Tag Archives: หนังสือรับรองความประพฤติ

การออกหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance)


หนังสือรับรองความประพฤติ ( Police Clearance หรือ Police Certificate ) จะออกโดยศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคารเลขที่ 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  หมายเลขโทรศัพท์ 02-205-2168-9 หมายเลขโทรสาร 02-205-1295 และ 02-205-2165  อีเมล์ pcsc@police.go.th เว็บไซต์ http://website.informer.com/visit?domain=pcscenter.sb.police.go.th

หนังสือรับรองความประพฤติใช้เมื่อไร ใครบ้างที่ต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือรับรองความประพฤติไม่ได้ใช้เป็นเอกสารในการติดต่อกับหน่วยงานเฉพาะภาครัฐบาลไทยเท่านั้น หากยังใช้เป็นเอกสารชิ้นหนึ่งในการพิสูจน์ตัวบุคคลว่า ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีคดีอาญาใดๆติดตัว และไม่มีภัยต่อความมั่นคง เพื่อยื่นต่อสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามความจำนงบางประการ เช่น การขอวีซ่านักเรียนของบางประเทศที่มีการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป, การขอวีซ่าคู่หมั้น, การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, การขออพยพไปอยู่ประเทศอื่น และ ฯลฯ

สรุปอกสารที่ใช้ในการยื่นเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติขอคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือจะศึกษาเพิ่มเติมเองจากเว็บไซต์  http://photos.state.gov/libraries/thailand/591452/iv/thaipc.pdf

1. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

3. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด

4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลพร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)

5. สำหรับชายไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป แสดงหลักฐานทางทหาร พร้อมสำเนา 1 ชุด อาทิ สด.8 หรือสด.43 หรือ หนังสือรับรองการเรียนรด.หลักสูตร 3 ปี หรือ 5 ปี ส่วนชายไทยที่มีอายุ 17-19 ปี ใช้หลักฐานสด.9 พร้อมสำเนา 1 ชุด

6. ใบสำคัญการสมรส หรือทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด

7. หนังสือส่งตัวขอให้ตรวจสอบประวัติจากสถานทูตของแต่ละประเทศที่จะเดินทางไป(ถ้ามี)

8. กรณีผู้ร้องขอหนังสือความประพฤติเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองต้องเดินทางมาให้ความยินยอมด้วย

กรณีชาวต่างชาติ

1. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด

2. หลักฐานการทำงานว่า เคยทำงานหรือพำนักอยู่ในประเทศไทย

3. หนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

6. แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ 2 ชุด โดยติดต่อขอรับพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานีตำรวจในประเทศนั้นๆ หรือที่สถานทูตไทย สถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้นๆ พร้อมประทับตรารับรองจากเจ้าหน้าที่ผูืพิมพ์ลายนิ้วมือ

7. ซองจดหมายติดแสตมป์จ่าหน้าซองจดหมายถึงตนเอง

หรือ 

อนึ่ง กรณีเป็นชาวไทยพำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ให้เตรียมเอกสารในข้อ 1-ข้อ 6 เหมือนการเตรียมเอกสารของคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และเพิ่มเติมข้อ 5-ข้อ 7 เหมือนการเตรียมเอกสารของคนต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย

ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ หรือ 7 วันทำการ หากศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ พบว่าผู้ร้องขอหนังสือดังกล่าวไม่มีประวัติทางอาชญากรรม คดีอาญา หรือมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติจะออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ผู้ร้องขอ โดยผู้ร้องขอสามารถติดต่อรับหนังสือดังกล่าวได้ที่  ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 กรณีผู้ร้องขอพำนักอยู่ในต่างประเทศ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติจะจัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติไปยังที่อยู่ของผู้ร้องขอตามหน้าซองจดหมายที่ติดแสตมป์เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการติดต่อ

1. พบประชาสัมพันธ์ ตรวจหลักฐานเอกสารต่างๆ  รับใบคำร้องหรือจะ download จาก  http://www.pcscenter.sb.police.go.th/do … i_form.doc

2. ที่โต๊ะเขียนคำร้อง เขียนคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พิมพ์ลายนิ้วมือกับเจ้าหน้าที่ หากกรอกคำร้องมาร้องแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่ พร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือกับเจ้าหน้าที่

