Tag Archives: สถานทูตอังกฤษ

VFS Global คือ หน่วยงานทำหน้าที่อะไร?


ในการค้นหาข้อมูลการเตรียมเอกสารขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆนอกจากจะค้นหาจากเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศนั้นๆโดยตรงแล้ว ในปัจจุบันผู้ยื่นขอวีซ่าอาจพบว่ามีหลายสถานทูตที่ใช้บริการจากหน่วยงาน VFS เป็นผู้จัดการรับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยผู้ยื่นขอวีซ่าต้องจ่ายค่าบริการให้ VFS จำนวนหนึ่ง หลายคนคงอยากทราบที่มาและความเป็นไปของหน่วยงาน VFS ว่า คือ หน่วยงานอะไร และมีสถานทูตประจำประเทศใดบ้างที่ใช้บริการของ VFS ในการรับคำร้องการยื่นเอกสารขอวีซ่า

VFS Global เป็นหน่วยงานเอาท์ซอร์สระดับโลกที่ให้บริการความช่วยเหลือทางการทูตและหน่วยงานระดับรัฐบาลทั่วโลก เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ.2001) VFS มีศูนย์ดำเนินการขอวีซ่าจำนวน 526 ศูนย์ ใน 63 ประเทศ  ทุกนาทีจะมีผู้คนจากประเทศต่างๆคลิกเข้าไปใช้บริการขอวีซ่าจากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน VFS (http://www.vfsglobal.com/Index.aspx ) ในประเทศต่างๆมากมาย นับจนถึงปัจจุบันตัวเลขผู้ใช้บริการพุ่งสูงถึง 43 ล้านคนเศษ

VFS ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้การบริการในเชิงพาณิชย์ที่มีความเชี่ยวชาญในงานประเภทต่างๆ ดังนี้คือ  ด้านข้อมูล   ด้านการดำเนินงาน  ด้านการเงิน  ด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านเทคโนโลยี่  ด้านโลจิสติกส์  ด้านการตรวจสอบและการรับรองทางกฎหมาย  ด้านระบบการจัดการเอกสาร และ จัดหลักสูตรอบรมและการบริหารงานโครงการ ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ VFS หรือ VFS Global Services PVT Ltd.  อยู่ที่เลขที่  9th Floor, Urmi Estate, 95, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel (West), Mumbai – 400 013, India. 

ผู้ใช้เว็บไซต์ VFS ต้องการทราบว่า สถานทูตของประเทศใดบ้างที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยใช้บริการการตรวจสอบเอกสารการขอวีซ่าผ่านหน่วยงาน VFS ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถค้นหาข้อมูลเองได้จากicon มุมล่างซ้ายมือสำหรับค้นหาชื่อประเทศที่ต้องการยื่นขอวีซ่า และประเทศที่ผู้ยื่นขอวีซ่าพำนักอยู่  ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

ก.

ข.

กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าอยู่ในประเทศไทยต้องการขอวีซ่าไปประเทศออสเตรเลีย  จะมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ VFS ประเทศไทยสำหรับผู้ขอวีซ่าไปออสเตรเลีย

หากผู้ยื่นขอวีซ่าลองคลิกชื่อประเทศออสเตรีย โดยผู้ยื่นขอวีซ่ามีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย จะไม่มีลิงค์เชื่อมต่อบริการยื่นเอกสารขอวีซ่าผ่านหน่วยงาน VFS ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า การขอวีซ่าไปประเทศออสเตรียผ่านบริการ VFS ในประเทศไทยยังทำไม่ได้ สรุปรายชื่อ 12 สถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและใช้บริการการยื่นขอวีซ่าผ่านหน่วยงาน VFS มีดังนี้คือ

ชื่อสถานทูต

ชื่อเว็บไซต์

 • ประเทศออสเตรเลีย
http://www.vfs-au.net/
 • ประเทศเบลเยี่ยม
http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/
 • ประเทศเดนมาร์ก
http://www.vfsglobal-denmark.com/thailand/
 • ประเทศไอซ์แลนด์
http://vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/iceland_tourist.html
 • ประเทศอินเดีย
http://www.ivac-th.com/
 • ประเทศอิตาลี
http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/
 • ประเทศญี่ปุ่น
http://www.jp-vfsglobal-th.com/
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์
http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/
 • ประเทศนอร์เวย์
http://www.vfsglobal.com/norway/thailand/
 • ประเทศสเปน
http://www.vfsglobal.com/spain/thailand/
 • ประเทศสวีเดน
http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand/
 • ประเทศอังกฤษ
http://www.vfs-uk-th.com/

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Advertisements