing) ระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสและหน่วยงานอื่น เช่น รัฐบาลฝรั่งเศสรับผิดชอบค่าที่พักและค่ากินอยู่ ส่วนหน่วยงานอื่นรับผิดชอบค่าเล่าเรียน เป็นต้น

2. Full Scholarship จะเพิ่มเงินเบี้ยเลี้ยงรายเดือนและค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับนอกเหนือไปจากที่ได้รับจาก Bourse de Couverture Sociale นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หากมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการสอบชิงทุน Franco-Thai โปรดติดต่อหน่วยงาน Campus France http://www.thailande.campusfrance.org/th/node/148129

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

ทุนการศึกษาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา


มีนักศึกษาจำนวนมากที่ต้องการได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับทุนการศึกษา หากแต่ว่าทุนการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาในระดับภาครัฐบาลหรือทุนการศึกษาของหน่วยงานเอกชน ต่างมุุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับดี เพื่อให้ทรัพยากรที่คัดสรรแล้วได้เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงหรือยอดเยี่ยมในสาขาวิชานั้นๆ เพราะหน่วยงานที่ต้องการให้ทุนมีความคาดหวังว่า ผู้ได้รับทุนจะต้องประสบความสำเร็จในการศึกษาสูงสุดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำตามระยะเวลาทีกำหนดไว้  เพื่อผู้ได้รับทุนจะได้นำความรู้กลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศ หรือหน่วยงาน หรือ องค์กรนั้นๆต่อไป

สำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับปานกลางจนถึงระดับพอผ่าน แต่ต้องการได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ต้องแสวงหาทุนการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความนิยมของผู้ไปศึกษาต่อต่างประเทศบ้าง หรือได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ไม่ได้รับความนิยมจากผู้ต้องการไปศึกษาต่อ เช่น เป็นเมืองในชนบทของประเทศยอดนิยม หรือเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ เพื่อความเข้าใจในการมองหาทุนการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพอจะแบ่งออกได้เป็น  5 ประเภทหลักๆ คือ

 1. Need-based scholarships พิจารณาจากรายรับของผู้ปกครอง เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาสัญชาติอเมริกัน
 2. Merit-based scholarships พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความสำเร็จด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรบางประเภท มีชื่อเรียกต่างๆมากมาย เช่น Presidential Scholarship, Trustee Scholarship เป็นต้น
 3. Athletic Scholarship เป็นทุนที่พิจารณาให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศทางด้านกีฬา และเป็นนักกีฬาให้กับสถานศึกษานั้นๆ
 4. Student-Specific Scholarship  พิจารณาให้แก่นักศึกษาบางกลุ่ม มีหลากหลายชื่อเรียก เช่น Hispanic scholarship, International student Scholarship, Alumni Network Scholarship เป็นต้น
 5. Career-Specific Scholarship  เป็นทุนการศึกษาที่ให้กับบางสายวิชาชีพ เช่น Nursing Scholarship, Music Scholarship

ขอแนะนำเว็บไซต์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาแหล่งทุนการศึกษาจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้คือ

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี    http://sitesearch.collegeboard.org/?q=scholarship&searchType=site

หรือ   https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search

2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  http://www.petersons.com/graduate-schools/searchresults.aspx?q=scholarship&subs=&progs=&locs=&degs=&c=GR&pg=15

3. ทุุนการศึกษาทุกระดั   http://www.educationusa.info/financial-aid

นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และกำลังมองหาทุนการศึกษา เมื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดของสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งจะมีคำศัพท์มากมายเกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา ขอยกตัวอย่างบางคำศัพท์ไว้ดังนี้คือ

ชื่อประเภททุนการศึกษา

ความหมายทุนการศึกษา

Association-Based Scholarship ทุนที่ขึ้นอยู่กับองค์กรต่างๆเป็นผู้ให้ อาจจะเป็นหน่วยงานในประเทศของผู้สมัคร, บริษัทที่ผู้ปกรองทำงานอยู่ หรือเป็นองค์กรทางศาสนา เป็นต้น
Award ทุนการศึกษา
Career Scholarship คือทุนที่ให้กับบางอาชีพที่มีความจำเป็นอย่างสูง เช่น พยาบาล
College Specific เป็นทุนที่ให้โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิืทางการเรียน
Fellowship ทุนการศึกษาเฉพาะทาง เช่น แพทยศาสตร์ หรือทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกขึ้นไป อีกนัยหนึ่งเป็นทุนจัดสรรให้โดยภาควิชา, คณะ, รัฐบาลเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพในระดับสูงทางด้านการทำวิจัย จัดเป็น Merit-Based ประเภทที่มีการแข่งขันสูงมาก
Graduate Assistantship เป็นทุนที่จัดสรรให้โดยภาควิชา แบ่งออกเป็น Graduate Teaching Assistantsซึ่งนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นให้จ่ายค่าเล่าเรียนเพียงครึ่งเดียวพร้อมรับเงินเดือนเต็ม กับ Graduate Research Assistants ที่นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนพร้อมได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนหรือได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
Loan เงินกู้ ที่อนุญาตให้จ่ายหลังจากจบการศึกษาไม่ค่อยมีเงินทุนประเภท Loan ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ในกรณีที่มี Loan ให้นักศึกษาต่างชาติกู้ยืม นักศึกษาต่างชาติผู้นั้นจะต้องมีบุคคลร่วมค้ำประกันเป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกันร่วมลงนามในหนังสือขอกู้ด้วย
Merit-Based  Scholarship ทุนที่ให้แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีเยี่ยม หรือ นักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปะ การกีฬา หรืออื่นๆ โดยพิจารณาจากคะแนนเรียนหรือ GPA ที่เรียนจบจากโรงเรียนมัธยมศึกษามา, ผลสอบ SAT หรือ ACT อย่างไรก็ตามมีบางสถานศึกษาในประเทศสหรัฐฯได้นำปัญหาทางการเงินของครอบครัวนักเรียนเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาขอรับทุนประเภทนี้ด้วยทุนนี้ยังมีที่มาได้จากหลายแหล่ง เช่น มหาวิทยาลัย ภาควิชา หรือคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น โครงการทุนการศึกษาในรัฐนั้น หรือการให้รางวัลพิเศษแก่บุคคลที่ทำประโยชน์
Minority Scholarship เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาโดยพิจารณาจากเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง
Need-Based Scholarship การขอรับทุนนี้พิจารณาจากประวัติการเงินของครอบครัวนักศึกษา ทุนประเภทนี้จะให้กับนักศึกษาชาวอเมริกันเท่านั้น เรียกว่า The Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)
Pell Grant เป็นทุนที่มอบให้นักศึกษาอเมริกันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
Research Assistantship ผู้ช่วยวิจัย ซึ่งมาจากนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ ซึ่งงานวิจัยนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนและอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจำ
Scholarship ทุนการศึกษาที่จัดสรรให้นักศึกษาจากภาควิชา หรือคณะ โดยนักศึกษามีผลการเรียนดี ส่วนใหญ่ใช้เป็นคำศัพท์ที่หมายถึงทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
Teaching Assistantship นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับผิดชอบในการสอนร่วมกับอาจารย์หรือศาสตราจารย์ที่สอนประจำวิชานั้นๆ โดยนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนจากสถานศึกษาแห่งนั้น

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 116 other followers