3. ถ่ายรูป (ถ้าไม่ได้นำรูปถ่ายไป)

4. พบร้อยเวร สอบปากคำ รับใบนัด

5. ใบรับรองความประพฤติ หรือผลการตรวจสอบ แจ้งผลและส่งเรื่องคืนผู้ร้องหลังจาก 7 วันทำการ

หรือศึกษาจำนวนเวลาเฉลี่ยที่ให้การบริการจากแผนภูมินี้

ส่วน หนังสือรับรองความประพฤติ ใช้เมื่อไรบ้าง

1. เพื่อการศึกษาต่อ ในบางประเทศ เช่นประเทศแคนาดา หากผู้เรียนต้องการเข้าไปศึกษาต่อนานเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติ

สถานทูตแคนาดา ข้อมูลจากเว็บไซต์  http://www.cic.gc.ca/english/study/study-how.asp#step10

” 10. Supply additional information or documents.
After the visa office receives your application, it might request more information or documents. These may include the following:

  • Medical information
    In most cases, you will need a medical examination. A visa officer will send you instructions if you need a medical examination. This may add more than three months to the processing time of your application. Find more information about medical examinations.
  • Security information
    If you want to study in Canada, you and any family members who come to Canada with you, and who are 18 years of age and over, may have to provide police certificates. Find more information about thesecurity checks.”

สถานทูตนิวซีแลนด์ กรณีเข้าไปศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์นานเกินกว่า 24 เดือนต้องแสดงหนังสือรับรองความประพฤติด้วยดังอธิบายอยู่ในเว็บไซต์ http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/8D76710A-1F4A-452F-8C5D-8663738F560A/0/INZ1013.pdf   

2. เพื่ออพยพไปอยู่ในต่างประเทศ เช่น เพื่อไปทำงาน หรือเมื่อสมรสกับชาวต่างชาติแล้ว จะเดินทางไปอยู่กับคู่สมรสในประเทศของคู่สมรส ให้ศึกษาจากเว็บไซต์ของประเทศนั้นๆ

3. เพื่อการไปทำงานที่ต้องใช้ความชำนาญในต่างประเทศ เช่น

ประเทศออสเตรเลีย  การประเมินแรงงานอาชีพที่มีทักษะ http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/485/eligibility-character.htm

4. เพื่อการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ เช่น

ประเทศสหรัฐอเมริกา  การขอวีซ่าคู่หมั้น K-1  ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_3195.html#police

หมายเหตุ  หนังสือรับรองความประพฤติมีอายุการใช้งานหลังจากศูนย์ออกหนังสือรับรองให้แล้ว 3 เดือน หากเลยกำหนดเวลา 3 เดือนถือว่า หนังสือรับรองความปะพฤติฉบับที่ออกให้หมดอายุ ต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติใหม่ ผู้ที่ต้องการขอยกเลิกการขอหนังสือรับรองความประพฤติระหว่างการยื่นเรื่องเพื่อหนังสือรับรองดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องติดต่อศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติ เพราะหากผู้ร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติไม่ไปรับหนังสือรับรองความประพฤติภายใน 3 เดือนถือว่า หนังสือรับรองความประพฤติหมดอายุไปโดยปริยาย

อนึ่ง การขอหนังสือรับรองความประพฤติแบบเร่งด่วนเพื่อให้ได้รับหนังสือรับรองความประพฤติภายในเวลา 5 วัน ผู้ร้องขอจะเสียค่าดำเนินการเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 บาท สำหรับผู้ร้องที่อยู่ต่างประเทศสามารถแสกนเอกสารทั้งหมดรวมทั้แสกนรูปถ่ายหนึ่งใบส่งไปที่อีเมล์ของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ หากผู้ร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์บริการอกหนังสือรับรองความประพฤติ จะต้องนำรูปไปติดต่อเจ้าหน้าที่จำนวน 2 ใบ

กรณีให้ผู้อื่นยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมหนังสือแสดงวัตถุประสงค์จากหน่วยงานที่ต้องการใช้หนังสือรับรองความประพฤตินี้แนบไปด้วย เพื่อศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติจะได้ทราบว่า ผู้ร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติต้องการนำหนังสือรับรองความประพฤติไปใช้ในโอกาสใด

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved

Advertisements