Tag Archives: การกรอกฟอร์ม DS160

ฟอร์มใหม่วีซ่าเข้าอเมริกา DS160


วีซ่านักเรียน วีซ่านักท่องเที่ยวเข้าอเมริกาเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่แล้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ไม่ใช้แบบฟอร์ม DS156, DS157 และ DS 158 ให้ใช้ฟอร์ม DS 160 ฟอร์มเดียว ดูเพิ่มเติมที่

http://bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html

หรือจะเข้าไปดู website หน้าที่มีรายละเอียดการกรอกฟอร์ม DS 160 และรูปถ่ายที่ http://bangkok.usembassy.govniv_visaforms_photoreq.html ก็ได้

รายละเอียดการกรอกข้อความ หรือคำถามที่ถามส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับแบบฟอร์มเก่า ในอดีตเราสามารถกรอกฟอร์มวีซ่าก่อน แล้วค่อยจ่ายค่า SEVIS I-901 FEE หรือจะเลือกทำการนัดหมายก่อน โดยยังไม่ได้กรอกฟอร์มวีซ่าก็ได้ แต่ฟอร์ม DS160 ในปัจจุบัน บังคับให้ต้องจ่ายค่า SEVIS I-901 FEE ก่อน เพราะต้องนำหมายเลขใน SEVIS I-901 ที่ได้ไปใช้ในการกรอกฟอร์มวีซ่า DS 160  เมื่อกรอกฟอร์มวีซ่า DS 160 เสร็จเรียบร้อย นักศึกษาจะได้รับ confirmation number ที่สามารถนำไปใช้ในการนัดหมายสอบสัมภาษณ์วัซ่าได้

สรุป จากประสบการณ์ในการเตรียมเอกสารวีซ่าให้นักศึกษา สิ่งที่ต้องทำตามลำดับมีดังนี้คือ
1. ชำระค่า SEVIS I-901 FEE ผ่านเว็บไซต์ http://www.fmjfee.com พิมพ์ใบเสร็จออกมา ในใบเสร็จจะมีหมายเลข Sevis ประจำตัวนักศึกษา (ข้อสังเกต หมายเลข Sevis ของนักศึกษาจะตรงกันกับหมายเลขตรง N number ที่อยู่เหนือ Barcode ในหน้าแรกของ I-20)

2. การกรอกฟอร์ม DS 160 ให้ไปที่เว็บไซต์  https://ceac.state.gov/GENNIV/General/complete/complete_gettingstarted.aspx?node=Getting%20Started คลิก start application เลือกเมืองที่จะสอบสัมภาษณ์ กรุงเทพ หรือเชียงใหม่   คลิก start a new application   คลิก test photo แล้ว upload รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วคูณ 2นิ้วลงไปในกรอบที่จัดไว้ในแบบฟอร์ม สำหรับการ upload รูปถ่าย วิธีที่ง่ายที่สุดคือ scan รูปที่ร้านถ่ายรูปทำไว้ใส่ลงไปในกรอบภาพ ถ้าจะถ่ายรูปเองก็ทำได้แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ข้อควรระวังเรื่องรูป ให้ดูในเว็บไซต์สถานทูตอเมริกา http://bangkok.usembassy.gov/niv_visaforms_photoreq.html เมื่อ upload รูปเสร็จคลิก start a new application นักศึกษาบางท่า upload รูปไม่ได้ เพราะหลังจาก Upload รูป มีข้อความขึ้นว่า ศีรษะใหญ่ไปบ้าง หรือแสงมากไปบ้าง ไม่ต้องเป็นกังวล สามารถกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จ และถือรูปถ่ายเข้าไปสอบสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตในวันสอบสัมภาษณ์ได้ โดยทางสถานทูตจะช่วย upload รูปให้

