Tag Archives: แก้ไขฟอร์ม DS160

แก้ไข DS 160 ได้ไหมหลังจากได้วันนัดสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว


ผู้ที่กรอกฟอร์ม DS 160 เสร็จแล้วหลายคนพบว่า ได้กรอกข้อมูลใน DS 160 ผิด ภายหลังจากกดคลิกยืนยันการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแล้ว  และเกิดความต้องการแก้ไขแบบฟอร์ม DS 160 ที่กรอกเสร็จแล้วใหม่  ผู้ยื่นขอวีซ่ายังมีสิทธิ์เข้าไปแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์ม DS 160ได้ จนกว่าจะถึงวันที่ทางสถานทูตกำหนดไว้ว่า ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า ซึ่งวันเดียวกันนั้นเองก็จะเป็นวันสุดท้าย ที่ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่กรอกไว้ในแบบฟอร์ม DS 160 ด้วย

อนึ่งการแก้ไขฟอร์ม DS 160 ในบางครั้ง อาจมีความจำเป็นต้องกรอกฟอร์ม DS 160 ใหม่เกือบทั้งหมด ซึ่งมีผลทำให้หมายเลข Confirmation Number เปลี่ยนแปลงไป ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจเป็นกังวลว่า จะแก้ไขได้ไหม สถานทูตจะยอมให้เข้าไปสัมภาษณ์วีซ่าไหม เพราะคลิกยืนยันจองวันนัดสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น เมื่อได้ลองเข้าไปแก้ไขฟอร์ม DS 160 ด้วยตนเอง จึงพบว่า ยังมีโอกาสแก้ไขได้ และถ้าต้องการแจ้งหมายเลข  DS 160 Confirmation Number  ใหม่ก็ยังแก้ไขได้อยู่ *(โปรดดูหมายเหตุ)ขั้นตอนการแก้ไขมีดังนี้ คือ

  1. เปิดเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่า  http://thailand.us-visaservices.com แล้ว log in โดยใช้ Username และ Password เดิม ผู้ยื่นขอวีซ่าจะเห็นหน้าเว็บไซต์ตามแบบตัวอย่างข้างล่างนี้
  2. ให้คลิก Edit application info ถ้ายังไม่เลยวันที่กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงวันนัดสัมภาษณ์ ตัว Edit application info จะเป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน แต่ถ้าพ้นกำหนดวันสุดท้ายของการแก้ไขวันนัดสัมภาษณ์ไปแล้ว ตัวอักษร Edit application info จะเป็นตัวอักษรสีเทา กรณีจองวันนัดสัมภาษณ์ไว้หลายคนด้วย Pin เดียวกัน จะขึ้นหน้าจอแบบข้างล่างนี้ เพื่อให้เราเลือกว่า จะแก้ไขรายละเอียดของผู้ยื่นขอวีซ่าคนใด
  3. ข้างล่างจะมีรายละเอียดนามสกุล ชื่อ หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด และช่องสุดท้ายให้เลือกคลิก คลิก edit ชื่อคนที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
  4. เมื่อกดคลิกเลือกที่จะ edit ผู้ยื่นขอวีซ่าคนใด เว็บไซต์หน้าถัดไปจะมีรายละเอียด เกี่ยวกับชื่อและนามสกุลผู้ยื่นขอวีซ่า วันเดือนปีเกิด ประเภทวีซ่าที่ขอ มีคำถามหนึ่งถามว่า เคยขอวีซ่าแล้วหรือยัง ถ้าเคยมีวีซ่าแล้ว ให้ระบุประเภทวีซ่า และวันที่ได้รับวีซ่า หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน อีเมล์ ในหน้านี้จะมีช่องหนึ่งให้กรอก Confirmation Number ซึ่งจะอยู่ใกล้ช่องที่ถามว่า เคยมีวีซ่าแล้วหรือยัง ให้คลิกที่ช่องดังกล่าว เพื่อแก้ไขหมายเลข DS 160 Confirmation Number เดิมเป็น Confirmation Number ใหม่ แล้วคลิก save เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไข DS 160 Confirmation Number ให้ตรงกันกับ Confirmation Number ฉบับใหม่ที่จะนำไปใช้ในวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า

* หมายเหตุ ขอ อัพเดท ข้อมูลล่าสุด (6-07-2554) เมื่อพบว่า ต้องการแก้ไขข้อมูลที่กรอกใน DS 160 ใหม่ เพราะกรอกข้อความผิด ก่อนตัดสินใจที่จะทำการแก้ไขแบบฟอร์ม Ds-160 ขอให้ผู้ยื่นขอวีซ่าลองเข้าไปดูเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์ก่อนว่า ยังจะทำการแก้ไขหมายเลข DS -160 ได้อยู่อีกหรือไม่ ถ้าตัวอักษร Edit application info เป็นสีน้ำเงิน ให้เข้าไปแก้ไขได้ ให้คลิกเข้าไปที่หน้าดังกล่าว แล้วเลื่อน cursor ลงมาดูตรงช่องที่ให้กรอก DS-160 Confirmation Number ลองคลิกเปลี่ยนตัวเลขตัวสุดท้ายดูก่อนว่า จะแก้ไขได้หรือไม่ เนื่องจาก เมื่อสัปดาห์สุดท้ายของปลายเดือนมิถุนายน 2554 แบบฟอร์ม DS-160 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย  ทำให้มีผู้ที่เตรียมตัวยื่นขอวีซ่าบางท่านเขียนมาถามในบล็อกเกี่ยวกับการกรอกฟอร์มวีซ่า DS-160 ว่า ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหมายเลข DS-160 ได้ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ต้องการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ได้ลองพิสูจน์ด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์นัดสัมภาษณ์ แล้วทำตามขั้นตอนที่แนะนำก่อน หากแก้ไขหมายเลข DS-160 ไม่ได้ และต้องการแก้ไขสิ่งที่กรอกไปแล้วในแบบฟอร์ม DS-160 ให้กรอกฟอร์ม DS-160ใหม่ แล้ว print หมายเลข DS-160 Confirmation Number ใหม่เข้าไปยืนยันพร้อมใบเก่า แล้วชี้แจงเหตุผลที่จำเป้นต้องแก้ไขแบบฟอร์ม DS-160 ให้เจ้าหน้าที่สถานทูตทราบ

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Advertisements