3.  กรอกฟอร์ม DS160 ตอบคำถามประมาณ 10 หัวข้อ ภายในเวลา 20 นาทีตามกำหนด ไม่จำเป็นต้องคลิก save ทุกหน้า ดูนาใิกาที่มุมล่างขวามือของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อตอบคำถามไปประมาณ 10-15 นาทีแล้ว ให้กด save ครั้งหนึ่ง ถ้าทำเสร็จไม่ทันภายใน 20 นาที ข้อมูลจะได้ไม่หายไปทั้งหมด ไม่ต้องเริ่มพิมพ์ใหม่ตั้งแต่ต้นอีก หาก save ไว้เราสามารถพิมพ์ใหม่ต่อไปได้หลายครั้งจนกว่าจะทำเสร็จ ในหน้าสุดท้ายมีคำถามเกี่ยวกับหมายเลข SEVIS NUMBER ของนักศึกษา ให้นำหมายเลขที่ได้จากข้อ 1 มาใส่ลงไปในช่องที่ต้องกรอก ถ้าเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวจะไม่มีคำถามนี้ใน DS 160

4. หลังจากกรอกฟอร์ม DS 160 เสร็จให้ตรวจความเรียบร้อยของการกรอกข้อมูล เซ็นต์ชิ่อ e-signature โดยเราต้องกรอกหมายเลขหนังสือเดินทางและ code ตัวอักษรที่เขาให้มา

5. กด submit จะได้ confirmation number ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ, สัญชาติ, หมายเลขหนังสือเดินทาง, วันที่กรอกข้อความเสร็จ, confirmation number, barcode, รูปถ่าย (กรณี Upload รูปไม่ได้ ตรงช่องรูปถ่ายจะเป็นเครื่องหมายกากบาท) ให้ print เอกสารที่มี confirmation number form นี้ออกมา เพราะต้องนำไปแสดงที่สถานทูตในวันสอบสัมถาษณ์

6.สำหรับการนัดสอบสัมภาษณ์วีซ่าไปที่เว็บไซต์ http:// thailand.us-visaservices.com กรอกฟอร์มทำการนัดหมายสอบสัมภาษณ์ตามปกติ มีคำถามเพิ่มขึ้นมาคือให้กรอกหมายเลข confirmation number ด้วย เมื่อได้ทำการยืนยันการนัดหมายสอบสัมภาษณ์เสร็จ ให้พิมพ์ใบนัดสอบสัมภาษณ์ออกมาด้วย

ส่วนเอกสารที่นำไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ในเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกาอาจไม่ได้บอกไว้มากตามที่แสดงไว้ แต่จากประสบการณ์ที่นักศึกษาถูกถาม ขอแนะนำให้นักศึกษาเตรียมพร้อมนำหลักฐานข้างล่างนี้ไปทั้งหมด) มีดังนี้ คือ

1.   transcript

2.  ใบผ่านงาน(ถ้าเคยทำงาน) ระบุ ตำแหน่งงาน เงินเดือน วันแรกที่เข้าทำงาน

3.  ใบ confirmation number

4.  ใบเสร็จค่า  SEVIS I-901 FEE

5.  ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าจ่ายที่ไปรษณีย์ จำนวน 4,620 บาท

6.  หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของผู้ปกครอง

7.  บัญชีตัวจริง เช่น สมุดเงินฝาก หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน

8. จดหมายรับรองการทำงานของผู้ปกครอง หากผู้ปกครองเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้แสดงใบทะเบียนการค้าด้วย

9. นำหลักฐานการจ่ายเงินค่าซื้อ Pin นัดสัมภาษณ์จากไปรษณีย์ไปด้วย หากซื้อ Pin โดยตัดจากบัตรเครดิตให้ Print Pin Payment ไปเป็นหลักฐานให้สถานทูตประกอบการยื่นขอวีซ่า เพราะทางสถานทูตจะนำหลักฐานการซื้อ Pin ไปเช็คว่า ตรงกันกับที่นัดหมายสัมภาษณ์เข้ามาหรือไม่ ได้ทราบจากผู้ที่ไปยื่นขอวีซ่าบางท่านว่า ไม่ได้นำ Pin Payment เข้าไปให้ทางกงสุลดู ปรากฏว่า ทางสถานทูตให้ออกไปนอกสถานทูต เพื่อไป Print ใบยืนยันนี้ออกมาจากอีเมล์ของผู้ยื่นขอวีซ่า แล้วรีบนำกลับเข้าไปยื่นอีกครั้งในวันเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาได้ (Update ข้อมูล 21-07-2011)

Copyright@2010 Govisa All rights reserved

Advertisements